Danske fondes skattebetalinger halveret i 2018

De dan­ske fon­de be­tal­te i alt 183,5 mio. kr. i skat i 2018. Det er næ­sten en hal­ve­ring si­den 2017, vi­ser årets net­op of­fent­lig­gjor­te li­ste over fon­de­nes skat­te­be­ta­lin­ger. Iføl­ge eks­pert kan fal­det skyl­des det sto­re kurs­fald på ak­tie­mar­ke­det i slut­nin­gen af 2018. Se li­sten over de 100 mest skat­te­be­ta­len­de fon­de og årets su­veræ­ne num­mer ét i ar­tik­len.

A.P. Møller og Dybbøl Mølle
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fond top­per igen li­sten over de mest skat­te­be­ta­len­de fon­de. På bil­le­det ses fon­dens stif­ter Ar­nold Pe­ter Møl­ler.

De åb­ne skat­te­li­ster for 2018 er ble­vet of­fent­lig­gjort, og ten­den­sen for fon­de­ne er klar: De hal­ve­rer i run­de tal de­res sam­le­de skat­te­be­ta­ling i for­hold til 2017.

I 2018 be­tal­te de er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de nem­lig til­sam­men 183,5 mio. kr. Til sam­men­lig­ning be­tal­te fon­de­ne 350 mio. kr. i 2017. Det sva­rer til et fald på om­trent 48 pct.

Ens for beg­ge åre­ne er dog, at den su­veræ­ne før­ste­plads over den mest skat­te­be­ta­len­de fond går til A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fond.

I alt 60,2 mio. kr. be­tal­te fon­den i skat i 2018, og det sva­rer til 32,8 pct. af årets sam­le­de skat­te­be­ta­lin­ger fra fon­de­ne. I 2017 be­tal­te fon­den nær­mest præ­cis det sam­me be­løb – nem­lig 60,1 mio. kr. – men den­gang sva­re­de det kun til 17,2 pct. af årets sam­le­de skat­te­be­ta­lin­ger.

Iføl­ge Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen, Tax Part­ner hos kon­su­lent­hu­set De­loit­te, kan der væ­re man­ge grun­de til, at fon­de be­ta­ler el­ler ik­ke be­ta­ler skat. En væ­sent­lig del af for­kla­rin­gen på før­ste­plad­sen – og fa­mi­lie­fon­des hyp­pi­ge op­træ­den på li­sten ge­ne­relt – kan væ­re, at fon­de ik­ke læn­ge­re kan træk­ke ud­de­lin­ger til fa­mi­lie­med­lem­mer fra i skat, si­ger han:

“Tid­li­ge­re var det så­dan, at en fond ty­pisk hav­de fradrag for al­le si­ne ud­de­lin­ger. Hvis der ik­ke var ta­le om al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, f.eks. for­di mod­ta­ger­ne var fa­mi­lie­med­lem­mer, så var der dog kun fradrag i fon­den, hvis mod­ta­ge­ren var skat­teplig­tig i Dan­mark af ud­de­lin­gen. Det sy­stem af­skaf­fe­de man for få år si­den, så fa­mi­lie­fon­de ik­ke læn­ge­re har fradrag for de ud­de­lin­ger. I ste­det af­lej­res en skat i fa­mi­lie­fon­den, og til gen­gæld får mod­ta­ge­ren en vis skat­te­ra­bat sam­men­lig­net med tid­li­ge­re,” si­ger Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen.

De nye tal stam­mer fra Skat­testy­rel­sens åb­ne skat­te­li­ster for de se­ne­ste fem år for sel­ska­ber, for­e­nin­ger og fon­de, der be­ta­ler skat i Dan­mark.

Langt mellem de mest uddelende fonde

Stu­de­rer man de åb­ne skat­te­li­ster, som er ble­vet lagt frem af myn­dig­he­der­ne si­den 2014, så do­mi­ne­res li­ster­ne på fonds­om­rå­det ik­ke af de tra­di­tio­nelt mest ud­de­len­de al­men­nyt­ti­ge fon­de som ek­sem­pel­vis No­vo Nor­disk Fon­den, Le­go Fon­den el­ler Carls­berg­fon­det. Så­dan­ne fon­de får nem­lig fradrag for de­res ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål, så de ik­ke skal be­ta­le skat.

“Fon­de, der fo­re­ta­ger al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger og hen­sæt­tel­ser, har fradrag her­for. Det­te er ty­pisk år­sa­gen til, at en lang ræk­ke fon­de – helt i tråd med skat­te­lov­giv­nin­gens ind­hold og for­mål – ik­ke be­ta­ler skat,” si­ger Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen.

Al­li­ge­vel op­træ­der nog­le af de mest ud­de­len­de al­men­nyt­ti­ge fon­de in­di­mel­lem på li­ster­ne, f.eks. i form af nav­ne som Lund­beck­fon­den, Au­gusti­nus Fon­den, Po­ul Due Jen­sens Fond og A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­­ney Møl­lers Fond til Al­me­ne For­maal.

Uden at ha­ve for­holdt sig til skat­te­o­p­gø­rel­ser­ne for de fon­de, der er op­ført på li­sten, si­ger Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen, at der helt ge­ne­relt kan væ­re man­ge grun­de til, at sto­re al­men­nyt­ti­ge fon­de duk­ker op på li­ster­ne, selv­om de kan ud­de­le sig fra at be­ta­le skat:

“Der kan f.eks. væ­re po­li­ti­ske år­sa­ger til at væl­ge at be­ta­le skat, men det kan og­så skyl­des, at man sim­pelt­hen ik­ke har få­et delt nok pen­ge ud til de go­de for­mål, for­di man ik­ke har fun­det nok go­de for­mål. Det bør bå­de be­sty­rel­se og re­viso­rer for fon­de­ne væ­re me­get op­mærk­som på. For hvis fon­den ik­ke når at de­le til­stræk­ke­ligt ud og an­ven­de skat­te­mæs­si­ge hen­sæt­tel­ser fra tid­li­ge­re år, så kan der ske en kraf­tig ef­ter­be­skat­ning med til­læg og ren­ter, og det er rig­tig dyrt. Så mang­len­de ud­de­lin­ger kun­ne og­så væ­re en år­sag til, at nog­le fon­de et en­kelt år si­ger: vi kom­mer sim­pelt­hen til at be­ta­le nog­le pen­ge i skat og så­dan er det,” si­ger Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen.

Ikke-almennyttige fonde fylder mest

En gen­gan­ger fra top­pen af de åb­ne skat­te­li­ster si­den 2014 er fon­den DIS – Stu­dy Abro­ad in Scan­di­navia, som med 10,7 mio. kr. i skat­te­be­ta­ling for 2018 lig­ger næst­hø­jest. Fon­den er en er­hvervs­dri­ven­de fond, der ar­ran­ge­rer stu­di­e­op­hold i Skan­di­navi­en for stu­de­ren­de fra sær­ligt ud­valg­te uni­ver­si­te­ter i Nor­da­me­ri­ka.

Iføl­ge Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen må fon­dens skat­te­be­ta­ling væ­re ud­tryk for, at der har væ­ret over­skud i fon­den:

“Hvis DIS – Stu­dy Abro­ad in Scan­di­navia ik­ke de­ler pen­ge ud, så be­ta­ler den skat på nøj­ag­tig sam­me må­de som sel­ska­ber. Der er in­gen for­skel, punk­tum. Kun hvis fon­den bru­ger over­skud­det på no­get al­men­nyt­tigt, kan den und­gå at be­ta­le skat,” si­ger Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen og un­der­stre­ger, at han ik­ke har vur­de­ret selvan­gi­vel­sen for DIS – Stu­dy Abro­ad in Scan­di­navia og kun ud­ta­ler sig ge­ne­relt.

En an­den gen­gan­ger på li­ster­ne er C.E. Jen­sens Fond, som i 2018 er den tred­je­mest skat­te­be­ta­len­de fond med 8,7 mio. kr. Iføl­ge fon­dens fun­dats skal fon­dens ind­tæg­ter gå til støt­te af per­so­ner, der har stå­et lands­rets­sag­fø­rer C.E. Jen­sen per­son­ligt sær­ligt nær, li­ge­som fon­den skal be­tæn­ke tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re. Her er der ik­ke ta­le om al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, si­ger Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen:

“Fon­den ud­le­jer fast ejen­dom, og over­skud­det her­fra er jo skat­teplig­tigt. Og når fon­den så bru­ger over­skud­det på no­get, der ik­ke er fradrag for, så skal den be­ta­le skat," si­ger Nik­las Bjerg­gaard.

Kursfald på aktiemarkedet

Si­den de åb­ne skat­te­li­ster blev ind­ført i 2014 har of­fent­lig­he­den haft ind­blik i de sam­le­de skat­te­be­ta­lin­ger for dan­ske fon­de.

Iføl­ge de åb­ne skat­te­li­ster har fon­de­ne si­den 2014 ty­pisk be­talt om­kring 160 til 180 mio. kr. i sam­let skat. Me­re præ­cist be­tal­te fon­de­ne 158,2 mio. kr. i 2014, 157,2 mio. kr. i 2015 og 181,7 mio. kr. i 2016.

Her­ef­ter steg tal­let kraf­tigt til 349,7 mio. kr. i 2017 for igen at fal­de til 183,5 mio. kr. i 2018.

Den sto­re stig­ning i skat­te­be­ta­ling i 2017 er ble­vet for­kla­ret af skif­ten­de re­ge­rin­ger som et re­sul­tat af det re­du­ce­re­de kon­so­li­de­rings­fradrag. Men den for­kla­ring har mødt kri­tik fra blandt an­dre kon­su­lent­hu­set PwC, hvor part­ner Kim Fü­ch­sel tid­li­ge­re har ud­talt:

“Skat­te­mi­ni­ste­ri­et kig­ger på, hvad der rent fak­tisk er ind­be­talt af fon­de­ne. Det gi­ver in­gen me­ning. Der er jo tu­sind an­dre ting end kon­so­li­de­rings­fradra­get, der på­vir­ker fon­de­nes æn­dre­de skat­te­be­ta­lin­ger i to for­skel­li­ge år, f.eks. fon­de­nes ind­komst.”

Og hver­ken fon­de­nes usæd­van­ligt hø­je skat­te­be­ta­lin­ger i 2017 el­ler fal­det i 2018 er for­ment­lig et re­sul­tat af, at kon­so­li­de­rings­fradra­get er ble­vet sæn­ket, vur­de­rer Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen:

“Jeg tror ik­ke umid­del­bart, at de an­før­te ta­l­op­gø­rel­ser kan for­kla­res ud fra re­duk­tio­nen af kon­so­li­de­rings­fradra­get. Fal­det fra 2017 til 2018 kan må­ske til dels skyl­des det me­get be­ty­de­li­ge kurs­fald på børsno­te­re­de ak­tier i Q4 2018, som de la­ger­skat­teplig­ti­ge fon­de hav­de fradrag for,” si­ger Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen og ud­dy­ber:

“En ræk­ke fon­de an­ven­der det så­kald­te la­ger­prin­cip på børsno­te­re­de ak­tier. La­ger­be­skat­ning be­ty­der, at fon­den be­ta­ler skat af re­a­li­se­re­de avan­cer og tab, men og­så af ure­a­li­se­re­de avan­cer og tab. Hvis kur­ser­ne om­vendt fal­der, så har de fon­de, der an­ven­der la­ger­be­skat­ning et stør­re fradrag.”

Og net­op skat­te­for­hol­de­ne om­kring vær­di­pa­pi­rer er ét af de kom­plek­se om­rå­der i fonds­be­skat­nin­gen, hvor en del fon­de fak­tisk be­går fejl, si­ger Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen.

“Jeg vil nø­dig kri­ti­se­re mi­ne kol­le­ger rundt om­kring i lan­det, men man kan ik­ke af­vi­se, at der kan lig­ge be­ty­de­li­ge fejl og mang­ler i skat­te­o­p­gø­rel­sen for en del fon­de, navn­lig på om­rå­det for vær­di­pa­pir­be­skat­ning. Iføl­ge skat­te­mi­ni­ste­ri­et er det så­kald­te ‘skat­te­gab’, alt­så for­skel­len mel­lem kor­rekt skat­te­be­ta­ling og fak­tisk skat­te­be­ta­ling, for­ment­lig re­la­tivt stort for fon­de og for­e­nin­ger. Uden at jeg på no­gen må­de har em­pi­ri til at vur­de­re Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets syns­punkt og det sam­le­de bil­le­de, kan jeg dog op­ly­se, at jeg fle­re gan­ge har set nye fond­skun­der i De­loit­te, hvor der i tid­li­ge­re års skat­te­o­p­gø­rel­ser – ud­ar­bej­det før De­loit­te er ble­vet re­visor – har væ­ret fejl og mang­ler. Fejl­e­ne kan i gi­vet fald ‘gå i beg­ge ret­nin­ger’, dvs. bå­de in­de­bæ­re me­re el­ler min­dre skat for fon­de­ne,” slut­ter Nik­las Bjerg­gaard An­der­sen.

Fondsskat 2018 – Top 100

 FondFonds­skat (i kr.)
1A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fond60.215.760
2Fon­den DIS - Da­nish In­sti­tu­te For Stu­dy Abro­ad10.705.706
3C.E. Jen­sens Fond8.685.024
4Gud­b­jørg og Ej­nar Ho­no­res Fond6.754.807
5Fon­det af 18446.534.154
6HFK's Un­der­støt­tel­ses­fond un­der Te­xtil­hand­ler­for­e­nin­gen for Kø­ben­havn5.157.504
7Un­der­støt­tel­ses­fon­den un­der Te­xtil­hand­ler­for­e­nin­gen for Kø­ben­havn4.556.926
8Det Kø­ben­havn­ske og Nør­re­bros Asyl­sel­skab4.037.110
9Carl og Al­ber­ti­ne Feil­bergs Le­gat3.349.104
10Lund­beck­fon­den2.895.840
11Det Han­­sen-Bil­­le Bra­he­ske Fa­mi­lie­fond2.861.870
12Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond2.815.274
13Ek­ko­fon­den2.636.656
14Fer­di­nand An­der­sens Fa­mi­li­e­le­gat2.543.794
15Fon­den DBK2.436.500
16Val­lø Stift2.325.994
17Vem­me­tof­te Klo­ster2.187.773
18Ejen­­doms- og Fi­nan­si­e­rings­fon­den for Nord­jyl­lands Vi­den­park1.996.038
19Fon­den Roskil­de Festi­val1.844.810
20KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond1.694.638
21Eri­ke­ma Le­gat1.441.858
22Fon­den Hu­støm­rer­nes Stif­tel­se og En­ke­kas­se1.409.364
23El­len og Carl Taf­d­rups Min­de­le­gat1.395.762
24Det Arn­stedt­ske Fa­mi­lie­fond1.389.774
25As­ta og Jul. P. Ju­ste­sens Fond1.140.568
26Fon­den Stu­di­esko­len Bu­si­ness1.109.218
27Han­si og Ja­nus Lar­sens Fa­mi­li­e­le­gat1.052.191
28Schou-Fon­­det987.822
29Knud Høj­gaards Fond889.064
30Sam­rå­dets Bo­lig­fond880.440
31Ti­cra Fond874.001
32Det Dan­ske He­de­sel­skab841.434
33Ida­gaard­fon­den821.986
34Fon­den Ma­ri­e­hjem­me­ne801.350
35Aa­ge Bangs Fond af Kø­ben­havns Kom­mu­ne774.510
36Fre­de­riks­berg Bo­lig­fond758.868
37Køb­mand J.Ø. An­d­re­sens Le­gat for Naks­kov og Sla­gel­se746.988
38Øster­gaard Knud­sens Fa­mi­lie­fond659.758
39Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond640.462
40Ka­ren og Po­ul F. Han­sens Fa­mi­lie­fond543.026
41Fon­den Pen­sion For Selv­stæn­di­ge (FPFS)535.810
42Fon­den Ma­de In Den­mark Golf513.744
43Den Er­hvervs­dri­ven­de Fond Hans Knud­sen In­sti­tut­tet500.830
44Sonja og Vil­helm Mathisen's Fond489.588
45Ali­ce og Ta­ge Sø­ren­sens Fond459.580
46Ni­be Festi­val Fon­den452.738
47Sam­funds­fags­nyt For­lags-Fond423.302
48Den Er­hvervs­dri­ven­de Fond Vækst­cen­ter Nord420.728
49Ma­rie Hen­ck­els Min­de­le­gat417.560
50Fon­den Hvi­de San­de Er­hverv­s­ud­vik­ling415.030
51Den Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion In­ges Kat­te­hjem398.904
52In­ge­ni­ør Wil­li­am Juli­us Izard og Hu­stru El­na Po­l­ly F. Izards Vel­gø­ren­heds­fond391.412
53Chri­sti­an Ni­el­sens Fond390.702
54Apo­t­he­ker Fru An­na Chri­sti­an­sens Min­de­le­gat for Fre­de­riks­havn371.228
55Wal­drand Fon­den364.342
56ANT-Fon­­den362.541
57Køb­mands­for­e­nin­gen af 1887's Stif­tel­se i Aar­hus360.866
58In­ga og Pe­ter Chri­sten­sens Fa­mi­lie­fond356.180
59Ejen­doms­mæg­ler­nes Fond347.721
60Wil­li­am O. Ber­nt­sens Fond345.542
61Bjørn Hel­ga­sons Fa­mi­lie­fond334.105
62In­grid Zachariae's Fond330.858
63Land­brugs­lot­te­ri­et319.594
64Fon­den 65-Fe­rie316.580
65Fon­den til In­nova­tion og Er­hvervs­frem­me i Re­gion Sjæl­land -Fi­ers316.118
66Apo­te­ker S.C. Strøy­bergs Fond til Be­va­rel­se af Jens Bangs Sten­hus304.678
67Ida og J. Rin­doms Fond303.424
68Bor­ger­rets­fon­den295.218
69Pre­ben Han­sens Le­gat til Min­de om Hans For­æl­dre Ho­te­le­jer Th. Han­sen og Hu­stru Kat­he Han­sen284.548
70In­ter­mail – Dan­mark Fon­den282.436
71Hol­ger Pe­ter­sens Bo­li­ger276.122
72Fon­den Plast Cen­ter Dan­mark267.278
73Over­læ­ge Kjeld An­der­sen og Hu­stru Fru Eb­ba An­der­sen født Kielberg's Le­gat264.253
74Festi­val Fon­den Af 2006257.224
75Abed Fon­den253.770
76Fon­den Kø­ben­havns Slag­ter­laugs Hus246.356
77Etats­råd Fa­bri­kant Bern­hard Ru­ben­sog Hu­strus Fond235.576
78Ar­ki­tekt An­ton Fre­de­rik­sens og Hu­strus A.M. Ven­del­bo Fre­de­rik­sen F. Chri­sten­sens Fa­mi­li­e­le­gat231.334
79Elisa­beth Schwartz født Taf­d­rups Fa­mi­li­e­le­gat228.376
80Den Er­hvervs­dri­ven­de Fond Thi­sted Be­hand­ler­hus227.986
81Pla­ne­ner­gi216.150
82Est­her og Mar­tin Dalls Fond214.262
83Fon­den Søn­der­går­den207.350
84Vald. Thor­sten­sen og Hustru's Fond207.240
85Sned­ker­me­ster Sop­hus Ja­cob­sen og Hu­stru Astrid Ja­cob­sens Fond206.272
86Fon­den Hjal­lerup Ud­vik­lings­park202.312
87Byr­ge og Min­na Ei­strups Fond198.902
88HT's Ef­fek­ti­vi­se­rings­fond189.046
89Fon­den Ener­gy In­nova­tion Clu­ster186.274
90Den Sel­ve­jen­de In­sti­tu­tion Kol­ding­lystbå­de­havn182.204
91P.C. Ib­sens Søn­ners Le­gat182.028
92Den Er­hvervs­dri­ven­de Fond Mor­sø Be­hand­ler­hu­se167.662
93Vin­hand­ler Jør­gen Drey­er og Hu­stru Fru Elisa­beth Drey­er født Andersen's Le­gat163.167
94Hjerl-Fon­­den160.996
95H.C. Son­nes Fond af 1952 til Frem­me af Sko­le­for­mål på Her­lufsholm159.764
96Fon­den af 8. Juli 1983158.989
97Ger­da og Lars Chri­sten­sens Fa­mi­lie­fond157.630
98Mo­gens Balslev's Fond155.386
99Den Fyn­s­ke Blad­fond153.516
100Dron­ning Lou­i­ses Stif­tel­se153.472
TOTAL172.910.530
Kil­de: Skat­testy­rel­sens åb­ne skat­te­li­ster.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Christiansborgs undervisningsordførere vil have opsyn med fondenes folkeskolemilliarder

Der er be­hov for tæt­te­re po­li­tisk op­syn med fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len, si­ger un­der­vis­nings­ord­fø­re­re fra bå­de So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Al­ter­na­ti­vet og Dansk Fol­ke­par­ti. Mel­din­gen fra par­ti­er­ne…

Sådan fordeler familiefondene pengene

Per­so­ner med fa­mi­liæ­re re­la­tio­ner til fonds­stif­te­re modt­og sid­ste år knap en halv mil­li­ard kro­ner i ud­de­lin­ger fra en ræk­ke kend­te fa­mi­lie­fon­de. Det frem­går af Fun­dats’…

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…