Grundfos-fonden skruer op for tilliden og ned for kontrollen

Poul Due Jensens Fond forventer, at omkring en fjerdedel af fondens uddelinger fremover bliver såkaldte ’tillidsdonationer’ med beskedne krav til ansøgninger og afrapportering. Røde Kors i Danmark oplever det som en positiv trend, at fonde i stigende grad udviser tillid til donationsmodtagerne.

"Det er po­si­tivt, hvis der kom­mer en trend med, at og­så stør­re do­na­tio­ner gi­ves til­lids­ba­se­ret, når der er ta­le om part­ne­re, som fon­de­ne har ar­bej­det sam­men med i en læn­ge­re pe­ri­o­de," si­ger ge­ne­ral­se­kre­tær i Rø­de Kors An­ders Ladekarl.

"Vi skal pas­se på ik­ke at væ­re for ri­gi­de. Det bli­ver vo­res filan­tro­pi­ske vir­ke fak­tisk ik­ke bed­re af.”

Det si­ger fonds­di­rek­tør i den er­hvervs­dri­ven­de fond Po­ul Due Jen­sens Fond Kim Nøhr Skib­sted i re­la­tion til et mar­kant frem­ti­digt kurs­skif­te fra fon­den, når det gæl­der må­den at ud­de­le en be­trag­te­lig del af fon­dens do­na­tio­ner på.

Frem­over vil Grund­fos-ejer­fon­den, som de­ler om­kring 200 mil­li­o­ner kro­ner ud år­ligt til alt fra vand­pro­jek­ter i ud­vik­ling­s­lan­de til na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­mil­jø­er i Dan­mark, ud­de­le om­kring en fjer­de­del af si­ne mid­ler som så­kald­te ’til­lids­do­na­tio­ner’.

I de til­fæl­de skru­er fon­den ned for de for­mel­le krav til ud­valg­te, vel­kend­te sam­ar­bejds­part­ne­re, blandt an­det når det gæl­der an­søg­nin­ger og af­rap­por­te­ring, og til gen­gæld op for til­li­den til, at de til­del­te do­na­tio­ner bru­ges på an­svar­lig og for­nuf­tig vis.

Én af vo­res covid-19-er­fa­rin­ger med til­lids­do­na­tio­ner­ne er, at vi har få­et me­re im­pact af at vi­se til­lid til vo­res partnere

Kim Nøhr Skib­sted – Di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

”Jeg tror, det vil væ­re en be­trag­te­lig del af vo­res do­na­tio­ner frem­over, der ud­de­les som til­lids­do­na­tio­ner, be­løbs­mæs­sigt må­ske i stør­rel­ses­or­de­nen 50 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted til Fundats.

Star­ten på cor­o­na­pan­de­mi­en blev for fon­den en øjenåb­ner i for­hold til, at det gan­ske en­kelt ik­ke kun­ne la­de sig gø­re bå­de at re­a­ge­re hur­tigt og sam­ti­dig fast­hol­de de gængse, for­mel­le krav til fon­dens sam­ar­bejds­part­ne­re. Dén er­ken­del­se sat­te gang i tillidsdonationerne.

”Især i star­ten af pan­de­mi­en i for­å­ret 2020 gik det rig­tig stærkt. Med vo­res be­sked­ne se­kre­ta­ri­at kun­ne vi ik­ke hånd­te­re på den ene si­de at skul­le hol­de lan­ge sty­re­grup­pe­mø­der, læ­se me­get lan­ge an­søg­nin­ger og de­fi­ne­re pro­jekt­be­skri­vel­ser sam­ti­dig med, at vi skul­le re­a­ge­re ek­stremt hur­tigt, for­di pan­de­mi­en bred­te sig så hur­tigt. Og én af vo­res covid-19-er­fa­rin­ger med til­lids­do­na­tio­ner­ne er, at vi har få­et me­re im­pact af at vi­se til­lid til vo­res part­ne­re,” kon­sta­te­rer Kim Nøhr Skibsted.

Den, der har pengene, bestemmer

Re­elt be­ty­der en til­lids­do­na­tion iføl­ge Kim Nøhr Skib­sted, at fon­den går langt min­dre ned i de­tal­jer­ne og pro­jekt­sty­rin­gen, end det tra­di­tio­nelt sker i for­bin­del­se med fon­dens donationer.

”Vi skal for ek­sem­pel ik­ke nød­ven­dig­vis gø­re os klo­ge på, hvor­dan en ngo i Tan­za­nia bedst får et vand­sy­stem op at kø­re. Dels kan vi p.t. al­li­ge­vel ik­ke væ­re der selv på grund af cor­o­na – dels har vi lært det se­ne­ste halvan­det år, at man kan lyk­kes med at op­nå sto­re, fæl­les mål ved at vi­se til­lid og ved at sto­le på hin­an­den,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Hvis vi i pro­ces­sen el­ler for­lø­bet op­da­ger, at der bli­ver snydt på væg­ten, er til­li­den væk, og så stop­per donationerne

Kim Nøhr Skib­sted – Di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

At der al­tid skal væ­re til­lid mel­lem en fond og dens sam­ar­bejds­part­ne­re er ik­ke no­get nyt. Al­li­ge­vel po­in­te­r­er Kim Nøhr Skib­sted, at til­lids­do­na­tio­ner­ne er en ny må­de at tæn­ke og ar­bej­de på. 

”Et sam­ar­bej­de mel­lem en fond og en do­na­tions­mod­ta­ger er som ud­gangs­punkt al­tid ba­se­ret på til­lid, men der er sam­ti­dig en uli­ge­vægt og en op­fat­tel­se af, at den, der har pen­ge­ne, be­stem­mer. I sel­ve ar­bej­det med at få ide­er ope­ra­tio­na­li­se­ret og re­a­li­se­ret skal vi bli­ve bed­re til at bru­ge part­ner­ne som det, de er: Nem­lig som dem, vi vi­ser til­lid til kan lø­se de of­te mis­sions­drev­ne op­ga­ver, vi af­ta­ler. Det sker i en høj grad af an­er­ken­del­se af, at vi ik­ke kan og skal sty­re al­ting selv,” po­in­te­r­er Kim Nøhr Skibsted.

Han un­der­stre­ger sam­ti­dig prin­cip­pet om, at ’til­lid skal mø­des med til­lid’, og at sam­ar­bej­der slut­ter, hvis til­li­den bli­ver brudt.

”Når vi vi­ser til­lid til, at en or­ga­ni­sa­tion gør et godt styk­ke ar­bej­de og selv har eks­per­ti­sen i, hvor­dan den vil op­nå de de­fi­ne­re­de mål, skal vi og­så kun­ne sto­le på, at part­ne­ren op­fø­rer sig or­dent­ligt og over­hol­der de ind­gå­e­de af­ta­ler. Og hvis vi i pro­ces­sen el­ler for­lø­bet op­da­ger, at der bli­ver snydt på væg­ten, er til­li­den væk, og så stop­per do­na­tio­ner­ne. Det byg­ges der­for ind i spe­ci­fi­ka­tio­ner­ne i do­na­tions­bre­vet, at af­ta­len er ba­se­ret på, at fæl­les og kon­kre­te mål og am­bi­tio­ner skal op­fyl­des,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

For det syv per­so­ner sto­re se­kre­ta­ri­at i Po­ul Due Jen­sens Fond har de be­græn­se­de ad­mi­ni­stra­ti­ve krav til mod­ta­ger­ne af til­lids­do­na­tio­ner en stor tids­be­spa­ren­de effekt.

”Ud over, at til­lids­do­na­tio­ner­ne gør li­vet let­te­re for mod­ta­ger­ne af do­na­tio­ner­ne, gør det og­så vo­res ar­bej­de let­te­re og min­dre kom­plekst. Det be­ty­der, at vi i end­nu hø­je­re grad kan væ­re en lil­le, flek­si­bel og agil fond, som gan­ske vist do­ne­rer i den hø­je en­de, men hvor vo­res do­na­tio­ner og vo­res sam­ar­bej­der med part­ne­re ik­ke er sty­ret af fon­dens in­ter­ne pro­ces­ser, men mest af alt er fo­ku­se­ret på at ska­be im­pact,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Slipper for papirarbejde og lange rapporter

Ak­tu­elt har Po­ul Due Jen­sens Fond på sit de­cem­ber-be­sty­rel­ses­mø­de net­op be­slut­tet at gi­ve en til­lids­do­na­tion til or­ga­ni­sa­tio­nen Kvi­sten, der la­ver fri­vil­ligt ar­bej­de for per­so­ner, som har væ­ret ud­sat for seksu­el­le overgreb.

Kvi­sten har li­ge­som Po­ul Due Jen­sens Fond ho­ved­kon­tor i Bjer­ring­bro, og iføl­ge Kim Nøhr Skib­sted ken­der fon­den Kvi­sten fra lo­kal­mil­jø­et og har fulgt or­ga­ni­sa­tio­nen gen­nem fle­re år.

Er der no­gen grund til, at vi sid­der lå­re­ne af hin­an­den og spør­ger ind­gå­en­de til al­le de­ci­ma­ler, når vi véd, at det, de gør, har en mærk­bar og po­si­tiv ef­fekt på børns og un­ges in­ter­es­se for naturvidenskab?

Kim Nøhr Skib­sted – Di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

”Vi har før rakt ud og spurgt, om der er no­get, vi kan la­ve sam­men, som kan hjæl­pe men­ne­sker med trau­mer og psy­ki­ske pro­ble­mer, der ri­si­ke­rer at bli­ve mar­gi­na­li­se­ret fra fæl­les­ska­bet. Kvi­stens svar har væ­ret, at de ik­ke har mand­skab og res­sour­cer til at gå i gang med at op­fin­de nye pro­jek­ter, vi som fond sy­nes kun­ne væ­re spæn­den­de. ’Vi vil hel­le­re ha­ve, at I støt­ter vo­res ar­bej­de, så vi kan ned­brin­ge ven­te­li­sten og hjæl­pe end­nu fle­re,’ har de­res mel­ding lydt – og dén op­for­dring føl­ger vi nu med en til­lids­do­na­tion på tre mil­li­o­ner kro­ner,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

”Kvi­sten er,” fort­sæt­ter Kim Nøhr Skib­sted, ”et ek­sem­pel på, at vi si­ger til en do­na­tions­mod­ta­ger: ’I ste­det for at be­de jer om at la­ve en mas­se pa­pir­ar­bej­de, op­fin­de nye pro­jek­ter, skri­ve de­tal­je­re­de an­søg­nin­ger, la­ve lan­ge rap­por­ter og må­ske end­da an­sæt­te folk for at kun­ne sø­ge fon­den om pen­ge, vil vi ger­ne vi­se, at vi fak­tisk tror på jer’.”

Et an­det ek­sem­pel på en til­lids­do­na­tion er non-pro­fit-vi­dens­cen­tret Na­tur­vi­den­ska­ber­nes Hus, der og­så har hjem­me i Bjer­ring­bro. Fon­den har støt­tet Na­tur­vi­den­ska­ber­nes Hus, si­den cen­tret blev etableret.

”Dér spør­ger jeg mig selv: ’Er der no­gen grund til, at vi sid­der lå­re­ne af hin­an­den og spør­ger ind­gå­en­de til al­le de­ci­ma­ler, når vi véd, at det, de gør, har en mærk­bar og po­si­tiv ef­fekt på børns og un­ges in­ter­es­se for na­tur­vi­den­skab?’,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Når fonds­di­rek­tø­ren kig­ger ind i det nye år, for­ven­ter han, at en kom­men­de po­ten­ti­el til­lids­do­na­tion kan gå til bæ­re­dyg­ti­ge sol- og vind­ba­se­re­de løs­nin­ger på drik­ke­vand til flygt­nin­ge­lej­re i ste­det for dy­re og alt an­det end kli­ma­ven­li­ge dieselgeneratorer.

”Her vil vi kun­ne bi­dra­ge med Grund­fos´ kom­pe­ten­cer og tek­no­lo­gi­er, men det er ik­ke os i fon­den, der er eks­per­ter – det er der­i­mod UNHCR og de øv­ri­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der ude i flygt­nin­ge­lej­re­ne, og som der­for ved, hvor og hvor­dan vi ska­le­rer og mak­si­me­rer ind­sat­sen for ver­dens mest ud­sat­te og sår­ba­re men­ne­sker,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Skal bare have kvittering for, at penge er modtaget

Iføl­ge ge­ne­ral­se­kre­tær i Rø­de Kors i Dan­mark An­ders La­de­karl er nyhe­den om til­lids­do­na­tio­ner fra Po­ul Due Jen­sens Fond po­si­tiv, om end den ik­ke over­ra­sker generalsekretæren.

”Vi op­le­ver, at de dan­ske fon­de yder bi­drag på fle­re for­skel­li­ge må­der, og især, når vi ta­ler min­dre be­løb, mod­ta­ger vi al­le­re­de man­ge bi­drag i en stor grad af til­lid til os, hvor fon­den of­te ba­re skal ha­ve en kvit­te­ring for, at pen­ge­ne er mod­ta­get. Det er po­si­tivt, hvis der kom­mer en trend med, at og­så stør­re do­na­tio­ner gi­ves til­lids­ba­se­ret, når der er ta­le om part­ne­re, som fon­de­ne har ar­bej­det sam­men med i en læn­ge­re pe­ri­o­de, og lært at ken­de som no­gen, der godt kan fin­de ud af bru­ge pen­ge på en god må­de til vel­kend­te for­mål. Man kan si­ge, at de til­lids­ba­se­re­de do­na­tio­ner ud­sprin­ger af en til­lid, der er ble­vet op­byg­get, og som en mod­ning af re­la­tio­nen mel­lem par­ter­ne,” si­ger An­ders La­de­karl til Fundats.

Et par gan­ge om året væl­ger vi at si­ge nej tak til at sø­ge, for­di kra­ve­ne og kom­plek­si­te­ten i det, man øn­sker fra fon­dens si­de, ik­ke står mål med det, man giver

An­ders La­de­karl – Ge­ne­ral­se­kre­tær, Rø­de Kors i Danmark

Rø­de Kors i Dan­mark modt­og i 2020 knap 49 mil­li­o­ner kro­ner i fonds­mid­ler. Iføl­ge An­ders La­de­karl er det me­re sel­ve an­søg­nings­pro­ces­ser­ne end af­rap­por­te­rin­ger­ne til fon­de­ne, der kan væ­re tids­kræ­ven­de for Rø­de Kors.

”Hvor lang tid, vi bru­ger på af­rap­por­te­rin­ger, af­hæn­ger af, hvad det er for en ty­pe af pro­jek­ter, og det er der­u­d­over me­get for­skel­ligt fra fond til fond. Hvis det er ud­vik­lings­pro­jek­ter, hvor vi og en fond la­ver no­get nyt sam­men, fyl­der af­rap­por­te­rin­ger­ne of­te me­get, men det gi­ver of­te og­så god læ­ring til os, så af­rap­por­te­rin­ger er ik­ke spe­ci­elt uvel­kom­ne for os. An­søg­nings­pro­ces­ser­ne, der­i­mod, kræ­ver tit me­get af os. Og et par gan­ge om året væl­ger vi at si­ge nej tak til at sø­ge, for­di kra­ve­ne og kom­plek­si­te­ten i det, man øn­sker fra fon­dens si­de, ik­ke står mål med det, man gi­ver,” si­ger An­ders Ladekarl.

Ikke fremtidig model i alle samarbejder

Kim Nøhr Skib­sted un­der­stre­ger, at en til­lids­do­na­tion i Po­ul Due Jen­sens Fonds op­tik ik­ke be­ty­der, at der slet ik­ke skal af­rap­por­te­res el­ler eva­lu­e­res på de støt­te­de projekter.

”Men vi er nødt til at sto­le på, at de til­ba­ge­mel­din­ger, vi får fra part­ner­ne un­der­vejs, er kor­rek­te, og så kan vi må­ske godt ved lej­lig­hed kig­ge dem ef­ter i søm­me­ne el­ler nær­læ­se rap­por­ter­ne, når de kom­mer. Men i den dag­li­ge sty­ring i det ope­ra­tio­nel­le vir­ke vil vi læg­ge en af­stand og si­ge, at det er I bed­re til, end vi er,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

- Er til­lids­do­na­tio­ner den frem­ti­di­ge må­de at do­ne­re pen­ge på i fondssektoren?

”Ja, på nog­le om­rå­der. Hvis man som fond har en sær­lig in­ter­es­se el­ler et sær­ligt for­mål, kan det væ­re godt med part­ne­re, som man véd kan lø­se en kon­kret op­ga­ve: Dem sy­nes jeg, man skal vi­se den stør­ste til­lid til – og så selv­føl­ge­lig hol­de op­følg­nings­mø­der og ha­ve di­a­log un­der­vejs, men uden en mas­se kon­trol­pa­pi­rer, der skal ud­fyl­des. Men der vil sta­dig og­så væ­re den an­den ty­pe af sam­ar­bej­der, hvor en fond og en sam­ar­bejds­part­ner skal sam­ska­be no­get in­den for en ny og kom­pleks pro­blem­stil­ling, og hvor det gi­ver vær­di for beg­ge par­ter, at fon­den er med tæt på i pro­ces­sen,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer