Ny Carlsbergfondet afviser habilitetsproblemer

He­le Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se sid­der i be­sty­rel­sen for Glyp­to­te­ket, som lø­ben­de an­sø­ger om og mod­ta­ger fonds­mid­ler fra net­op Ny Carls­berg­fon­det. Iføl­ge kri­ti­ke­re gi­ver kon­struk­tio­nen al­vor­li­ge ha­bi­li­tets­pro­ble­mer. Ny Carls­berg­fon­det af­vi­ser kri­tik­ken.

Christine Buhl Andersen (foto: Les Kaner / Ny Carlsbergfondet)
Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, for­kvin­de for be­sty­rel­ser­ne i Ny Carls­berg­fon­det og Glyp­to­te­ket (fo­to: Les Ka­ner / Ny Carls­berg­fon­det).

Ny Carls­berg­fon­det og Glyp­to­te­ket er for­melt to selv­stæn­di­ge juri­di­ske en­he­der. Det be­ty­der, at be­sty­rel­sen i Ny Carls­berg­fon­det ale­ne skal va­re­ta­ge Ny Carls­berg­fon­dets in­ter­es­ser, mens be­sty­rel­sen i Glyp­to­te­ket ale­ne skal va­re­ta­ge Glyp­to­te­kets in­ter­es­ser.

Men he­le Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se sid­der i Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se. Så­dan har det væ­ret si­den 1938, hvor fun­dat­sen for Glyp­to­te­ket fra 1891 blev æn­dret, så al­le Ny Carls­berg­fon­dets tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer au­to­ma­tisk blev gjort til en del af Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se.

Med æn­drin­gen af Glyp­to­te­kets fun­dats blev det de sam­me per­so­ner, der skrev an­søg­nin­ger og be­vil­lings­bre­ve, når Glyp­to­te­ket vur­de­re­de, at det hav­de brug for mid­ler fra Ny Carls­berg­fon­det.

I den op­rin­de­li­ge fun­dats for Glyp­to­te­ket skrev Carl Ja­cob­sen el­lers, at Glyp­to­te­ket “skal sted­se ud­gjø­re en selv­stæn­dig of­fent­lig Sam­ling staa­en­de un­der en selv­stæn­dig Be­sty­rel­se, med eg­ne Mid­ler og dre­ven for egen Reg­ning.”

Nu­ti­dens be­sty­rel­ses­over­lap mel­lem an­sø­ger og fond flug­ter ik­ke med gængse nor­mer for ha­bi­li­tet, som de er for­mu­le­ret i en ræk­ke pri­va­te og of­fent­li­ge fon­de. Og iføl­ge eks­per­ter kan over­lap­pet mel­lem de to be­sty­rel­ser ska­be en stå­en­de in­ha­bi­li­tet, som kan stri­de imod fonds­lo­ven.

Iføl­ge an­dre kil­der er over­lap­pet dog i net­op det­te til­fæl­de le­gi­timt på grund af de tæt­te hi­sto­ri­ske bånd mel­lem de to en­he­der – det er fak­tisk me­nin­gen, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne skal væ­re in­ha­bi­le, si­ger f.eks. rets­hi­sto­ri­ker Dit­lev Tamm fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Fun­dats har an­mo­det om et in­ter­view med Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, som er for­kvin­de for be­sty­rel­ser­ne bå­de i Ny Carls­berg­fon­det og Glyp­to­te­ket for at fo­re­læg­ge hen­de kri­tik­ken.

Det har dog ik­ke væ­ret mu­ligt at få et mundt­ligt in­ter­view. I ste­det har Fun­dats sendt en de­tal­je­ret be­skri­vel­se af kri­tik­ken og en ræk­ke spørgs­mål til Ny Carls­berg­fon­det.

I si­ne skrift­li­ge svar her­un­der af­vi­ser Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, at kon­struk­tio­nen ska­ber in­ha­bi­li­tet.

Gælder andre habilitetskrav

– Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, hvad si­ger I til, at Ny Carls­berg­fon­dets og Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se vil­le væ­re in­ha­bil iføl­ge reg­ler­ne, som de ser ud i en ræk­ke an­dre fon­de?

“Ny Carls­berg­fon­dets og Glyp­to­te­kets hi­sto­ri­ske sam­men­hæng og til­bli­vel­se er be­skre­vet i fon­dets fun­dats og i mu­se­ets vedtæg­ter. Bå­de Ny Carls­berg­fon­det og Glyp­to­te­ket er stif­tet af bryg­ger Carl Ja­cob­sen og hu­stru Ot­ti­lia Ja­cob­sen; Glyp­to­te­ket og­så med støt­te fra Sta­ten og Kø­ben­havns Kom­mu­ne. Fun­dat­sen og vedtæg­ten ud­tryk­ker stif­ter­nes vil­je og øn­ske. Det er be­sty­rel­ser­nes an­svar at sik­re, at fun­dats og vedtægt op­fyl­des bedst mu­ligt.”

Den fun­­dats- og vedtægts­mæs­si­ge sam­men­hæng vi­ser, at Ny Carls­berg­fon­dets til­skud til Glyp­to­te­ket hver­ken kan el­ler skal vur­de­res ud fra de ha­bi­li­tets­krav som gæl­der i be­hand­lin­gen af de an­søg­nin­ger, fon­det i øv­rigt mod­ta­ger.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – for­kvin­de, Ny Carls­berg­fon­det og Glyp­to­te­ket

“Det frem­går af Ny Carls­berg­fon­dets fun­dats i § 2 stk. 1A, at det er fon­dets op­ga­ve at fort­sæt­te den ger­ning, som Carl og Ot­ti­lia Ja­cob­sen har be­gyndt i kun­stens tje­ne­ste ved op­ret­tel­sen af Ny Carls­berg Glyp­to­tek. Det frem­går af §1 stk. 3 i vedtæg­ten for Glyp­to­te­ket, at mu­se­ets drift fi­nan­si­e­res af til­skud fra Ny Carls­berg­fon­det, Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et samt mu­se­ets eg­ne ind­tæg­ter.”

“Den fun­­dats- og vedtægts­mæs­si­ge sam­men­hæng vi­ser, at Ny Carls­berg­fon­dets til­skud til Glyp­to­te­ket hver­ken kan el­ler skal vur­de­res ud fra de ha­bi­li­tets­krav som gæl­der i be­hand­lin­gen af de an­søg­nin­ger, fon­det i øv­rigt mod­ta­ger.”

“Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses re­præ­sen­ta­tion i Glyp­to­te­ket frem­går af Glyp­to­te­kets vedtæg­ter, som er god­kendt af de re­le­van­te myn­dig­he­der. For­må­let med fon­dets re­præ­sen­ta­tion i mu­se­ets be­sty­rel­se er at sik­re op­fyl­del­sen af fon­dets for­plig­tel­ser over­for Glyp­to­te­ket,” skri­ver Chri­sti­ne Buhl An­der­sen.

Deler ikke vurdering

– Hvad si­ger I til, at kri­ti­ke­re vur­de­rer, at kon­struk­tio­nen med­fø­rer en in­ha­bi­li­tet, som kan væ­re lovstri­dig?

“Den vur­de­ring de­ler vi ik­ke. Fon­dets fun­dats er god­kendt af Ci­vilsty­rel­sen, og Glyp­to­te­kets vedtæg­ter er god­kendt af Slots- og Kul­tursty­rel­sen, som li­ge­le­des år­ligt god­ken­der mu­se­ets regn­ska­ber og he­le drift,” skri­ver Chri­sti­ne Buhl An­der­sen.

For ti­den er be­sty­rel­sen i Ny Carls­berg­fon­det ved at im­ple­men­te­re en ud­vi­del­se af fon­dets be­sty­rel­se fra de nu­væ­ren­de tre med­lem­mer til fem – god­kendt af fondsmyn­dig­he­der­ne. Be­sty­rel­sen vil i den for­bin­del­se og­så for­hol­de sig til fonds­be­sty­rel­sens re­præ­sen­ta­tion i Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – for­kvin­de, Ny Carls­berg­fon­det og Glyp­to­te­ket

– Vil I æn­dre på, at Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se og­så sid­der i Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se?

“Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se vil og­så frem­over væ­re re­præ­sen­te­ret i Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se. For ti­den er be­sty­rel­sen i Ny Carls­berg­fon­det ved at im­ple­men­te­re en ud­vi­del­se af fon­dets be­sty­rel­se fra de nu­væ­ren­de tre med­lem­mer til fem – god­kendt af fondsmyn­dig­he­der­ne. Be­sty­rel­sen vil i den for­bin­del­se og­så for­hol­de sig til fonds­be­sty­rel­sens re­præ­sen­ta­tion i Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se,” skri­ver Chri­sti­ne Buhl An­der­sen.

Tæt forbindelse kan gøre inhabil

Da Ny Carls­berg­fon­det tid­li­ge­re på året ud­del­te mid­ler fra sin ek­stra­or­di­næ­re cor­o­na­pul­je, var én af an­sø­ger­ne Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­med­lem Sti­ne Høholts ar­bejds­plads Kunst­mu­se­um Brandts, hvor hun er di­rek­tør. An­søg­nin­gen til Ny Carls­berg­fon­det gik igen­nem, og Kunst­mu­se­um Brandts fik en be­vil­ling.

– Delt­og Sti­ne Høholt i Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses be­hand­ling af den an­søg­ning fra Kunst­mu­se­um Brandts, som re­sul­te­re­de i en be­vil­ling fra Ny Carls­berg­fon­dets ek­stra­or­di­næ­re mu­se­ums­pul­je tid­li­ge­re i år? Hvor­for?

“Reg­ler­ne om in­ha­bi­li­tet føl­ges om­hyg­ge­ligt af Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, og be­sty­rel­sen for­hol­der sig til dem på hvert be­sty­rel­ses­mø­de. Af sam­me år­sag delt­og Sti­ne Høholt ik­ke i no­gen de­le af be­sty­rel­ses­be­hand­lin­gen af fon­dets ek­stra­or­di­næ­re mu­se­ums­pul­je i for­å­ret,” skri­ver Chri­sti­ne Buhl An­der­sen.

Per­so­ner og be­vil­lin­ger

Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se

  • Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, for­kvin­de
  • Mor­ten Kyn­d­rup
  • Sti­ne Høholt

Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se

  • Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, for­mand (Ny Carls­berg­fon­det)
  • Mor­ten Kyn­d­rup, næst­for­mand (Ny Carls­berg­fon­det)
  • Sti­ne Høholt (Ny Carls­berg­fon­det)
  • Carl Ba­che (Carls­berg­fon­det)
  • Le­ne Bak (ud­pe­get af Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et)
  • Pia Laub (ud­pe­get af be­sty­rel­sen)
  • Karl Adri­an (per­so­na­le­re­præ­sen­tant)

– Hvis vi ser bort fra det fa­ste til­skud fra Ny Carls­berg­fon­det til Glyp­to­te­ket, så bli­ver der vel lø­ben­de fo­re­ta­get be­vil­lin­ger fra Ny Carls­berg­fon­det til Glyp­to­te­ket, hvor be­sty­rel­sen for Ny Carls­berg­fon­det skal fo­re­ta­ge et skøn og en vur­de­ring af an­søg­nin­ger­ne. Bør de sam­me ha­bi­li­tets­krav, som gæl­der i be­hand­lin­ger af an­søg­nin­ger fra an­dre, som f.eks. Kunst­mu­se­um Brandts, ik­ke føl­ges i dis­se til­fæl­de? Hvor­for?

“Der er in­gen prin­ci­pi­el for­skel på lø­ben­de drift­stilskud og an­dre slags be­vil­lin­ger til f.eks. kunst­køb, byg­nings­for­bed­rin­ger med vi­de­re. Al­le be­vil­lin­ger fra Ny Carls­berg­fon­det til Glyp­to­te­ket er en del af fon­dets for­plig­tel­se som be­skre­vet i fun­dat­sen,” slut­ter Chri­sti­ne Buhl An­der­sen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…