Annoncespot_img

Tryghedsgruppen lander 1,7 mia. i overskud i 2019

Trygfonden uddelte 583 mio. kr. til de almennyttige indsatsområder og 923 mio. kr. gik tilbage som bonus til medlemmerne. På baggrund af årets overskud indstiller bestyrelsen, at begge beløb stiger i 2020.

Tryghedsgruppen – årsrapport 2019
Tryg­heds­grup­pen, der står bag Tryg­fon­den, hav­de ved ud­gan­gen af 2019 en for­mue på 45 mia. kr., hvor 80 pct. er bun­det i Tryg og 16 pct. er frie mid­ler un­der kapitalforvaltning.

Årets re­sul­tat er 100 mio. kr. bed­re end i 2018, hvor Tryg­heds­grup­pen end­da modt­og ek­stra­or­di­nært ud­byt­te fra Tryg på 600 mio. kr.

I 2019 fik Tryg­heds­grup­pen ek­stra ind­tæg­ter fra ud­byt­te i for­bin­del­se med børsno­te­rin­gen af Sats på 233 mio. kr. Des­u­den via for­bed­ret in­ve­ste­rings­af­kast til 639 mio. kr.

”Vi lan­der et flot re­sul­tat for 2019. Re­sul­ta­tet er bå­ret af, at vo­res ho­ve­d­ak­tiv, Tryg inkl. Al­ka, ud­vik­ler sig stærkt, børsno­te­rin­gen af Sats var suc­ces­fuld og in­ve­ste­rings­af­ka­stet blev løf­tet,” si­ger adm. di­rek­tør Rie Od­s­b­jerg Wer­ner i en pressemeddelelse.

Af over­skud­det gik 583 mio. kr. til Tryg­fon­dens al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.

”I 2019 ud­del­te Tryg­fon­den 195 mio. kro­ner til lands­dæk­ken­de do­na­tio­ner, her­af 109 mio. kro­ner til forsk­nings­pro­jek­ter. Tryg­fon­dens fem re­gio­na­le råd do­ne­re­de 68 mio. kro­ner til re­gio­na­le og lo­ka­le pro­jek­ter,” frem­går det af den net­op of­fent­lig­gjor­te årsrapport.

I ef­ter­å­ret 2019 be­slut­te­de re­præ­sen­tant­ska­bet at øge ram­men for ud­de­lin­ger så­le­des, at Tryg­fon­den i 2020 kan an­ven­de op til 650 mio. kr. in­den fon­dens tre ind­sats­om­rå­der: sik­ker­hed, sund­hed og trivsel.

En del af det for­hø­je­de ud­de­lings­be­løb skal bru­ges in­den­for ’di­gi­tal tryg­hed’, som Tryg­fon­den sid­ste år be­slut­te­de at gø­re til et selv­stæn­digt fo­ku­s­om­rå­de fra 2020.

Ud­over fle­re pen­ge til Tryg­fon­den bli­ver der og­så i 2020 sat re­kord for bonus­ud­be­ta­lin­ger til med­lem­mer­ne. I hvert fald har be­sty­rel­sen indstil­let til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab, at der for fem­te år i træk ud­be­ta­les med­lems­bonus på 8 pct. af for­sik­rings­præ­mi­er­ne i 2019 til ud­be­ta­ling i 2020. Ud­be­ta­lin­gen til kun­der­ne i Tryg og Al­ka for­ven­tes at bli­ve på over 1 mia. kr. og sæt­ter re­kord som føl­ge af sam­let kundefremgang.

”Årets re­sul­tat be­kræf­ter Tryg­heds­grup­pens stra­te­gi­ske ret­ning med fo­kus på at væ­re en god og lang­sig­tet ejer af Tryg, stå bag Tryg­fon­den som en mar­kant al­men­nyt­tig ak­tør og sam­ti­dig ska­be en sta­digt stær­ke­re re­la­tion til med­lem­mer­ne gen­nem bonus­ud­be­ta­lin­ger og fle­re nye med­lem­sak­ti­vi­te­ter,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Tryg­heds­grup­pens for­mue er ved ud­gan­gen af 2019 på 45 mia. kr., hvor 80 pct. er bun­det i Tryg, 16 pct. i ka­pi­tal­for­valt­ning og 4 pct. i di­rek­te in­ve­ste­rin­ger i Falck, Falck He­alt­hca­re og Sats.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer