Augustinus Fonden vil hjælpe corona-påvirkede kulturprojekter

Au­gusti­nus Fon­den vil hjæl­pe fon­dens be­vil­lings­mod­ta­ge­re på kul­tu­r­om­rå­det, som bli­ver øko­no­misk ramt på grund af cor­o­navirus. Det hand­ler om at “hjæl­pe kul­tur­li­vet gen­nem den po­ten­ti­el­le øko­no­mi­ske kri­se,” si­ger fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Frank Re­chen­dor­ff Møller.

'Historiske Dage' i Øksnehallen (foto: Nanna Rong Bentsen).
Pro­jek­tet ‘Hi­sto­ri­ske Da­ge’ har på grund af cor­o­navirus af­lyst årets festi­val i Øks­ne­hal­len (fo­to: Nan­na Rong Bentsen).

Bå­de rej­ser og stør­re for­sam­lin­ger fra­rå­des af myn­dig­he­der­ne på grund af cor­o­navirus, og det på­vir­ker bå­de små og sto­re kul­tu­rak­tø­rer i form af af­ly­ste arrangementer.

I en pres­se­med­del­el­se mel­der Au­gusti­nus Fon­den nu ud, at den “bak­ker op om det fæl­les, so­li­da­ri­ske an­svar det er at be­græn­se smit­ten”. Fon­den har der­for ud­ar­bej­det ret­nings­linjer for, hvor­dan den kan hjæl­pe kul­tur­pro­jek­ter, som fon­den har støt­tet, og som bli­ver på­vir­ket af coronavirus.

Au­gusti­nus Fon­den støt­ter hvert år om­kring 1.400 pro­jek­ter som for ek­sem­pel klas­si­ske kon­cer­ter, fo­re­stil­lin­ger, festi­va­ler, rej­ser og turnéer.

”Man­ge af fon­dens be­vil­lings­mod­ta­ge­re in­den for kul­tur­li­vet er be­rør­te af si­tu­a­tio­nen. Au­gusti­nus Fon­den øn­sker dels at bi­dra­ge til at ta­ge fæl­les an­svar for at be­græn­se smit­ten ved at mu­lig­gø­re af­lys­nin­ger og dels at hjæl­pe kul­tur­li­vet gen­nem den po­ten­ti­el­le øko­no­mi­ske kri­se,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, adm. di­rek­tør i Au­gusti­nus Fonden.

Fon­den vil der­for nu gå i di­a­log med de på­vir­ke­de be­vil­lings­mod­ta­ge­re og vur­de­re, hvor­dan den kan hjæl­pe ud fra føl­gen­de retningslinjer:

  1. Fon­den er åben over­for, at den plan­lag­te ak­ti­vi­tet kan kon­ver­te­res el­ler om­for­mu­le­res til et lig­nen­de pro­jekt. Det­te kan ske på bag­grund af en skrift­lig anmodning.
  2. Fon­den op­ret­hol­der be­vil­lin­gen, som er gæl­den­de 2 år fra bevillingsdatoen.
  3. Ak­ti­vi­te­ter el­ler pro­jek­ter som ik­ke re­a­li­se­res i fuldt om­fang el­ler af­ly­ses pga. cor­o­navirus og som ta­ber pen­ge­ne helt el­ler del­vis, vil ik­ke bli­ve kræ­vet den ful­de be­vil­ling re­tur. Fon­den vil in­den for gæl­den­de be­vil­ling sø­ge at bi­dra­ge til, at pro­jek­tet ik­ke li­der et tab ef­ter skrift­lig re­de­gø­rel­se fra bevillingsmodtageren.

Fle­re af Au­gusti­nus Fon­dens be­vil­lings­mod­ta­ge­re er al­le­re­de ble­vet på­vir­ket af cor­o­navirus. Pro­jek­tet ‘Hi­sto­ri­ske Da­ge’ har af­lyst årets festi­val i Øks­ne­hal­len, li­ge­som Sankt An­næ Pi­ge­kors kon­cert­tur­né i Ita­li­en er ble­vet æn­dret i sid­ste øje­blik. Her­u­d­over kan man­ge stu­de­ren­de, der har få­et støt­te til et stu­di­e­op­hold i ud­lan­det, bli­ve be­rørt, op­ly­ser fonden.

Be­rør­te be­vil­lings­mod­ta­ge­re op­for­dres til at ret­te skrift­lig hen­ven­del­se til fon­den på [email protected]​augustinusfonden.​dk med be­vil­lin­gens ansøgningsnummer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: