Ny rapport: Intensivt læringsforløb har ingen effekt

Det intensive lærings­for­løb Kø­ben­hav­ner­aka­de­miet har ingen effekt på hverken ele­ver­nes faglige resul­tater eller deres triv­sel, viser en ny rap­port fra Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­center og Rambøll.

Foreløbig effektanalyse

Hver­ken ele­ver­nes re­sul­ta­ter i dansk, ma­te­ma­tik el­ler ele­ver­nes triv­sel på­vir­kes af at del­ta­ge i det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et, der er rul­let ud til fo­re­lø­big 13 kø­ben­havn­ske folkeskoler.

Det er blandt ho­ved­kon­klu­sio­ner­ne i en ny rap­port ud­ar­bej­det af Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter og kon­su­lentvirk­som­he­den Ram­bøll på veg­ne af Bi­ku­ben­fon­den og Eg­mont Fonden.

Rap­por­ten hand­ler om Kø­ben­hav­nera­ka­de­miets ef­fekt på del­ta­ger­nes fag­li­ge ni­veau, triv­sel, fra­vær og uddannelsesparathedsvurdering.

Om ef­fek­ten af det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb på ele­ver­nes fag­li­ge ni­veau kon­klu­de­rer for­fat­ter­ne i rapporten:

“Vi kan der­med si­ge, at Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et gør så lil­le en fag­lig for­skel for de del­ta­gen­de ele­ver, at vi ik­ke kan må­le den.”

I for­hold til ele­ver­nes triv­sel fin­der un­der­sø­gel­sen hel­ler in­gen effekt.

Med hen­syn til del­ta­ger­nes fra­vær og de­res ud­dan­nel­ses­pa­rat­hed fin­der rap­por­tens for­fat­te­re små ef­fek­ter – bå­de po­si­ti­ve og negative.

Del­ta­ger­ne i Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et har ek­sem­pel­vis hø­je­re ulov­ligt fra­vær end kon­trol­grup­pen, men la­ve­re grad af sygefravær.

Del­ta­ger­ne bli­ver des­u­den i min­dre grad end kon­trol­grup­pen vur­de­ret so­ci­alt pa­ra­te til at ta­ge en uddannelse.

Hvad an­går sy­ge­fra­vær og ud­dan­nel­ses­pa­rat­hed er re­sul­ta­ter­ne dog be­hæf­tet med en vis usik­ker­hed, skri­ver for­fat­ter­ne til rapporten.

Tidligere tal var mere positive

Den nye rap­port er en del af en stør­re ef­fek­tun­der­sø­gel­se af de tre in­ten­si­ve læ­rings­for­løb Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et samt af Dren­ge­a­ka­de­mi­et og Plan T, som er fi­nan­si­e­ret af Bi­ku­ben­fon­den og Egmontfonden. 

Om Københavnerakademiet

Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et er et så­kaldt in­ten­sivt læ­rings­for­løb, der er ud­vik­let med støt­te fra Bi­ku­ben­fon­den i et sam­ar­bej­de mel­lem Løk­ke­Fon­den og kon­su­lent­hu­set Implement.

For­lø­bet be­står af et 2-ugers in­ten­sivt læ­rings­for­løb i be­gyn­del­sen af sko­le­å­ret og der­ef­ter to ugent­li­ge, op­føl­gen­de ‘lær@lære-lektioner’ gen­nem bå­de 8. og 9. klasse.

Der er der ta­le om et læn­ge­re­va­ren­de læ­rings­for­løb, som først af­slut­tes ved slut­nin­gen af 9. klasse. 

For­lø­bet til­by­des til dren­ge i 8. klas­se, som er fag­ligt ud­for­dre­de i fol­ke­sko­len, men sam­ti­dig er mo­ti­ve­ret til at gø­re en ek­stra ind­sats for at frem­me de­res fag­li­ge indlæring. 

Tid­li­ge­re rap­por­ter har vist me­re loven­de re­sul­ta­ter, men iføl­ge rap­por­tens for­fat­te­re er den ny­e­ste rap­port me­re på­li­de­lig, for­di den byg­ger på bed­re data.

“Re­sul­ta­ter­ne af­vi­ger så­le­des fra de fo­re­lø­bi­ge re­sul­ta­ter i no­ta­tet fra 2018. En for­kla­ring på den­ne for­skel kan for det før­ste væ­re, at vi har fle­re ob­ser­va­tio­ner med i den­ne ana­ly­se. Ved at vi kan in­klu­de­re fle­re ob­ser­va­tio­ner fra fle­re for­løb af KA, har vi me­re styr­ke til at ud­ta­le os om den san­de læ­rings­ef­fekt af ind­sat­sen. Vi må dog fort­sat ta­ge for­be­hold for, at der, selv med da­ta fra fle­re år­gan­ge, er ta­le om en re­la­tivt lil­le stikprø­ve, som van­ske­lig­gør mu­lig­he­den for at dra­ge sik­re kon­klu­sio­ner om en po­ten­ti­el ef­fekt af for­lø­bet,” skri­ver rap­por­tens forfattere .

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer