Fondspris til dansk arbejde med ny paralympisk disciplin

Ra­cer­un­ning er på vej til at bli­ve en ny di­sci­plin ved De Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge. I går modt­og Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg og land­stræ­ne­ren, der står i spid­sen for de dan­ske ra­cer­un­ne­re, He­le­ne El­sass Pri­sen på 150.000 kro­ner – ud­delt af El­sass Fon­den og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen CP Danmark.

Helene Elsass Prisen 2020 (foto: Elsass Fonden)
He­le­ne El­sass Pri­sen gik i år til Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg og ra­­cer­un­­ning-land­­stræ­­ner Leif Ni­el­sen. På bil­le­det ses fra ven­stre: Ni­ck El­sass, El­sass Fon­dens for­mand; Leif Ni­el­sen, ra­­cer­un­­ning-land­­stræ­­ner; Mansoor Sid­diqi, for­mand for Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg; Mads Witt De­mant, næst­for­mand i CP Dan­mark og Prin­ses­se Be­ne­dik­te (fo­to El­sass Fonden).

Når der om fi­re år af­vik­les Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge i Pa­ris, skal der for­ment­lig blandt an­det dy­stes i den nye di­sci­plin ra­cer­un­ning. Og lyk­kes det én el­ler fle­re af de dan­ske han­di­ca­pat­le­ter at få sport­s­lig suc­ces i den fran­ske ho­ved­stad på de spe­ci­al­byg­ge­de, tre­hju­le­de lø­be­cyk­ler uden pe­da­ler, kan at­le­ter­ne blandt an­det sen­de en ven­lig tan­ke til El­sass Fonden.

Ved en høj­ti­de­lig­hed i går over­rak­te HKH Prin­ses­se Be­ne­dik­te nem­lig 2020-ud­­ga­ven af He­le­ne El­sass Pri­sen på 150.000 kro­ner til Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg og ra­­cer­un­­ning-land­­stræ­­ner Leif Ni­el­sen. Bag pri­sen står El­sass Fon­den, der er en er­hvervs­dri­ven­de fond, som ar­bej­der for at øge livskva­li­te­ten for på­rø­ren­de til og men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se (tid­li­ge­re kendt som spa­stisk lam­mel­se), og den han­di­cap­po­li­ti­ske in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion CP Danmark.

Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg be­teg­nes i en pres­se­med­del­el­se fra El­sass Fon­den som et in­ter­na­tio­nalt fyrtårn in­den­for ra­cer­un­ning. Ud over det dag­li­ge klu­b­ar­bej­de af­hol­der Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg en år­lig, in­ter­na­tio­nal ra­­cer­un­­ner-camp, der sid­ste år sam­le­de 400 at­le­ter og le­de­re. Det er et helt unikt stæv­ne, der har væ­ret en vig­tig fak­tor i ud­bre­del­sen af di­sci­pli­nen på verdensplan.

Når land­stræ­ner Leif Ni­el­sen er pris­mod­ta­ger, skyl­des det, at han er gå­et for­re­st i be­stræ­bel­ser­ne på at ska­be eli­te­for­hold for Dan­marks bed­ste ra­cer­un­ne­re. Leif Ni­el­sen har ta­get sin sto­re er­fa­ring fra at­le­tik­ver­de­nen med over i ra­­cer­un­­ning-di­sci­pli­­nen, hvor han har haft sær­ligt fo­kus på den men­tale del og skabt et pro­fes­sio­nelt træ­nings­mil­jø for atleterne.

Racerunning kan favne bredt

”Ra­cer­un­ning er i sand­hed bred­dei­dræt, for­di al­le i prin­cip­pet kan del­ta­ge uan­set sær­li­ge ud­for­drin­ger. At der nu er skabt mu­lig­hed for, at ra­cer­un­ning kan bli­ve en pa­ra­lym­pisk di­sci­plin i 2024 i Pa­ris, gør, at idræts­gre­nen for al­vor fav­ner bredt,” si­ger El­sass Fon­dens for­mand, Ni­ck El­sass, i pressemeddelelsen.

He­le­ne El­sass Pri­sen til­de­les en per­son, et pro­jekt el­ler en in­sti­tu­tion, der har gjort en sær­lig ind­sats for men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se. I 2019 blev pri­sen delt mel­lem Pauli­ne Son­­ne-Sch­­midt og Astrid Sie­mens Lorenzen.

Prin­ses­se Be­ne­dik­te er pro­tek­tor for bå­de El­sass Fon­den og CP Danmark.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…