Trygfonden øger uddelingsniveauet

Tryghedsgruppens repræsentantskab har netop besluttet at hæve Trygfondens ud­de­lings­ni­veau fra 2020.

Trygfondens uddelinger 2005-2020
Il­lu­stra­tion: Trygfonden

Fra års­skif­tet bli­ver der end­nu fle­re pen­ge til Tryg­fon­dens al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab har net­op be­slut­tet at hæ­ve ud­de­lings­ni­veau­et fra de nu­væ­ren­de 600 mio. kr. til 650 mio. kr. årligt.

Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse.

”Vi er me­get be­vid­ste om, at vi i Tryg­fon­den spil­ler en vig­tig rol­le for at styr­ke tryg­he­den i Dan­mark. Vi ar­bej­der in­den for om­rå­der­ne sik­ker­hed, sund­hed og triv­sel, for­di vi ved, at det er om­rå­der, der har stor be­tyd­ning for dan­sker­nes tryg­hed. Der­for ærg­rer det os og­så, at vi må si­ge nej til nog­le af de go­de an­søg­nin­ger, vi mod­ta­ger, som kan gø­re en for­skel for man­ge men­ne­sker. Nog­le af de an­søg­nin­ger vil vi ger­ne ska­be me­re rum til at kun­ne støt­te i 2020,” for­kla­rer Ida So­fie Jen­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Tryghedsgruppen.

Tryg­fon­den mod­ta­ger hvert år ca. 2.300 an­søg­nin­ger. For­ø­gel­sen af ud­de­lings­ni­veau­et skal des­u­den ses i ly­set af, at det er ble­vet be­slut­tet at ud­vi­de Tryg­fon­dens ind­sat­ser med et nyt fo­ku­s­om­rå­de: Di­gi­tal tryghed.

”Dan­mark er et af ver­dens mest di­gi­ta­li­se­re­de sam­fund. Det fø­rer et stort so­ci­alt, øko­no­misk og de­mo­kra­tisk po­ten­ti­a­le med sig, men det med­fø­rer desvær­re og­så nye trus­ler mod tryg­he­den i form af di­gi­tal kri­mi­na­li­tet, mi­s­in­for­ma­tion og en hård to­ne on­li­ne. Tryg­Fon­den har ar­bej­det med om­rå­det i nog­le år, men ved at ska­be et selv­stæn­digt fo­ku­s­om­rå­de vil vi ger­ne syn­lig­gø­re, at vi øn­sker at mod­ta­ge fo­ku­se­re­de an­søg­nin­ger og at ind­gå sam­ar­bej­de med re­le­van­te part­ne­re på om­rå­det,” ud­ta­ler Ida So­fie Jen­sen i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer