Fondspris til dansk arbejde med ny paralympisk disciplin

Racerunning er på vej til at blive en ny disciplin ved De Paralympiske Lege. I går modtog Parasport Frederiksberg og landstræneren, der står i spidsen for de danske racerunnere, Helene Elsass Prisen på 150.000 kroner – uddelt af Elsass Fonden og interesseorganisationen CP Danmark.

Helene Elsass Prisen 2020 (foto: Elsass Fonden)
He­le­ne El­sass Pri­sen gik i år til Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg og ra­cer­un­ning-land­stræ­ner Leif Ni­el­sen. På bil­le­det ses fra ven­stre: Ni­ck El­sass, El­sass Fon­dens for­mand; Leif Ni­el­sen, ra­cer­un­ning-land­stræ­ner; Mansoor Sid­diqi, for­mand for Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg; Mads Witt De­mant, næst­for­mand i CP Dan­mark og Prin­ses­se Be­ne­dik­te (fo­to El­sass Fonden).

Når der om fi­re år af­vik­les Pa­ra­lym­pi­ske Le­ge i Pa­ris, skal der for­ment­lig blandt an­det dy­stes i den nye di­sci­plin ra­cer­un­ning. Og lyk­kes det én el­ler fle­re af de dan­ske han­di­ca­pat­le­ter at få sport­s­lig suc­ces i den fran­ske ho­ved­stad på de spe­ci­al­byg­ge­de, tre­hju­le­de lø­be­cyk­ler uden pe­da­ler, kan at­le­ter­ne blandt an­det sen­de en ven­lig tan­ke til El­sass Fonden.

Ved en høj­ti­de­lig­hed i går over­rak­te HKH Prin­ses­se Be­ne­dik­te nem­lig 2020-ud­ga­ven af He­le­ne El­sass Pri­sen på 150.000 kro­ner til Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg og ra­cer­un­ning-land­stræ­ner Leif Ni­el­sen. Bag pri­sen står El­sass Fon­den, der er en er­hvervs­dri­ven­de fond, som ar­bej­der for at øge livskva­li­te­ten for på­rø­ren­de til og men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se (tid­li­ge­re kendt som spa­stisk lam­mel­se), og den han­di­cap­po­li­ti­ske in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion CP Danmark.

Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg be­teg­nes i en pres­se­med­del­el­se fra El­sass Fon­den som et in­ter­na­tio­nalt fyrtårn in­den­for ra­cer­un­ning. Ud over det dag­li­ge klu­b­ar­bej­de af­hol­der Pa­r­a­sport Fre­de­riks­berg en år­lig, in­ter­na­tio­nal ra­cer­un­ner-camp, der sid­ste år sam­le­de 400 at­le­ter og le­de­re. Det er et helt unikt stæv­ne, der har væ­ret en vig­tig fak­tor i ud­bre­del­sen af di­sci­pli­nen på verdensplan.

Når land­stræ­ner Leif Ni­el­sen er pris­mod­ta­ger, skyl­des det, at han er gå­et for­re­st i be­stræ­bel­ser­ne på at ska­be eli­te­for­hold for Dan­marks bed­ste ra­cer­un­ne­re. Leif Ni­el­sen har ta­get sin sto­re er­fa­ring fra at­le­tik­ver­de­nen med over i ra­cer­un­ning-di­sci­pli­nen, hvor han har haft sær­ligt fo­kus på den men­tale del og skabt et pro­fes­sio­nelt træ­nings­mil­jø for atleterne.

Racerunning kan favne bredt

”Ra­cer­un­ning er i sand­hed bred­dei­dræt, for­di al­le i prin­cip­pet kan del­ta­ge uan­set sær­li­ge ud­for­drin­ger. At der nu er skabt mu­lig­hed for, at ra­cer­un­ning kan bli­ve en pa­ra­lym­pisk di­sci­plin i 2024 i Pa­ris, gør, at idræts­gre­nen for al­vor fav­ner bredt,” si­ger El­sass Fon­dens for­mand, Ni­ck El­sass, i pressemeddelelsen.

He­le­ne El­sass Pri­sen til­de­les en per­son, et pro­jekt el­ler en in­sti­tu­tion, der har gjort en sær­lig ind­sats for men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se. I 2019 blev pri­sen delt mel­lem Pauli­ne Son­ne-Sch­midt og Astrid Sie­mens Lorenzen.

Prin­ses­se Be­ne­dik­te er pro­tek­tor for bå­de El­sass Fon­den og CP Danmark.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer