Annoncespot_img

Villum Fonden og DUF indgår samarbejde om ny ‘forundringspulje’ til børn og unge

Villum Fonden er gået sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) om en ny pulje, der har til formål at støtte op om børn og unges science-aktiviteter i fritiden.

Agi Csonka og Chriss Preuss
Agi Cson­ka, pro­gram­chef i Vil­lum Fon­den (fo­to: Per­nil­le Gre­ve) og Chris Preuss, for­mand for Dansk Ung­doms Fæl­les­råd (fo­to: DUF).

Fra de­cem­ber i år kan børn og un­ge i al­de­ren 10 til 20 år sø­ge om op til 50.000 kro­ner til at ta­ge på en stjer­nekig­ge-tur, kø­be ma­te­ri­a­ler el­ler ud­styr, plan­læg­ge et event el­ler no­get helt fjer­de un­der sci­en­ce- og teknologiparaplyen.

Her åb­ner Vil­lum Fon­den i sam­ar­bej­de med DUF nem­lig op for en ny pul­je på i alt en mil­li­on kro­ner, der har til for­mål at sti­mu­le­re børn og un­ges nys­ger­rig­hed på sci­en­ce og tek­no­lo­gi­om­rå­det i de­res fritid.

Idéen til den nye pul­je stam­mer op­rin­de­ligt fra en grup­pe fol­ke­sko­le­læ­re­re, der op­le­ve­de, at de­res ele­ver hav­de en mas­se go­de og spæn­den­de sci­en­ce-idéer, de ger­ne vil­le kun­ne ar­bej­de vi­de­re med i de­res fri­tid. Det for­tæl­ler Agi Cson­ka, der er pro­gram­chef hos Vil­lum Fonden.

“Pulj­en er til børn un­ge, der selv ar­bej­der med no­get na­tur­fag­ligt og/eller tek­no­lo­gisk i de­res fri­tid. Må­ske no­get, de har ar­bej­det med el­ler er star­tet på i sfo'en el­ler sko­len, som de ger­ne vil ar­bej­de vi­de­re på der­hjem­me. Det kan for ek­sem­pel væ­re no­gen, der ger­ne vil ud­vik­le en ro­bot sam­men, el­ler en grup­pe børn i Jyl­land, der ger­ne vil se no­get spe­ci­fikt på Eks­pe­ri­men­ta­ri­um – el­ler hvad det nu kan væ­re. Alt­så no­get, de selv sy­nes er sjovt, og som de selv or­ga­ni­se­rer,” si­ger Agi Csonka.

Nyt samarbejde med DUF

Mens Vil­lum Fon­den stil­ler mid­ler­ne i pulj­en til rå­dig­hed, står DUF for sel­ve ad­mi­ni­stra­tio­nen af puljen.

Vi hav­de ik­ke selv res­sour­cer­ne til at dri­ve pulj­en, og DUF har ad­mi­ni­stre­ret an­dre ty­per af pul­jer før og or­ga­ni­se­rer jo rig­tig, rig­tig man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner med un­ge, som er dem, vi ger­ne vil ha­ve fat i.

Agi Cson­ka – pro­gram­chef, Vil­lum Fonden

“Vi hav­de ik­ke selv res­sour­cer­ne til at dri­ve pulj­en, og DUF har ad­mi­ni­stre­ret an­dre ty­per af pul­jer før og or­ga­ni­se­rer jo rig­tig, rig­tig man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner med un­ge, som er dem, vi ger­ne vil ha­ve fat i. Så vi syn­tes, de hav­de ap­pa­ra­tet og må­l­grup­pen til at kun­ne ad­mi­ni­stre­re pulj­en, og der­for tog vi kon­takt til dem,” si­ger Agi Csonka.

I DUF er for­man­den Chris Preuss be­gej­stret for det nye samarbejde.

“Jeg sy­nes, det er enormt fedt, at vi kan fin­de hin­an­den i, at der er fon­de, der rig­tig ger­ne vil ha­ve nog­le mid­ler ud at le­ve hos de un­ge, og hvor vi kan gø­re brug af det net­værk og se­tup, vi som or­ga­ni­sa­tion har til at ram­me dem,” si­ger Chris Preuss, der hå­ber på fle­re lig­nen­de samarbejder.

“For vi ved at en del fon­de nog­le gan­ge har svært ved at få af­løb for de­res mid­ler, bå­de for­di, det kan væ­re svært at fin­de ud af, hvil­ke ka­na­ler, man skal bru­ge, men jo og­så for­di det kan væ­re ad­mi­ni­stra­tivt re­la­tivt tungt. Og der har vi jo rig­tig man­ge go­de er­fa­rin­ger med, hvor­dan man får kom­plek­se, ad­mi­ni­stra­ti­ve reg­ler om­sat til et sprog, som un­ge og fri­vil­li­ge fø­ler sig tryg­ge ved at ar­bej­de in­den for,” si­ger Chris Preuss.

Spændte på de første ansøgninger

Agi Cson­ka og Chris Preuss for­tæl­ler, at de er spænd­te på at se de kon­kre­te an­søg­nin­ger, da hver­ken Vil­lum Fon­den el­ler DUF før har haft en lig­nen­de pulje.

Vi har ik­ke ar­bej­det med det her snæv­re om­rå­de før, så det bli­ver og­så spæn­den­de for os at se, hvad folk sø­ger – hvad det er, de sy­nes, de har mang­let for at kom­me ud over rampen.

Chris Preuss – for­mand, Dansk Ung­doms Fællesråd

“Vi har op­stil­let nog­le kri­te­ri­er sam­men med DUF, så det er selv­føl­ge­lig ud fra dem, at vi vil vur­de­re an­søg­nin­ger­ne. Men vi har og­så lagt nog­le eva­lu­e­rin­ger ind un­der­vejs, hvor vi kan se på, om vi får de an­søg­nin­ger, vi for­ven­ter, og om vi får ud­delt mid­ler­ne til det, vi ger­ne vil. Men vi bli­ver nødt til at prø­ve os lidt frem, for vi kan jo ik­ke vi­de det, før vi be­gyn­der at se an­søg­nin­ger­ne,” si­ger Agi Cson­ka, der bli­ver sup­ple­ret af Chris Preuss:

“Vi har ik­ke ar­bej­det med det her snæv­re om­rå­de før, så det bli­ver og­så spæn­den­de for os at se, hvad folk sø­ger – hvad det er, de sy­nes, de har mang­let for at kom­me ud over ram­pen,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer