Fonde vil fremme børn og unges demokratiske debat på Folkemødet 2020

Børns og un­ges stem­me i den de­mo­kra­ti­ske de­bat bli­ver nu for­stær­ket med hjælp fra fle­re fon­de. Fol­ke­mø­det 2020 får nem­lig en ny sce­ne med de­bat­ter for, med og af børn og un­ge. Ole Kirk’s Fond, Le­go Fon­den og Lauritzen Fon­dens part­ner­skabspro­jekt Le­ge­ski­bet bak­ker op.

Legeskibet (foto: Legeskibet)
Lauritzen Fon­dens part­ner­skabspro­jekt 'Le­ge­ski­bet' støt­ter sam­men med Ole Kirk's Fond og Le­go Fon­den den nye Bør­­ne- & Un­ge­s­ce­ne på Fol­ke­mø­det 2020 (fo­to: Legeskibet).

Det er ik­ke nok at ta­le om bør­ne­ne og de un­ge på Fol­ke­mø­det 2020. Må­l­grup­pen skal selv på banen.

Det me­ner blandt an­dre Ole Kirk’s Fond og Le­go Fon­den, som sam­men med Lauritzen Fon­dens part­ner­skabspro­jekt Le­ge­ski­bet der­for bak­ker op om en ny Bør­­ne- & Un­ge­s­ce­ne på Fol­ke­mø­det 2020. Am­bi­tio­nen er at gi­ve børn og un­ge en ty­de­li­ge­re stem­me i den de­mo­kra­ti­ske debat.

Det skri­ver Fol­ke­mø­det på sin hjemmeside.

På Bør­­ne- & Un­ge­s­ce­nen bli­ver om­drej­nings­punk­tet i de­bat­ter­ne børns og un­ges triv­sel, ud­for­drin­ger og vilkår.

Ole Kirk’s Fond er op­ta­get af, at gi­ve børn og un­ge en stem­me og få ind­fly­del­se på løs­nin­ger af de­res eg­ne pro­blem­stil­lin­ger. Der­for bak­ker fon­den op om etab­le­ring af en Bør­­ne- & Un­ge­s­ce­ne på Folkemødet.

Ka­rin Hin­d­kjær – di­rek­tør, Ole Kirk’s Fond

”Ole Kirk’s Fond er op­ta­get af, at gi­ve børn og un­ge en stem­me og få ind­fly­del­se på løs­nin­ger af de­res eg­ne pro­blem­stil­lin­ger. Der­for bak­ker fon­den op om etab­le­ring af en Bør­­ne- & Un­ge­s­ce­ne på Fol­ke­mø­det. Det vil gi­ve børn og un­ge mu­lig­hed for at bi­dra­ge i de­bat­ten med hold­nin­ger og per­spek­ti­ver på de­res eg­ne præ­mis­ser,” ud­ta­ler Ka­rin Hin­d­kjær, di­rek­tør for Ole Kirk’s Fond.

Mål­sæt­nin­gen med den nye sce­ne er to­delt. Dels skal de­bat­ter­ne gi­ve børn og un­ge en ty­de­li­ge­re stem­me i den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le, så de voks­nes vi­den bli­ver kva­li­fi­ce­ret. Dels skal til­ta­get og­så væ­re med til at sik­re ‘bar­nets ret til at bli­ve hørt’, som det hed­der i FN’s bør­ne­kon­ven­tion, der og­så be­skyt­ter børns ret til leg.

”Vi ved, at leg er nød­ven­dig for børns læ­ring og ud­vik­ling, hvor­for FN’s bør­ne­kon­ven­tion be­trag­ter leg som en ret­tig­hed og et men­ne­ske­ligt go­de på linje med ret­ten til med­be­stem­mel­se, del­ta­gel­se og yt­rings­fri­hed. Vi glæ­der os til at over­la­de sce­nen til bør­ne­ne og gi­ve dem mu­lig­hed for at ska­be op­mærk­som­hed om dis­se ret­tig­he­der over­for de­res jæv­nal­dren­de og os voks­ne,“ ud­ta­ler Le­na Ven­borg, pro­gram­chef i Le­go Fonden.

For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det vil i lø­bet af for­å­ret in­vi­te­re børn og un­ge fra he­le Born­holm til de for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter på og om­kring Bør­­ne- & Un­ge­s­ce­nen. Da­ge­ne bli­ver ind­delt så­le­des, at kl. 9-12 bli­ver for dag­in­sti­tu­tio­ner, kl. 12-15 bli­ver for fol­ke­sko­ler og kl. 15-17 bli­ver for stør­re sko­lebørn samt ung­dom­s­klub­ber. Bør­­ne- & Un­ge­s­ce­nen kom­mer til at lig­ge i Dan­chells An­læg, og kom­mer til at in­de­hol­de bå­de en sce­ne, to ak­ti­vi­tetscon­tai­ne­re, spil, le­ge­red­ska­ber og et stort ak­ti­vi­tets­om­rå­de i grøn­ne omgivelser.

”Al­le skal fø­le sig vel­kom­men. Det gæl­der selv­føl­ge­lig og­så vo­res børn og un­ge. Vi vil ger­ne væ­re med til at ind­by­de børn og un­ge i den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le, så de så tid­ligt som mu­ligt får styr­ket in­ter­es­sen for de­mo­kra­ti­et. Og så skal det selv­føl­ge­lig og­så væ­re et sjovt sted at be­sø­ge med plads til leg og be­væ­gel­se og kre­a­tiv ud­fol­del­se for bå­de børn og voks­ne,” ud­ta­ler Aja­ja Ko­­fo­ed-Nør­­gaard, part­ne­ransvar­lig i Fol­ke­mø­det og ini­ti­a­tiv­ta­ger til Bør­­ne- & Ungescenen.

På Bør­­ne- & Un­ge­s­ce­nen vil det væ­re mu­ligt for re­le­van­te ak­tø­rer at få tid på sce­nen til det event el­ler den de­bat, som de øn­sker at af­hol­de. De ene­ste krav er, at al­le ak­ti­vi­te­ter in­de­hol­der re­el bør­­ne- og un­ge­ind­dra­gel­se og om­hand­ler te­ma­er, hvor børn og un­ge er i fokus.

Fol­ke­mø­det reg­ner med at of­fent­lig­gø­re pro­gram­met for sce­nen og plad­sen om­kring sce­nen pri­mo april.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer