Villum Fonden og DUF indgår samarbejde om ny ‘forundringspulje’ til børn og unge

Vil­lum Fon­den er gå­et sam­men med Dansk Ung­doms Fæl­les­råd (DUF) om en ny pul­je, der har til for­mål at støt­te op om børn og un­ges sci­en­ce-ak­ti­vi­te­ter i fri­ti­den.

Agi Csonka og Chriss Preuss
Agi Cson­ka, pro­gram­chef i Vil­lum Fon­den (fo­to: Per­nil­le Gre­ve) og Chris Preuss, for­mand for Dansk Ung­doms Fæl­les­råd (fo­to: DUF).

Fra de­cem­ber i år kan børn og un­ge i al­de­ren 10 til 20 år sø­ge om op til 50.000 kro­ner til at ta­ge på en stjer­­nekig­­ge-tur, kø­be ma­te­ri­a­ler el­ler ud­styr, plan­læg­ge et event el­ler no­get helt fjer­de un­der sci­en­­ce- og tek­no­lo­gi­pa­raply­en.

Her åb­ner Vil­lum Fon­den i sam­ar­bej­de med DUF nem­lig op for en ny pul­je på i alt en mil­li­on kro­ner, der har til for­mål at sti­mu­le­re børn og un­ges nys­ger­rig­hed på sci­en­ce og tek­no­lo­gi­om­rå­det i de­res fri­tid.

Idéen til den nye pul­je stam­mer op­rin­de­ligt fra en grup­pe fol­ke­sko­le­læ­re­re, der op­le­ve­de, at de­res ele­ver hav­de en mas­se go­de og spæn­den­de sci­en­­ce-idéer, de ger­ne vil­le kun­ne ar­bej­de vi­de­re med i de­res fri­tid. Det for­tæl­ler Agi Cson­ka, der er pro­gram­chef hos Vil­lum Fon­den.

“Pulj­en er til børn un­ge, der selv ar­bej­der med no­get na­tur­fag­ligt og/eller tek­no­lo­gisk i de­res fri­tid. Må­ske no­get, de har ar­bej­det med el­ler er star­tet på i sfo'en el­ler sko­len, som de ger­ne vil ar­bej­de vi­de­re på der­hjem­me. Det kan for ek­sem­pel væ­re no­gen, der ger­ne vil ud­vik­le en ro­bot sam­men, el­ler en grup­pe børn i Jyl­land, der ger­ne vil se no­get spe­ci­fikt på Eks­pe­ri­men­ta­ri­um – el­ler hvad det nu kan væ­re. Alt­så no­get, de selv sy­nes er sjovt, og som de selv or­ga­ni­se­rer,” si­ger Agi Cson­ka.

Nyt samarbejde med DUF

Mens Vil­lum Fon­den stil­ler mid­ler­ne i pulj­en til rå­dig­hed, står DUF for sel­ve ad­mi­ni­stra­tio­nen af pulj­en.

Vi hav­de ik­ke selv res­sour­cer­ne til at dri­ve pulj­en, og DUF har ad­mi­ni­stre­ret an­dre ty­per af pul­jer før og or­ga­ni­se­rer jo rig­tig, rig­tig man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner med un­ge, som er dem, vi ger­ne vil ha­ve fat i.

Agi Cson­ka – pro­gram­chef, Vil­lum Fon­den

“Vi hav­de ik­ke selv res­sour­cer­ne til at dri­ve pulj­en, og DUF har ad­mi­ni­stre­ret an­dre ty­per af pul­jer før og or­ga­ni­se­rer jo rig­tig, rig­tig man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner med un­ge, som er dem, vi ger­ne vil ha­ve fat i. Så vi syn­tes, de hav­de ap­pa­ra­tet og må­l­grup­pen til at kun­ne ad­mi­ni­stre­re pulj­en, og der­for tog vi kon­takt til dem,” si­ger Agi Cson­ka.

I DUF er for­man­den Chris Preuss be­gej­stret for det nye sam­ar­bej­de.

“Jeg sy­nes, det er enormt fedt, at vi kan fin­de hin­an­den i, at der er fon­de, der rig­tig ger­ne vil ha­ve nog­le mid­ler ud at le­ve hos de un­ge, og hvor vi kan gø­re brug af det net­værk og se­tup, vi som or­ga­ni­sa­tion har til at ram­me dem,” si­ger Chris Preuss, der hå­ber på fle­re lig­nen­de sam­ar­bej­der.

“For vi ved at en del fon­de nog­le gan­ge har svært ved at få af­løb for de­res mid­ler, bå­de for­di, det kan væ­re svært at fin­de ud af, hvil­ke ka­na­ler, man skal bru­ge, men jo og­så for­di det kan væ­re ad­mi­ni­stra­tivt re­la­tivt tungt. Og der har vi jo rig­tig man­ge go­de er­fa­rin­ger med, hvor­dan man får kom­plek­se, ad­mi­ni­stra­ti­ve reg­ler om­sat til et sprog, som un­ge og fri­vil­li­ge fø­ler sig tryg­ge ved at ar­bej­de in­den for,” si­ger Chris Preuss.

Spændte på de første ansøgninger

Agi Cson­ka og Chris Preuss for­tæl­ler, at de er spænd­te på at se de kon­kre­te an­søg­nin­ger, da hver­ken Vil­lum Fon­den el­ler DUF før har haft en lig­nen­de pul­je.

Vi har ik­ke ar­bej­det med det her snæv­re om­rå­de før, så det bli­ver og­så spæn­den­de for os at se, hvad folk sø­ger – hvad det er, de sy­nes, de har mang­let for at kom­me ud over ram­pen.

Chris Preuss – for­mand, Dansk Ung­doms Fæl­les­råd

“Vi har op­stil­let nog­le kri­te­ri­er sam­men med DUF, så det er selv­føl­ge­lig ud fra dem, at vi vil vur­de­re an­søg­nin­ger­ne. Men vi har og­så lagt nog­le eva­lu­e­rin­ger ind un­der­vejs, hvor vi kan se på, om vi får de an­søg­nin­ger, vi for­ven­ter, og om vi får ud­delt mid­ler­ne til det, vi ger­ne vil. Men vi bli­ver nødt til at prø­ve os lidt frem, for vi kan jo ik­ke vi­de det, før vi be­gyn­der at se an­søg­nin­ger­ne,” si­ger Agi Cson­ka, der bli­ver sup­ple­ret af Chris Preuss:

“Vi har ik­ke ar­bej­det med det her snæv­re om­rå­de før, så det bli­ver og­så spæn­den­de for os at se, hvad folk sø­ger – hvad det er, de sy­nes, de har mang­let for at kom­me ud over ram­pen,” si­ger han.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.