Ugens uddelinger: Fondspenge til naturprojekt, fællesskabsinitiativer i små byer og rickshaw-ture med ældre

Den­ne uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­ver­de­nen om­fat­ter Den Dan­ske Na­tur­fond og Dan­marks Na­tur­fonds støt­te til et de­mon­stra­tions­land­brug, en øko­no­misk hånds­ræk­ning fra Nor­dea-fon­den til pro­jek­ter, der styr­ker fæl­les­ska­bet i 61 af Dan­marks små by­er og Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fonds år­li­ge pris­ud­de­ling.

'Her bor vi' i Lemvig (foto: Nordea-fonden)
I an­den og sid­ste ud­de­lings­run­de i Nor­­dea-fon­­dens ’Her bor vi’-indsats, har 61 små dan­ske by­er med un­der 5.000 ind­byg­ge­re til­sam­men mod­ta­get 31,8 mil­li­o­ner kro­ner til fæl­les­skabs­styr­ken­de ini­ti­a­ti­ver (fo­to: Nor­­de­­da-fon­­den).

Rund­t­u­ren i fonds­ver­de­nens se­ne­ste ud­de­lin­ger star­ter i den­ne uge på Lan­geland. Den Dan­ske Na­tur­fond og Dan­marks Na­tur­fond er nem­lig gå­et sam­men om et stort pro­jekt, som skal for­e­ne fø­de­va­re­pro­duk­tion og etab­le­ring af vild na­tur ved Sko­vs­gaard Gods på Lan­geland.

To tred­je­de­le af god­sets knap 400 hektar skal gø­res vildt med ud­sæt­ning af kvæg, vild­he­ste og gri­se, som skal græs­se og ska­be op­ti­ma­le be­tin­gel­ser for bi­o­di­ver­si­te­ten i om­rå­det.

Am­bi­tio­nen er at la­ve et så­kaldt de­mon­stra­tions­land­brug som kan in­spi­re­re og ska­be ny vi­den om frem­ti­dens bæ­re­dyg­ti­ge land­brug, hvor fø­de­va­re­pro­duk­tion kan bi­dra­ge po­si­tivt til løs­nin­gen af bå­de na­tu­rens og kli­ma­ets kri­ser.

God­set ejes af Dan­marks Na­tur­fond, som op­rin­de­ligt er stif­tet af Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning. For­man­den for fon­den og præ­si­dent i Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding, glæ­der sig over mu­lig­he­den for at kom­bi­ne­re kød­pro­duk­tion med bi­o­di­ver­si­tet.

På Sko­vs­gaard vil vi nu vi­se, hvor­dan vi kan kom­bi­ne­re en ek­sten­siv pro­duk­tion af kød fra gri­se og kvæg med vild na­tur med tårn­høj bi­o­di­ver­si­tet.

Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding – be­sty­rel­ses­for­mand, Dan­marks Na­tur­fond

”Na­tu­rens kri­se er dyb og mas­siv. Det, na­tu­ren har al­ler­mest brug for, er plads. På Sko­vs­gaard vil vi nu vi­se, hvor­dan vi kan kom­bi­ne­re en ek­sten­siv pro­duk­tion af kød fra gri­se og kvæg med vild na­tur med tårn­høj bi­o­di­ver­si­tet. Som land­brug hå­ber jeg, at vi kan væ­re med til at vi­se vej­en for, hvor­dan vi bå­de kan pro­du­ce­re mad og gi­ve plads til na­tu­ren,” si­ger Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding i en pres­se­med­del­el­se.

Nøg­le­ste­nen i pro­jek­tet er vild­græs­ning, hvor 245 hektar heg­nes ind i én stor ind­heg­ning. Her skal kvæg, vild­he­ste og gri­se le­ve vildt he­le året. Det be­ty­der, at de ik­ke fodres og al­drig kom­mer på stald, men i ste­det le­ver vildt på are­a­let og af det, de selv kan fin­de i na­tu­ren.

Når dy­re­ne græs­ser he­le året, ska­ber de grund­lag for en til­stand af vild­hed, som vil brin­ge de na­tur­li­ge pro­ces­ser og dy­na­mi­k­ker til­ba­ge. Dy­re­ne vil bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af et land­skab med græsland, kær, vå­d­om­rå­der, lysåb­ne sko­ve og krat, og det vil gi­ve ba­sis for en stor bi­o­di­ver­si­tet i om­rå­det.

Den Dan­ske Na­tur­fond er en pri­vat fond, som ska­ber me­re plads til den vil­de na­tur i Dan­mark. Fon­den har sto­re for­håb­nin­ger til pro­jek­tet, som den har støt­tet med 1,25 mil­li­o­ner kro­ner.

”Der er en ny ret­ning i dansk na­tur­be­skyt­tel­se. Det er ik­ke læn­ge­re os men­ne­sker, som skal be­stem­me, hvor­dan na­tu­ren skal se ud, og klip­pe den med ’neg­lesaks’. Na­tu­ren skal slip­pes fri og ud­vik­le sig me­get me­re på eg­ne præ­mis­ser. Pro­jek­tet på Sko­vs­gaard er et rig­tig godt ek­sem­pel på den nye ret­ning,” me­ner di­rek­tør i Den Dan­ske Na­tur­fond Flem­m­ing Ni­el­sen.

Håndsrækning til 61 projekter i små byer

Tu­ren rundt blandt ugens ud­de­lin­ger i fonds­sek­to­ren fort­sæt­ter hos Nor­­dea-fon­­den – el­ler ret­te­re i de 61 små dan­ske by­er med un­der 5.000 ind­byg­ge­re, som til­sam­men mod­ta­ger 31,8 mil­li­o­ner kro­ner fra fon­den til fæl­les­skabs­styr­ken­de ini­ti­a­ti­ver.

Det sker i den an­den og sid­ste ud­de­lings­run­de i Nor­­dea-fon­­dens ’Her bor vi’-indsats, hvor der op­rin­de­ligt var af­sat 60 mil­li­o­ner kro­ner til an­søg­nin­ger fra de små by­sam­fund, men hvor fon­den ef­ter­føl­gen­de har lagt yder­li­ge­re ot­te mil­li­o­ner kro­ner oven i. Med de 61 nye pro­jek­ter kom­mer den sam­le­de mæng­de, som har få­et det blå stem­pel, op på 139 pro­jek­ter.

I alt har fon­den mod­ta­get fle­re end 513 an­søg­nin­ger fra 471 små by­er.

”Vi er over­væl­de­de og og­så over­ra­ske­de over den sto­re in­ter­es­se. Sam­let set har vi mod­ta­get an­søg­nin­ger fra me­re end hver tred­je lands­by og min­dre by­sam­fund i lan­det. Det un­der­stre­ger, den for­nem­mel­se vi hav­de i for­vej­en: at de små by­sam­fund for­mår at løf­te i flok for at re­a­li­se­re de­res drøm­me,” si­ger di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen fra Nor­­dea-fon­­den i en pres­se­med­del­el­se.

De ind­kom­ne an­søg­nin­ger spæn­der vidt, men al­li­ge­vel er der nog­le kla­re ten­den­ser. Blandt an­det hit­ter ak­ti­vi­tets­plad­ser, shel­ters og le­ge­plad­ser, og der er og­så man­ge sti­er, bro­er og mul­ti­ba­ner blandt de støt­te­de pro­jek­ter, som for­de­ler sig over he­le lan­det.

Penge til hospitalsklovne og rickshaw-ture

Og­så Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond har delt pen­ge ud i den for­gang­ne uge. Det ske­te ved fon­dens år­li­ge pris­ud­de­ling, hvor to for­e­nin­ger og en pro­fes­sor hver kun­ne gå hjem med 350.000 kro­ner.

For­mand Hen­rik He­de Ni­el­sen fra Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond stod for prisover­ræk­kel­sen, som til­go­deså for­e­nin­gen Dan­ske Ho­spi­tals­k­lov­ne, pro­fes­sor Dor­te Ma­rie Søn­der­gaard fra Dan­marks In­sti­tut for Pæ­da­go­gik og Ud­dan­nel­se ved Aar­hus Uni­ver­si­tet samt for­e­nin­gen Cyk­ling uden Al­der.

Dan­ske Ho­spi­tals­k­lov­ne får pri­sen for det ar­bej­de, for­e­nin­gen ud­fø­rer på dan­ske ho­spi­ta­ler, hvor klov­ne­ne støt­ter ind­lag­te børn og de­res fa­mi­li­er, når li­vet på ho­spi­ta­let gør ondt. Kon­kret skal de 350.000 kro­ner bru­ges til ud­vik­ling af di­gi­ta­le plat­for­me til glæ­de for de ind­lag­te børn.

Dor­te Ma­rie Søn­der­gaard får pen­ge til sin forsk­ning, som om­hand­ler mob­ning af børn og un­ge samt un­ges di­gi­ta­le liv.

Og pri­sen til Cyk­ling uden Al­der gi­ves, så for­e­nin­gen kan fort­sæt­te ud­vik­lin­gen af det go­de æl­d­re­liv med fo­kus på nye be­ri­gen­de op­le­vel­ser. For­e­nin­gen sam­ar­bej­der med man­ge af lan­dets kom­mu­ner og er et til­bud til æl­dre på ple­je­hjem­me­ne, hvor cy­kel­pi­lo­ter in­vi­te­rer æl­dre på ple­je­hjem ud at kø­re i ri­cks­haw.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…