Usikkerhed om ny lov får Winnie Liljeborg til at øge fondskapital markant

Win­nie Lil­je­borg for­ø­ger om­gå­en­de grund­ka­pi­ta­len i Lil­je­borg­fon­den med 600 mio. kr. Medstif­te­ren af smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora re­a­ge­rer der­med di­rek­te på det stærkt kri­ti­se­re­de lov­for­slag ud­ar­bej­det af Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, der skal æn­dre reg­ler­ne for eje­re, som øn­sker at over­dra­ge de­res virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Winnie Liljeborg, stifter af Liljeborgfonden
"Det er vig­tigt, at de, der har mu­lig­he­den for at hjæl­pe, og­så tør ta­ge det an­svar på sig,” si­ger Win­nie Lil­je­borg (fo­to: Lil­je­borg­fon­den).

Helt ek­stra­or­di­nært over­dra­ger Win­nie Lil­je­borg nu yder­li­ge­re 600 mio. kr. af sin pri­va­te for­mue til Lil­je­borg­fon­den. Der­med bli­ver fon­den en del af den dan­ske vel­gø­ren­heds­su­per­liga med en sam­let grund­ka­pi­tal på me­re end 1 mia. kr.

Den nye ka­pi­tal skal gø­re det mu­ligt at øge de vel­gø­ren­de ak­ti­vi­te­ter på sigt. For bå­de Win­nie Lil­je­borg og den øv­ri­ge fonds­be­sty­rel­se ser med til­freds­hed på de re­sul­ta­ter, som fon­den ind­til vi­de­re har op­nå­et in­den for de al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de ud­de­lings­om­rå­der.

Men at den be­mær­kel­ses­vær­di­ge ka­pi­ta­l­ud­vi­del­se fin­der sted net­op nu, skyl­des og­så et stærkt kri­ti­se­ret lov­for­slag med stor be­tyd­ning for fonds­sek­to­rens frem­tid, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand Mar­tin Høy­er-Han­­sen i Lil­je­borg­fon­den.

”Vo­res op­ga­ve er om­hyg­ge­ligt at va­re­ta­ge stif­te­rens og fon­dens in­ter­es­ser bedst mu­ligt, og det er vo­res vur­de­ring, på bag­grund af det lov­for­slag, som lig­ger nu, at det gør vi bedst ved at sik­re, at vi kan gen­nem­fø­re en ka­pi­tal­for­ø­gel­se un­der de nu­væ­ren­de reg­ler. Vi ved, hvad vi har, men vi er me­re usik­re på, hvad vi får,” si­ger Mar­tin Høy­er-Han­­sen.

- Hvad har Win­nie Lil­je­borg per­son­ligt ud af at over­dra­ge pen­ge­ne til fon­den, in­den det nye lov­for­slag bli­ver ved­ta­get?

”Der er på in­gen må­de ta­le om, at Win­nie Lil­je­borg op­når en per­son­lig øko­no­misk ge­vinst ved at over­dra­ge si­ne eg­ne pen­ge til en fond. Hver­ken ved den ek­si­ste­ren­de mo­del el­ler den kom­men­de mo­del. Det hand­ler ude­luk­ken­de om at sik­re, at så stor en an­del af mid­ler­ne kom­mer til at hjæl­pe på de ud­de­lings­om­rå­der, hvor hun har valgt at pri­o­ri­te­re fon­dens al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Lil­je­borg­fon­den, Mar­tin Høy­er-Han­­sen.

Det mest po­si­ti­ve at si­ge om lov­for­sla­get er nok, at det først skal ha­ve virk­ning fra 1. ja­nu­ar 2020, og der der­med er et be­græn­set frirum for sta­dig at kun­ne dis­po­ne­re in­den for gæl­den­de reg­ler.

Pe­ter Ro­se Bja­re – skat­te­eks­pert, KPMG

Hen­sig­ten med lov­for­sla­get er at ska­be fle­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark ved at for­bed­re vil­kå­re­ne for at over­dra­ge virk­som­he­der til en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Men fle­re eks­per­ter vur­de­rer, at lov­for­sla­get vil få den stik mod­sat­te ef­fekt, så end­nu fær­re eje­re i frem­ti­den vil over­dra­ge de­res virk­som­he­der til en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Ekspert: Lovforslag skaber usikkerhed om regeringens intentioner

Skat­te­eks­pert Pe­ter Ro­se Bja­re fra rå­d­giv­nings­virk­som­he­den KPMG for­står godt Lil­je­borg­fon­dens be­slut­ning om at øge ka­pi­tal­be­hold­nin­gen nu ef­ter at ha­ve set det lo­vud­kast, som er sendt i hø­ring.

Selv­om det nye lov­for­slag pri­mært dre­jer sig om over­dra­gel­se af ak­tier til er­hvervs­dri­ven­de fon­de, så vur­de­rer Pe­ter Ro­se Bja­re, at lov­for­sla­get er så langt fra de hid­ti­di­ge po­li­ti­ske ud­mel­din­ger, at det ik­ke er utæn­ke­ligt, at den en­de­ligt im­ple­men­te­re­de over­dra­gel­ses­mo­del kan in­de­hol­de fle­re re­strik­tio­ner i for­bin­del­se med øv­ri­ge ka­pi­tal­for­ø­gel­ser.

Hvis man i en fond har plan­lagt en ka­pi­ta­l­ud­vi­del­se, kan det der­for væ­re ufor­svar­ligt at ven­te, me­ner han.

Pe­ter Ro­se Bja­re stil­ler des­u­den spørgs­mål ved, om lov­for­sla­get over­ho­ve­det er in­den for ram­mer­ne af den po­li­ti­ske af­ta­le, som fhv. skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) ind­gik med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre li­ge før års­skif­tet:

“Det lo­vud­kast, vi har set ind­til nu, ska­ber desvær­re usik­ker­hed om re­ge­rin­gens in­ten­tio­ner. Lo­vud­ka­stet er et væ­sent­ligt til­ba­ge­skridt i for­hold til nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der og­så skal ha­ve til for­mål at støt­te al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det er rig­tig ær­ger­ligt, da det jo er det ‘smuk­ke’ dna, vi ser i man­ge af de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de i dag. Men det er desvær­re kon­se­kven­sen af, at nye fon­des ud­de­lin­ger re­elt be­skat­tes med 22 pct. i en år­ræk­ke. Gad vi­de om lov­gi­ver har haft øje for det?” si­ger Pe­ter Ro­se Bja­re.

På grund af lov­for­sla­gets ind­hold me­ner han der­for, at tids­punk­tet nu er det ret­te, hvis man som ejer vil over­dra­ge sin virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond:

“Det mest po­si­ti­ve at si­ge om lov­for­sla­get er nok, at det først skal ha­ve virk­ning fra 1. ja­nu­ar 2020, og der der­med er et be­græn­set frirum for sta­dig at kun­ne dis­po­ne­re in­den for gæl­den­de reg­ler, så her kan ret­ti­dig om­hu væ­re på sin plads, hvis man øn­sker at be­gun­sti­ge en er­hvervs­dri­ven­de fond, der skal tje­ne al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de in­ter­es­ser,” si­ger Pe­ter Ro­se Bja­re.

Winnie Liljeborg: Der er en vigtig opgave at løse

Win­nie Lil­je­borg stif­te­de fon­den i fe­bru­ar 2018 med mid­ler, der stam­mer fra smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora. For­må­let med fon­den var at for­ma­li­se­re det vel­gø­ren­de ar­bej­de, hun al­le­re­de hav­de en­ga­ge­ret sig i, si­den hun slut­te­de sit ak­ti­ve ar­bejds­liv i 2012.

Det er vig­tigt, at de, der har mu­lig­he­den for at hjæl­pe, og­så tør ta­ge det an­svar på sig.

Win­nie Lil­je­borg – stif­ter, Lil­je­borg­fon­den

”Det er me­get glæ­de­ligt for mig at ha­ve den­ne mu­lig­hed for at hjæl­pe in­den­for de om­rå­der, som vi har valgt at pri­o­ri­te­re. Vi kan dog og­så kon­sta­te­re, ba­se­ret på fon­dens hid­ti­di­ge ar­bej­de, at der er brug for en ek­stra­or­di­nær ind­sats. På den bag­grund vil vi ger­ne på­ta­ge os et an­svar for at bi­dra­ge og un­der­støt­te de or­ga­ni­sa­tio­ner og men­ne­sker, der hver dag ar­bej­der med at fin­de løs­nin­ger. Det er vig­tigt, at de, der har mu­lig­he­den for at hjæl­pe, og­så tør ta­ge det an­svar på sig,” si­ger Win­nie Lil­je­borg.

Lil­je­borg­fon­den ope­re­rer med tre al­men­vel­gø­ren­de for­mål, nem­lig ud­sat­te børn og un­ge, mødre i re­la­tion til børn, der er ud­sat­te og har brug for hjælp, og en­de­lig kul­tu­rel­le og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Roskil­de og om­egn.

Al­le­re­de ved fon­dens stif­tel­se luf­te­de stif­te­ren mu­lig­he­den for, at hun vil­le til­fø­re fle­re pen­ge, hvis fon­den fik suc­ces med det filan­tro­pi­ske ar­bej­de. Og er­fa­rin­ger­ne har ind­til vi­de­re be­kræf­tet be­sty­rel­sen i, at den er­hvervs­dri­ven­de fond net­op er en pas­sen­de ram­me for ind­sat­ser­ne, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­man­den.

”Vi kon­sta­te­rer, at fon­den ud­vik­ler sig i den øn­ske­de ret­ning, og at vi lø­ben­de fin­der vir­ke­lig go­de og re­le­van­te pro­jek­ter at in­vol­ve­re os i. Der­med kan vi og­så se, at en fond er den ret­te kon­struk­tion til at yde den hjælp, som vi kan se, at der er et me­get stort be­hov for. Win­nie Lil­je­borg har et me­get stort øn­ske om at kun­ne hjæl­pe især ud­sat­te børn nu og i frem­ti­den, og på den bag­grund har hun be­slut­tet at be­gun­sti­ge fon­den yder­li­ge­re,” si­ger Mar­tin Høy­er-Han­­sen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.