Annoncespot_img

Velliv Foreningen er nu ene herre i eget hus

Medlemmerne i Velliv Foreningen ejer nu i fællesskab deres eget pensionsselskab.

Peter Gæmelke
”Vel­liv For­e­nin­gen er i dag ble­vet den ene­ste ejer af Vel­liv. Det er en stor dag, og det er ik­ke mindst kun­der­nes dag, for de er al­le med­lem­mer af Vel­liv For­e­nin­gen,” si­ger for­e­nin­gens for­mand, Pe­ter Gæ­mel­ke (fo­to: Vel­liv Foreningen).

For fi­re år si­den blev de 350.000 med­lem­mer i Vel­liv ud­skilt fra Tryg­heds­grup­pen med en for­mu­e­an­del på 8 mia. kr.

De pen­ge er blandt an­det om­sat til at kø­be pen­sions­sel­ska­bet, der før hed Nor­dea Liv og Pen­sion, til­ba­ge til med­lem­mer­ne. Sid­ste fa­se af den købs­pro­ces er nu afsluttet.

”Vel­liv For­e­nin­gen er i dag ble­vet den ene­ste ejer af Vel­liv. Det er en stor dag, og det er ik­ke mindst kun­der­nes dag, for de er al­le med­lem­mer af Vel­liv For­e­nin­gen,” si­ger for­e­nin­gens for­mand, Pe­ter Gæmelke.

Med det ful­de ejer­skab af Vel­liv mod­ta­ger Vel­liv For­e­nin­gen pen­sions­sel­ska­bets re­sul­tat, ud­pe­ger pen­sions­sel­ska­bets be­sty­rel­se og har fuld ind­fly­del­se på sel­ska­bets udvikling.

”Nu går he­le Vel­livs over­skud til Vel­liv For­e­nin­gen, der ud­be­ta­ler en kon­tant bonus til med­lem­mer­ne og støt­ter al­men­nyt­ti­ge ind­sat­ser in­den for men­tal sund­hed. Det er en vig­tig sam­funds­mæs­sig ind­sats i en tid, hvor sta­dig fle­re ram­mes af stress og an­dre psy­ki­ske syg­dom­me,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer