Ny rapport: Intensivt læringsforløb har ingen effekt

Det in­ten­si­ve lærings­for­løb Kø­ben­hav­ner­aka­de­miet har in­gen ef­fekt på hver­ken ele­ver­nes fag­li­ge resul­tater el­ler de­res triv­sel, vi­ser en ny rap­port fra Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­center og Rambøll.

Foreløbig effektanalyse

Hver­ken ele­ver­nes re­sul­ta­ter i dansk, ma­te­ma­tik el­ler ele­ver­nes triv­sel på­vir­kes af at del­ta­ge i det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et, der er rul­let ud til fo­re­lø­big 13 kø­ben­havn­ske folkeskoler.

Det er blandt ho­ved­kon­klu­sio­ner­ne i en ny rap­port ud­ar­bej­det af Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter og kon­su­lentvirk­som­he­den Ram­bøll på veg­ne af Bi­ku­ben­fon­den og Eg­mont Fonden.

Rap­por­ten hand­ler om Kø­ben­hav­nera­ka­de­miets ef­fekt på del­ta­ger­nes fag­li­ge ni­veau, triv­sel, fra­vær og uddannelsesparathedsvurdering.

Om ef­fek­ten af det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb på ele­ver­nes fag­li­ge ni­veau kon­klu­de­rer for­fat­ter­ne i rapporten:

“Vi kan der­med si­ge, at Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et gør så lil­le en fag­lig for­skel for de del­ta­gen­de ele­ver, at vi ik­ke kan må­le den.”

I for­hold til ele­ver­nes triv­sel fin­der un­der­sø­gel­sen hel­ler in­gen effekt.

Med hen­syn til del­ta­ger­nes fra­vær og de­res ud­dan­nel­ses­pa­rat­hed fin­der rap­por­tens for­fat­te­re små ef­fek­ter – bå­de po­si­ti­ve og negative.

Del­ta­ger­ne i Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et har ek­sem­pel­vis hø­je­re ulov­ligt fra­vær end kon­trol­grup­pen, men la­ve­re grad af sygefravær.

Del­ta­ger­ne bli­ver des­u­den i min­dre grad end kon­trol­grup­pen vur­de­ret so­ci­alt pa­ra­te til at ta­ge en uddannelse.

Hvad an­går sy­ge­fra­vær og ud­dan­nel­ses­pa­rat­hed er re­sul­ta­ter­ne dog be­hæf­tet med en vis usik­ker­hed, skri­ver for­fat­ter­ne til rapporten.

Tidligere tal var mere positive

Den nye rap­port er en del af en stør­re ef­fek­tun­der­sø­gel­se af de tre in­ten­si­ve læ­rings­for­løb Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et samt af Dren­ge­a­ka­de­mi­et og Plan T, som er fi­nan­si­e­ret af Bi­ku­ben­fon­den og Egmontfonden. 

Om Københavnerakademiet

Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et er et så­kaldt in­ten­sivt læ­rings­for­løb, der er ud­vik­let med støt­te fra Bi­ku­ben­fon­den i et sam­ar­bej­de mel­lem Løk­ke­Fon­den og kon­su­lent­hu­set Implement.

For­lø­bet be­står af et 2-ugers in­ten­sivt læ­rings­for­løb i be­gyn­del­sen af sko­le­å­ret og der­ef­ter to ugent­li­ge, op­føl­gen­de ‘læ[email protected]ære-lektioner’ gen­nem bå­de 8. og 9. klasse.

Der er der ta­le om et læn­ge­re­va­ren­de læ­rings­for­løb, som først af­slut­tes ved slut­nin­gen af 9. klasse. 

For­lø­bet til­by­des til dren­ge i 8. klas­se, som er fag­ligt ud­for­dre­de i fol­ke­sko­len, men sam­ti­dig er mo­ti­ve­ret til at gø­re en ek­stra ind­sats for at frem­me de­res fag­li­ge indlæring. 

Tid­li­ge­re rap­por­ter har vist me­re loven­de re­sul­ta­ter, men iføl­ge rap­por­tens for­fat­te­re er den ny­e­ste rap­port me­re på­li­de­lig, for­di den byg­ger på bed­re data.

“Re­sul­ta­ter­ne af­vi­ger så­le­des fra de fo­re­lø­bi­ge re­sul­ta­ter i no­ta­tet fra 2018. En for­kla­ring på den­ne for­skel kan for det før­ste væ­re, at vi har fle­re ob­ser­va­tio­ner med i den­ne ana­ly­se. Ved at vi kan in­klu­de­re fle­re ob­ser­va­tio­ner fra fle­re for­løb af KA, har vi me­re styr­ke til at ud­ta­le os om den san­de læ­rings­ef­fekt af ind­sat­sen. Vi må dog fort­sat ta­ge for­be­hold for, at der, selv med da­ta fra fle­re år­gan­ge, er ta­le om en re­la­tivt lil­le stikprø­ve, som van­ske­lig­gør mu­lig­he­den for at dra­ge sik­re kon­klu­sio­ner om en po­ten­ti­el ef­fekt af for­lø­bet,” skri­ver rap­por­tens forfattere .

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde vil gøre det ”cool” at blive håndværker

”Alar­me­ren­de.” Så al­vor­lig er si­tu­a­tio­nen iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang, når det gæl­der den be­sked­ne an­del af dan­ske un­ge, som star­ter på…

Nye erhvervsfonde i 2020: Lokale fællesskaber, storfonde og Remee var blandt initiativtagerne

Små lands­by­sam­fund og sto­re fon­de stod bag en stor del af årets 29 nystif­te­de er­hvervs­fon­de (se li­sten ne­derst i ar­tik­len for me­re in­for­ma­tion).   Det er…

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Ny Carlsbergfondet giver 20 mio. til kunstvidenskabelig forskning

‘Den dan­ske skrift­de­sign­tra­di­tion 1890-1970’, ‘Na­tio­nal­gal­le­ri­er i en bryd­nings­tid’ og ‘Dansk-ja­pan­ske kunst­for­bin­del­ser før og ef­ter An­den Ver­denskrig’. Så­dan ly­der tit­ler­ne på tre af de 13 nye…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Coronakrise

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…