Komitéen for God Fondsledelse: Ikke i strid med databeskyttelse at offentliggøre ledelsesvederlag

Det strider hverken imod GDPR eller databeskyttelsesloven at offentliggøre fondsledelsens vederlag. Det fastslår Komitéen for God Fondsledelse nu i en ny Q&A til de netop opdaterede Anbefalinger for God Fondsledelse.

GDPR
Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se fast­slår, at det ik­ke nød­ven­dig­vis stri­der imod hver­ken GDPR el­ler da­ta­be­skyt­tel­ses­reg­ler­ne at of­fent­lig­gø­re le­del­ses­med­lem­mer­nes in­di­vi­du­el­le vederlag.

En del fon­de und­la­der at of­fent­lig­gø­re le­del­ses­med­lem­mer­nes ve­der­lag, for­di de vur­de­rer, at der er ta­le om be­skyt­te­de personoplysninger.

Men det stri­der ik­ke nød­ven­dig­vis imod hver­ken GDPR el­ler da­ta­be­skyt­tel­ses­reg­ler­ne at of­fent­lig­gø­re le­del­ses­med­lem­mer­nes in­di­vi­du­el­le vederlag.

Det fast­slår Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se i en ny Q&A til An­be­fa­ling 3.1.2 i An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se, der hand­ler om trans­pa­rens om le­del­sens vederlag.

Fle­re fon­de har el­lers spurgt, om det kan stri­de imod da­ta­be­skyt­tel­ses­reg­ler­ne at of­fent­lig­gø­re ve­der­lag, for­tæl­ler for­mand for Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, Ma­ri­an­ne Philip:

“Si­den da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen (GDPR) trå­d­te i kraft, har der væ­ret me­get fo­kus på be­hand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger. Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se an­be­fa­ler – og har gjort det i en år­ræk­ke – at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de of­fent­lig­gør det sam­le­de ve­der­lag, hvert med­lem af be­sty­rel­sen og en even­tu­el di­rek­tion mod­ta­ger fra den er­hvervs­dri­ven­de fond og fra an­dre virk­som­he­der i kon­cer­nen. I den for­bin­del­se har vi få­et spørgs­mål om, hvor­vidt det kan væ­re i strid med GDPR,” si­ger Ma­ri­an­ne Phi­lip og fortsætter:

“Der­for har vi nu ud­vi­det vo­res spørgsmål/svar funk­tion på ko­mitéens hjem­mesi­de, så­le­des at man og­så kan læ­se me­re om, hvor­dan of­fent­lig­gø­rel­se af in­di­vi­du­elt ve­der­lag spil­ler sam­men med GD­PR-reg­ler­ne. Vi hå­ber det kan væ­re med til at ska­be me­re klar­hed om de reg­ler, der gæl­der på området.”

Den nye Q&A præ­ci­se­rer, at en fond ger­ne må of­fent­lig­gø­re le­del­ses­med­lem­mer­nes ve­der­lag, hvis det sker for at for­føl­ge en le­gi­tim in­ter­es­se, og hvis den­ne in­ter­es­se ve­jer tun­ge­re end hen­sy­net til det en­kel­te le­del­ses­med­lems in­ter­es­ser el­ler grund­læg­gen­de ret­tig­he­der og fri­heds­ret­tig­he­der i sammenhængen.

Lovligt at offentliggøre vederlag

Og på grund af fon­de­nes ind­fly­del­se i sam­fun­det, så er trans­pa­rens om le­del­sens ve­der­lag en le­gi­tim in­ter­es­se for be­sty­rel­ser­ne at for­føl­ge, skri­ver Ko­mi­te­en for God Fondsledelse:

“Fon­de­nes ind­fly­del­se i sam­fun­det be­ty­der, at fon­de­ne er un­der­lagt stor of­fent­lig in­ter­es­se. Fon­de­ne er sam­ti­dig ka­rak­te­ri­se­ret ved, at de ik­ke har no­gen ejer­kreds, og be­sty­rel­sen fast­sæt­ter der­for su­verænt de­res eget og en even­tu­el di­rek­tions ve­der­lag. Trans­pa­rens spil­ler en vig­tig rol­le for fon­de­nes vir­ke, og det­te er et vil­kår, som det er na­tur­ligt, at per­so­ner, der ind­træ­der i en fonds­be­sty­rel­se el­ler di­rek­tion, er be­kend­te med før ind­træ­den,” skri­ver Ko­mi­te­en for God Fonds­le­del­se i den nye Q&A.

– Har man­ge fon­de væ­ret i tvivl om reg­ler­ne på området?

“Jeg ved ik­ke, hvor man­ge der har væ­ret i tvivl om reg­ler­ne, men vi har få­et spørgs­mål om det. Der­for vil vi ger­ne bi­dra­ge til en af­kla­ring af hvil­ke reg­ler der gæl­der på om­rå­det, så­le­des at fon­de­ne trygt kan føl­ge ko­mitéens an­be­fa­ling om at of­fent­lig­gø­re ve­der­la­get in­di­vi­du­elt for hvert med­lem af be­sty­rel­sen og en even­tu­el di­rek­tion,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

– Skal den nye Q&A læ­ses så­dan, at en fond fak­tisk bry­der loven, hvis den of­fent­lig­gør be­sty­rel­ses­ho­nora­rer uden at be­sty­rel­sen har for­holdt sig til in­ter­es­se­af­vej­nings­reg­len til referat?

“Ko­mitéens an­be­fa­lin­ger er ik­ke lov­reg­ler, men best pra­cti­ce. Som for­mand for Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se rå­d­gi­ver jeg ik­ke om lov­giv­ning. Men det er vig­tigt, at en fonds be­sty­rel­se drøf­ter in­ter­es­se­af­vej­nin­gen,” si­ger Ma­ri­an­ne Phi­lip og uddyber:

“Det frem­går af loven, at der skal fø­res et re­fe­rat over for­hand­lin­ger­ne i be­sty­rel­sen. Har be­sty­rel­sen først én gang be­slut­tet en prak­sis hvor le­del­ses­ve­der­lag of­fent­lig­gø­res, ef­ter at ha­ve fo­re­ta­get en af­vej­ning af in­ter­es­ser­ne, vil det ik­ke væ­re nød­ven­digt at drøf­te det­te igen hvert år i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen. Nye le­del­ses­med­lem­mer skal gø­res op­mærk­som på den af be­sty­rel­sen even­tu­el­le truf­ne be­slut­ning om of­fent­lig­gø­rel­se af ve­der­lag,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer