Erhvervsdrivende fond sikrer Sol og Strand på danske hænder

Fle­re ka­pi­tal­fon­de var på jagt ef­ter Kjeld og Mar­git An­der­sens livs­værk – Dan­marks næst­stør­ste fe­ri­e­hus­ud­le­jer – Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning A/S. Men æg­te­par­ret valg­te i ste­det at la­de 75 pro­cent af de­res ak­tier over­gå til en er­hvervs­dri­ven­de fond, hvor he­le ud­byt­tet fra 2022 skal de­les ud til vel­gø­ren­de for­mål.

Kjeld og Margit Andersen
Æg­te­par­ret Kjeld og Mar­git An­der­sen le­je­de i 1975 de­res eget som­mer­hus i Lyng­så ud, mens de selv tog på bryl­lups­rej­se til La­pland. Det pri­va­te som­mer­hus blev start­skud­det til Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning, der i dag ud­le­jer om­kring 7.000 som­mer­hu­se.

Mens man­ge dan­ske virk­som­hed­s­e­je­re i øje­blik­ket ik­ke har mod på at over­dra­ge de­res virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond på grund af de nu­væ­ren­de skat­te­reg­ler, har æg­te­par­ret bag Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning A/S al­li­ge­vel valgt at gå den vej.

Kjeld og Mar­git An­der­sen, der i 1979 stif­te­de Sol og Strand, har nem­lig over­dra­get 75 pro­cent af de­res ak­tier fra virk­som­he­den til den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond ‘Fon­den Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning ved Mar­git og Kjeld’.

”Fon­den er ho­ve­d­ak­tio­nær i vo­res fir­ma, så når vi vil op­ret­te en fond, er der in­gen an­den mu­lig­hed end en er­hvervs­dri­ven­de fond. Men der skal ik­ke be­ta­les skat, da he­le fon­dens ind­tje­ning – via ud­byt­tet fra vo­res A/S – skal gå til vel­gø­ren­de for­mål. Så vi har ik­ke be­hø­vet at ven­te på æn­dre­de reg­ler på om­rå­det,” si­ger Kjeld An­der­sen.

Skal uddele 20 millioner årligt

Pla­nen er, at Fon­den Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning ved Mar­git og Kjeld fra 2022 skal ud­de­le om­kring 20 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt. Til støt­te for or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der med be­kæm­pel­se af syg­dom­me, svagt stil­le­de og des­u­den yde støt­te til for­mål, der frem­mer lo­ka­le ar­ran­ge­men­ter og kul­tur.

”Det er vo­res drøm, at nog­le af de pen­ge, vi har tjent i Sol og Strand, kan bru­ges til at frem­me bed­re psy­ki­a­tri, for­hol­de­ne for Par­kin­­sons-pa­tien­ter, hjer­neska­de­de, kræft­sy­ge, folk med di­a­be­tes med vi­de­re, og det kan bå­de væ­re i Dan­mark el­ler i ud­lan­det,” si­ger Kjeld An­der­sen.

”I den op­tik er det lo­ka­le cen­tralt. For lo­kal kul­tur er vig­tig – og­så i fore­byg­gel­se af syg­dom,” si­ger han.

Da fon­den ejer 75 pro­cent af ak­tier­ne i Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning A/S, får fon­den frem­over 75 pro­cent af fir­ma­ets ud­byt­te.

”Me­nin­gen er så, at 100 pro­cent af fon­dens ind­tje­ning skal ud­de­les,” si­ger Kjeld An­der­sen.

En fremtidssikring af virksomheden

At Kjeld og Mar­git An­der­sen væl­ger at op­ret­te en fond hand­ler om to ting: At gi­ve pen­ge til vel­gø­ren­hed og se de­res virk­som­hed ud­vik­le og vok­se sig stør­re med folk, som de ken­der og sto­ler på ved ro­ret.

”Virk­som­he­den Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning A/S er en del af os. Vi be­trag­ter den som vo­res tred­je barn, og selv­om vi beg­ge fort­sat sid­der i virk­som­he­dens be­sty­rel­se, så er vi pen­sio­ni­ster og skal sik­re virk­som­he­den fremad­ret­tet, og det kan vi gø­re med en er­hvervs­dri­ven­de fond,” si­ger Kjeld An­der­sen, der er 77 år.

”Med fon­den sik­rer vi, at Sol og Strand bli­ver ved med at le­ve i ti­der­ne, der kom­mer. Og at virk­som­he­den ved­bli­ver med at væ­re en dansk virk­som­hed i fort­sat ud­vik­ling. Sam­ti­dig sik­rer vi os mu­lig­hed for at hjæl­pe an­dre,” si­ger han.

Ingen grund til at forgylde kapitalfonde

Æg­te­par­ret har el­lers haft be­søg af fle­re ka­pi­tal­fon­de, som me­get ger­ne vil­le kø­be de­res livs­værk.

”Hvis vi hav­de ta­get imod de­res til­bud, hav­de vi få­et en me­get stor check un­der ho­ved­pu­den, men vi har tjent nok pen­ge til re­sten af vo­res da­ge, så vi sag­de pænt nej tak.”

”Vi har ban­ket virk­som­he­den op fra bun­den og tjent alt ri­ge­ligt. Så vi ser in­gen grund til at for­gyl­de en ka­pi­tal­fond, og vi har in­gen in­ter­es­se i, at no­gen kom­mer ind fra si­de­linj­en og over­ta­ger vo­res for­ret­ning kun for at sæl­ge den vi­de­re,” for­kla­rer Kjeld An­der­sen.

Så be­slut­nin­gen lan­de­de i ste­det på en er­hvervs­dri­ven­de fond.

”På den må­de kan vo­res virk­som­hed le­ve vi­de­re, og vi kan væ­re med til at gø­re en for­skel i sam­fun­det.”

I fon­dens be­sty­rel­se sid­der fem per­so­ner: Kjeld og Mar­git An­der­sen har hver en post, der­u­d­over sid­der den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Sol & Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning A/S, fir­ma­ets ad­vo­kat og så Sis­se Fi­sker, jour­na­list og stif­ter af Smil­fon­den.

”De fi­re po­ster gi­ver nær­mest sig selv. Sis­se Fi­sker spurg­te vi, for­di hun er en nord­jysk pi­ge med for­stand på fon­de og ud­de­lin­ger, så vi vil­le ger­ne dra­ge nyt­te af hen­des er­fa­rin­ger.”

Årlig omsætning på en halv milliard

Kjeld An­der­sen er egent­lig ud­dan­net agro­nom og ar­bej­de­de som land­brugs­kon­su­lent, in­den æg­te­par­ret i 1979 vo­ve­de sprin­get som selv­stæn­di­ge. Men al­le­re­de i 1975 ud­le­je­de de de­res før­ste som­mer­hus – nem­lig de­res eget pri­va­te som­mer­hus, da de selv tog på bryl­lups­rej­se til Lap­land.

Be­sty­rel­sen i fon­den

Fon­den Sol og Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning ved Mar­git og Kjeld blev stif­tet den 1. marts 2019.

Be­sty­rel­sen be­står af:

  • For­mand: Jens Ko­e­fo­ed Sta­dum, ad­vo­kat
  • Sis­se Fi­sker Mo­gen­sen, jour­na­list og stif­ter af Smil­fon­den
  • Per Dam Jen­sen, adm. di­rek­tør i Sol og Strand
  • Mar­git An­der­sen
  • Kjeld An­der­sen.

I dag er Sol & Strand Fe­ri­e­hus­ud­lej­ning A/S vok­set til at væ­re Dan­marks næst­stør­ste fe­ri­e­hus­ud­le­jer med en år­lig om­sæt­ning på 500-600 mil­li­o­ner kro­ner.

Fir­ma­et med ho­ved­sæ­de i Hu­ne ved Blok­hus ud­le­jer i dag om­kring 7.000 som­mer­hu­se og har 21 lo­ka­laf­de­lin­ger med i alt 135 fa­stan­sat­te, som i høj­sæ­so­nen vok­ser til 1.000 me­d­ar­bej­de­re. En be­ty­de­lig del af de re­ste­ren­de 25 pro­cent ak­tier i fir­ma­et ejes fort­sat af æg­te­par­ret.

”Men fon­den bli­ver vo­res ho­ve­d­ar­ving,” slut­ter Kjeld An­der­sen.

Skri­bent

Dorthe Kirkgaard Nielsen
Dort­he Kirk­gaard Ni­el­sen
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.