Bent O. Jørgensens Fond hæver uddelingsrammen

Bent O. Jørgensens Fond sætter flere penge af til uddelinger. Det fremgår af det netop offentliggjorte årsregnskab for fonden, der ejer transportvirksomheden Dansk Auto Logik A/S.

Be­sty­rel­sen i Bent O. Jør­gen­sens Fond for­ø­ger ud­de­lings­ram­men med 2,5 mio. kr. af årets re­sul­tat. Det frem­går af fon­dens års­regn­skab for 2018/2019, som blev of­fent­lig­gjort i sid­ste uge. 

Det he­le­je­de dat­ter­sel­skab i Bent O. Jør­gen­sens Fond, Dansk Au­to Lo­gik A/S, blev grund­lagt i 1962 af fon­dens stif­ter i Ka­lund­borg. Sel­ska­bet er i dag lan­dets stør­ste bil­trans­por­tør med ca. 300 medarbejdere.

Og net­op stif­ter­fa­mi­li­en, sel­ska­bets me­d­ar­bej­de­re og Ka­lund­borg-eg­nen ud­gør de tre søj­ler i fon­dens uddelingspolitik.
De se­ne­ste fem år har fon­den ud­delt over 3 mio. kr. til det al­men­nyt­ti­ge ud­de­lings­for­mål, hvil­ket sva­rer til to tred­je­del af de sam­le­de uddelingsbeløb. 

Støtte til håndværksuddannelse

Fon­den har i året mod­ta­get ud­byt­te på fem mio. kr. fra dat­ter­sel­ska­bet, og med de nye hen­læg­gel­ser til ud­de­lings­ram­men kan fonds­be­sty­rel­sen rå­de over et sam­let ud­de­lings­be­løb på 5 mio. i in­de­væ­ren­de regnskabsår. 

”Fon­den fin­der, at der in­den for den­ne ram­me er af­sat til­stræk­ke­li­ge mid­ler til vel­gø­ren­de, kul­tu­rel­le el­ler sport­s­li­ge for­mål i Ka­lund­borg Kom­mu­ne samt fon­dens øv­ri­ge for­mål,” skri­ver be­sty­rel­sen i ledelsesberetningen. 

Fon­dens kon­kre­te ud­de­lings­po­li­tik på det al­men­nyt­ti­ge om­rå­de har bla. fo­kus på hånd­værks­mæs­si­ge ud­dan­nel­ser i lokalområdet. 

”Fon­den ar­bej­der med støt­te til ud­vik­ling af ud­dan­nel­se in­den for prak­ti­ske fag, så­le­des at un­ge i Ka­lund­borg Kom­mu­ne får bed­re mu­lig­he­der for at få læ­re­plad­ser li­ge­som fon­den pri­o­ri­te­rer kom­mu­nens sva­ge bor­ge­re, her­un­der æl­dre,” skri­ver fondsledelsen.

To ud af tre uddelingskroner går til almennyttige formål i Kalundborg

Regn­skabårDes­cen­den­ter af stifter
(kr.)
Tid­li­ge­re ansatte
(kr.)
For­mål mm. i Kalundborg
(kr.)
18/190100.000348.000
17/181.080.00026.0001.374.858
16/17072.000828.250
15/160223.400298.500
14/15025.000311.000
1.080.000446.4003.160.608

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer