Erhvervsdrivende fond sikrer Sol og Strand på danske hænder

Flere kapitalfonde var på jagt efter Kjeld og Margit Andersens livsværk – Danmarks næststørste feriehusudlejer – Sol og Strand Feriehusudlejning A/S. Men ægteparret valgte i stedet at lade 75 procent af deres aktier overgå til en erhvervsdrivende fond, hvor hele udbyttet fra 2022 skal deles ud til velgørende formål.

Kjeld og Margit Andersen
Æg­te­par­ret Kjeld og Mar­git An­der­sen le­je­de i 1975 de­res eget som­mer­hus i Lyng­så ud, mens de selv tog på bryl­lups­rej­se til La­pland. Det pri­va­te som­mer­hus blev start­skud­det til Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning, der i dag ud­le­jer om­kring 7.000 sommerhuse.

Mens man­ge dan­ske virk­som­hed­s­e­je­re i øje­blik­ket ik­ke har mod på at over­dra­ge de­res virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond på grund af de nu­væ­ren­de skat­te­reg­ler, har æg­te­par­ret bag Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning A/S al­li­ge­vel valgt at gå den vej.

Kjeld og Mar­git An­der­sen, der i 1979 stif­te­de Sol og Strand, har nem­lig over­dra­get 75 pro­cent af de­res ak­tier fra virk­som­he­den til den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond ‘Fon­den Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning ved Mar­git og Kjeld’.

”Fon­den er ho­ve­d­ak­tio­nær i vo­res fir­ma, så når vi vil op­ret­te en fond, er der in­gen an­den mu­lig­hed end en er­hvervs­dri­ven­de fond. Men der skal ik­ke be­ta­les skat, da he­le fon­dens ind­tje­ning – via ud­byt­tet fra vo­res A/S – skal gå til vel­gø­ren­de for­mål. Så vi har ik­ke be­hø­vet at ven­te på æn­dre­de reg­ler på om­rå­det,” si­ger Kjeld Andersen.

Skal uddele 20 millioner årligt

Pla­nen er, at Fon­den Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning ved Mar­git og Kjeld fra 2022 skal ud­de­le om­kring 20 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt. Til støt­te for or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der med be­kæm­pel­se af syg­dom­me, svagt stil­le­de og des­u­den yde støt­te til for­mål, der frem­mer lo­ka­le ar­ran­ge­men­ter og kultur.

”Det er vo­res drøm, at nog­le af de pen­ge, vi har tjent i Sol og Strand, kan bru­ges til at frem­me bed­re psy­ki­a­tri, for­hol­de­ne for Par­kin­sons-pa­tien­ter, hjer­neska­de­de, kræft­sy­ge, folk med di­a­be­tes med vi­de­re, og det kan bå­de væ­re i Dan­mark el­ler i ud­lan­det,” si­ger Kjeld Andersen.

”I den op­tik er det lo­ka­le cen­tralt. For lo­kal kul­tur er vig­tig – og­så i fore­byg­gel­se af syg­dom,” si­ger han.

Da fon­den ejer 75 pro­cent af ak­tier­ne i Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning A/S, får fon­den frem­over 75 pro­cent af fir­ma­ets udbytte.

”Me­nin­gen er så, at 100 pro­cent af fon­dens ind­tje­ning skal ud­de­les,” si­ger Kjeld Andersen.

En fremtidssikring af virksomheden

At Kjeld og Mar­git An­der­sen væl­ger at op­ret­te en fond hand­ler om to ting: At gi­ve pen­ge til vel­gø­ren­hed og se de­res virk­som­hed ud­vik­le og vok­se sig stør­re med folk, som de ken­der og sto­ler på ved roret.

”Virk­som­he­den Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning A/S er en del af os. Vi be­trag­ter den som vo­res tred­je barn, og selv­om vi beg­ge fort­sat sid­der i virk­som­he­dens be­sty­rel­se, så er vi pen­sio­ni­ster og skal sik­re virk­som­he­den fremad­ret­tet, og det kan vi gø­re med en er­hvervs­dri­ven­de fond,” si­ger Kjeld An­der­sen, der er 77 år.

”Med fon­den sik­rer vi, at Sol og Strand bli­ver ved med at le­ve i ti­der­ne, der kom­mer. Og at virk­som­he­den ved­bli­ver med at væ­re en dansk virk­som­hed i fort­sat ud­vik­ling. Sam­ti­dig sik­rer vi os mu­lig­hed for at hjæl­pe an­dre,” si­ger han.

Ingen grund til at forgylde kapitalfonde

Æg­te­par­ret har el­lers haft be­søg af fle­re ka­pi­tal­fon­de, som me­get ger­ne vil­le kø­be de­res livsværk.

”Hvis vi hav­de ta­get imod de­res til­bud, hav­de vi få­et en me­get stor check un­der ho­ved­pu­den, men vi har tjent nok pen­ge til re­sten af vo­res da­ge, så vi sag­de pænt nej tak.”

”Vi har ban­ket virk­som­he­den op fra bun­den og tjent alt ri­ge­ligt. Så vi ser in­gen grund til at for­gyl­de en ka­pi­tal­fond, og vi har in­gen in­ter­es­se i, at no­gen kom­mer ind fra si­de­linj­en og over­ta­ger vo­res for­ret­ning kun for at sæl­ge den vi­de­re,” for­kla­rer Kjeld Andersen.

Så be­slut­nin­gen lan­de­de i ste­det på en er­hvervs­dri­ven­de fond.

”På den må­de kan vo­res virk­som­hed le­ve vi­de­re, og vi kan væ­re med til at gø­re en for­skel i samfundet.”

I fon­dens be­sty­rel­se sid­der fem per­so­ner: Kjeld og Mar­git An­der­sen har hver en post, der­u­d­over sid­der den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Sol & Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning A/S, fir­ma­ets ad­vo­kat og så Sis­se Fi­sker, jour­na­list og stif­ter af Smilfonden.

”De fi­re po­ster gi­ver nær­mest sig selv. Sis­se Fi­sker spurg­te vi, for­di hun er en nord­jysk pi­ge med for­stand på fon­de og ud­de­lin­ger, så vi vil­le ger­ne dra­ge nyt­te af hen­des erfaringer.”

Årlig omsætning på en halv milliard

Kjeld An­der­sen er egent­lig ud­dan­net agro­nom og ar­bej­de­de som land­brugs­kon­su­lent, in­den æg­te­par­ret i 1979 vo­ve­de sprin­get som selv­stæn­di­ge. Men al­le­re­de i 1975 ud­le­je­de de de­res før­ste som­mer­hus – nem­lig de­res eget pri­va­te som­mer­hus, da de selv tog på bryl­lups­rej­se til Lapland.

Be­sty­rel­sen i fonden

Fon­den Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning ved Mar­git og Kjeld blev stif­tet den 1. marts 2019.

Be­sty­rel­sen be­står af:

  • For­mand: Jens Ko­e­fo­ed Sta­dum, advokat
  • Sis­se Fi­sker Mo­gen­sen, jour­na­list og stif­ter af Smilfonden
  • Per Dam Jen­sen, adm. di­rek­tør i Sol og Strand
  • Mar­git Andersen
  • Kjeld An­der­sen.

I dag er Sol & Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning A/S vok­set til at væ­re Dan­marks næst­stør­ste fe­ri­e­hus­ud­le­jer med en år­lig om­sæt­ning på 500-600 mil­li­o­ner kroner.

Fir­ma­et med ho­ved­sæ­de i Hu­ne ved Blok­hus ud­le­jer i dag om­kring 7.000 som­mer­hu­se og har 21 lo­ka­laf­de­lin­ger med i alt 135 fa­stan­sat­te, som i høj­sæ­so­nen vok­ser til 1.000 me­d­ar­bej­de­re. En be­ty­de­lig del af de re­ste­ren­de 25 pro­cent ak­tier i fir­ma­et ejes fort­sat af ægteparret.

”Men fon­den bli­ver vo­res ho­ve­d­ar­ving,” slut­ter Kjeld Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer