Augustinus Fonden vil hjælpe corona-påvirkede kulturprojekter

Augustinus Fonden vil hjælpe fondens bevillingsmodtagere på kulturområdet, som bliver økonomisk ramt på grund af coronavirus. Det handler om at “hjælpe kulturlivet gennem den potentielle økonomiske krise,” siger fondens administrerende direktør Frank Rechendorff Møller.

'Historiske Dage' i Øksnehallen (foto: Nanna Rong Bentsen).
Pro­jek­tet ‘Hi­sto­ri­ske Da­ge’ har på grund af cor­o­navirus af­lyst årets festi­val i Øks­ne­hal­len (fo­to: Nan­na Rong Bentsen).

Bå­de rej­ser og stør­re for­sam­lin­ger fra­rå­des af myn­dig­he­der­ne på grund af cor­o­navirus, og det på­vir­ker bå­de små og sto­re kul­tu­rak­tø­rer i form af af­ly­ste arrangementer.

I en pres­se­med­del­el­se mel­der Au­gusti­nus Fon­den nu ud, at den “bak­ker op om det fæl­les, so­li­da­ri­ske an­svar det er at be­græn­se smit­ten”. Fon­den har der­for ud­ar­bej­det ret­nings­linjer for, hvor­dan den kan hjæl­pe kul­tur­pro­jek­ter, som fon­den har støt­tet, og som bli­ver på­vir­ket af coronavirus.

Au­gusti­nus Fon­den støt­ter hvert år om­kring 1.400 pro­jek­ter som for ek­sem­pel klas­si­ske kon­cer­ter, fo­re­stil­lin­ger, festi­va­ler, rej­ser og turnéer.

”Man­ge af fon­dens be­vil­lings­mod­ta­ge­re in­den for kul­tur­li­vet er be­rør­te af si­tu­a­tio­nen. Au­gusti­nus Fon­den øn­sker dels at bi­dra­ge til at ta­ge fæl­les an­svar for at be­græn­se smit­ten ved at mu­lig­gø­re af­lys­nin­ger og dels at hjæl­pe kul­tur­li­vet gen­nem den po­ten­ti­el­le øko­no­mi­ske kri­se,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, adm. di­rek­tør i Au­gusti­nus Fonden.

Fon­den vil der­for nu gå i di­a­log med de på­vir­ke­de be­vil­lings­mod­ta­ge­re og vur­de­re, hvor­dan den kan hjæl­pe ud fra føl­gen­de retningslinjer:

  1. Fon­den er åben over­for, at den plan­lag­te ak­ti­vi­tet kan kon­ver­te­res el­ler om­for­mu­le­res til et lig­nen­de pro­jekt. Det­te kan ske på bag­grund af en skrift­lig anmodning.
  2. Fon­den op­ret­hol­der be­vil­lin­gen, som er gæl­den­de 2 år fra bevillingsdatoen.
  3. Ak­ti­vi­te­ter el­ler pro­jek­ter som ik­ke re­a­li­se­res i fuldt om­fang el­ler af­ly­ses pga. cor­o­navirus og som ta­ber pen­ge­ne helt el­ler del­vis, vil ik­ke bli­ve kræ­vet den ful­de be­vil­ling re­tur. Fon­den vil in­den for gæl­den­de be­vil­ling sø­ge at bi­dra­ge til, at pro­jek­tet ik­ke li­der et tab ef­ter skrift­lig re­de­gø­rel­se fra bevillingsmodtageren.

Fle­re af Au­gusti­nus Fon­dens be­vil­lings­mod­ta­ge­re er al­le­re­de ble­vet på­vir­ket af cor­o­navirus. Pro­jek­tet ‘Hi­sto­ri­ske Da­ge’ har af­lyst årets festi­val i Øks­ne­hal­len, li­ge­som Sankt An­næ Pi­ge­kors kon­cert­tur­né i Ita­li­en er ble­vet æn­dret i sid­ste øje­blik. Her­u­d­over kan man­ge stu­de­ren­de, der har få­et støt­te til et stu­di­e­op­hold i ud­lan­det, bli­ve be­rørt, op­ly­ser fonden.

Be­rør­te be­vil­lings­mod­ta­ge­re op­for­dres til at ret­te skrift­lig hen­ven­del­se til fon­den på info@​augustinusfonden.​dk med be­vil­lin­gens ansøgningsnummer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer