EFC: Momentum for arbejdet mod et fælles EU-marked for filantropi

European Foundation Centre, EFC, oplever lige nu et momentum for organisationens og det europæiske fondsnetværk DAFNEs fælles bestræbelser på at opnå et europæisk ‘single market’ for filantropi.

“Der er en form for mo­men­tum li­ge nu.”

Så­dan si­ger Han­na Sur­matz, enabling en­viron­ment ma­na­ger i EFC. Ud­ta­lel­sen gæl­der EFC’s og DAF­NEs fæl­les be­stræ­bel­ser på at ska­be de bedst mu­li­ge ram­mer for et fæl­les, eu­ro­pæ­isk mar­ked for filan­tro­pi. En sag de to or­ga­ni­sa­tio­ner gen­nem læn­ge­re tid har kæm­pet for, og som nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har skre­vet om.

Ud­ta­lel­sen fra Han­na Sur­matz føl­ger blandt an­det i kølvan­det på de­bat­mø­det ‘Sing­le mar­ket for philant­hro­py ‒ hel­ping un­lo­ck the po­ten­ti­al for pu­blic good across Eu­ro­pe’, der blev af­holdt i Eu­ro­pa-par­la­men­tet på fon­de­nes dag den 1. oktober. 

Et de­bat­mø­de EFC og DAFNE stod bag, og som den ty­ske par­la­men­ta­ri­ker Ni­co­la Be­er var of­fi­ci­el vært for. Fle­re EU-par­la­men­ta­ri­ke­re, re­præ­sen­tan­ter fra Eu­ro­pa-kom­mis­sio­nen, EØSU og det Eu­ro­pæ­i­ske Re­gions­ud­valg var til stede.

“De­bat­ten den 1. ok­to­ber skab­te et me­get po­si­tivt skub frem mod, at filan­tro­pi­en kan bli­ve me­re an­er­kendt af EU-lov­gi­ver­ne som et af­gø­ren­de ele­ment til at støt­te ci­vil­sam­fun­det, de eu­ro­pæ­i­ske ker­ne­vær­di­er som de­mo­kra­ti, rets­stats­prin­cip­pet, fun­da­men­tale ret­tig­he­der og lig­nen­de,” si­ger Han­na Surmatz.

Hun for­tæl­ler, at der blandt de frem­mød­te på de­bat­mø­det teg­ne­de sig en al­li­an­ce på tværs af bå­de po­li­ti­ske skel og EU-agen­tu­rer for at ar­bej­de på at gi­ve filan­tro­pi­en de bedst mu­li­ge ram­mer for at vir­ke på kryds og tværs af de eu­ro­pæ­i­ske grænser.

En fri be­væ­gel­se, EFC og DAFNE me­ner, der i øje­blik­ket er stærkt svæk­ket af for­skel­li­ge reg­ler og for­ord­nin­ger på bå­de EU- og na­tio­nalt niveau.

“En foruroligende udvikling”

Mens EFC op­le­ver et mo­men­tum for “at slip­pe filan­tro­pi­en fri” sær­ligt i ly­set af et nyvalgt EU-par­la­ment og af den ge­ne­rel­le in­ter­es­se for det filan­tro­pi­ske om­rå­de, for­tæl­ler Han­na Sur­matz, at der sam­ti­dig bli­ver ind­ført end­nu fle­re re­strik­ti­ve reg­ler og til­tag, der gør det svæ­re­re at be­dri­ve filan­tro­pi på tværs af EU-lan­de­nes græn­ser – blandt an­det for at hol­de ci­vil­sam­fun­det i en kor­te­re snor. 

“En foru­ro­li­gen­de ud­vik­ling,” kal­der Han­na Sur­matz det, og der­for me­ner EFC og­så, at det er sær­ligt vig­tigt at sæt­te et fæl­les mar­ked for filan­tro­pi­en på dags­or­de­nen net­op nu.

“Så vi vil ger­ne eks­pli­cit prom­ove­re nød­ven­dig­he­den af og styr­ker­ne ved et fæl­les mar­ked for filan­tro­pi. Og det er helt sik­kert et rig­tig godt tids­punkt at in­ten­si­ve­re sam­ta­len om­kring pro­ble­mer­ne,” si­ger Han­ne Surmatz.

“For vi er sta­dig langt fra at ha­ve li­ge vil­kår for filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner og fon­de sam­men­lig­net med virk­som­he­der, der kan flyt­te sig frit in­den for EU. Så­dan­ne mu­lig­he­der er der sta­dig ik­ke for filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner, do­no­rer og fon­de,” slut­ter hun.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer