Tryghedsgruppen vedtager betinget uddelingsreduktion i Trygfonden

Trygfonden risikerer at måtte sænke næste års uddelingsniveau med 150 mio. kr. Det vedtog Tryghedsgruppens repræsentantskab på et møde den 29. oktober.

Trygfonden (foto: Janus Moos)
Med re­præ­sen­tant­ska­bets be­slut­ning kan ud­de­lings­ni­veau­et i Tryg­fon­den re­du­ce­res fra 650 mio. kr. til 500 mio​.kr., hvis over­skud­det bli­ver for lavt (fo­to: Ja­nus Moos).

Næ­ste års ud­de­lings­ni­veau i Tryg­fon­den kan bli­ve ned­sat med 150 mio. kr., hvis cor­ona­kri­sen ta­ger for hårdt på Tryg­heds­grup­pens bund­linje i år. 

Det vedt­og den filan­tro­pi­ske for­e­ning på et re­præ­sen­tant­skabs­mø­de den 29. oktober.

Ud­de­lings­ni­veau­et blev så­le­des gjort af­hæn­gigt af årets re­sul­tat for Tryg­heds­grup­pen som en kon­se­kvens af coronakrisen. 

Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse.

”Vi hå­ber na­tur­lig­vis, at Tryg­fon­den kan bi­be­hol­de sit nu­væ­ren­de hø­je ud­de­lings­ni­veau på 650 mio. kr. og vil un­der al­le om­stæn­dig­he­der kun­ne gen­nem­fø­re vo­res plan­lag­te ak­ti­vi­te­ter med vo­res man­ge sam­ar­bejds­part­ne­re og sam­ti­dig kun­ne støt­te an­sø­ge­re, der har go­de idéer til pro­jek­ter og ind­sat­ser, der ska­ber stør­re tryg­hed i Dan­mark,” for­kla­rer be­sty­rel­ses­for­mand i Tryg­heds­grup­pen, Ida So­fie Jensen.

Cor­ona­kri­sen har sæn­ket for­vent­nin­ger­ne til af­ka­stet af Tryg­heds­grup­pens in­ve­ste­rin­ger i 2020. Der­for øn­sker re­præ­sen­tant­ska­bet, at usik­ker­he­den om det øko­no­mi­ske re­sul­tat i 2020 skal af­spej­les i den af­sat­te be­løbs­ram­me for Tryg­fon­dens ud­de­lin­ger i 2021.

Iføl­ge Tryg­heds­grup­pens vedtæg­ter er bå­de bonus til med­lem­mer­ne og Tryg­fon­dens ud­de­lin­ger af­hæn­gig af over­skud­det og formuen. 

Det be­ty­der, at der ik­ke kan ud­be­ta­les med­lems­bonus med­min­dre over­skud­det ef­ter ud­de­lin­ger er stør­re end 1 pct. af for­mu­en. Om­vendt skal mindst 1 pct. af for­mu­en bru­ges til al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter med­min­dre, der er ta­le sær­li­ge øko­no­mi­ske forhold.

Med re­præ­sen­tant­ska­bets be­slut­ning kan ud­de­lings­ni­veau­et re­du­ce­res fra 650 mio. kr. til 500 mio​.kr., hvis over­skud­det bli­ver for lavt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer