KFI Erhvervsdrivende Fond ansætter uddelingschef

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond har ud­vi­det se­kre­ta­ri­a­tet med an­sæt­tel­sen af en ud­de­lings­chef. Fon­den øn­sker der­med at un­der­stre­ge vig­tig­he­den af si­ne donationer.

Marie Scott Poulsen
Ma­rie Scott Po­ul­sen, ny ud­de­lings­chef i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fon­de (fo­to: KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond).

Frem­over skal der øget fo­kus på struk­tur og syn­lig­hed i ud­de­lin­ger­ne fra KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond. Der­for har fon­den net­op an­sat Ma­rie Scott Po­ul­sen i en ny­op­ret­tet stil­ling som ud­de­lings­chef, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

An­sæt­tel­sen af en ud­de­lings­chef hæn­ger tæt sam­men med fon­dens stra­te­gi, der un­der­stre­ger vig­tig­he­den af fon­dens ud­de­lin­ger. Og­så ef­fek­te­va­lu­e­ring bli­ver et fo­ku­s­om­rå­de for ud­de­lings­che­fen, si­ger Terje List, adm. di­rek­tør i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond:

”Vi er me­get gla­de for at ha­ve få­et Ma­rie med på hol­det, og jeg er sik­ker på at hen­des kom­pe­ten­cer sæt­ter os i stand til at ud­le­ve vo­res stra­te­gi. Hun skal på le­del­sens og be­sty­rel­sens man­dat og sam­men med øv­ri­ge stær­ke kræf­ter i KFI iden­ti­fi­ce­re spæn­den­de og re­le­van­te pro­jek­ter, der kan løf­te køb­mæn­de­ne. Og så skal hun selv­føl­ge­lig eva­lu­e­re og sik­re ef­fek­ten af de pro­jek­ter, vi sæt­ter i sø­en,” si­ger Terje List.

Ud­de­lings­chef Ma­rie Scott Po­ul­sen glæ­der sig til at kom­me i gang med ud­de­lings­ar­bej­det til for­del for den frie køb­mands­sek­tor, der gen­nem fon­den blandt an­det har få­et støt­te til om­byg­ning og mo­der­ni­se­ring af bu­tik­ker, ud­dan­nel­se og ef­ter­ud­dan­nel­se af køb­mand samt til pro­jek­ter med bre­de­re gavn, ek­sem­pel­vis IT-systemer:

”De­tail­bran­chen spil­ler en fan­ta­stisk vig­tig rol­le i vo­res sam­fund; små by­er er af­hæn­gi­ge af de­res lo­ka­le køb­mand, der ska­bes mas­ser af ar­bejds­plad­ser, og så er det en bran­che i vild ud­vik­ling. Den skal vi i end­nu hø­je­re grad væ­re med til at un­der­støt­te med ud­de­lings­pro­gram­mer, der gi­ver me­ning for køb­mæn­de­ne, kun­der­ne og sam­fun­det,” si­ger Ma­rie Scott Poulsen.

Ma­rie Scott Po­ul­sen er ud­dan­net cand.mag. fra  Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet . I 2003 blev hun ef­ter en ræk­ke stil­lin­ger med fo­kus på kom­mu­ni­ka­tion an­sat som kom­mu­ni­ka­tions­chef hos  Hånd­værks­rå­det. Her­ef­ter har hun ar­bej­det som kom­mu­ni­ka­tions­chef hos FDB og i chef­stil­lin­ger hos  Kø­ben­havns Kom­mu­ne, Sam­pen­sion  og C40 Ci­ties Cli­ma­te Le­a­ders­hip Group i London.

I 2017 kom Ma­rie Scott Po­ul­sen til Kø­ben­havns Luft­hav­ne A/S  som se­ni­or kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver og si­den ’He­ad of Com­mu­ni­ty Com­mu­ni­ca­tion & Cor­pora­te Brand’ med luft­hav­nens lo­ka­le, ek­ster­ne re­la­tio­ner, brand og kampag­ner som an­svars­om­rå­de. Her var hun med til at ud­vik­le luft­hav­nens før­ste pro­gram for uddelinger.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…