KFI Erhvervsdrivende Fond ansætter uddelingschef

KFI Erhvervsdrivende Fond har udvidet sekretariatet med ansættelsen af en uddelingschef. Fonden ønsker dermed at understrege vigtigheden af sine donationer.

Marie Scott Poulsen
Ma­rie Scott Po­ul­sen, ny ud­de­lings­chef i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fon­de (fo­to: KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond).

Frem­over skal der øget fo­kus på struk­tur og syn­lig­hed i ud­de­lin­ger­ne fra KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond. Der­for har fon­den net­op an­sat Ma­rie Scott Po­ul­sen i en ny­op­ret­tet stil­ling som ud­de­lings­chef, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

An­sæt­tel­sen af en ud­de­lings­chef hæn­ger tæt sam­men med fon­dens stra­te­gi, der un­der­stre­ger vig­tig­he­den af fon­dens ud­de­lin­ger. Og­så ef­fek­te­va­lu­e­ring bli­ver et fo­ku­s­om­rå­de for ud­de­lings­che­fen, si­ger Terje List, adm. di­rek­tør i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond:

”Vi er me­get gla­de for at ha­ve få­et Ma­rie med på hol­det, og jeg er sik­ker på at hen­des kom­pe­ten­cer sæt­ter os i stand til at ud­le­ve vo­res stra­te­gi. Hun skal på le­del­sens og be­sty­rel­sens man­dat og sam­men med øv­ri­ge stær­ke kræf­ter i KFI iden­ti­fi­ce­re spæn­den­de og re­le­van­te pro­jek­ter, der kan løf­te køb­mæn­de­ne. Og så skal hun selv­føl­ge­lig eva­lu­e­re og sik­re ef­fek­ten af de pro­jek­ter, vi sæt­ter i sø­en,” si­ger Terje List.

Ud­de­lings­chef Ma­rie Scott Po­ul­sen glæ­der sig til at kom­me i gang med ud­de­lings­ar­bej­det til for­del for den frie køb­mands­sek­tor, der gen­nem fon­den blandt an­det har få­et støt­te til om­byg­ning og mo­der­ni­se­ring af bu­tik­ker, ud­dan­nel­se og ef­ter­ud­dan­nel­se af køb­mand samt til pro­jek­ter med bre­de­re gavn, ek­sem­pel­vis IT-systemer:

”De­tail­bran­chen spil­ler en fan­ta­stisk vig­tig rol­le i vo­res sam­fund; små by­er er af­hæn­gi­ge af de­res lo­ka­le køb­mand, der ska­bes mas­ser af ar­bejds­plad­ser, og så er det en bran­che i vild ud­vik­ling. Den skal vi i end­nu hø­je­re grad væ­re med til at un­der­støt­te med ud­de­lings­pro­gram­mer, der gi­ver me­ning for køb­mæn­de­ne, kun­der­ne og sam­fun­det,” si­ger Ma­rie Scott Poulsen.

Ma­rie Scott Po­ul­sen er ud­dan­net cand.mag. fra  Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet . I 2003 blev hun ef­ter en ræk­ke stil­lin­ger med fo­kus på kom­mu­ni­ka­tion an­sat som kom­mu­ni­ka­tions­chef hos  Hånd­værks­rå­det. Her­ef­ter har hun ar­bej­det som kom­mu­ni­ka­tions­chef hos FDB og i chef­stil­lin­ger hos  Kø­ben­havns Kom­mu­ne, Sam­pen­sion  og C40 Ci­ties Cli­ma­te Le­a­ders­hip Group i London.

I 2017 kom Ma­rie Scott Po­ul­sen til Kø­ben­havns Luft­hav­ne A/S  som se­ni­or kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver og si­den ’He­ad of Com­mu­ni­ty Com­mu­ni­ca­tion & Cor­pora­te Brand’ med luft­hav­nens lo­ka­le, ek­ster­ne re­la­tio­ner, brand og kampag­ner som an­svars­om­rå­de. Her var hun med til at ud­vik­le luft­hav­nens før­ste pro­gram for uddelinger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer