Endnu en storfond dækker indirekte udgifter ved barselsorlov

Novo Nordisk Fonden afsætter fremover 10 millioner kroner om året til at dække blandt andre universiteters merudgifter, når fondens bevillingsmodtagere går på barselsorlov. Universiteternes interesseorganisationen mener, initiativet vil være med til at fremme diversiteten på universiteterne.

No­vo Nor­disk Fon­dens nye ini­ti­a­tiv vil ud­lig­ne for­skel­len mel­lem den løn, be­vil­lings­mod­ta­ge­ren på or­lov mod­ta­ger, og den re­fu­sion, som den dan­ske stat yder.

Dan­marks su­verænt stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond No­vo Nor­disk Fon­den går nu ak­tivt ind i kam­pen for at frem­me di­ver­si­te­ten og for­bed­re for­sker­kar­ri­e­re­mu­lig­he­der­ne for bå­de kvin­der og mænd blandt fon­dens bevillingsmodtagere.

Det sker med en be­slut­ning om frem­over at dæk­ke uni­ver­si­te­ter, ho­spi­ta­ler og an­dre in­sti­tu­tio­ners mer­ud­gif­ter, når en af fon­dens be­vil­lings­mod­ta­ge­re går på bar­selsor­lov. In­den for de se­ne­ste to år har Carls­berg­fon­det og Ny Carls­berg­fon­det etab­le­ret lig­nen­de ordninger.

De 10 mil­li­o­ner kro­ner er rent bud­get­tek­nisk, og vi hå­ber at få brugt he­le be­lø­bet – el­ler me­re til – hvert år

Sø­ren Ne­der­gaard – Chief Ope­rat­ing Of­fi­cer, No­vo Nor­disk Fonden

Iføl­ge Chief Ope­rat­ing Of­fi­cer i No­vo Nor­disk Fon­den Sø­ren Ne­der­gaard er der ik­ke sat no­gen slut­da­to på den nye bar­sels­ud­lig­nings­ord­ning, der så­le­des er tænkt som en per­ma­nent ordning.

”Vi bud­get­te­rer med 10 mil­li­o­ner kro­ner om året til at dæk­ke be­vil­lings­mod­ta­ge­res bar­sel. Det er en ret, der bli­ver gi­vet til al­le be­vil­lings­mod­ta­ge­re, bå­de mænd og kvin­der, på ho­spi­ta­ler, uni­ver­si­te­ter og an­dre in­sti­tu­tio­ner, og der er ik­ke no­get loft på. Så de 10 mil­li­o­ner kro­ner er rent bud­get­tek­nisk, og vi hå­ber at få brugt he­le be­lø­bet – el­ler me­re til – hvert år,” si­ger Sø­ren Ne­der­gaard til Fundats.

Hidtil har bar­selsor­lov of­te væ­ret en øko­no­misk ud­for­dring for de forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner, som fon­den sam­ar­bej­der med. In­sti­tu­tio­ner­ne bli­ver tyn­get af ek­stra lø­nom­kost­nin­ger, idet re­fu­sio­nen fra sta­ten kun er del­vis. Og da det ty­pisk er kvin­der, der af­hol­der den stør­ste del af bar­selsor­loven i Dan­mark, kan det po­ten­ti­elt med­fø­re for­skel­le i mu­lig­he­der­ne for at hol­de fast i en forskerkarriere.

No­vo Nor­disk Fon­dens nye ini­ti­a­tiv vil ud­lig­ne for­skel­len mel­lem den løn, be­vil­lings­mod­ta­ge­ren på or­lov mod­ta­ger, og den re­fu­sion, som den dan­ske stat yder.

”I fon­den har vi et stærkt fo­kus på at frem­me mang­fol­dig­hed, her­un­der køns­di­ver­si­tet, og at hjæl­pe de bed­ste for­ske­re frem i kar­ri­e­ren. Og vi sy­nes, at det­te er et me­get for­nuf­tigt til­tag og en del af det sam­le­de bil­le­de, der hand­ler om at gi­ve for­sker­ne, bå­de kvin­der og mænd, de bed­ste kar­ri­e­re­mu­lig­he­der,” si­ger Sø­ren Nedergaard.

”Vi me­ner, at det øko­no­mi­ske tab i for­bin­del­se med bar­selsor­lov skal ryd­des af vej­en, så det ik­ke er en ud­for­dring hver­ken for den en­kel­te for­sker el­ler for den grup­pe, ved­kom­men­de er en del af.”

Stort ønske fra universiteter

Der er om­kring 4.000 per­so­ner i den vi­den­ska­be­li­ge ver­den i Dan­mark, som en­ten helt el­ler del­vis får de­res løn fra No­vo Nor­disk Fon­den. Og når ma­sto­dont­fon­den kal­ku­le­rer med at skul­le bru­ge om­kring 10 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til at dæk­ke mer­ud­gif­ter­ne til bar­selsor­lov, er det ud fra en te­se om, at mel­lem 150 og 200 af for­sker­ne hvert år ud­skif­ter forsk­nin­gen med bleskift, men med for­skel­li­ge læng­der på orloven.

Det er et godt ini­ti­a­tiv, som vil væ­re med til at frem­me di­ver­si­te­ten på universiteterne

Jes­per Lan­ger­gaard – Di­rek­tør, Dan­ske Universiteter

Iføl­ge Sø­ren Ne­der­gaard er det i høj grad et øn­ske fra uni­ver­si­te­ter­ne, som fon­den nu opfylder.

”Vi er i lø­ben­de tæt di­a­log med vo­res be­vil­lings­mod­ta­ge­re og ta­ler med dem om, hvad vi kan gø­re for at styr­ke ta­len­t­ud­vik­lin­gen og for at hjæl­pe de bed­ste for­ske­re frem. Den øge­de støt­te til bar­sel er et godt ek­sem­pel på, hvad der kom­mer ud af den di­a­log. Uni­ver­si­te­ter­ne har læn­ge væ­ret me­get op­mærk­som­me på det her pro­blem og har spurgt os, om det ik­ke er no­get, vi vil se på, idet det kan ha­ve stor be­tyd­ning for bå­de mænd og kvin­ders for­sker­kar­ri­e­re,” si­ger Sø­ren Nedergaard.

I de ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ters in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion Dan­ske Uni­ver­si­te­ter glæ­der di­rek­tør Jes­per Lan­ger­gaard sig da og­så over No­vo Nor­disk Fon­dens nye tiltag.

”Det er et godt ini­ti­a­tiv, som vil væ­re med til at frem­me di­ver­si­te­ten på uni­ver­si­te­ter­ne. Det er vig­tigt, for vi skal ha­ve al­le ta­len­ter i spil,” skri­ver Jes­per Lan­ger­gaard i en mail til Fundats.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer