Annoncespot_img

Scheibye: Fonde skal skrue op for fornyelse og ned for kontinuitet

Det er særdeles vigtigt at fastholde aldersgrænsen for medlemmer af danske fonds­be­sty­rel­ser for at undgå taburet­klæ­ben og sikre fornyelse. Generelt har danske besty­rel­ses­med­lem­mer en tendens til at sidde for længe i stolen, mener en af de mest erfarne be­sty­rel­ses­for­mænd i den danske fonds­verden Sten Scheibye. Han viste selv vejen mod fornyel­se kontra kontinuitet, da han sidste sommer stoppede som formand i Danmarks største fond, Novo Nordisk Fonden, og i løbet af de kom­mende tre-fem år siger han også farvel til sine øvrige for­mands­poster i blandt andet Indu­striens Fond og Knud Højgaards Fond.

Sten Scheibye (foto: Industriens Fond)
”Fon­de­ne er al­le­re­de langt på rej­sen mod fuld trans­pa­rens, men der er sta­dig yder­li­ge­re, der kan gø­res. Jeg ser ger­ne to­tal åben­hed om, hvem det er, som al­le fon­de ud­de­ler pen­ge til. Det, tror og hå­ber jeg, kom­mer snart,” si­ger Sten Schei­bye (fo­to: In­du­stri­ens Fond).

Sam­men­lig­net med an­dre lan­de har med­lem­mer af dan­ske be­sty­rel­ser en ten­dens til at bli­ve sid­den­de alt for læn­ge i sto­len. Så selv­om den ge­ne­rel­le til­ba­ge­træk­nings­al­der i sam­fun­det i dis­se år sti­ger, og man­tra­et fra po­li­tisk si­de ly­der, at vi al­le skal ar­bej­de til en sta­dig hø­je­re al­der, er det me­get af­gø­ren­de, at dan­ske fon­de hol­der fast i al­ders­græn­sen for med­lem­mer af fonds­be­sty­rel­ser. For drop­per man al­der­skri­te­ri­er­ne, som er en del af an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se, er der ri­si­ko for ta­bu­ret­klæ­ben og man­gel på nød­ven­di­ge fri­ske pust i bestyrelseslokalerne.

Det fast­slår en af dansk er­hvervs­livs og be­sty­rel­ses­verd­nens mest er­far­ne front­fi­gu­rer, Sten Schei­bye. For­man­den for be­sty­rel­ser­ne i blandt an­det In­du­stri­ens Fond og Knud Høj­gaards Fond og tid­li­ge­re for­mand for No­vo Nor­disk Fon­den po­in­te­r­er, at for­ny­el­se er vig­ti­ge­re end kon­ti­nu­i­tet i en fonds­ver­den, som of­te hæl­der lidt for me­get til de sik­re, gen­nem­prø­ve­de løs­nin­ger og ik­ke mindst de kend­te, drifts­sik­re an­sig­ter i bestyrelserne.

”Der er en ten­dens i fonds­be­sty­rel­ser, men og­så i sel­skabs­be­sty­rel­ser, til, at man ger­ne vil op­ret­hol­de kon­ti­nu­i­te­ten og und­gå for­ny­el­se. Det me­ner jeg er for­kert. Man skal i ste­det pri­o­ri­te­re for­ny­el­sen og ned­pri­o­ri­te­re kon­ti­nu­i­te­ten. Hvor­for tro, at man, for­di man har sid­det der i x an­tal år, par­tout er bed­re til at lø­se sin op­ga­ve i en fonds­be­sty­rel­se end den per­son, der kun­ne kom­me til at af­lø­se én?” spør­ger Sten Scheibye.

Der er en ten­dens i fonds­be­sty­rel­ser, men og­så i sel­skabs­be­sty­rel­ser, til, at man ger­ne vil op­ret­hol­de kon­ti­nu­i­te­ten og und­gå for­ny­el­se. Det me­ner jeg er forkert.

Sten Schei­bye – pro­fes­sio­nel bestyrelsesformand

En fast al­ders­græn­se – uan­set om den er fast­sat til 70 el­ler 75 år – skal tvin­ge be­sty­rel­ses­for­mænd og be­sty­rel­ser til at for­ny sig i ti­de, så man ik­ke kom­mer i den si­tu­a­tion, at man har en me­get er­fa­ren fonds­be­sty­rel­se, som til gen­gæld mang­ler den frisk­hed, der lig­ger i for­ny­el­sen, me­ner Sten Scheibye.

Han læg­ger sig der­med på linje med for­man­den for Hedor­fs Fond Lars Fre­de­rik­sen, der des­u­den sid­der for bor­den­den i Ko­mitéen for God Sel­skabs­le­del­se. Over for Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de fastslog Lars Fre­de­rik­sen i et in­ter­view for ny­lig og­så be­tyd­nin­gen af at fast­hol­de al­ders­be­stem­mel­ser­ne for fonds­be­sty­rel­ser, selv­om de ef­ter en del de­bat er ble­vet slet­tet i an­be­fa­lin­ger­ne til selskaberne.

Sten Schei­bye, der på sit lan­ge CV blandt me­get an­det har en post som tid­li­ge­re for­mand for Ko­mi­te­en for god Sel­skabs­le­del­se, hen­vi­ser til en op­gø­rel­se fra dan­ske he­ad­hunte­re, som vi­ser, at dan­ske sel­skabs­be­sty­rel­ser har eu­ro­pæ­isk re­kord i gen­nem­snit­lig anciennitet.

”Jeg sid­der i et en­gelsk børsno­te­ret sel­skab, hvor man nor­malt kun kan for­ven­te at sid­de i be­sty­rel­sen i mak­si­malt to gan­ge tre år. I ex­cep­tio­nel­le til­fæl­de kan man sid­de i en tred­je pe­ri­o­de á tre år og der­med ni år i alt. Det er jo lidt in­ter­es­sant sam­men­holdt med den de­bat, vi sta­dig har i Dan­mark, og den kri­tik, vi fik, da vi i min for­mands­tid i Ko­mi­te­en for god Sel­skabs­le­del­se ind­før­te 12 års-reg­len, som be­ty­der, at man ef­ter 12 år ik­ke læn­ge­re an­ses for uaf­hæn­gig,” si­ger Sten Scheibye.

Glidende overgang til pensionisttilværelsen

68-åri­ge Sten Schei­bye er selv i fuld gang med at sik­re for­ny­el­se i ste­det for kon­ti­nu­i­tet i sin be­sty­rel­ses­por­te­føl­je. For knap halvan­det år si­den, ef­fek­tu­e­ret den 1. juli 2018, sag­de han far­vel og tak til for­mand­spo­sten i bå­de No­vo Nor­disk Fon­den og in­ve­ste­rings­sel­ska­bet No­vo Hol­dings, hvor han beg­ge ste­der blev af­løst som for­mand af Lars Re­bi­en Sø­ren­sen. Dag­bla­det Bør­sen be­teg­ne­de den­gang Sten Schei­by­es far­vel til Dan­marks stør­ste fond som et ”no­get plud­se­ligt exit”, men selv be­dy­rer han, at der ik­ke var no­get som helst plud­se­ligt over af­ske­den med No­vo Nor­disk Fon­den og dens investeringsselskab.

”Når Bør­sen me­ner, det var et plud­se­ligt exit, hand­ler det nok ba­re om, at den jour­na­list, der skrev ar­tik­len, ik­ke selv hav­de for­ud­set min be­slut­ning. Det er jo ær­ger­ligt for ved­kom­men­de, men set fra min stol et kuriosum,” si­ger Sten Scheibye.

Af egoi­sti­ske år­sa­ger valg­te jeg at si­ge far­vel til No­vo Nor­disk Fon­den, hvor jeg hav­de sik­ret mig, at be­sty­rel­sen og­så ef­ter min af­gang vil­le væ­re ud­sty­ret med de rig­ti­ge per­so­ner og kom­pe­ten­cer og den ret­te diversitet.

Sten Schei­bye – pro­fes­sio­nel bestyrelsesformand

Hans af­sked med No­vo Nor­disk Fon­den kom ef­ter seks år i formandsstolen.

”Seks år er som så­dan ik­ke lang tid i så­dan en rol­le, men den ar­bejds­be­last­ning, der lig­ger i No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Hol­dings, er gan­ske be­ty­de­lig. Jeg skul­le gø­re op med mig selv, om jeg vil­le hol­de fast i No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Hol­dings for til gen­gæld at dros­le ned på mi­ne gan­ske man­ge an­dre for­mands- og be­sty­rel­ses­po­ster – el­ler om­vendt. Af egoi­sti­ske år­sa­ger valg­te jeg at si­ge far­vel til No­vo Nor­disk Fon­den, hvor jeg hav­de sik­ret mig, at be­sty­rel­sen og­så ef­ter min af­gang vil­le væ­re ud­sty­ret med de rig­ti­ge per­so­ner og kom­pe­ten­cer og den ret­te di­ver­si­tet. Vi hav­de bragt Lars Re­bi­en ind i be­sty­rel­sen ét år tid­li­ge­re, og jeg hav­de in­gen grund til at tro, at be­sty­rel­sen ik­ke vil­le fun­ge­re li­ge så godt uden mig som med mig. Så i for­hold til ba­lan­cen mel­lem kon­ti­nu­i­tet og for­ny­el­se til­go­deså jeg i min po­r­te­føl­je­be­tragt­ning – hvil­ket al­tid har væ­ret mit man­tra – for­ny­el­sen,” si­ger Sten Scheibye.

I de kom­men­de år fort­sæt­ter han sin re­træte fra be­sty­rel­ses­lo­ka­ler i ud- og især ind­land. Det er plan­lagt som en gli­den­de ope­ra­tion over de næ­ste tre-fem år – en øvel­se, han selv be­teg­ner som en ”grad­vis re­duk­tion af min ar­bejds­be­last­ning” og ”en gli­den­de over­gang til pensionisttilværelsen.”

”Jeg har nog­le po­ster, hvor jeg har mu­lig­hed for at sid­de, til jeg er me­re end 70 år. Men al­le ste­der er der en fast de­fi­ne­ret al­ders­græn­se, som jeg vil le­ve op til – og jeg tviv­ler me­get på, at jeg kom­mer til at be­de Er­hvervs­sty­rel­sen om lov til at sid­de læn­ge­re,” si­ger han med et smil.

Ejerskab af virksomhed kræver meget arbejde

Ef­ter sit far­vel til No­vo Nor­disk Fon­den har Sten Schei­bye blandt an­det kun­net bru­ge fle­re res­sour­cer på si­ne for­mand­spo­ster i In­du­stri­ens Fond og Knud Høj­gaards Fond. Alt an­det li­ge har der væ­ret ta­le om at træ­de fra hø­je­ste ni­veau og et styk­ke ned ad trap­per­ne i for­hold til ind­fly­del­se og stør­rel­sen af ud­de­lin­ger. Men selv me­ner han, at det har væ­ret ”helt fan­ta­stisk” at si­ge far­vel til No­vo Nor­disk Fon­den og ud­de­lin­ger i hans sid­ste for­mandsår på 5,8 mil­li­ar­der kro­ner til nu at sid­de for bor­den­den i fonds­be­sty­rel­ser med mar­kant min­dre sum­mer at gø­re godt med.

De se­ne­re år har MT Høj­gaard Hol­ding haft ud­for­drin­ger, som har gjort, at vi har skul­let stil­le ka­pi­tal til rå­dig­hed på veg­ne af in­ve­sto­rer­ne. Det har kræ­vet, at vi har for­holdt os så ak­tivt, som vi nu kan, til ejerskabet. 

Sten Schei­bye – pro­fes­sio­nel bestyrelsesformand

”Som for­mand hand­ler det al­tid for mig om at vur­de­re be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning og kom­pe­ten­cer. Det er for­man­dens vig­tig­ste op­ga­ve bå­de i et sel­skab og i en fond at væ­re i stand til at sam­men­sæt­te be­sty­rel­sen, så den har de rig­ti­ge kom­pe­ten­cer og den rig­ti­ge di­ver­si­tet. Når det er på plads, skal man som for­mand pri­mært lyt­te til, hvad be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne me­ner, og væ­re i stand til at kon­klu­de­re på det. Det gæl­der, uan­set om det er sel­skab el­ler fond – og uan­set fon­dens og ud­de­lin­ger­nes stør­rel­se,” si­ger Sten Scheibye.

I Knud Høj­gaards Fond kred­ser be­sty­rel­ses­ar­bej­det ik­ke kun om ud­de­lin­ger, men og­så om ejer­ska­bet af 37 pro­cent af ak­tie­ka­pi­ta­len i MT Høj­gaard Hol­ding A/S og der­i­gen­nem ejer­ska­bet af en­tre­pre­nør­virk­som­he­den MT Høj­gaard, hvil­ket iføl­ge for­man­den kræ­ver ”rig­tig me­get arbejde.”

”Som be­sty­rel­se skal vi for­hol­de os til den ver­den, MT Høj­gaard-kon­cer­nen be­fin­der sig i. De se­ne­re år har MT Høj­gaard Hol­ding haft ud­for­drin­ger, som har gjort, at vi har skul­let stil­le ka­pi­tal til rå­dig­hed på veg­ne af in­ve­sto­rer­ne. Det har kræ­vet, at vi har for­holdt os så ak­tivt, som vi nu kan, til ejer­ska­bet. I vo­res de­fi­ni­tion af et ak­tivt ejer­skab lig­ger blandt an­det at del­ta­ge i ud­væl­gel­sen af de be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der sid­der i MT Høj­gaard Hol­ding, og ha­ve et til­lids­fuldt sam­ar­bej­de med le­del­sen om den ud­vik­ling, der sker. Helt kon­kret er der et an­tal mø­der, hvor vi som ho­ve­d­ak­tio­nær bri­e­fes om, hvor­dan ud­vik­lin­gen i sel­ska­bet for­lø­ber og hvil­ke pro­jek­ter, der er på dags­or­de­nen. Dér får vi et dy­be­re kend­skab til kon­cer­nen end de fle­ste an­dre,” fast­slår Sten Scheibye.

Arbejde med verdensmål understøtter konkurrenceevne

I In­du­stri­ens Fond, der­i­mod, kan Sten Schei­bye og den øv­ri­ge be­sty­rel­se, som han ud­tryk­ker det, i me­get hø­je­re grad kon­cen­tre­re sig om det filan­tro­pi­ske uden at be­kym­re sig om den ”ma­ski­ne,” der skal sik­re pen­ge at de­le ud af til uddelingsformål.

Jeg ser ger­ne to­tal åben­hed om, hvem det er, som al­le fon­de ud­de­ler pen­ge til. Det, tror og hå­ber jeg, kom­mer snart.

Sten Schei­bye – pro­fes­sio­nel bestyrelsesformand

Net­op ud­de­lings­po­li­tik­ken i In­du­stri­ens Fond tog i som­mer en ny drej­ning, da fon­den i sin nye po­li­tik for 2019 og 2020 op­pri­o­ri­te­re­de ud­de­lin­ger til virk­som­he­ders ar­bej­de med FN´s ver­dens­mål og di­gi­ta­li­se­ring. Især når det gæl­der fo­kus på ver­dens­må­le­ne, går In­du­stri­ens Fond der­med iføl­ge Sten Schei­bye ad en vej, som sta­dig fle­re dan­ske fon­de betræder.

Men selv­om Sten Schei­bye ser en klar over­ord­net ten­dens til, at ver­dens­mål og bæ­re­dyg­tig­hed spil­ler en sta­dig stør­re rol­le, når der ud­de­les pen­ge fra dan­ske fon­de, un­der­stre­ger han sam­ti­dig, at det for In­du­stri­ens Fond ik­ke i før­ste om­gang hand­ler om at ”red­de ver­den,” men i høj grad om at un­der­støt­te dansk er­hvervs­livs konkurrenceevne.

”Man­ge dan­ske virk­som­he­der har sær­li­ge for­ud­sæt­nin­ger for at dri­ve for­ret­ning og sam­ti­dig gø­re no­get ved ver­dens­må­le­ne. Vi er en na­tion ken­de­teg­net af grøn tek­no­lo­gi og mas­ser af vi­den om sund­hed, vand og grøn ener­gi. Så hvis dan­ske virk­som­he­der el­lers er op­mærk­som­me på det, har de sær­li­ge for­ret­nings­mu­lig­he­der med den ak­tu­el­le dags­or­den. Men selv­føl­ge­lig hand­ler un­der­støt­tel­se af ar­bej­de med ver­dens­må­le­ne og­så om klo­dens til­stand og ver­dens over­le­vel­se,” si­ger Sten Scheibye.

På høje tid med mere åbenhed

På tær­s­k­len til 2020 op­le­ver han en an­den ty­de­lig ten­dens i den dan­ske fonds­ver­den i ret­ning af me­re åben­hed og ty­de­li­ge­re kommunikation.

Blå bog: Sten Scheibye
  • 68 år.
  • Ph.d. i or­ga­nisk ke­mi og M.Sc. i ke­mi og fy­sik fra Aar­hus Uni­ver­si­tet og HD i mar­ke­ting fra CBS.
  • Nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand for In­du­stri­ens Fond, Knud Høj­gaards Fond, Rich. Mül­ler-Fon­den og Rich. Mül­ler A/S, Bio In­nova­tion In­sti­tu­te samt He­alt­hca­re Den­mark. End­vi­de­re me­nigt med­lem af be­sty­rel­sen i bl.a. Fon­de­nes Videnscenter.
  • Tid­li­ge­re kon­cern­di­rek­tør for salg og mar­keds­fø­ring i Lø­vens Ke­mi­ske Fa­brik (nu Leo Phar­ma) og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Co­l­o­p­last (1995-2008)
  • Tid­li­ge­re for­mand for No­vo Nor­disk Fon­den, in­ve­ste­rings­sel­ska­bet No­vo Hol­dings, No­vo Nor­disk A/S, Ko­mi­te­en for god Sel­skabs­le­del­se, Dan­marks Eks­port­råd og Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet samt me­ni­ge be­sty­rel­ses­po­ster i bl.a. Da­ni­sco, Dan­ske Bank og Ma­ga­sin du Nord.

”Jeg op­le­ver en øget åben­hed om fon­de­nes ad­færd, hold­nin­ger og be­vil­lin­ger. Det er og­så på hø­je tid, at fon­de­ne åb­ner sig og er me­re be­vid­ste om de­res rol­le i sam­fun­det. I be­tragt­ning af de man­ge mil­li­ar­der, der hvert år ud­de­les til især of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner til forsk­ning, kul­tur, vi­den­skab og ud­dan­nel­se, er det ab­so­lut nød­ven­digt, at man er åben om, hvad man pri­o­ri­te­rer, og hvor­dan man age­rer,” si­ger Sten Scheibye.

Men fon­de­ne i Dan­mark er end­nu ik­ke i mål, skyn­der han sig at tilføje:

”Fon­de­ne er al­le­re­de langt på rej­sen mod fuld trans­pa­rens, men der er sta­dig yder­li­ge­re, der kan gø­res. Jeg ser ger­ne to­tal åben­hed om, hvem det er, som al­le fon­de ud­de­ler pen­ge til. Det, tror og hå­ber jeg, kom­mer snart.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


 

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer