Ugens uddelinger: Fondspenge til naturprojekt, fællesskabsinitiativer i små byer og rickshaw-ture med ældre

Denne uges udvalgte uddelinger fra fondsverdenen omfatter Den Danske Naturfond og Danmarks Naturfonds støtte til et demonstrationslandbrug, en økonomisk håndsrækning fra Nordea-fonden til projekter, der styrker fællesskabet i 61 af Danmarks små byer og Familien Hede Nielsens Fonds årlige prisuddeling.

'Her bor vi' i Lemvig (foto: Nordea-fonden)
I an­den og sid­ste ud­de­lings­run­de i Nor­dea-fon­dens ’Her bor vi’-indsats, har 61 små dan­ske by­er med un­der 5.000 ind­byg­ge­re til­sam­men mod­ta­get 31,8 mil­li­o­ner kro­ner til fæl­les­skabs­styr­ken­de ini­ti­a­ti­ver (fo­to: Nordeda-fonden).

Rund­t­u­ren i fonds­ver­de­nens se­ne­ste ud­de­lin­ger star­ter i den­ne uge på Lan­geland. Den Dan­ske Na­tur­fond og Dan­marks Na­tur­fond er nem­lig gå­et sam­men om et stort pro­jekt, som skal for­e­ne fø­de­va­re­pro­duk­tion og etab­le­ring af vild na­tur ved Sko­vs­gaard Gods på Langeland.

To tred­je­de­le af god­sets knap 400 hektar skal gø­res vildt med ud­sæt­ning af kvæg, vild­he­ste og gri­se, som skal græs­se og ska­be op­ti­ma­le be­tin­gel­ser for bi­o­di­ver­si­te­ten i området.

Am­bi­tio­nen er at la­ve et så­kaldt de­mon­stra­tions­land­brug som kan in­spi­re­re og ska­be ny vi­den om frem­ti­dens bæ­re­dyg­ti­ge land­brug, hvor fø­de­va­re­pro­duk­tion kan bi­dra­ge po­si­tivt til løs­nin­gen af bå­de na­tu­rens og kli­ma­ets kriser.

God­set ejes af Dan­marks Na­tur­fond, som op­rin­de­ligt er stif­tet af Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning. For­man­den for fon­den og præ­si­dent i Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding, glæ­der sig over mu­lig­he­den for at kom­bi­ne­re kød­pro­duk­tion med biodiversitet.

På Sko­vs­gaard vil vi nu vi­se, hvor­dan vi kan kom­bi­ne­re en ek­sten­siv pro­duk­tion af kød fra gri­se og kvæg med vild na­tur med tårn­høj biodiversitet.

Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding – be­sty­rel­ses­for­mand, Dan­marks Naturfond

”Na­tu­rens kri­se er dyb og mas­siv. Det, na­tu­ren har al­ler­mest brug for, er plads. På Sko­vs­gaard vil vi nu vi­se, hvor­dan vi kan kom­bi­ne­re en ek­sten­siv pro­duk­tion af kød fra gri­se og kvæg med vild na­tur med tårn­høj bi­o­di­ver­si­tet. Som land­brug hå­ber jeg, at vi kan væ­re med til at vi­se vej­en for, hvor­dan vi bå­de kan pro­du­ce­re mad og gi­ve plads til na­tu­ren,” si­ger Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding i en pressemeddelelse.

Nøg­le­ste­nen i pro­jek­tet er vild­græs­ning, hvor 245 hektar heg­nes ind i én stor ind­heg­ning. Her skal kvæg, vild­he­ste og gri­se le­ve vildt he­le året. Det be­ty­der, at de ik­ke fodres og al­drig kom­mer på stald, men i ste­det le­ver vildt på are­a­let og af det, de selv kan fin­de i naturen.

Når dy­re­ne græs­ser he­le året, ska­ber de grund­lag for en til­stand af vild­hed, som vil brin­ge de na­tur­li­ge pro­ces­ser og dy­na­mi­k­ker til­ba­ge. Dy­re­ne vil bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af et land­skab med græsland, kær, vå­d­om­rå­der, lysåb­ne sko­ve og krat, og det vil gi­ve ba­sis for en stor bi­o­di­ver­si­tet i området.

Den Dan­ske Na­tur­fond er en pri­vat fond, som ska­ber me­re plads til den vil­de na­tur i Dan­mark. Fon­den har sto­re for­håb­nin­ger til pro­jek­tet, som den har støt­tet med 1,25 mil­li­o­ner kroner.

”Der er en ny ret­ning i dansk na­tur­be­skyt­tel­se. Det er ik­ke læn­ge­re os men­ne­sker, som skal be­stem­me, hvor­dan na­tu­ren skal se ud, og klip­pe den med ’neg­lesaks’. Na­tu­ren skal slip­pes fri og ud­vik­le sig me­get me­re på eg­ne præ­mis­ser. Pro­jek­tet på Sko­vs­gaard er et rig­tig godt ek­sem­pel på den nye ret­ning,” me­ner di­rek­tør i Den Dan­ske Na­tur­fond Flem­m­ing Nielsen.

Håndsrækning til 61 projekter i små byer

Tu­ren rundt blandt ugens ud­de­lin­ger i fonds­sek­to­ren fort­sæt­ter hos Nor­dea-fon­den – el­ler ret­te­re i de 61 små dan­ske by­er med un­der 5.000 ind­byg­ge­re, som til­sam­men mod­ta­ger 31,8 mil­li­o­ner kro­ner fra fon­den til fæl­les­skabs­styr­ken­de initiativer.

Det sker i den an­den og sid­ste ud­de­lings­run­de i Nor­dea-fon­dens ’Her bor vi’-indsats, hvor der op­rin­de­ligt var af­sat 60 mil­li­o­ner kro­ner til an­søg­nin­ger fra de små by­sam­fund, men hvor fon­den ef­ter­føl­gen­de har lagt yder­li­ge­re ot­te mil­li­o­ner kro­ner oven i. Med de 61 nye pro­jek­ter kom­mer den sam­le­de mæng­de, som har få­et det blå stem­pel, op på 139 projekter.

I alt har fon­den mod­ta­get fle­re end 513 an­søg­nin­ger fra 471 små byer.

”Vi er over­væl­de­de og og­så over­ra­ske­de over den sto­re in­ter­es­se. Sam­let set har vi mod­ta­get an­søg­nin­ger fra me­re end hver tred­je lands­by og min­dre by­sam­fund i lan­det. Det un­der­stre­ger, den for­nem­mel­se vi hav­de i for­vej­en: at de små by­sam­fund for­mår at løf­te i flok for at re­a­li­se­re de­res drøm­me,” si­ger di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen fra Nor­dea-fon­den i en pressemeddelelse.

De ind­kom­ne an­søg­nin­ger spæn­der vidt, men al­li­ge­vel er der nog­le kla­re ten­den­ser. Blandt an­det hit­ter ak­ti­vi­tets­plad­ser, shel­ters og le­ge­plad­ser, og der er og­så man­ge sti­er, bro­er og mul­ti­ba­ner blandt de støt­te­de pro­jek­ter, som for­de­ler sig over he­le landet.

Penge til hospitalsklovne og rickshaw-ture

Og­så Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond har delt pen­ge ud i den for­gang­ne uge. Det ske­te ved fon­dens år­li­ge pris­ud­de­ling, hvor to for­e­nin­ger og en pro­fes­sor hver kun­ne gå hjem med 350.000 kroner.

For­mand Hen­rik He­de Ni­el­sen fra Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond stod for prisover­ræk­kel­sen, som til­go­deså for­e­nin­gen Dan­ske Ho­spi­tals­k­lov­ne, pro­fes­sor Dor­te Ma­rie Søn­der­gaard fra Dan­marks In­sti­tut for Pæ­da­go­gik og Ud­dan­nel­se ved Aar­hus Uni­ver­si­tet samt for­e­nin­gen Cyk­ling uden Alder.

Dan­ske Ho­spi­tals­k­lov­ne får pri­sen for det ar­bej­de, for­e­nin­gen ud­fø­rer på dan­ske ho­spi­ta­ler, hvor klov­ne­ne støt­ter ind­lag­te børn og de­res fa­mi­li­er, når li­vet på ho­spi­ta­let gør ondt. Kon­kret skal de 350.000 kro­ner bru­ges til ud­vik­ling af di­gi­ta­le plat­for­me til glæ­de for de ind­lag­te børn.

Dor­te Ma­rie Søn­der­gaard får pen­ge til sin forsk­ning, som om­hand­ler mob­ning af børn og un­ge samt un­ges di­gi­ta­le liv.

Og pri­sen til Cyk­ling uden Al­der gi­ves, så for­e­nin­gen kan fort­sæt­te ud­vik­lin­gen af det go­de æl­d­re­liv med fo­kus på nye be­ri­gen­de op­le­vel­ser. For­e­nin­gen sam­ar­bej­der med man­ge af lan­dets kom­mu­ner og er et til­bud til æl­dre på ple­je­hjem­me­ne, hvor cy­kel­pi­lo­ter in­vi­te­rer æl­dre på ple­je­hjem ud at kø­re i rickshaw.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer