Fonde vil fremme børn og unges demokratiske debat på Folkemødet 2020

Børns og unges stemme i den demokratiske debat bliver nu forstærket med hjælp fra flere fonde. Folkemødet 2020 får nemlig en ny scene med debatter for, med og af børn og unge. Ole Kirk’s Fond, Lego Fonden og Lauritzen Fondens partnerskabsprojekt Legeskibet bakker op.

Legeskibet (foto: Legeskibet)
Lauritzen Fon­dens part­ner­skabspro­jekt 'Le­ge­ski­bet' støt­ter sam­men med Ole Kirk's Fond og Le­go Fon­den den nye Bør­ne- & Un­ge­s­ce­ne på Fol­ke­mø­det 2020 (fo­to: Legeskibet).

Det er ik­ke nok at ta­le om bør­ne­ne og de un­ge på Fol­ke­mø­det 2020. Må­l­grup­pen skal selv på banen.

Det me­ner blandt an­dre Ole Kirk’s Fond og Le­go Fon­den, som sam­men med Lauritzen Fon­dens part­ner­skabspro­jekt Le­ge­ski­bet der­for bak­ker op om en ny Bør­ne- & Un­ge­s­ce­ne på Fol­ke­mø­det 2020. Am­bi­tio­nen er at gi­ve børn og un­ge en ty­de­li­ge­re stem­me i den de­mo­kra­ti­ske debat.

Det skri­ver Fol­ke­mø­det på sin hjemmeside.

På Bør­ne- & Un­ge­s­ce­nen bli­ver om­drej­nings­punk­tet i de­bat­ter­ne børns og un­ges triv­sel, ud­for­drin­ger og vilkår.

Ole Kirk’s Fond er op­ta­get af, at gi­ve børn og un­ge en stem­me og få ind­fly­del­se på løs­nin­ger af de­res eg­ne pro­blem­stil­lin­ger. Der­for bak­ker fon­den op om etab­le­ring af en Bør­ne- & Un­ge­s­ce­ne på Folkemødet.

Ka­rin Hin­d­kjær – di­rek­tør, Ole Kirk’s Fond

”Ole Kirk’s Fond er op­ta­get af, at gi­ve børn og un­ge en stem­me og få ind­fly­del­se på løs­nin­ger af de­res eg­ne pro­blem­stil­lin­ger. Der­for bak­ker fon­den op om etab­le­ring af en Bør­ne- & Un­ge­s­ce­ne på Fol­ke­mø­det. Det vil gi­ve børn og un­ge mu­lig­hed for at bi­dra­ge i de­bat­ten med hold­nin­ger og per­spek­ti­ver på de­res eg­ne præ­mis­ser,” ud­ta­ler Ka­rin Hin­d­kjær, di­rek­tør for Ole Kirk’s Fond.

Mål­sæt­nin­gen med den nye sce­ne er to­delt. Dels skal de­bat­ter­ne gi­ve børn og un­ge en ty­de­li­ge­re stem­me i den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le, så de voks­nes vi­den bli­ver kva­li­fi­ce­ret. Dels skal til­ta­get og­så væ­re med til at sik­re ‘bar­nets ret til at bli­ve hørt’, som det hed­der i FN’s bør­ne­kon­ven­tion, der og­så be­skyt­ter børns ret til leg.

”Vi ved, at leg er nød­ven­dig for børns læ­ring og ud­vik­ling, hvor­for FN’s bør­ne­kon­ven­tion be­trag­ter leg som en ret­tig­hed og et men­ne­ske­ligt go­de på linje med ret­ten til med­be­stem­mel­se, del­ta­gel­se og yt­rings­fri­hed. Vi glæ­der os til at over­la­de sce­nen til bør­ne­ne og gi­ve dem mu­lig­hed for at ska­be op­mærk­som­hed om dis­se ret­tig­he­der over­for de­res jæv­nal­dren­de og os voks­ne,“ ud­ta­ler Le­na Ven­borg, pro­gram­chef i Le­go Fonden.

For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det vil i lø­bet af for­å­ret in­vi­te­re børn og un­ge fra he­le Born­holm til de for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter på og om­kring Bør­ne- & Un­ge­s­ce­nen. Da­ge­ne bli­ver ind­delt så­le­des, at kl. 9-12 bli­ver for dag­in­sti­tu­tio­ner, kl. 12-15 bli­ver for fol­ke­sko­ler og kl. 15-17 bli­ver for stør­re sko­lebørn samt ung­dom­s­klub­ber. Bør­ne- & Un­ge­s­ce­nen kom­mer til at lig­ge i Dan­chells An­læg, og kom­mer til at in­de­hol­de bå­de en sce­ne, to ak­ti­vi­tetscon­tai­ne­re, spil, le­ge­red­ska­ber og et stort ak­ti­vi­tets­om­rå­de i grøn­ne omgivelser.

”Al­le skal fø­le sig vel­kom­men. Det gæl­der selv­føl­ge­lig og­så vo­res børn og un­ge. Vi vil ger­ne væ­re med til at ind­by­de børn og un­ge i den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le, så de så tid­ligt som mu­ligt får styr­ket in­ter­es­sen for de­mo­kra­ti­et. Og så skal det selv­føl­ge­lig og­så væ­re et sjovt sted at be­sø­ge med plads til leg og be­væ­gel­se og kre­a­tiv ud­fol­del­se for bå­de børn og voks­ne,” ud­ta­ler Aja­ja Ko­fo­ed-Nør­gaard, part­ne­ransvar­lig i Fol­ke­mø­det og ini­ti­a­tiv­ta­ger til Bør­ne- & Ungescenen.

På Bør­ne- & Un­ge­s­ce­nen vil det væ­re mu­ligt for re­le­van­te ak­tø­rer at få tid på sce­nen til det event el­ler den de­bat, som de øn­sker at af­hol­de. De ene­ste krav er, at al­le ak­ti­vi­te­ter in­de­hol­der re­el bør­ne- og un­ge­ind­dra­gel­se og om­hand­ler te­ma­er, hvor børn og un­ge er i fokus.

Fol­ke­mø­det reg­ner med at of­fent­lig­gø­re pro­gram­met for sce­nen og plad­sen om­kring sce­nen pri­mo april.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer