Kæmpeuddelinger fra fonde i slutningen af 2021

Nordea-fonden uddeler 58 mio. kr. til 113 projekter især med fokus på aktiviteter i det fri, mens Novo Nordisk Fonden bevilger hele 2,2 mia. kr. til nyt forskningscenter for stamcellebehandling. Augustinus Fonden udvider indsatsen for forskning i kulturarv fra 60 til 90 mio. kr. og støtter aktuelt 18 projekter.

Blandt de 113 små­by­er, som har få­et en øko­no­misk saltvand­s­ind­sprøjt­ning fra Nor­dea-fon­dens Her bor vi-pul­je, er Ve­s­ter­ma­rie. Her har den lo­ka­le bor­ger­for­e­ning mod­ta­get 240.000 kro­ner til fa­ci­li­te­ter og vand­po­ster i Ve­s­ter­ma­rie Folkeskov.

Le­ge­plad­ser, an­læg til uden­dørs fit­ness, op­le­vel­ses­sti­er, lyst­fi­sker­plad­ser og bådebroer.

Det er over­skrif­ter­ne for nog­le af de i alt 113 pro­jek­ter, der nu bli­ver sat i gang i små dan­ske by­er fi­nan­si­e­ret med 58 mil­li­o­ner kro­ner fra Nor­dea-fon­dens ’Her bor vi’-pulje. De 113 pro­jek­ter er ud­valgt blandt 448 an­søg­nin­ger, og en me­get stor del af dem har fo­kus på ak­ti­vi­te­ter i det fri.

Med ud­de­lin­ger­ne sæt­ter Nor­dea-fon­den sam­ti­dig punk­tum for ’Her bor vi’-puljen ef­ter to år, og i en pres­se­med­del­el­se glæ­der fon­dens ud­de­lings­chef Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler sig over den sto­re vir­ke­trang i de små lokalsamfund.

”Den lo­ka­le driv­kraft le­ver i bed­ste vel­gå­en­de, og vi kan se, at be­bo­er­ne ude i de små by­sam­fund er me­get in­ter­es­se­re­de i at styr­ke lo­ka­le fæl­les­ska­ber. Vi er utro­lig gla­de for, at ef­ter­spørgs­len på at styr­ke li­vet i det lo­ka­le er så stor. Uden­dørs mø­de­ste­der, der til­go­de­ser man­ge for­skel­li­ge bru­ge­re og in­ter­es­ser, er i dén grad i fo­kus," si­ger Chri­sti­ne Paludan-Müller.

I alt er der via pulj­en ud­delt 125,9 mil­li­o­ner kro­ner til 252 projekter.

Novo-milliarder til samarbejde om stamcelleforskning

Fly­ve­tu­ren hen over fondsland­ska­bets se­ne­ste ud­de­lin­ger og be­vil­lin­ger fort­sæt­ter til No­vo Nor­disk Fon­den, der ik­ke ba­re står bag ugens, men sand­syn­lig­vis og­så årets stør­ste bevilling.

Ver­dens tred­je­stør­ste fond har så­le­des net­op be­vil­get op til 2,2 mil­li­ar­der kro­ner over en 10-årig pe­ri­o­de til op­ret­tel­sen af et in­ter­na­tio­nalt forsk­nings­cen­ter, der skal ba­ne vej­en for nye og for­bed­re­de be­hand­lings­for­mer ba­se­ret på stamceller.

De se­ne­re års land­vin­din­ger in­den for stam­cel­le­forsk­ning har åb­net for en dy­be­re ind­sigt i syg­doms­me­ka­nis­mer samt, at man ved hjælp af stam­cel­ler kan re­pa­re­re be­ska­di­get væv og dyr­ke nye cel­ler til de fle­ste or­ga­ner i men­ne­ske­krop­pen. Stam­cel­le­me­di­cin kan så­le­des ba­ne vej­en for nye be­hand­lin­ger mod uhel­bre­de­li­ge sygdomme.

Stam­cel­le­me­di­cin kan vir­ke­lig bli­ve en ga­me chan­ger i for­hold til at ta­ck­le nog­le af de stør­ste sund­heds­pro­ble­mer, ver­den står over­for i dag

Mads Krogs­gaard Thom­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

Det­te er og­så vi­sio­nen bag The No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Cen­ter for Stem Cell Me­di­ci­ne (re­NEW). Det nye cen­ter etab­le­res i et part­ner­skab mel­lem Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Mur­doch Children’s Re­search In­sti­tu­te i Mel­bour­ne, Au­stra­li­en og Lei­den Uni­ver­si­ty Me­di­cal Cen­ter i Hol­land, og cen­tret får ba­se i København.

”Stam­cel­le­me­di­cin kan vir­ke­lig bli­ve en ga­me chan­ger i for­hold til at ta­ck­le nog­le af de stør­ste sund­heds­pro­ble­mer, ver­den står over­for i dag. Med cen­te­ret øn­sker No­vo Nor­disk Fon­den bå­de at frem­me stam­cel­le­ba­se­ret forsk­ning og in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de, men og­så at styr­ke vej­en fra vi­den­ska­be­lig op­da­gel­se og til ud­vik­lin­gen af nye løs­nin­ger, uan­set om det er i form af ny in­nova­tiv me­di­cinsk tek­no­lo­gi el­ler nye be­hand­lin­ger til gavn for pa­tien­ter­ne,” si­ger Mads Krogs­gaard Thom­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pressemeddelelse.

Forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter­ne i cen­tret be­gyn­der straks i det nye år.

Flere penge til forskning i kulturarv

Vi bli­ver i forsk­nin­gens ver­den, hvor 18 forsk­nings­pro­jek­ter på dan­ske mu­se­er og uni­ver­si­te­ter net­op har få­et til­sam­men 30 mil­li­o­ner kro­ner fra Au­gusti­nus Fon­dens nye ind­sats for forsk­ning i kulturarv.

Sam­ti­dig har fon­den be­slut­tet at for­hø­je den sam­le­de ind­sats fra 60 til 90 mil­li­o­ner kro­ner over tre år som re­sul­tat af me­get høj kva­li­tet i det­te års an­søg­nin­ger og for­vent­nin­ger om sam­me hø­je kva­li­tet i 2022 og 2023.

Kul­tu­rarv er et helt cen­tralt om­rå­de i Au­gusti­nus Fon­dens filan­tro­pi­ske stra­te­gi, og den tre­åri­ge ind­sats på om­rå­det flug­ter med en am­bi­tion om at høj­ne forsk­nings­ni­veau­et og øge ind­sat­sen for forsk­ning i kul­tu­rarv i Danmark.

Au­gusti­nus Fon­den har i år mod­ta­get 103 an­søg­nin­ger om støt­te for sam­let 329 mil­li­o­ner kro­ner. Bå­de an­søg­nings­ni­vea­et og kva­li­te­ten i an­søg­nin­ger­ne vid­ner om ak­ti­ve og en­ga­ge­re­de hu­ma­ni­sti­ske forsk­nings­mil­jø­er på de dan­ske in­sti­tu­tio­ner, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

”De 18 ud­valg­te forsk­nings­pro­jek­ter ud­gør al­le forsk­ning på ab­so­lut hø­je­ste ni­veau, og så by­der de og­så på en ræk­ke spæn­den­de sam­ar­bej­der, som kom­mer til at en­ga­ge­re og bre­de vi­den ud i forsk­nings­mil­jø­er­ne på en lang ræk­ke kul­turin­sti­tu­tio­ner og in­sti­tut­ter ved de dan­ske uni­ver­si­te­ter,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fonden.

Fondspenge til at tackle coronapandemien

Uni­cefs be­stræ­bel­ser på at hjæl­pe lav- og mel­le­mind­komst­lan­de gen­nem cor­o­na­pan­de­mi­en er om­drej­nings­punkt for en do­na­tion på 3,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Wil­li­am De­mant Fonden.

Pen­ge­ne skal iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra fon­den især bru­ges til at sik­re le­ve­ran­cer af vac­ci­ner, be­skyt­tel­ses­ud­styr og be­hand­lings­mu­lig­he­der for børn, fa­mi­li­er og sundhedspersonale.

Når sam­fun­det bli­ver usta­bilt og voks­ne bli­ver sy­ge, bli­ver bør­ne­ne og de­res ud­vik­lings­mu­lig­he­der hårdt ramt

Lars Nør­by Jo­han­sen – For­mand, Wil­li­am De­mant Fonden

Uni­cefs ak­tu­el­le mål er at le­ve­re to mil­li­ar­der vac­ci­ner in­den ud­gan­gen af før­ste kvar­tal 2022 og har me­re lang­sig­te­de mål om tre mil­li­ar­der vac­ci­ner og 900 mil­li­o­ner test.

”Når sam­fun­det bli­ver usta­bilt og voks­ne bli­ver sy­ge, bli­ver bør­ne­ne og de­res ud­vik­lings­mu­lig­he­der hårdt ramt, og de­res be­hov bli­ver ik­ke op­fyldt. Med vo­res do­na­tion øn­sker vi at væ­re med til at let­te si­tu­a­tio­nen for børn, fa­mi­li­er og sund­heds­per­so­na­le i ud­sat­te sam­fund og yde vo­res til at få ver­den på fo­de igen. De vig­tig­ste skridt på den­ne vej er vac­ci­ner og bæ­re­dyg­tig sund­heds­in­fra­struk­tur,” si­ger for­man­den for Wil­li­am De­mant Fon­den Lars Nør­by Johansen.

Unges stemme skal styrkes på Folkemødet

I da­ge­ne 16.-19. ju­ni næ­ste år hol­des der Fol­ke­mø­de i Al­lin­ge på Born­holm, og da er det bå­de Tu­borg­fon­det og For­e­nin­gen Fol­ke­mø­de­ts håb, at rig­tig man­ge un­ge fin­der vej til den år­li­ge demokratifestival.

I den for­løb­ne uge ind­gik Tu­borg­fon­det og Fol­ke­mø­det et part­ner­skab, hvor må­let er at en­ga­ge­re 18.000 un­ge i ar­ran­ge­men­tet i Al­lin­ge de kom­men­de fem år. Den fæl­les am­bi­tion er at sik­re un­ges re­præ­sen­ta­tion og styr­ke un­ges stem­me på Fol­ke­mø­det, skri­ver part­ner­ne i en fæl­les pressemeddelelse.

Se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Gi­a­co­mel­lo fra Tu­borg­fon­det ser frem til at in­vi­te­re fle­re un­ge med i sam­ta­ler­ne på Folkemødet.

”De­mo­kra­ti hand­ler net­op om, at al­le skal ha­ve mu­lig­hed for at bli­ve hørt og bru­ge sin stem­me. Der­for er det og­så vig­tigt, at de 16-30-åri­ge bli­ver end­nu stær­ke­re re­præ­sen­te­ret på lan­dets stør­ste de­mo­kra­ti­festi­val. Vi glæ­der os til at sam­ar­bej­de med Fol­ke­mø­det om at gø­re det nem­me­re for un­ge at ta­ge ak­tiv del i det år­li­ge Fol­ke­mø­de,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Kon­kret bli­ver der blandt an­det åb­net for et nyt cam­p­om­rå­de, hvor 2000 un­ge kan over­nat­te billigt.

Tu­borg­fon­det støt­ter pro­jek­tet med 8,6 mil­li­o­ner kro­ner i pe­ri­o­den 2022-2026.

Nyt videnscenter om partnerskaber

Når et nyt vi­dens­cen­ter om part­ner­ska­ber lan­ce­res den 2. fe­bru­ar 2022 på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, er det blandt an­det tak­ket væ­re en be­vil­ling på 25 mil­li­o­ner kro­ner fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Realdania.

Dan­mark har en stærk tra­di­tion for at ska­be for­an­drin­ger gen­nem bre­de partnerskaber

HKH Kron­prin­ses­se Mary

Det nye cen­ter får nav­net 'Crown Prin­cess Mary Cen­ter – sol­ving pro­blems through re­search and part­ners­hips' og skal bin­de tvær­fag­li­ge forsk­nings­mil­jø­er sam­men med myn­dig­he­der, virk­som­he­der og ci­vil­sam­fun­dets or­ga­ni­sa­tio­ner. Det skri­ver Re­al­da­nia i en pressemeddelelse.

HKH Kron­prin­ses­sen, som læg­ger navn til cen­tret og til­knyt­tes dets ’Ad­visory Com­mit­tee’, fyl­der 50 år tre da­ge senere.

”Dan­mark har en stærk tra­di­tion for at ska­be for­an­drin­ger gen­nem bre­de part­ner­ska­ber. Og her er forsk­nin­gen en vig­tig med­spil­ler. Jeg ser frem til, at vi med det nye cen­ter kan gø­re for­sker­nes ind­sig­ter og me­to­der til­gæn­ge­li­ge for be­slut­nings­ta­ge­re og bi­dra­ge med vi­den, der in­spi­re­rer til in­nova­ti­ve løs­nin­ger til gavn for os men­ne­sker og vo­res sam­fund,” ud­ta­ler Kron­prin­ses­se Mary.

Mary Fonden støtter piger i Burkina Faso

Og nu, vi er ved Kron­prin­ses­se Mary, kan vi pas­sen­de fort­sæt­te med nyhe­den om, at Mary Fon­den i år gi­ver sin sær­li­ge do­na­tion til Gisè­le Kam­bou-cen­tret i Bur­ki­na Faso.

Cen­tret hjæl­per blandt an­dre pi­ger, der har væ­ret ud­sat for voldtægt el­ler om­skæ­ring. HKH Kron­prin­ses­sen, der er for­mand for Mary Fon­den, øn­sker med do­na­tio­nen at bi­dra­ge til, at fle­re pi­ger sik­res ad­gang til en ud­dan­nel­se og der­med en bed­re frem­tid, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Bur­ki­na Fa­so er et af ver­dens fat­tig­ste lan­de og præ­get af kli­ma­for­an­drin­ger, kon­flikt og usta­bi­li­tet. Om­kring syv pro­cent af be­folk­nin­gen le­ver som in­ter­nt for­drev­ne. Det har al­vor­li­ge kon­se­kven­ser – især for de mest sår­ba­re grup­per, som of­te er pi­ger og kvinder.

Fonds­do­na­tio­nen på 50.000 dol­lars – sva­ren­de til cir­ka 325.000 kro­ner - til Gisè­le Kam­bou-cen­tret er øre­mær­ket til at støt­te, at pi­ger­ne i cen­te­ret får ad­gang til el­ler kan fort­sæt­te de­res uddannelse.

Penge til 10 humanitære organisationer

10 hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner er ud­pe­get som mod­ta­ge­re af 100.000 kro­ner hver fra Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld, der ejer Sol og Strand Feriehusudlejning.

Det er an­det år i træk, at den er­hvervs­dri­ven­de fond gi­ver pen­ge til 10 hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner. I år sker det ef­ter, at fon­den i lø­bet af ef­ter­å­ret har få­et in­put til for­de­lin­gen af pen­ge­ne fra blandt an­dre dan­ske og uden­land­ske fe­ri­e­gæ­ster, eje­re af ud­lej­nings­som­mer­hu­se og Sol og Strands medarbejdere.

Kom­bi­ne­ret med be­sty­rel­sens eg­ne ide­er og vur­de­rin­ger har det ført til, at blandt an­dre AD­HD-for­e­nin­gen, Lands­for­e­nin­gen mod spi­se­for­styr­rel­ser og selvska­de og Læ­ger Uden Græn­ser har få­et penge.

”Vi kan se af an­søg­nin­ger­ne – og af de til­ba­ge­mel­din­ger, vi får fra sid­ste års mod­ta­ge­re af do­na­tio­ner fra Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld – at pen­ge­ne gør en vig­tig for­skel for man­ge af de men­ne­sker, som har det svært og er ud­for­dret. Og det gæl­der bå­de i Dan­mark, men og­så uden for de dan­ske græn­ser,” si­ger for­man­den for fon­dens be­sty­rel­se Jens Sta­dum i en pressemeddelelse.

Støtte til at øge interessen for naturvidenskab

Årets sid­ste gen­nem­gang af nye, ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger slut­ter hos Po­ul Due Jen­sens Fond, som på sit de­cem­ber-be­sty­rel­ses­mø­de vedt­og do­na­tio­ner for 28,1 mil­li­o­ner kroner.

Blandt de pro­jek­ter, der har få­et en opad­vendt tom­mel­finger, er fle­re ak­ti­vi­te­ter, som skal frem­me børn og un­ges in­ter­es­se for na­tur­vi­den­skab. Det gæl­der blandt an­det DTU Sky­lab, som mod­ta­ger 800.000 kro­ner til ’Ne­xt Ge­ne­ra­tion Wa­ter Action’ i 2022.

Fon­den støt­ter og­så ud­vi­del­sen af tre ek­si­ste­ren­de vand­pro­jek­ter i Togo, Ne­pal og Ke­nya, der hver får mel­lem 3,3 og 4,7 mil­li­o­ner kroner.

Og en­de­lig gi­ver Po­ul Due Jen­sens Fond en halv mil­li­on kro­ner i nød­hjælp til Ti­gray-re­gio­nen i Etio­pi­en via Plan­bør­ne­fon­den. Mid­ler­ne vil ind­gå i en stør­re ind­sats for at hjæl­pe of­re­ne for kon­flik­ten mel­lem Et­hio­pi­an Na­tio­nal De­fen­se For­ce og Ti­gray Pe­op­les Li­be­ra­tion Front.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer