Nordea-fonden aflyser fysiske bymøder og tilbyder fjernrådgivning

På grund af den nye coronavirus har Nordea-fonden valgt at aflyse seks planlagte bymøder om fondens ‘Her bor vi-pulje’. I stedet inviterer fonden til individuel rådgivning per telefon, online eller mail.

Kysten er klar (foto: Nordea-fonden)
Nor­dea-fon­dens af­lys­ning af mø­de­r­ne er en føl­ge af den nye cor­o­navirus Covid-19 og fon­dens kon­kre­te vur­de­ring af myn­dig­he­der­nes an­be­fa­lin­ger på om­rå­det (fo­to: Nordea-fonden).

Nor­dea-fon­den af­ly­ser seks plan­lag­te mø­der, som skul­le væ­re af­vik­let i en ræk­ke min­dre by­er på Sjæl­land, Fyn og i Jyl­land i lø­bet af de kom­men­de uger. I ste­det in­vi­te­rer fon­den til in­di­vi­du­el rå­d­giv­ning per telefon.

Af­lys­nin­gen er en føl­ge af den nye cor­o­navirus Covid-19 og fon­dens kon­kre­te vur­de­ring af myn­dig­he­der­nes an­be­fa­lin­ger på om­rå­det, skri­ver fon­den på sin hjem­mesi­de.

Nor­dea-fon­den hav­de in­vi­te­ret lo­ka­le ildsjæ­le til at mø­des an­sigt til an­sigt med fon­dens me­d­ar­bej­de­re for at få en in­di­vi­du­el og per­son­lig rå­d­giv­ning i, hvor­dan man kan sø­ge fon­dens nye ‘Her bor vi-pul­je’. Pulj­en er må­l­ret­tet ak­ti­vi­te­ter i min­dre by­sam­fund på mel­lem 200 og 5.000 indbyggere.

”I ste­det for at mø­des an­sigt til an­sigt har vi be­slut­tet at til­by­de rå­d­giv­nin­gen per te­le­fon, on­li­ne el­ler per mail. Vi sid­der klar sær­ligt på de da­ge og tids­punk­ter, hvor mø­de­r­ne skul­le ha­ve fun­det sted, så al­le kan få rå­d­giv­ning på den dag, de hav­de for­ven­tet,” si­ger fon­dens di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, der un­der­stre­ger, at man og­så er vel­kom­men til at hen­ven­de sig for rå­d­giv­ning på an­dre tidspunkter.

Al­le til­meld­te til ar­ran­ge­men­ter­ne får di­rek­te be­sked i dag med til­bud om in­di­vi­du­el rå­d­giv­ning per te­le­fon og en videohilsen.

Dis­se mø­der er aflyst:

  • Hår­lev 17. marts 2020 kl. 16.30-19
  • Gø­r­lev 18. marts 2020 kl. 16.30-19
  • Bren­derup 19. marts 2020 kl. 16.30-19
  • Ar­den 24. marts 2020 kl. 16.30-19
  • Lem 25. marts 2020 kl. 16.30-19
  • Gram 26. marts 2020 kl. 16.30-19

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer