Usikkerhed om ny lov får Winnie Liljeborg til at øge fondskapital markant

Win­nie Lil­je­borg for­ø­ger om­gå­en­de grund­ka­pi­ta­len i Lil­je­borg­fon­den med 600 mio. kr. Medstif­te­ren af smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora re­a­ge­rer der­med di­rek­te på det stærkt kri­ti­se­re­de lov­for­slag ud­ar­bej­det af Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, der skal æn­dre reg­ler­ne for eje­re, som øn­sker at over­dra­ge de­res virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Winnie Liljeborg, stifter af Liljeborgfonden
"Det er vig­tigt, at de, der har mu­lig­he­den for at hjæl­pe, og­så tør ta­ge det an­svar på sig,” si­ger Win­nie Lil­je­borg (fo­to: Lil­je­borg­fon­den).

Helt ek­stra­or­di­nært over­dra­ger Win­nie Lil­je­borg nu yder­li­ge­re 600 mio. kr. af sin pri­va­te for­mue til Lil­je­borg­fon­den. Der­med bli­ver fon­den en del af den dan­ske vel­gø­ren­heds­su­per­liga med en sam­let grund­ka­pi­tal på me­re end 1 mia. kr.

Den nye ka­pi­tal skal gø­re det mu­ligt at øge de vel­gø­ren­de ak­ti­vi­te­ter på sigt. For bå­de Win­nie Lil­je­borg og den øv­ri­ge fonds­be­sty­rel­se ser med til­freds­hed på de re­sul­ta­ter, som fon­den ind­til vi­de­re har op­nå­et in­den for de al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de ud­de­lings­om­rå­der.

Men at den be­mær­kel­ses­vær­di­ge ka­pi­ta­l­ud­vi­del­se fin­der sted net­op nu, skyl­des og­så et stærkt kri­ti­se­ret lov­for­slag med stor be­tyd­ning for fonds­sek­to­rens frem­tid, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand Mar­tin Høy­er-Han­­sen i Lil­je­borg­fon­den.

”Vo­res op­ga­ve er om­hyg­ge­ligt at va­re­ta­ge stif­te­rens og fon­dens in­ter­es­ser bedst mu­ligt, og det er vo­res vur­de­ring, på bag­grund af det lov­for­slag, som lig­ger nu, at det gør vi bedst ved at sik­re, at vi kan gen­nem­fø­re en ka­pi­tal­for­ø­gel­se un­der de nu­væ­ren­de reg­ler. Vi ved, hvad vi har, men vi er me­re usik­re på, hvad vi får,” si­ger Mar­tin Høy­er-Han­­sen.

- Hvad har Win­nie Lil­je­borg per­son­ligt ud af at over­dra­ge pen­ge­ne til fon­den, in­den det nye lov­for­slag bli­ver ved­ta­get?

”Der er på in­gen må­de ta­le om, at Win­nie Lil­je­borg op­når en per­son­lig øko­no­misk ge­vinst ved at over­dra­ge si­ne eg­ne pen­ge til en fond. Hver­ken ved den ek­si­ste­ren­de mo­del el­ler den kom­men­de mo­del. Det hand­ler ude­luk­ken­de om at sik­re, at så stor en an­del af mid­ler­ne kom­mer til at hjæl­pe på de ud­de­lings­om­rå­der, hvor hun har valgt at pri­o­ri­te­re fon­dens al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Lil­je­borg­fon­den, Mar­tin Høy­er-Han­­sen.

Det mest po­si­ti­ve at si­ge om lov­for­sla­get er nok, at det først skal ha­ve virk­ning fra 1. ja­nu­ar 2020, og der der­med er et be­græn­set frirum for sta­dig at kun­ne dis­po­ne­re in­den for gæl­den­de reg­ler.

Pe­ter Ro­se Bja­re – skat­te­eks­pert, KPMG

Hen­sig­ten med lov­for­sla­get er at ska­be fle­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark ved at for­bed­re vil­kå­re­ne for at over­dra­ge virk­som­he­der til en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Men fle­re eks­per­ter vur­de­rer, at lov­for­sla­get vil få den stik mod­sat­te ef­fekt, så end­nu fær­re eje­re i frem­ti­den vil over­dra­ge de­res virk­som­he­der til en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Ekspert: Lovforslag skaber usikkerhed om regeringens intentioner

Skat­te­eks­pert Pe­ter Ro­se Bja­re fra rå­d­giv­nings­virk­som­he­den KPMG for­står godt Lil­je­borg­fon­dens be­slut­ning om at øge ka­pi­tal­be­hold­nin­gen nu ef­ter at ha­ve set det lo­vud­kast, som er sendt i hø­ring.

Selv­om det nye lov­for­slag pri­mært dre­jer sig om over­dra­gel­se af ak­tier til er­hvervs­dri­ven­de fon­de, så vur­de­rer Pe­ter Ro­se Bja­re, at lov­for­sla­get er så langt fra de hid­ti­di­ge po­li­ti­ske ud­mel­din­ger, at det ik­ke er utæn­ke­ligt, at den en­de­ligt im­ple­men­te­re­de over­dra­gel­ses­mo­del kan in­de­hol­de fle­re re­strik­tio­ner i for­bin­del­se med øv­ri­ge ka­pi­tal­for­ø­gel­ser.

Hvis man i en fond har plan­lagt en ka­pi­ta­l­ud­vi­del­se, kan det der­for væ­re ufor­svar­ligt at ven­te, me­ner han.

Pe­ter Ro­se Bja­re stil­ler des­u­den spørgs­mål ved, om lov­for­sla­get over­ho­ve­det er in­den for ram­mer­ne af den po­li­ti­ske af­ta­le, som fhv. skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) ind­gik med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre li­ge før års­skif­tet:

“Det lo­vud­kast, vi har set ind­til nu, ska­ber desvær­re usik­ker­hed om re­ge­rin­gens in­ten­tio­ner. Lo­vud­ka­stet er et væ­sent­ligt til­ba­ge­skridt i for­hold til nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der og­så skal ha­ve til for­mål at støt­te al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det er rig­tig ær­ger­ligt, da det jo er det ‘smuk­ke’ dna, vi ser i man­ge af de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de i dag. Men det er desvær­re kon­se­kven­sen af, at nye fon­des ud­de­lin­ger re­elt be­skat­tes med 22 pct. i en år­ræk­ke. Gad vi­de om lov­gi­ver har haft øje for det?” si­ger Pe­ter Ro­se Bja­re.

På grund af lov­for­sla­gets ind­hold me­ner han der­for, at tids­punk­tet nu er det ret­te, hvis man som ejer vil over­dra­ge sin virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond:

“Det mest po­si­ti­ve at si­ge om lov­for­sla­get er nok, at det først skal ha­ve virk­ning fra 1. ja­nu­ar 2020, og der der­med er et be­græn­set frirum for sta­dig at kun­ne dis­po­ne­re in­den for gæl­den­de reg­ler, så her kan ret­ti­dig om­hu væ­re på sin plads, hvis man øn­sker at be­gun­sti­ge en er­hvervs­dri­ven­de fond, der skal tje­ne al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de in­ter­es­ser,” si­ger Pe­ter Ro­se Bja­re.

Winnie Liljeborg: Der er en vigtig opgave at løse

Win­nie Lil­je­borg stif­te­de fon­den i fe­bru­ar 2018 med mid­ler, der stam­mer fra smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora. For­må­let med fon­den var at for­ma­li­se­re det vel­gø­ren­de ar­bej­de, hun al­le­re­de hav­de en­ga­ge­ret sig i, si­den hun slut­te­de sit ak­ti­ve ar­bejds­liv i 2012.

Det er vig­tigt, at de, der har mu­lig­he­den for at hjæl­pe, og­så tør ta­ge det an­svar på sig.

Win­nie Lil­je­borg – stif­ter, Lil­je­borg­fon­den

”Det er me­get glæ­de­ligt for mig at ha­ve den­ne mu­lig­hed for at hjæl­pe in­den­for de om­rå­der, som vi har valgt at pri­o­ri­te­re. Vi kan dog og­så kon­sta­te­re, ba­se­ret på fon­dens hid­ti­di­ge ar­bej­de, at der er brug for en ek­stra­or­di­nær ind­sats. På den bag­grund vil vi ger­ne på­ta­ge os et an­svar for at bi­dra­ge og un­der­støt­te de or­ga­ni­sa­tio­ner og men­ne­sker, der hver dag ar­bej­der med at fin­de løs­nin­ger. Det er vig­tigt, at de, der har mu­lig­he­den for at hjæl­pe, og­så tør ta­ge det an­svar på sig,” si­ger Win­nie Lil­je­borg.

Lil­je­borg­fon­den ope­re­rer med tre al­men­vel­gø­ren­de for­mål, nem­lig ud­sat­te børn og un­ge, mødre i re­la­tion til børn, der er ud­sat­te og har brug for hjælp, og en­de­lig kul­tu­rel­le og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Roskil­de og om­egn.

Al­le­re­de ved fon­dens stif­tel­se luf­te­de stif­te­ren mu­lig­he­den for, at hun vil­le til­fø­re fle­re pen­ge, hvis fon­den fik suc­ces med det filan­tro­pi­ske ar­bej­de. Og er­fa­rin­ger­ne har ind­til vi­de­re be­kræf­tet be­sty­rel­sen i, at den er­hvervs­dri­ven­de fond net­op er en pas­sen­de ram­me for ind­sat­ser­ne, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­man­den.

”Vi kon­sta­te­rer, at fon­den ud­vik­ler sig i den øn­ske­de ret­ning, og at vi lø­ben­de fin­der vir­ke­lig go­de og re­le­van­te pro­jek­ter at in­vol­ve­re os i. Der­med kan vi og­så se, at en fond er den ret­te kon­struk­tion til at yde den hjælp, som vi kan se, at der er et me­get stort be­hov for. Win­nie Lil­je­borg har et me­get stort øn­ske om at kun­ne hjæl­pe især ud­sat­te børn nu og i frem­ti­den, og på den bag­grund har hun be­slut­tet at be­gun­sti­ge fon­den yder­li­ge­re,” si­ger Mar­tin Høy­er-Han­­sen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.