Astrup forsøger comeback i Velliv Foreningen: “Pensionskunder blev snydt”

I 2015 blev Trygheds­gruppens pen­ge­tank 8 mia. kr. slan­ke­re. En af de abso­lutte hoved­kræfter bag opsplit­ning­en af Tryg­heds­grup­pen, Jørn Astrup Han­sen, for­sø­ger nu et come­back i Vel­liv Fore­ning­ens repræ­sen­tant­skab. Her vil han ta­ge liv­tag med ved­tæg­ter­ne for fore­ningen, som net­op er ble­vet ene­ejer af Vel­liv, Pen­sion & Livs­for­sik­rings­sel­skab A/S.

Jørn Astrup
"Be­sty­rel­sen har ik­ke for­stå­et, at for­mu­en på 14 mia. kr. er skabt af kun­der­ne i Tryg Liv, det gam­le gen­si­di­ge livs­for­sik­rings­sel­skab, der var ejet af si­ne kun­der. Kun­der, der er kom­met til un­der Nor­deas ejer­skab, har ik­ke bi­dra­get til for­mu­en,” si­ger Jørn Astrup, tid­li­ge­re bank­di­rek­tør og ban­kop­ryd­der ind­sat af Fi­nan­si­el Stabilitet.

Jørn Astrup Han­sen var en af de ab­so­lut­te ho­ved­kræf­ter bag de­mo­kra­ti­se­rin­gen af Tryg­heds­grup­pen. I 2008 fik han sat gang i de kamp­valg, som i dag er om­drej­nings­punk­tet for med­lem­s­de­mo­kra­ti­et i Tryg­heds­grup­pen, der står bag Trygfonden.

Da han ef­ter fem år i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab faldt for al­ders­græn­sen, var det op­gør ind­ledt, som end­te med, at der blev ind­ført over­skuds­bonus til Trygs kun­der, og at kun­der­ne i Nor­dea Liv & Pen­sion blev ud­skilt fra Tryg­heds­grup­pen med en for­mue på 8 mia. kr. For­mu­en blev over­ført til den nystif­te­de For­e­ning NLP, der si­den æn­dre­de navn til Vel­liv Foreningen.

Nu har 77-åri­­ge Astrup fun­det støv­ler­ne frem igen. Han ar­bej­der på at stil­le op til re­præ­sen­tant­ska­bet for Vel­liv For­e­nin­gen, som har brugt 5,7 mia. kr. på at kø­be pen­sions­sel­ska­bet til­ba­ge fra Nordea.

”Pen­sions­kun­der­ne blev snydt ved op­split­nin­gen. De hav­de ef­ter Tryg­heds­grup­pens vedtæg­ter krav på 35 pct. af en for­mue på 40 mia. kr. De hav­de krav på 14 mia. kr., ik­ke 8 mia. kr. Ef­ter­føl­gen­de har en hi­sto­ri­e­løs be­sty­rel­se foræ­ret Nor­dea Liv & Pen­sion, nu Vel­liv, til Nor­deas kun­der. Be­sty­rel­sen har ik­ke for­stå­et, at for­mu­en på 14 mia. kr. er skabt af kun­der­ne i Tryg Liv, det gam­le gen­si­di­ge livs­for­sik­rings­sel­skab, der var ejet af si­ne kun­der. Kun­der, der er kom­met til un­der Nor­deas ejer­skab, har ik­ke bi­dra­get til for­mu­en,” si­ger Jørn Astrup. 

Han hen­vi­ser til de transak­tio­ner, som fandt sted om­kring årtu­sind­skif­tet, da kun­der­ne i Tryg Liv un­der en fu­sion med Nor­dea solg­te ejer­ska­bet til livs­for­sik­rings­sel­ska­bet. I re­a­li­te­ten blev Tryg Liv an­vendt som en del af be­ta­lin­gen, da Tryg­heds­grup­pen i 2002 køb­te ska­des­for­sik­rings­delen ud af Nor­dea, på­pe­ger Astrup.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Vel­liv For­e­nin­gen, Pe­ter Gæ­mel­ke, øn­sker Jørn Astrup vel­kom­men i valg­kam­pen om de øst­dan­ske repræsenstantskabspladser. 

“Jeg vil ger­ne si­ge Jørn Astrup Han­sen tak, for­di han som en­ga­ge­ret med­lem af Vel­liv For­e­nin­gen øn­sker at del­ta­ge i de­bat­ten om, hvor­dan vo­res for­e­ning skal ud­vik­le sig. Det er dej­ligt, at vo­res 350.000 med­lem­mer del­ta­ger, når de har no­get på hjer­te og øn­sker at stil­le op til re­præ­sen­tant­skabsvalg. Og­så når det dre­jer sig om de hi­sto­ri­ske be­gi­ven­he­der i for­e­nin­gen, som Jørn Astrup Han­sen in­ter­es­se­rer sig for,” ud­ta­ler Pe­ter Gæ­mel­ke i kom­men­tar til Astrups kri­tik af be­sty­rel­sen, som han dog ik­ke er enig i.

“Ud­skil­lel­sen af For­e­nin­gen NLP (nu Vel­liv For­e­nin­gen) fra Tryg­heds­grup­pen – her­un­der for­de­lin­gen af for­mu­en – blev be­slut­tet af Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab, som er valgt af med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen. Ar­bej­det med ud­skil­lel­sen er fo­re­gå­et i lø­ben­de di­a­log med Er­hvervs­sty­rel­sen, som har god­kendt pro­ces­sen og for­e­nin­gens vedtæg­ter,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Nor­dea Liv & Pen­sion hed­der i dag Vel­liv, men det æn­drer ik­ke på, at det er de gam­le Tryg Liv-kun­­der, der har op­byg­get for­mu­en, me­ner Astrup. Det stri­der mod grund­læg­gen­de prin­cip­per for for­de­lin­gen af vær­di­er i et pen­sions­sel­skab, at nye kun­der får del i en for­mue, de ik­ke har bi­dra­get til, si­ger Astrup. 

”Kun­der, der si­den 2002 har teg­net en for­sik­ring i Nor­dea Liv & Pen­sion A/S, et kom­merci­elt sel­skab ejet af Nor­dea, hav­de på in­tet tids­punkt væ­ret me­de­jer af de­res pen­sions­for­sik­rings­sel­skab. Al­li­ge­vel er vi nu endt i en si­tu­a­tion, hvor be­sty­rel­sen for Vel­liv For­e­nin­gen uden at la­de sig for­styr­re af det for­sik­rings­mæs­si­ge kon­tri­bu­tions­prin­cip – må­ske vi har med uvi­den­hed at gø­re – har foræ­ret for­sik­rings­sel­ska­bet til Nor­deas kunder.”

Astrup: Vedtægter blokerer for ændringer

Jørn Astrup Han­sen er tid­li­ge­re bank­di­rek­tør og har væ­ret ind­sat som ban­kop­ryd­der af Fi­nan­si­el Sta­bi­li­tet i for­bin­del­se med fle­re bank­krak un­der fi­nanskri­sen. Han vil som kan­di­dat til det 50 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab i Vel­liv For­e­nin­gen blandt an­det ar­bej­de for at æn­dre vedtæg­ter­ne, som han me­ner blev be­slut­tet på ude­mo­kra­tisk vis. 

”Det var be­sty­rel­sen i Tryg­heds­grup­pen, ik­ke med­lem­mer­ne i Vel­liv, som be­slut­te­de vedtæg­ter­ne for den nye for­e­ning. For­lø­bet blev gre­bet helt for­kert an. Der skul­le na­tur­lig­vis først ha­ve væ­ret stif­tet en for­e­ning for livs­for­sik­rings­ta­ger­ne, hvis de­mo­kra­tisk valg­te le­del­se – ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne med pro­fes­sio­nel bi­stand – kun­ne ha­ve for­hand­let ud­træ­del­ses­vil­kå­re­ne med Tryg­heds­grup­pen. Det er svært at fri­gø­re sig for en op­le­vel­se af, at ud­bry­der­ne var så op­ta­get af eg­ne ud­sig­ter, at de gla­de­lig solg­te ud af livs­for­sik­rings­ta­ger­nes in­ter­es­ser blot for at få eg­ne ben un­der eget bord,” si­ger Jørn Astrup Hansen. 

Men iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand Pe­ter Gæ­mel­ke har den nu­væ­ren­de mo­del bred op­bak­ning he­le for­e­nin­gens medlemskreds: 

“Vedtæg­ter­ne blev ef­ter be­slut­nin­gen i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab god­kendt af Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab. Si­den da har der væ­ret af­holdt to valg til for­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab. Der har i re­præ­sen­tant­ska­bet væ­ret bred op­bak­ning til bå­de vedtæg­ter, bonus­ud­be­ta­lin­ger og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter,” si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke, der des­u­den pe­ger på, at for­e­nin­gen ef­ter over­ta­gel­sen af ak­tie­ma­jo­ri­te­ten i pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv nu og­så er un­der­lagt Fi­nan­stil­sy­nets tilsyn.

Jørn Astrup Han­sen un­der­stre­ger, at han fin­der det kri­tisa­belt, at Tryg­heds­grup­pen stif­te­de Vel­liv For­e­nin­gen med vedtæg­ter, der van­ske­ligt kan æn­dres. Ek­sem­pel­vis kræ­ver det et fler­tal på mindst 9/10 af samt­li­ge re­præ­sen­tan­ter at be­slut­te en op­løs­ning af selskabet. 

For­måls­pa­ra­graf­fen kan æn­dres med et fler­tal på 3/4. Her står blandt an­det, at for­e­nin­gen skal ud­de­le til al­men­nyt­ti­ge for­mål og der skal ud­be­ta­les bonus til al­le kun­der i pen­sions­sel­ska­bet Velliv.

I 2018 og 2019 blev der sam­let ud­be­talt 572 mio. kr. i bonus til med­lem­mer­ne og af­sat 143 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter in­den for men­tal sund­hed. For­e­nin­gen har iværk­sat 624 stør­re og min­dre ak­ti­vi­te­ter in­den­for for­måls­om­rå­det i Danmark.

Val­get til re­præ­sen­tant­ska­bet i Vel­liv For­e­nin­gen lø­ber af stab­len i fe­bru­ar 2020. Al­le kun­der i Vel­liv, som bor øst for Sto­re­bælt kan stil­le op, hvis de kan skaf­fe ti stillere.

Op­stil­lings­pe­ri­o­den slut­ter den 10. ja­nu­ar og val­get be­gyn­der den 25. februar. 

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…