Ny Carlsbergfondet afviser habilitetsproblemer

Hele Ny Carlsbergfondets bestyrelse sidder i bestyrelsen for Glyptoteket, som løbende ansøger om og modtager fondsmidler fra netop Ny Carlsbergfondet. Ifølge kritikere giver konstruktionen alvorlige habilitetsproblemer. Ny Carlsbergfondet afviser kritikken.

Christine Buhl Andersen (foto: Les Kaner / Ny Carlsbergfondet)
Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, for­kvin­de for be­sty­rel­ser­ne i Ny Carls­berg­fon­det og Glyp­to­te­ket (fo­to: Les Ka­ner / Ny Carlsbergfondet).

Ny Carls­berg­fon­det og Glyp­to­te­ket er for­melt to selv­stæn­di­ge juri­di­ske en­he­der. Det be­ty­der, at be­sty­rel­sen i Ny Carls­berg­fon­det ale­ne skal va­re­ta­ge Ny Carls­berg­fon­dets in­ter­es­ser, mens be­sty­rel­sen i Glyp­to­te­ket ale­ne skal va­re­ta­ge Glyp­to­te­kets interesser.

Men he­le Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se sid­der i Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se. Så­dan har det væ­ret si­den 1938, hvor fun­dat­sen for Glyp­to­te­ket fra 1891 blev æn­dret, så al­le Ny Carls­berg­fon­dets tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer au­to­ma­tisk blev gjort til en del af Glyp­to­te­kets bestyrelse.

Med æn­drin­gen af Glyp­to­te­kets fun­dats blev det de sam­me per­so­ner, der skrev an­søg­nin­ger og be­vil­lings­bre­ve, når Glyp­to­te­ket vur­de­re­de, at det hav­de brug for mid­ler fra Ny Carlsbergfondet.

I den op­rin­de­li­ge fun­dats for Glyp­to­te­ket skrev Carl Ja­cob­sen el­lers, at Glyp­to­te­ket “skal sted­se ud­gjø­re en selv­stæn­dig of­fent­lig Sam­ling staa­en­de un­der en selv­stæn­dig Be­sty­rel­se, med eg­ne Mid­ler og dre­ven for egen Regning.”

Nu­ti­dens be­sty­rel­ses­over­lap mel­lem an­sø­ger og fond flug­ter ik­ke med gængse nor­mer for ha­bi­li­tet, som de er for­mu­le­ret i en ræk­ke pri­va­te og of­fent­li­ge fon­de. Og iføl­ge eks­per­ter kan over­lap­pet mel­lem de to be­sty­rel­ser ska­be en stå­en­de in­ha­bi­li­tet, som kan stri­de imod fondsloven.

Iføl­ge an­dre kil­der er over­lap­pet dog i net­op det­te til­fæl­de le­gi­timt på grund af de tæt­te hi­sto­ri­ske bånd mel­lem de to en­he­der – det er fak­tisk me­nin­gen, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne skal væ­re in­ha­bi­le, si­ger f.eks. rets­hi­sto­ri­ker Dit­lev Tamm fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Fun­dats har an­mo­det om et in­ter­view med Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, som er for­kvin­de for be­sty­rel­ser­ne bå­de i Ny Carls­berg­fon­det og Glyp­to­te­ket for at fo­re­læg­ge hen­de kritikken.

Det har dog ik­ke væ­ret mu­ligt at få et mundt­ligt in­ter­view. I ste­det har Fun­dats sendt en de­tal­je­ret be­skri­vel­se af kri­tik­ken og en ræk­ke spørgs­mål til Ny Carlsbergfondet.

I si­ne skrift­li­ge svar her­un­der af­vi­ser Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, at kon­struk­tio­nen ska­ber inhabilitet.

Gælder andre habilitetskrav

– Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, hvad si­ger I til, at Ny Carls­berg­fon­dets og Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se vil­le væ­re in­ha­bil iføl­ge reg­ler­ne, som de ser ud i en ræk­ke an­dre fonde?

“Ny Carls­berg­fon­dets og Glyp­to­te­kets hi­sto­ri­ske sam­men­hæng og til­bli­vel­se er be­skre­vet i fon­dets fun­dats og i mu­se­ets vedtæg­ter. Bå­de Ny Carls­berg­fon­det og Glyp­to­te­ket er stif­tet af bryg­ger Carl Ja­cob­sen og hu­stru Ot­ti­lia Ja­cob­sen; Glyp­to­te­ket og­så med støt­te fra Sta­ten og Kø­ben­havns Kom­mu­ne. Fun­dat­sen og vedtæg­ten ud­tryk­ker stif­ter­nes vil­je og øn­ske. Det er be­sty­rel­ser­nes an­svar at sik­re, at fun­dats og vedtægt op­fyl­des bedst muligt.”

Den fun­dats- og vedtægts­mæs­si­ge sam­men­hæng vi­ser, at Ny Carls­berg­fon­dets til­skud til Glyp­to­te­ket hver­ken kan el­ler skal vur­de­res ud fra de ha­bi­li­tets­krav som gæl­der i be­hand­lin­gen af de an­søg­nin­ger, fon­det i øv­rigt modtager.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – for­kvin­de, Ny Carls­berg­fon­det og Glyptoteket

“Det frem­går af Ny Carls­berg­fon­dets fun­dats i § 2 stk. 1A, at det er fon­dets op­ga­ve at fort­sæt­te den ger­ning, som Carl og Ot­ti­lia Ja­cob­sen har be­gyndt i kun­stens tje­ne­ste ved op­ret­tel­sen af Ny Carls­berg Glyp­to­tek. Det frem­går af §1 stk. 3 i vedtæg­ten for Glyp­to­te­ket, at mu­se­ets drift fi­nan­si­e­res af til­skud fra Ny Carls­berg­fon­det, Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et samt mu­se­ets eg­ne indtægter.”

“Den fun­dats- og vedtægts­mæs­si­ge sam­men­hæng vi­ser, at Ny Carls­berg­fon­dets til­skud til Glyp­to­te­ket hver­ken kan el­ler skal vur­de­res ud fra de ha­bi­li­tets­krav som gæl­der i be­hand­lin­gen af de an­søg­nin­ger, fon­det i øv­rigt modtager.”

“Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses re­præ­sen­ta­tion i Glyp­to­te­ket frem­går af Glyp­to­te­kets vedtæg­ter, som er god­kendt af de re­le­van­te myn­dig­he­der. For­må­let med fon­dets re­præ­sen­ta­tion i mu­se­ets be­sty­rel­se er at sik­re op­fyl­del­sen af fon­dets for­plig­tel­ser over­for Glyp­to­te­ket,” skri­ver Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Deler ikke vurdering

– Hvad si­ger I til, at kri­ti­ke­re vur­de­rer, at kon­struk­tio­nen med­fø­rer en in­ha­bi­li­tet, som kan væ­re lovstridig?

“Den vur­de­ring de­ler vi ik­ke. Fon­dets fun­dats er god­kendt af Ci­vilsty­rel­sen, og Glyp­to­te­kets vedtæg­ter er god­kendt af Slots- og Kul­tursty­rel­sen, som li­ge­le­des år­ligt god­ken­der mu­se­ets regn­ska­ber og he­le drift,” skri­ver Chri­sti­ne Buhl Andersen.

For ti­den er be­sty­rel­sen i Ny Carls­berg­fon­det ved at im­ple­men­te­re en ud­vi­del­se af fon­dets be­sty­rel­se fra de nu­væ­ren­de tre med­lem­mer til fem – god­kendt af fondsmyn­dig­he­der­ne. Be­sty­rel­sen vil i den for­bin­del­se og­så for­hol­de sig til fonds­be­sty­rel­sens re­præ­sen­ta­tion i Glyp­to­te­kets bestyrelse.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – for­kvin­de, Ny Carls­berg­fon­det og Glyptoteket

– Vil I æn­dre på, at Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se og­så sid­der i Glyp­to­te­kets bestyrelse?

“Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se vil og­så frem­over væ­re re­præ­sen­te­ret i Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se. For ti­den er be­sty­rel­sen i Ny Carls­berg­fon­det ved at im­ple­men­te­re en ud­vi­del­se af fon­dets be­sty­rel­se fra de nu­væ­ren­de tre med­lem­mer til fem – god­kendt af fondsmyn­dig­he­der­ne. Be­sty­rel­sen vil i den for­bin­del­se og­så for­hol­de sig til fonds­be­sty­rel­sens re­præ­sen­ta­tion i Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se,” skri­ver Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Tæt forbindelse kan gøre inhabil

Da Ny Carls­berg­fon­det tid­li­ge­re på året ud­del­te mid­ler fra sin ek­stra­or­di­næ­re cor­o­na­pul­je, var én af an­sø­ger­ne Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­med­lem Sti­ne Høholts ar­bejds­plads Kunst­mu­se­um Brandts, hvor hun er di­rek­tør. An­søg­nin­gen til Ny Carls­berg­fon­det gik igen­nem, og Kunst­mu­se­um Brandts fik en bevilling.

– Delt­og Sti­ne Høholt i Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses be­hand­ling af den an­søg­ning fra Kunst­mu­se­um Brandts, som re­sul­te­re­de i en be­vil­ling fra Ny Carls­berg­fon­dets ek­stra­or­di­næ­re mu­se­ums­pul­je tid­li­ge­re i år? Hvorfor?

“Reg­ler­ne om in­ha­bi­li­tet føl­ges om­hyg­ge­ligt af Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, og be­sty­rel­sen for­hol­der sig til dem på hvert be­sty­rel­ses­mø­de. Af sam­me år­sag delt­og Sti­ne Høholt ik­ke i no­gen de­le af be­sty­rel­ses­be­hand­lin­gen af fon­dets ek­stra­or­di­næ­re mu­se­ums­pul­je i for­å­ret,” skri­ver Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Per­so­ner og bevillinger

Ny Carls­berg­fon­dets bestyrelse

  • Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, forkvinde
  • Mor­ten Kyndrup
  • Sti­ne Høholt

Glyp­to­te­kets bestyrelse

  • Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, for­mand (Ny Carlsbergfondet)
  • Mor­ten Kyn­d­rup, næst­for­mand (Ny Carlsbergfondet)
  • Sti­ne Høholt (Ny Carlsbergfondet)
  • Carl Ba­che (Carls­berg­fon­det)
  • Le­ne Bak (ud­pe­get af Kulturministeriet)
  • Pia Laub (ud­pe­get af bestyrelsen)
  • Karl Adri­an (per­so­na­le­re­præ­sen­tant)

– Hvis vi ser bort fra det fa­ste til­skud fra Ny Carls­berg­fon­det til Glyp­to­te­ket, så bli­ver der vel lø­ben­de fo­re­ta­get be­vil­lin­ger fra Ny Carls­berg­fon­det til Glyp­to­te­ket, hvor be­sty­rel­sen for Ny Carls­berg­fon­det skal fo­re­ta­ge et skøn og en vur­de­ring af an­søg­nin­ger­ne. Bør de sam­me ha­bi­li­tets­krav, som gæl­der i be­hand­lin­ger af an­søg­nin­ger fra an­dre, som f.eks. Kunst­mu­se­um Brandts, ik­ke føl­ges i dis­se til­fæl­de? Hvorfor?

“Der er in­gen prin­ci­pi­el for­skel på lø­ben­de drift­stilskud og an­dre slags be­vil­lin­ger til f.eks. kunst­køb, byg­nings­for­bed­rin­ger med vi­de­re. Al­le be­vil­lin­ger fra Ny Carls­berg­fon­det til Glyp­to­te­ket er en del af fon­dets for­plig­tel­se som be­skre­vet i fun­dat­sen,” slut­ter Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer