Fondspris til dansk arbejde med ny paralympisk disciplin

Ra­cer­un­ning er på vej til at bli­ve en ny di­sci­plin ved De Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge. I går modt­og Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg og land­stræ­ne­ren, der står i spid­sen for de dan­ske ra­cer­un­ne­re, He­le­ne El­sass Pri­sen på 150.000 kro­ner – ud­delt af El­sass Fon­den og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen CP Dan­mark.

Helene Elsass Prisen 2020 (foto: Elsass Fonden)
He­le­ne El­sass Pri­sen gik i år til Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg og ra­­cer­un­­ning-land­­stræ­­ner Leif Ni­el­sen. På bil­le­det ses fra ven­stre: Ni­ck El­sass, El­sass Fon­dens for­mand; Leif Ni­el­sen, ra­­cer­un­­ning-land­­stræ­­ner; Mansoor Sid­diqi, for­mand for Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg; Mads Witt De­mant, næst­for­mand i CP Dan­mark og Prin­ses­se Be­ne­dik­te (fo­to El­sass Fon­den).

Når der om fi­re år af­vik­les Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge i Pa­ris, skal der for­ment­lig blandt an­det dy­stes i den nye di­sci­plin ra­cer­un­ning. Og lyk­kes det én el­ler fle­re af de dan­ske han­di­ca­pat­le­ter at få sport­s­lig suc­ces i den fran­ske ho­ved­stad på de spe­ci­al­byg­ge­de, tre­hju­le­de lø­be­cyk­ler uden pe­da­ler, kan at­le­ter­ne blandt an­det sen­de en ven­lig tan­ke til El­sass Fon­den.

Ved en høj­ti­de­lig­hed i går over­rak­te HKH Prin­ses­se Be­ne­dik­te nem­lig 2020-ud­­ga­ven af He­le­ne El­sass Pri­sen på 150.000 kro­ner til Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg og ra­­cer­un­­ning-land­­stræ­­ner Leif Ni­el­sen. Bag pri­sen står El­sass Fon­den, der er en er­hvervs­dri­ven­de fond, som ar­bej­der for at øge livskva­li­te­ten for på­rø­ren­de til og men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se (tid­li­ge­re kendt som spa­stisk lam­mel­se), og den han­di­cap­po­li­ti­ske in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion CP Dan­mark.

Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg be­teg­nes i en pres­se­med­del­el­se fra El­sass Fon­den som et in­ter­na­tio­nalt fyrtårn in­den­for ra­cer­un­ning. Ud over det dag­li­ge klu­b­ar­bej­de af­hol­der Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg en år­lig, in­ter­na­tio­nal ra­­cer­un­­ner-camp, der sid­ste år sam­le­de 400 at­le­ter og le­de­re. Det er et helt unikt stæv­ne, der har væ­ret en vig­tig fak­tor i ud­bre­del­sen af di­sci­pli­nen på ver­dens­plan.

Når land­stræ­ner Leif Ni­el­sen er pris­mod­ta­ger, skyl­des det, at han er gå­et for­re­st i be­stræ­bel­ser­ne på at ska­be eli­te­for­hold for Dan­marks bed­ste ra­cer­un­ne­re. Leif Ni­el­sen har ta­get sin sto­re er­fa­ring fra at­le­tik­ver­de­nen med over i ra­­cer­un­­ning-di­sci­pli­­nen, hvor han har haft sær­ligt fo­kus på den men­tale del og skabt et pro­fes­sio­nelt træ­nings­mil­jø for at­le­ter­ne.

Racerunning kan favne bredt

”Ra­cer­un­ning er i sand­hed bred­dei­dræt, for­di al­le i prin­cip­pet kan del­ta­ge uan­set sær­li­ge ud­for­drin­ger. At der nu er skabt mu­lig­hed for, at ra­cer­un­ning kan bli­ve en pa­ra­lym­pisk di­sci­plin i 2024 i Pa­ris, gør, at idræts­gre­nen for al­vor fav­ner bredt,” si­ger El­sass Fon­dens for­mand, Ni­ck El­sass, i pres­se­med­del­el­sen.

He­le­ne El­sass Pri­sen til­de­les en per­son, et pro­jekt el­ler en in­sti­tu­tion, der har gjort en sær­lig ind­sats for men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se. I 2019 blev pri­sen delt mel­lem Pauli­ne Son­­ne-Sch­­midt og Astrid Sie­mens Loren­zen.

Prin­ses­se Be­ne­dik­te er pro­tek­tor for bå­de El­sass Fon­den og CP Dan­mark.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.