Ny Carlsbergfondet afviser habilitetsproblemer

He­le Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se sid­der i be­sty­rel­sen for Glyp­to­te­ket, som lø­ben­de an­sø­ger om og mod­ta­ger fonds­mid­ler fra net­op Ny Carls­berg­fon­det. Iføl­ge kri­ti­ke­re gi­ver kon­struk­tio­nen al­vor­li­ge ha­bi­li­tets­pro­ble­mer. Ny Carls­berg­fon­det af­vi­ser kritikken.

Christine Buhl Andersen (foto: Les Kaner / Ny Carlsbergfondet)
Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, for­kvin­de for be­sty­rel­ser­ne i Ny Carls­berg­fon­det og Glyp­to­te­ket (fo­to: Les Ka­ner / Ny Carlsbergfondet).

Ny Carls­berg­fon­det og Glyp­to­te­ket er for­melt to selv­stæn­di­ge juri­di­ske en­he­der. Det be­ty­der, at be­sty­rel­sen i Ny Carls­berg­fon­det ale­ne skal va­re­ta­ge Ny Carls­berg­fon­dets in­ter­es­ser, mens be­sty­rel­sen i Glyp­to­te­ket ale­ne skal va­re­ta­ge Glyp­to­te­kets interesser.

Men he­le Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se sid­der i Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se. Så­dan har det væ­ret si­den 1938, hvor fun­dat­sen for Glyp­to­te­ket fra 1891 blev æn­dret, så al­le Ny Carls­berg­fon­dets tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer au­to­ma­tisk blev gjort til en del af Glyp­to­te­kets bestyrelse.

Med æn­drin­gen af Glyp­to­te­kets fun­dats blev det de sam­me per­so­ner, der skrev an­søg­nin­ger og be­vil­lings­bre­ve, når Glyp­to­te­ket vur­de­re­de, at det hav­de brug for mid­ler fra Ny Carlsbergfondet.

I den op­rin­de­li­ge fun­dats for Glyp­to­te­ket skrev Carl Ja­cob­sen el­lers, at Glyp­to­te­ket “skal sted­se ud­gjø­re en selv­stæn­dig of­fent­lig Sam­ling staa­en­de un­der en selv­stæn­dig Be­sty­rel­se, med eg­ne Mid­ler og dre­ven for egen Regning.”

Nu­ti­dens be­sty­rel­ses­over­lap mel­lem an­sø­ger og fond flug­ter ik­ke med gængse nor­mer for ha­bi­li­tet, som de er for­mu­le­ret i en ræk­ke pri­va­te og of­fent­li­ge fon­de. Og iføl­ge eks­per­ter kan over­lap­pet mel­lem de to be­sty­rel­ser ska­be en stå­en­de in­ha­bi­li­tet, som kan stri­de imod fondsloven.

Iføl­ge an­dre kil­der er over­lap­pet dog i net­op det­te til­fæl­de le­gi­timt på grund af de tæt­te hi­sto­ri­ske bånd mel­lem de to en­he­der – det er fak­tisk me­nin­gen, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne skal væ­re in­ha­bi­le, si­ger f.eks. rets­hi­sto­ri­ker Dit­lev Tamm fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Fun­dats har an­mo­det om et in­ter­view med Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, som er for­kvin­de for be­sty­rel­ser­ne bå­de i Ny Carls­berg­fon­det og Glyp­to­te­ket for at fo­re­læg­ge hen­de kritikken.

Det har dog ik­ke væ­ret mu­ligt at få et mundt­ligt in­ter­view. I ste­det har Fun­dats sendt en de­tal­je­ret be­skri­vel­se af kri­tik­ken og en ræk­ke spørgs­mål til Ny Carlsbergfondet.

I si­ne skrift­li­ge svar her­un­der af­vi­ser Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, at kon­struk­tio­nen ska­ber inhabilitet.

Gælder andre habilitetskrav

– Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, hvad si­ger I til, at Ny Carls­berg­fon­dets og Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se vil­le væ­re in­ha­bil iføl­ge reg­ler­ne, som de ser ud i en ræk­ke an­dre fonde?

“Ny Carls­berg­fon­dets og Glyp­to­te­kets hi­sto­ri­ske sam­men­hæng og til­bli­vel­se er be­skre­vet i fon­dets fun­dats og i mu­se­ets vedtæg­ter. Bå­de Ny Carls­berg­fon­det og Glyp­to­te­ket er stif­tet af bryg­ger Carl Ja­cob­sen og hu­stru Ot­ti­lia Ja­cob­sen; Glyp­to­te­ket og­så med støt­te fra Sta­ten og Kø­ben­havns Kom­mu­ne. Fun­dat­sen og vedtæg­ten ud­tryk­ker stif­ter­nes vil­je og øn­ske. Det er be­sty­rel­ser­nes an­svar at sik­re, at fun­dats og vedtægt op­fyl­des bedst muligt.”

Den fun­­dats- og vedtægts­mæs­si­ge sam­men­hæng vi­ser, at Ny Carls­berg­fon­dets til­skud til Glyp­to­te­ket hver­ken kan el­ler skal vur­de­res ud fra de ha­bi­li­tets­krav som gæl­der i be­hand­lin­gen af de an­søg­nin­ger, fon­det i øv­rigt modtager.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – for­kvin­de, Ny Carls­berg­fon­det og Glyptoteket

“Det frem­går af Ny Carls­berg­fon­dets fun­dats i § 2 stk. 1A, at det er fon­dets op­ga­ve at fort­sæt­te den ger­ning, som Carl og Ot­ti­lia Ja­cob­sen har be­gyndt i kun­stens tje­ne­ste ved op­ret­tel­sen af Ny Carls­berg Glyp­to­tek. Det frem­går af §1 stk. 3 i vedtæg­ten for Glyp­to­te­ket, at mu­se­ets drift fi­nan­si­e­res af til­skud fra Ny Carls­berg­fon­det, Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et samt mu­se­ets eg­ne indtægter.”

“Den fun­­dats- og vedtægts­mæs­si­ge sam­men­hæng vi­ser, at Ny Carls­berg­fon­dets til­skud til Glyp­to­te­ket hver­ken kan el­ler skal vur­de­res ud fra de ha­bi­li­tets­krav som gæl­der i be­hand­lin­gen af de an­søg­nin­ger, fon­det i øv­rigt modtager.”

“Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses re­præ­sen­ta­tion i Glyp­to­te­ket frem­går af Glyp­to­te­kets vedtæg­ter, som er god­kendt af de re­le­van­te myn­dig­he­der. For­må­let med fon­dets re­præ­sen­ta­tion i mu­se­ets be­sty­rel­se er at sik­re op­fyl­del­sen af fon­dets for­plig­tel­ser over­for Glyp­to­te­ket,” skri­ver Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Deler ikke vurdering

– Hvad si­ger I til, at kri­ti­ke­re vur­de­rer, at kon­struk­tio­nen med­fø­rer en in­ha­bi­li­tet, som kan væ­re lovstridig?

“Den vur­de­ring de­ler vi ik­ke. Fon­dets fun­dats er god­kendt af Ci­vilsty­rel­sen, og Glyp­to­te­kets vedtæg­ter er god­kendt af Slots- og Kul­tursty­rel­sen, som li­ge­le­des år­ligt god­ken­der mu­se­ets regn­ska­ber og he­le drift,” skri­ver Chri­sti­ne Buhl Andersen.

For ti­den er be­sty­rel­sen i Ny Carls­berg­fon­det ved at im­ple­men­te­re en ud­vi­del­se af fon­dets be­sty­rel­se fra de nu­væ­ren­de tre med­lem­mer til fem – god­kendt af fondsmyn­dig­he­der­ne. Be­sty­rel­sen vil i den for­bin­del­se og­så for­hol­de sig til fonds­be­sty­rel­sens re­præ­sen­ta­tion i Glyp­to­te­kets bestyrelse.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – for­kvin­de, Ny Carls­berg­fon­det og Glyptoteket

– Vil I æn­dre på, at Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se og­så sid­der i Glyp­to­te­kets bestyrelse?

“Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se vil og­så frem­over væ­re re­præ­sen­te­ret i Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se. For ti­den er be­sty­rel­sen i Ny Carls­berg­fon­det ved at im­ple­men­te­re en ud­vi­del­se af fon­dets be­sty­rel­se fra de nu­væ­ren­de tre med­lem­mer til fem – god­kendt af fondsmyn­dig­he­der­ne. Be­sty­rel­sen vil i den for­bin­del­se og­så for­hol­de sig til fonds­be­sty­rel­sens re­præ­sen­ta­tion i Glyp­to­te­kets be­sty­rel­se,” skri­ver Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Tæt forbindelse kan gøre inhabil

Da Ny Carls­berg­fon­det tid­li­ge­re på året ud­del­te mid­ler fra sin ek­stra­or­di­næ­re cor­o­na­pul­je, var én af an­sø­ger­ne Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­med­lem Sti­ne Høholts ar­bejds­plads Kunst­mu­se­um Brandts, hvor hun er di­rek­tør. An­søg­nin­gen til Ny Carls­berg­fon­det gik igen­nem, og Kunst­mu­se­um Brandts fik en bevilling.

– Delt­og Sti­ne Høholt i Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses be­hand­ling af den an­søg­ning fra Kunst­mu­se­um Brandts, som re­sul­te­re­de i en be­vil­ling fra Ny Carls­berg­fon­dets ek­stra­or­di­næ­re mu­se­ums­pul­je tid­li­ge­re i år? Hvorfor?

“Reg­ler­ne om in­ha­bi­li­tet føl­ges om­hyg­ge­ligt af Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, og be­sty­rel­sen for­hol­der sig til dem på hvert be­sty­rel­ses­mø­de. Af sam­me år­sag delt­og Sti­ne Høholt ik­ke i no­gen de­le af be­sty­rel­ses­be­hand­lin­gen af fon­dets ek­stra­or­di­næ­re mu­se­ums­pul­je i for­å­ret,” skri­ver Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Per­so­ner og bevillinger

Ny Carls­berg­fon­dets bestyrelse

  • Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, forkvinde
  • Mor­ten Kyndrup
  • Sti­ne Høholt

Glyp­to­te­kets bestyrelse

  • Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, for­mand (Ny Carlsbergfondet)
  • Mor­ten Kyn­d­rup, næst­for­mand (Ny Carlsbergfondet)
  • Sti­ne Høholt (Ny Carlsbergfondet)
  • Carl Ba­che (Carls­berg­fon­det)
  • Le­ne Bak (ud­pe­get af Kulturministeriet)
  • Pia Laub (ud­pe­get af bestyrelsen)
  • Karl Adri­an (per­so­na­le­re­præ­sen­tant)

– Hvis vi ser bort fra det fa­ste til­skud fra Ny Carls­berg­fon­det til Glyp­to­te­ket, så bli­ver der vel lø­ben­de fo­re­ta­get be­vil­lin­ger fra Ny Carls­berg­fon­det til Glyp­to­te­ket, hvor be­sty­rel­sen for Ny Carls­berg­fon­det skal fo­re­ta­ge et skøn og en vur­de­ring af an­søg­nin­ger­ne. Bør de sam­me ha­bi­li­tets­krav, som gæl­der i be­hand­lin­ger af an­søg­nin­ger fra an­dre, som f.eks. Kunst­mu­se­um Brandts, ik­ke føl­ges i dis­se til­fæl­de? Hvorfor?

“Der er in­gen prin­ci­pi­el for­skel på lø­ben­de drift­stilskud og an­dre slags be­vil­lin­ger til f.eks. kunst­køb, byg­nings­for­bed­rin­ger med vi­de­re. Al­le be­vil­lin­ger fra Ny Carls­berg­fon­det til Glyp­to­te­ket er en del af fon­dets for­plig­tel­se som be­skre­vet i fun­dat­sen,” slut­ter Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…