Realdania har fundet sin nye investeringsdirektør

Den filantropiske forening ansætter Kenneth Winther i stillingen som investeringsdirektør.

Kenneth Winther
Ken­neth Wint­her bli­ver den 15. fe­bru­ar 2020 ny in­ve­ste­rings­di­rek­tør i Re­al­da­nia (fo­to: Realdania).

Den 15. fe­bru­ar 2020 over­ta­ger den 40-åri­ge Ken­neth Wint­her, po­sten som in­ve­ste­rings­di­rek­tør i Re­al­da­nia ef­ter Pe­ter Jo­han­sen, der har valgt at bli­ve selvstændig.

Det op­ly­ser Re­al­da­nia i en pressemeddelelse.

Ken­neth Wint­her skal stå i spid­sen for Re­al­da­ni­as kom­merci­el­le in­ve­ste­rin­ger og for­e­nin­gens in­ve­ste­rings­team – og bl.a. im­ple­men­te­re den nye in­ve­ste­rings­stra­te­gi, der gæl­der fra den 1. ja­nu­ar 2020.

Han bli­ver des­u­den del af Re­al­da­ni­as di­rek­tion sam­men med filan­tro­pi­di­rek­tør Ni­na Ko­vsted Helk og adm. di­rek­tør Jes­per Nygård.

Jes­per Ny­gård frem­hæ­ver, at den kom­men­de in­ve­ste­rings­di­rek­tør og­så er en dyg­tig stra­teg og en er­fa­ren le­der. Han sid­der i en ræk­ke be­sty­rel­ser i fi­nan­si­el­le net­værk og or­ga­ni­sa­tio­ner, og han har si­den 2010 væ­ret ek­stern lek­tor på CBS.

”Som med­lem af Re­al­da­ni­as di­rek­tion ar­bej­der man med le­del­se bredt og på tværs i for­e­nin­gen. Ken­neth har ik­ke ba­re nog­le knivskar­pe in­ve­ste­rings­kom­pe­ten­cer, han er og­så kendt som en rig­tig dyg­tig le­der. Bå­de Ni­na og jeg glæ­der os til at sam­ar­bej­de med ham om at vi­de­re­ud­vik­le for­e­nin­gen,” si­ger Jes­per Nygård.

Blå bog: Ken­neth Winther
  • 2017-2020 In­ve­ste­rings­chef i Tryg Invest
  • 2010-2017 Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, Tryg Forsikring
  • 2009-2010 Chef­por­te­føl­je­ma­na­ger i Ca­pi­n­or­dic Bank
  • 2006-2009 Ak­tie­a­na­ly­se­chef og se­ni­or ak­tie­a­na­ly­ti­ker i Ca­pi­n­or­dic Bank
  • 2006 Fi­nans­a­na­ly­ti­ker i GP Børs
  • 2006 Cand. Merc. i fi­nan­si­e­ring og regn­skab fra Oden­se Universitet

Sid­der i en ræk­ke be­sty­rel­ser og be­sty­rel­ses­cer­ti­fi­ce­ret ved Bo­ard Assure.

Gen­nem­ført le­del­ses­kur­ser fra Ber­ke­ley, Cam­brid­ge og CBS Executive.

Si­den 2010 ek­stern lek­tor på CBS. 

Ken­neth Wint­her har si­den 2010 væ­ret an­sat i Tryg-kon­cer­nen. Fra 2010 til 2017 var han Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i Tryg For­sik­ring, og si­den 2017 har han væ­ret in­ve­ste­rings­chef i Tryg In­vest. Han har tid­li­ge­re væ­ret an­sat som fi­nans­a­na­ly­ti­ker, ak­tie­a­na­ly­se­chef, po­r­te­føl­je­ma­na­ger og strateg.

”At stå i spid­sen for at ska­be det øko­no­mi­ske grund­lag for Re­al­da­ni­as filan­tro­pi­ske ar­bej­de og med­lem­sak­ti­vi­te­ter­ne er no­get af det mest me­nings­ful­de, jeg kan fo­re­stil­le mig. Det byg­ge­de mil­jø be­ty­der langt me­re for vo­res hver­dag, end vi re­elt går og tæn­ker over. Jeg glæ­der mig rig­tig me­get til sam­ar­bej­det med det dyg­ti­ge in­ve­ste­rings­team, med den øv­ri­ge di­rek­tion og dag­li­ge le­del­se – og med al­le de øv­ri­ge me­d­ar­bej­de­re i for­e­nin­gen,” ud­ta­ler Ken­neth Wint­her i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer