Annoncespot_img

Elsass Fonden finder ny direktør

Efter knap 10 år som administrerende direktør i Elsass Fonden går Peter Lindegaard på pension. Ny direktør bliver Jacob Hübertz, der kommer fra en stilling som finansdirektør i Vækstfonden.

Den nye di­rek­tør i El­sass Fon­den Ja­cob Hü­bertz ind­træ­der of­fi­ci­elt i rol­len 1. maj, men be­gyn­der al­le­re­de sit vir­ke i fon­den 2. april.

Det er skif­te­ti­der i le­del­sen i den er­hvervs­dri­ven­de fond El­sass Fon­den, som ar­bej­der for at øge livskva­li­te­ten for men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se og de­res pårørende.

Som Fun­dats kun­ne for­tæl­le i ja­nu­ar, si­ger Ni­ck El­sass, der er nevø til fon­dens stif­ter He­le­ne El­sass, far­vel og tak ved års­skif­tet 2024-25 ef­ter 35 år i be­sty­rel­sen, her­af de se­ne­ste 22 år som for­mand. Ni­ck El­sass’ stop som for­mand skyl­des, at han i år fyl­der 75 år og der­med kol­li­de­rer med fon­dens al­ders­græn­se for bestyrelsesmedlemmer.

Og­så på di­rek­tør­po­sten sker der ud­skift­ning i El­sass Fon­den. Ef­ter knap 10 år på po­sten har fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, cand.oecon Pe­ter Lin­de­gaard, nem­lig be­slut­tet at gå på pen­sion. Pe­ter Lin­de­gaard blev an­sat i El­sass Fon­den i 2014 med en bag­grund som blandt an­det di­rek­tør for Ber­ling­s­ke og Falck i Sverige.

”Pe­ter Lin­de­gaard har me­re end løst op­ga­ven. Jeg kan ro­ligt si­ge, at der er sket me­re i de se­ne­ste 10 år med ham end i de før­ste 40 år af fon­dens le­ve­tid,” si­ger Ni­ck El­sass i en pressemeddelelse.

Som af­lø­ser for Pe­ter Lin­de­gaard har fon­den an­sat Ja­cob Hü­bertz. Han kom­mer fra en stil­ling som fi­nans­di­rek­tør i Vækst­fon­den (nu Dan­marks Eks­port- og In­ve­ste­rings­fond) og har tid­li­ge­re for­val­tet for­mu­er hos pen­sions­sel­ska­bet P+ og i TDC.

Jeg kan ro­ligt si­ge, at der er sket me­re i de se­ne­ste 10 år med ham end i de før­ste 40 år af fon­dens levetid

Ni­ck El­sass – Be­sty­rel­ses­for­mand, El­sass Fon­den – om fon­dens af­gå­en­de di­rek­tør Pe­ter Lindegaard

Be­sty­rel­ses­for­man­den ser me­get frem til sam­ar­bej­det med Ja­cob Hü­bertz, som of­fi­ci­elt ind­træ­der i rol­len som di­rek­tør 1. maj, men al­le­re­de be­gyn­der i fon­den 2. april.

”Ja­cob op­fyl­der al­le de kri­te­ri­er, vi øn­ske­de os: En med hjer­tet på det rig­ti­ge sted, en dyg­tig og er­fa­ren ka­pi­tal­for­val­ter, som sam­ti­dig er en em­pa­tisk og vi­sio­nær le­der med man­ge års le­del­se­ser­fa­ring,” ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra Ni­ck Elsass.

Sjovt at være med til at udvide fonden

Den nye di­rek­tør glæ­der sig til job­bet i El­sass Fonden.

”Da jeg var i Vækst­fon­den, fandt jeg ud af, hvil­ken stærk ener­gikil­de det er at gø­re en for­skel for men­ne­sker. Her hjalp vi med at for­lø­se po­ten­ti­a­let i virk­som­he­der. I El­sass Fon­den skal jeg væ­re med til at for­lø­se po­ten­ti­a­let i men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se. Det er jo et end­nu stær­ke­re for­mål, som jeg glæ­der mig til at bi­dra­ge til sam­men med mi­ne kom­men­de kol­le­ga­er,” si­ger Ja­cob Hübertz.

Ja­cob Hü­bertz’ blå bog
  • Født i 1974.
  • Cand.polit. fra Kø­ben­havns Universitet.
  • Ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i El­sass Fonden.
  • Tid­li­ge­re fi­nans­di­rek­tør i Vækst­fon­den (Dan­marks Eks­port- og In­ve­ste­rings­fond), in­ve­ste­rings­di­rek­tør i pen­sions­sel­ska­bet P+, af­de­lings­di­rek­tør i TDC’s Fi­nans­af­de­ling og in­ve­ste­rings­di­rek­tør i TDC Pensionskasse.
  • Be­sty­rel­ses­med­lem i Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond In­vest P/S.

69-åri­ge Pe­ter Lin­de­gaard er iføl­ge pres­se­med­del­el­sen af­kla­ret med sin be­slut­ning og stolt af det, som or­ga­ni­sa­tio­nen har op­nå­et igen­nem det se­ne­ste årti.

”Det har væ­ret en stor glæ­de og sjovt at væ­re med til at ud­vi­de fon­den så me­get. Sær­ligt sid­ste års lan­ce­ring af vo­res ny en­hed i Kol­ding vil stå som en vig­tig milepæl for mig i min hi­sto­rie med fon­den,” si­ger den snart for­hen­væ­ren­de direktør.

Hvem der ta­ger over som be­sty­rel­ses­for­mand ef­ter Ni­ck El­sass, er ik­ke en­de­ligt af­gjort, lød mel­din­gen i ja­nu­ar fra fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling. I et stort in­ter­view med Fun­dats for godt tre år si­den lag­de Ni­ck El­sass dog ik­ke skjul på, hvem han helst selv ser over­ta­ge ro­ret som El­sass Fon­dens formand.

”Jeg er så hel­dig ha­ve en næst­for­mand i be­sty­rel­sen, som jeg har ar­bej­det tæt sam­men med si­den 1983, Kir­sten Sme­de­gaard An­der­sen. Vi ar­bej­de­de beg­ge i Sop­hus Be­rend­sen, hvor hun var fi­nans­di­rek­tør og jeg di­rek­tør for vo­res stør­ste om­rå­de, ser­vi­ce­om­rå­det – hun skaf­fe­de pen­ge­ne, og jeg brug­te dem! Si­den 2011 har hun sid­det i fonds­be­sty­rel­sen og fra 2016 som næst­for­mand. (…) Jeg har gi­vet be­sty­rel­sen det råd, at de skal væl­ge Kir­sten Sme­de­gaard An­der­sen som ny for­mand, og der­for tror jeg, det i før­ste om­gang bli­ver hen­de, der ef­ter­føl­ger mig. Hun vil med sin er­fa­ring som næst­for­mand i be­sty­rel­sen me­get hur­tigt kun­ne over­ta­ge for­mands­hver­vet,” lød det i de­cem­ber 2020 fra Ni­ck Elsass.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer