EFC: Momentum for arbejdet mod et fælles EU-marked for filantropi

Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre, EFC, op­le­ver li­ge nu et mo­men­tum for or­ga­ni­sa­tio­nens og det eu­ro­pæ­i­ske fonds­net­værk DAF­NEs fæl­les be­stræ­bel­ser på at op­nå et eu­ro­pæ­isk ‘sing­le mar­ket’ for filan­tro­pi.

“Der er en form for mo­men­tum li­ge nu.”

Så­dan si­ger Han­na Sur­matz, enabling en­viron­ment ma­na­ger i EFC. Ud­ta­lel­sen gæl­der EFC’s og DAF­NEs fæl­les be­stræ­bel­ser på at ska­be de bedst mu­li­ge ram­mer for et fæl­les, eu­ro­pæ­isk mar­ked for filan­tro­pi. En sag de to or­ga­ni­sa­tio­ner gen­nem læn­ge­re tid har kæm­pet for, og som nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har skre­vet om.

Ud­ta­lel­sen fra Han­na Sur­matz føl­ger blandt an­det i kølvan­det på de­bat­mø­det ‘Sing­le mar­ket for philant­hro­py ‒ hel­ping un­lo­ck the po­ten­ti­al for pu­blic good across Eu­ro­pe’, der blev af­holdt i Eu­ro­­pa-par­la­­men­tet på fon­de­nes dag den 1. ok­to­ber.

Et de­bat­mø­de EFC og DAFNE stod bag, og som den ty­ske par­la­men­ta­ri­ker Ni­co­la Be­er var of­fi­ci­el vært for. Fle­re EU-par­la­­men­ta­ri­ke­re, re­præ­sen­tan­ter fra Eu­ro­­pa-kom­­mis­sio­­nen, EØSU og det Eu­ro­pæ­i­ske Re­gions­ud­valg var til ste­de.

“De­bat­ten den 1. ok­to­ber skab­te et me­get po­si­tivt skub frem mod, at filan­tro­pi­en kan bli­ve me­re an­er­kendt af EU-lov­­gi­ver­­ne som et af­gø­ren­de ele­ment til at støt­te ci­vil­sam­fun­det, de eu­ro­pæ­i­ske ker­ne­vær­di­er som de­mo­kra­ti, rets­stats­prin­cip­pet, fun­da­men­tale ret­tig­he­der og lig­nen­de,” si­ger Han­na Sur­matz.

Hun for­tæl­ler, at der blandt de frem­mød­te på de­bat­mø­det teg­ne­de sig en al­li­an­ce på tværs af bå­de po­li­ti­ske skel og EU-agen­tu­rer for at ar­bej­de på at gi­ve filan­tro­pi­en de bedst mu­li­ge ram­mer for at vir­ke på kryds og tværs af de eu­ro­pæ­i­ske græn­ser.

En fri be­væ­gel­se, EFC og DAFNE me­ner, der i øje­blik­ket er stærkt svæk­ket af for­skel­li­ge reg­ler og for­ord­nin­ger på bå­de EU- og na­tio­nalt ni­veau.

“En foruroligende udvikling”

Mens EFC op­le­ver et mo­men­tum for “at slip­pe filan­tro­pi­en fri” sær­ligt i ly­set af et nyvalgt EU-par­la­­ment og af den ge­ne­rel­le in­ter­es­se for det filan­tro­pi­ske om­rå­de, for­tæl­ler Han­na Sur­matz, at der sam­ti­dig bli­ver ind­ført end­nu fle­re re­strik­ti­ve reg­ler og til­tag, der gør det svæ­re­re at be­dri­ve filan­tro­pi på tværs af EU-lan­­de­­nes græn­ser – blandt an­det for at hol­de ci­vil­sam­fun­det i en kor­te­re snor.

“En foru­ro­li­gen­de ud­vik­ling,” kal­der Han­na Sur­matz det, og der­for me­ner EFC og­så, at det er sær­ligt vig­tigt at sæt­te et fæl­les mar­ked for filan­tro­pi­en på dags­or­de­nen net­op nu.

“Så vi vil ger­ne eks­pli­cit prom­ove­re nød­ven­dig­he­den af og styr­ker­ne ved et fæl­les mar­ked for filan­tro­pi. Og det er helt sik­kert et rig­tig godt tids­punkt at in­ten­si­ve­re sam­ta­len om­kring pro­ble­mer­ne,” si­ger Han­ne Sur­matz.

“For vi er sta­dig langt fra at ha­ve li­ge vil­kår for filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner og fon­de sam­men­lig­net med virk­som­he­der, der kan flyt­te sig frit in­den for EU. Så­dan­ne mu­lig­he­der er der sta­dig ik­ke for filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner, do­no­rer og fon­de,” slut­ter hun.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.