Annoncespot_img

Efter årelangt tilløb: Foreningen Alm. Brand træder ind på den filantropiske scene

En ny ejerpolitik i Foreningen Alm. Brand skal sikre mere medlemsdemokrati. Og som noget helt nyt sende uddelinger i retning af almennyttige formål. "Vi er ganske overbeviste om, at de aktiviteter – samlet set – vil danne et godt afsæt for endnu mere aktivering og deltagelse blandt vores medlemmer," siger direktør Tue Klitgaard Christensen efter flere års haltende medlemsinddragelse.

For­e­nin­gen Alm. Brand af 1792 vil i lø­bet af for­å­ret frem­læg­ge de mær­kesa­ger, som skal sæt­te ram­men for nye al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Fo­to: Alm. Brand Group

For­e­nin­gen Alm. Brand af 1792 vil med en ny ejer­po­li­tik ind­ta­ge en me­re ak­tiv og syn­lig rol­le over for for­e­nin­gens med­lem­mer, de godt 700.000 kun­der i for­sik­rings­kon­cer­nen Alm. Brand Group.

Sam­ti­dig vil for­e­nin­gen an­ven­de op til 25 pro­cent af ud­byt­tet fra kon­cer­nen til ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge be­hov in­den­for en ræk­ke mærkesager.

Det skri­ver for­e­nin­gen i en pres­se­med­del­el­se om den nye ejer­po­li­tik, som mar­ke­rer det se­ne­ste skridt i om­stil­lin­gen i ret­ning af styr­ket med­lem­s­de­mo­kra­ti­et, som blev ind­ledt for ét år si­den med ud­næv­nel­sen af Tue Klit­gaard Chri­sten­sen som direktør.

En om­stil­ling, der har væ­ret læn­ge ven­tet. Da Fun­dats i 2017 un­der­søg­te de de­mo­kra­ti­ske for­hold i de syv af de om­dan­ne­de fi­nan­si­el­le sel­ska­ber, der ud­de­ler pen­ge til al­men­nyt­ti­ge for­mål – el­ler som har mu­lig­hed for at gø­re det – lan­de­de For­e­nin­gen Alm. Brand af 1792 på sid­ste­plad­sen med nul po­int, idet le­del­sen på trods af en stærkt vok­sen­de for­mue in­gen pla­ner hav­de om at en­ga­ge­re med­lem­mer­ne i at dri­ve for­e­nin­gen til gavn for dem selv, og almennytten.

Det skal ef­ter alt at døm­me væ­re slut nu.

”For­e­nin­gen ta­ger med re­præ­sen­tant­ska­bets be­slut­ning i dag det næ­ste skridt i den for­ny­el­ses­pro­ces, vi på­be­gynd­te sid­ste år. Vi vil i lø­bet af for­å­ret frem­læg­ge for­e­nin­gens mær­kesa­ger, som vil sæt­te ram­men for vo­res frem­ti­di­ge al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger og vo­res øn­ske om at på­ta­ge os et end­nu stør­re an­svar i for­hold til at bi­dra­ge ak­tivt til løs­nin­gen af nog­le af de ud­for­drin­ger, vi som sam­fund står over for,” ud­ta­ler Jør­gen He­s­sel­b­jerg Mi­k­kel­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Alm. Brand af 1792, i pressemeddelelsen.

Har manglet Tryghedsgruppens medlemsoprør

Re­præ­sen­tant­ska­bet, som be­står af 93 med­lem­mer, er den øver­ste le­del­se i for­e­nin­gen, som er delt op i fem re­gio­ner – der ik­ke er sam­men­fal­den­de med de of­fent­li­ge re­gio­ner. Hver re­gion ud­pe­ger 18 med­lem­mer til re­præ­sen­tant­ska­bet, og Born­holm ud­pe­ger der­u­d­over tre repræsentanter.

Be­sty­rel­sen og re­præ­sen­tant­ska­bet i for­e­nin­gen har tid­li­ge­re mødt kri­tik her i Fun­dats, blandt an­det fra for­hen­væ­ren­de bank­di­rek­tør, Jørn Astrup Han­sen, der har sam­men­lig­net for­e­nin­gens si­tu­a­tion med Tryg­heds­grup­pen, hvor han selv stod i spid­sen for et med­lems­op­rør i 00’erne.

"Det af­gø­ren­de er, at der i den nu­væ­ren­de le­del­ses be­grebs­ver­den næp­pe er plads til med­lem­mer­ne. Le­del­sen kan slet ik­ke fo­re­stil­le sig, at med­lem­mer­ne skul­le ha­ve ind­fly­del­se og da slet ik­ke pen­ge," lød vur­de­rin­gen den­gang fra Jørn Astrup Hansen.

Fun­dats har der­for stil­let di­rek­tør Tue Klit­gaard Chri­sten­sen en ræk­ke spørgs­mål om den nye ejer­po­li­tiks ind­vir­ken på med­lem­s­de­mo­kra­ti­et i foreningen.

Hvor­dan skal for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge mær­kesa­ger fast­sæt­tes; bli­ver de be­slut­tet af re­præ­sen­tant­ska­bet, af be­sty­rel­sen, el­ler skal be­slut­nin­gen læg­ges ud til medlemmerne? 

”En vig­tig del af fun­da­men­tet i For­e­nin­gens nye stra­te­gi byg­ger på de man­ge go­de in­put vi igen­nem det se­ne­ste års tid har få­et fra vo­res med­lem­mer, som på vo­res lo­ka­le re­præ­sen­tant­skabs­mø­der rundt om i lan­det har bi­dra­get med en mas­se en­ga­ge­ment, ide­er og vi­sio­ner for for­e­nin­gens frem­ti­di­ge vir­ke og mær­kesa­ger," for­tæl­ler Tue Klit­gaard Christensen.

"De in­put har vi i tæt sam­spil mel­lem be­sty­rel­se og re­præ­sen­tant­skab for­mu­le­ret i en sam­let stra­te­gi med ud­valg­te mær­kesa­ger, som vi glæ­der os til at for­tæl­le me­re om se­ne­re på for­å­ret, når vo­res hjem­mesi­de går li­ve og ud­valg­te pro­jek­ter kan offentliggøres.”

Et afsæt for mere deltagelse

For­e­nin­gen vil med det indstil­le­de ud­byt­te for regn­skabsår­et 2023 mod­ta­ge 396 mil­li­o­ner kro­ner i ud­byt­te i 2024.

Mindst halv­de­len af ud­byt­tet bli­ver an­vendt til kon­so­li­de­ring af for­e­nin­gens øko­no­mi, mens op til 25 pro­cent skal gå til støt­te til Alm. Brand Groups ak­ti­vi­te­ter og pro­jek­ter, og op til 25 pro­cent af ud­byt­tet alt­så skal gå til ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge be­hov i bre­de­re forstand.

Det be­ty­der, at for­e­nin­gen in­den læn­ge kan væ­re klar med op til næ­sten 100 mil­li­o­ner kro­ner til brug for rent al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Vil I bru­ge de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger til at ak­ti­ve­re med­lem­mer­ne og gø­re med­lem­s­de­mo­kra­ti­et me­re le­ven­de; for ek­sem­pel med et bevillingsudvalg? 

”Vi har haft en me­get ak­tiv med­lem­s­del­ta­gel­se via vo­res lo­ka­le re­præ­sen­tant­ska­ber lan­det over i for­bin­del­se med ud­ar­bej­del­sen af vo­res nye stra­te­gi. Re­gio­ner­ne vil og­så bli­ve in­vol­ve­ret i frem­ti­den ved over­vej­el­ser om an­dre el­ler yder­li­ge­re mær­kesa­ger. Med vo­res nye ejer­po­li­tik vil for­e­nin­gen frem­over an­ven­de op til 25 pro­cent af ud­byt­ter­ne til al­men­nyt­ti­ge be­hov in­den for for­e­nin­gens mær­kesa­ger, og der­u­d­over vil yder­li­ge­re 25 pro­cent an­ven­des som støt­te til Alm. Brand Groups ak­ti­vi­te­ter, pro­duk­ter og kon­cep­ter til glæ­de og gavn for vo­res cir­ka 700.000 med­lem­mer," si­ger Tue Klit­gaard Christensen:

"Vi er gan­ske over­be­vi­ste om, at de ak­ti­vi­te­ter – sam­let set – vil dan­ne et godt af­sæt for end­nu me­re ak­ti­ve­ring og del­ta­gel­se blandt vo­res medlemmer.”

Bestyrelsessammenfald

For­e­nin­gen Alm. Brand har end­vi­de­re væ­ret ka­rak­te­ri­se­ret ved et stort be­sty­rel­ses­sam­men­fald mel­lem for­e­nin­gen og sel­ska­bet. Ind­til ud­næv­nel­sen af Tue Klit­gaard Chri­sten­sen var Ras­mus Wer­ner Ni­el­sen og­så di­rek­tør beg­ge ste­der – li­ge­som Sø­ren Boe Mor­ten­sen var det før ham. Ras­mus Wer­ner Ni­el­sen er fort­sat adm. di­rek­tør for Alm. Brand Group.

Ind­til for ny­lig sad al­le fem med­lem­mer af be­sty­rel­sen inkl. for­mand Jør­gen He­s­sel­b­jerg Mi­k­kel­sen og­så i be­sty­rel­sen i Alm. Brand A/S.

Men ved det or­di­næ­re re­præ­sen­tant­skabs­mø­de 22. marts 2024 blev det be­slut­tet at ud­vi­de be­sty­rel­sen til ot­te med­lem­mer, hvoraf tre med­lem­mer sta­dig sid­der i Alm. Brand A/S’s be­sty­rel­se mod de hid­ti­di­ge fem.

"Den stør­re be­sty­rel­se stil­ler os rig­tig stærkt i for­hold til for­e­nin­gens frem­ti­di­ge ar­bej­de med nye og fle­re ak­ti­vi­te­ter, hvor bå­de den sam­le­de ar­bejds­mæng­de og kom­plek­si­te­ten i op­ga­ver­ne for­ø­ges," si­ger Tue Klit­gaard Christensen.

"Vi vil ger­ne ska­be stør­re snit­fla­de og et tæt­te­re sam­ar­bej­de mel­lem be­sty­rel­se og re­præ­sen­tant­skab, og det vur­de­rer jeg, at vi har go­de for­ud­sæt­nin­ger for at op­nå med den nye sam­men­sæt­ning af be­sty­rel­sen,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer