Trygfonden vil gøre kunstig intelligens til en folkesag

I samarbejde med blandt andre Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet inviterer Trygfonden 350 udvalgte borgere til en såkaldt folkehøring i februar på Fyn. Temaet for høringen er kunstig intelligens.

På fol­ke­hø­rin­gen får de del­ta­gen­de bor­ge­re mu­lig­hed for at bli­ve klo­ge­re på po­ten­ti­a­ler og ri­si­ci ved kun­stig in­tel­li­gens samt at stil­le spørgs­mål til po­li­ti­ke­re og eksperter.

De­bat­ten om kun­stig in­tel­li­gens skal ik­ke kun væ­re for eks­per­ter, tech-guru­er, virk­som­he­der og interesseorganisationer.

Det er bag­grun­den for, at Tryg­fon­den den 3. og 4. fe­bru­ar næ­ste år in­vi­te­rer til en så­kaldt fol­ke­hø­ring med 350 re­præ­sen­ta­tivt ud­valg­te men­ne­sker i Dan­mark. Må­let med fol­ke­hø­rin­gen er at sik­re, at bor­ger­ne in­vol­ve­res i, hvil­ken plads kun­stig in­tel­li­gens skal ha­ve i sam­fun­det, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Part­ne­re i pro­jek­tet er Di­gi­ta­li­se­rings- og Li­ge­stil­lings­mi­ni­ste­ri­et, Di­gi­tal De­mo­cra­cy Cen­tre fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet, ana­ly­se­in­sti­tut­tet Ve­ri­an (tid­li­ge­re kendt un­der nav­ne­ne Gal­lup og Kan­tar Pu­blic) samt pro­fes­sor Kas­per Møl­ler Han­sen fra In­sti­tut for Statskund­skab på Kø­ben­havns Universitet.

Fol­ke­hø­rin­gen med de ud­valg­te bor­ge­re fin­der sted på Ho­tel Ny­borg Strand. Her får bor­ger­ne mu­lig­hed for at bli­ve klo­ge­re på po­ten­ti­a­ler og ri­si­ci ved kun­stig in­tel­li­gens samt at få or­det og stil­le spørgs­mål til po­li­ti­ke­re og eksperter.

Ini­ti­a­ti­vet til fol­ke­hø­rin­gen er en del af Tryg­fon­dens ar­bej­de for, at al­le i Dan­mark kan fær­des sik­kert og trygt di­gi­talt. Hø­rin­gen skal iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen Rie Od­s­b­jerg Wer­ner væ­re med til at sik­re be­folk­nin­gen en stem­me i debatten.

”Ud­vik­lin­gen på det her om­rå­de går så hur­tigt, at det er svært for al­le at føl­ge med. Men det er vig­tigt, at vi stop­per op og har en sam­ta­le om, hvad tek­no­lo­gi­en skal og ik­ke skal. Uden en så­dan sam­ta­le – og ind­dra­gel­se af bor­ger­ne i Dan­mark – kan vi hel­ler ik­ke ud­nyt­te po­ten­ti­a­let fuldt ud,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, der blandt an­det har an­sva­ret for Tryg­fon­dens aktiviteter.

Respekt for fælles værdier og demokrati

Blandt del­ta­ger­ne er di­gi­ta­li­se­rings- og li­ge­stil­lings­mi­ni­ster Ma­rie Bjer­re (V), der i sid­ste uge gjor­de co­me­ba­ck på mi­ni­ster­po­sten ef­ter i et par uger at ha­ve væ­ret er­stat­tet af Mia Wagner.

Iføl­ge Ma­rie Bjer­re vil hun ta­ge de spørgs­mål og an­be­fa­lin­ger, der kom­mer på fol­ke­mø­det, med sig i det vi­de­re po­li­ti­ske arbejde.

Fol­ke­hø­rin­gen er en op­lagt lej­lig­hed til at ha­ve en fæl­les di­a­log om, hvad kun­stig in­tel­li­gens be­ty­der for os al­le sam­men, og jeg glæ­der mig til at lyt­te til danskerne

Ma­rie Bjer­re – Di­gi­ta­li­se­rings- og li­ge­stil­lings­mi­ni­ster (V)

”Kun­stig in­tel­li­gens har po­ten­ti­a­let til at lø­se nog­le af vor tids stør­ste ud­for­drin­ger. Der­for fo­re­slår re­ge­rin­gen en stra­te­gisk ind­sats for kun­stig in­tel­li­gens i di­gi­ta­li­se­rings­stra­te­gi­en, der skal bi­dra­ge til at ud­nyt­te tek­no­lo­gi­ens po­ten­ti­a­le. Men det er helt af­gø­ren­de, at vi som sam­fund sik­rer, at tek­no­lo­gi­en ud­vik­les og an­ven­des med af­sæt i bor­ger­nes grund­læg­gen­de ret­tig­he­der og med respekt for vo­res fæl­les vær­di­er, sam­fund og de­mo­kra­ti. Fol­ke­hø­rin­gen er en op­lagt lej­lig­hed til at ha­ve en fæl­les di­a­log om, hvad kun­stig in­tel­li­gens be­ty­der for os al­le sam­men, og jeg glæ­der mig til at lyt­te til dan­sker­ne,” si­ger Ma­rie Bjer­re i pressemeddelelsen.

Pro­fes­sor Kas­per Møl­ler Han­sen me­ner, at fol­ke­hø­rin­gen som me­to­de er op­lagt til at dis­ku­te­re et em­ne som kun­stig intelligens.

”Det er kom­plekst, og det ud­vik­ler sig hur­tigt. Der er be­hov for vi­den om, hvad der op­ta­ger bor­ger­ne, og hvil­ken rol­le op­lys­ning og di­a­log har i den hen­se­en­de. Fol­ke­hø­rin­ger re­præ­sen­te­rer en unik mu­lig­hed for, at bor­ge­re fra he­le Dan­mark kan dyk­ke ned i sub­stan­sen af svæ­re, eti­ske spørgs­mål og kom­me væk fra over­fla­di­ske og po­la­ri­se­ren­de de­bat­ter. Fol­ke­hø­rin­gen tje­ner som et værk­sted for de­mo­kra­ti, hvor in­for­me­ret di­a­log frem­mer en dy­be­re for­stå­el­se for kom­plek­se em­ner,” si­ger Kas­per Møl­ler Hansen.

Fol­ke­hø­rin­ger er ken­de­teg­net ved at kom­bi­ne­re me­nings­må­lin­ger med op­lys­ning og dis­kus­sion. Før fol­ke­hø­rin­gen på Fyn be­sva­rer del­ta­ger­ne et spør­ge­ske­ma om de­res hold­ning til kun­stig in­tel­li­gens, un­der sel­ve hø­rin­gen en­ga­ge­rer del­ta­ger­ne sig i dis­kus­sio­ner og ud­ar­bej­der spørgs­mål og an­be­fa­lin­ger, og ef­ter hø­rin­gen be­sva­rer del­ta­ger­ne igen sam­me spørgeskema.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer