Realdania har fundet sin nye investeringsdirektør

Den filan­tro­pi­ske for­e­ning an­sæt­ter Ken­neth Wint­her i stil­lin­gen som in­ve­ste­rings­di­rek­tør.

Kenneth Winther
Ken­neth Wint­her bli­ver den 15. fe­bru­ar 2020 ny in­ve­ste­rings­di­rek­tør i Re­al­da­nia (fo­to: Re­al­da­nia).

Den 15. fe­bru­ar 2020 over­ta­ger den 40-åri­­ge Ken­neth Wint­her, po­sten som in­ve­ste­rings­di­rek­tør i Re­al­da­nia ef­ter Pe­ter Jo­han­sen, der har valgt at bli­ve selv­stæn­dig.

Det op­ly­ser Re­al­da­nia i en pres­se­med­del­el­se.

Ken­neth Wint­her skal stå i spid­sen for Re­al­da­ni­as kom­merci­el­le in­ve­ste­rin­ger og for­e­nin­gens in­ve­ste­rings­team – og bl.a. im­ple­men­te­re den nye in­ve­ste­rings­stra­te­gi, der gæl­der fra den 1. ja­nu­ar 2020.

Han bli­ver des­u­den del af Re­al­da­ni­as di­rek­tion sam­men med filan­tro­pi­di­rek­tør Ni­na Ko­vsted Helk og adm. di­rek­tør Jes­per Ny­gård.

Jes­per Ny­gård frem­hæ­ver, at den kom­men­de in­ve­ste­rings­di­rek­tør og­så er en dyg­tig stra­teg og en er­fa­ren le­der. Han sid­der i en ræk­ke be­sty­rel­ser i fi­nan­si­el­le net­værk og or­ga­ni­sa­tio­ner, og han har si­den 2010 væ­ret ek­stern lek­tor på CBS.

”Som med­lem af Re­al­da­ni­as di­rek­tion ar­bej­der man med le­del­se bredt og på tværs i for­e­nin­gen. Ken­neth har ik­ke ba­re nog­le knivskar­pe in­ve­ste­rings­kom­pe­ten­cer, han er og­så kendt som en rig­tig dyg­tig le­der. Bå­de Ni­na og jeg glæ­der os til at sam­ar­bej­de med ham om at vi­de­re­ud­vik­le for­e­nin­gen,” si­ger Jes­per Ny­gård.

Blå bog: Ken­neth Wint­her
  • 2017-2020 In­ve­ste­rings­chef i Tryg In­vest
  • 2010-2017 Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, Tryg For­sik­ring
  • 2009-2010 Chef­por­te­føl­je­ma­na­ger i Ca­pi­n­or­dic Bank
  • 2006-2009 Ak­tie­a­na­ly­se­chef og se­ni­or ak­tie­a­na­ly­ti­ker i Ca­pi­n­or­dic Bank
  • 2006 Fi­nans­a­na­ly­ti­ker i GP Børs
  • 2006 Cand. Merc. i fi­nan­si­e­ring og regn­skab fra Oden­se Uni­ver­si­tet

Sid­der i en ræk­ke be­sty­rel­ser og be­sty­rel­ses­cer­ti­fi­ce­ret ved Bo­ard As­su­re.

Gen­nem­ført le­del­ses­kur­ser fra Ber­ke­ley, Cam­brid­ge og CBS Execu­ti­ve.

Si­den 2010 ek­stern lek­tor på CBS.

Ken­neth Wint­her har si­den 2010 væ­ret an­sat i Tryg-kon­­cer­­nen. Fra 2010 til 2017 var han Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i Tryg For­sik­ring, og si­den 2017 har han væ­ret in­ve­ste­rings­chef i Tryg In­vest. Han har tid­li­ge­re væ­ret an­sat som fi­nans­a­na­ly­ti­ker, ak­tie­a­na­ly­se­chef, po­r­te­føl­je­ma­na­ger og stra­teg.

”At stå i spid­sen for at ska­be det øko­no­mi­ske grund­lag for Re­al­da­ni­as filan­tro­pi­ske ar­bej­de og med­lem­sak­ti­vi­te­ter­ne er no­get af det mest me­nings­ful­de, jeg kan fo­re­stil­le mig. Det byg­ge­de mil­jø be­ty­der langt me­re for vo­res hver­dag, end vi re­elt går og tæn­ker over. Jeg glæ­der mig rig­tig me­get til sam­ar­bej­det med det dyg­ti­ge in­ve­ste­rings­team, med den øv­ri­ge di­rek­tion og dag­li­ge le­del­se – og med al­le de øv­ri­ge me­d­ar­bej­de­re i for­e­nin­gen,” ud­ta­ler Ken­neth Wint­her i pres­se­med­del­el­sen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kræver coronakrisen nye fondsstrategier?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Ef­ter­hån­den som det før­ste chok fra cor­ona­kri­sen har lagt sig, be­gyn­der er­ken­del­ser af kon­se­kven­ser­ne…

Nødråb til danske fonde fra trængte små virksomheder

Trods di­ver­se hjæl­pe­pak­ker er sto­re de­le af er­hvervs­li­vet fort­sat rent øko­no­misk trængt op i en krog som føl­ge af cor­o­na-kri­sen. Der­for har In­du­stri­ens Fond…

Fonde skal alligevel ikke til Allinge i juni

De dan­ske fon­de og hund­red­vis af an­dre ar­ran­gø­rer af de­bat­ter skal al­li­ge­vel ik­ke til Fol­ke­mø­de i Al­lin­ge i uge 24. På et be­sty­rel­ses­mø­de fre­dag…

Velliv Foreningen åbner akutpulje til mental sundhed i ngo’er

Vel­liv For­e­nin­gen åb­ner en aku­t­pul­je på 10 mio. kr. til lo­ka­le ind­sat­ser for men­tal sund­hed i ci­vil­sam­fun­det og i min­dre virk­som­he­der, som har brug…

Dreyers Fond vil støtte corona-projekter

Drey­ers Fond vil støt­te pro­jek­ter med for­bin­del­se til cor­o­navirus bå­de un­der og ef­ter kri­sen, hvis pro­jek­ter­ne er re­la­te­ret til ad­vo­kat­bran­chen, ar­ki­tekt­fa­get el­ler i øv­rigt…

Lundbeckfonden bevilger 20 mio. fra coronapulje til hospitaler og universiteter

Det er kun halvan­den uge si­den, Lund­beck­fon­den øre­mær­ke­de 30 mio. kr. til forsk­nings­pro­jek­ter må­l­ret­tet covid19-pan­de­mi­en. Fle­re er for­sker­nes an­søg­nin­ger er nu be­hand­let og de…

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i…

Coronakrise

Kræver coronakrisen nye fondsstrategier?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Ef­ter­hån­den som det før­ste chok fra cor­ona­kri­sen har lagt sig, be­gyn­der er­ken­del­ser af kon­se­kven­ser­ne…

Nødråb til danske fonde fra trængte små virksomheder

Trods di­ver­se hjæl­pe­pak­ker er sto­re de­le af er­hvervs­li­vet fort­sat rent øko­no­misk trængt op i en krog som føl­ge af cor­o­na-kri­sen. Der­for har In­du­stri­ens Fond…

Fonde skal alligevel ikke til Allinge i juni

De dan­ske fon­de og hund­red­vis af an­dre ar­ran­gø­rer af de­bat­ter skal al­li­ge­vel ik­ke til Fol­ke­mø­de i Al­lin­ge i uge 24. På et be­sty­rel­ses­mø­de fre­dag…

Velliv Foreningen åbner akutpulje til mental sundhed i ngo’er

Vel­liv For­e­nin­gen åb­ner en aku­t­pul­je på 10 mio. kr. til lo­ka­le ind­sat­ser for men­tal sund­hed i ci­vil­sam­fun­det og i min­dre virk­som­he­der, som har brug…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.