EFC: Momentum for arbejdet mod et fælles EU-marked for filantropi

Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre, EFC, op­le­ver li­ge nu et mo­men­tum for or­ga­ni­sa­tio­nens og det eu­ro­pæ­i­ske fonds­net­værk DAF­NEs fæl­les be­stræ­bel­ser på at op­nå et eu­ro­pæ­isk ‘sing­le mar­ket’ for filantropi.

“Der er en form for mo­men­tum li­ge nu.”

Så­dan si­ger Han­na Sur­matz, enabling en­viron­ment ma­na­ger i EFC. Ud­ta­lel­sen gæl­der EFC’s og DAF­NEs fæl­les be­stræ­bel­ser på at ska­be de bedst mu­li­ge ram­mer for et fæl­les, eu­ro­pæ­isk mar­ked for filan­tro­pi. En sag de to or­ga­ni­sa­tio­ner gen­nem læn­ge­re tid har kæm­pet for, og som nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har skre­vet om.

Ud­ta­lel­sen fra Han­na Sur­matz føl­ger blandt an­det i kølvan­det på de­bat­mø­det ‘Sing­le mar­ket for philant­hro­py ‒ hel­ping un­lo­ck the po­ten­ti­al for pu­blic good across Eu­ro­pe’, der blev af­holdt i Eu­ro­­pa-par­la­­men­tet på fon­de­nes dag den 1. oktober. 

Et de­bat­mø­de EFC og DAFNE stod bag, og som den ty­ske par­la­men­ta­ri­ker Ni­co­la Be­er var of­fi­ci­el vært for. Fle­re EU-par­la­­men­ta­ri­ke­re, re­præ­sen­tan­ter fra Eu­ro­­pa-kom­­mis­sio­­nen, EØSU og det Eu­ro­pæ­i­ske Re­gions­ud­valg var til stede.

“De­bat­ten den 1. ok­to­ber skab­te et me­get po­si­tivt skub frem mod, at filan­tro­pi­en kan bli­ve me­re an­er­kendt af EU-lov­­gi­ver­­ne som et af­gø­ren­de ele­ment til at støt­te ci­vil­sam­fun­det, de eu­ro­pæ­i­ske ker­ne­vær­di­er som de­mo­kra­ti, rets­stats­prin­cip­pet, fun­da­men­tale ret­tig­he­der og lig­nen­de,” si­ger Han­na Surmatz.

Hun for­tæl­ler, at der blandt de frem­mød­te på de­bat­mø­det teg­ne­de sig en al­li­an­ce på tværs af bå­de po­li­ti­ske skel og EU-agen­tu­rer for at ar­bej­de på at gi­ve filan­tro­pi­en de bedst mu­li­ge ram­mer for at vir­ke på kryds og tværs af de eu­ro­pæ­i­ske grænser.

En fri be­væ­gel­se, EFC og DAFNE me­ner, der i øje­blik­ket er stærkt svæk­ket af for­skel­li­ge reg­ler og for­ord­nin­ger på bå­de EU- og na­tio­nalt niveau.

“En foruroligende udvikling”

Mens EFC op­le­ver et mo­men­tum for “at slip­pe filan­tro­pi­en fri” sær­ligt i ly­set af et nyvalgt EU-par­la­­ment og af den ge­ne­rel­le in­ter­es­se for det filan­tro­pi­ske om­rå­de, for­tæl­ler Han­na Sur­matz, at der sam­ti­dig bli­ver ind­ført end­nu fle­re re­strik­ti­ve reg­ler og til­tag, der gør det svæ­re­re at be­dri­ve filan­tro­pi på tværs af EU-lan­­de­­nes græn­ser – blandt an­det for at hol­de ci­vil­sam­fun­det i en kor­te­re snor. 

“En foru­ro­li­gen­de ud­vik­ling,” kal­der Han­na Sur­matz det, og der­for me­ner EFC og­så, at det er sær­ligt vig­tigt at sæt­te et fæl­les mar­ked for filan­tro­pi­en på dags­or­de­nen net­op nu.

“Så vi vil ger­ne eks­pli­cit prom­ove­re nød­ven­dig­he­den af og styr­ker­ne ved et fæl­les mar­ked for filan­tro­pi. Og det er helt sik­kert et rig­tig godt tids­punkt at in­ten­si­ve­re sam­ta­len om­kring pro­ble­mer­ne,” si­ger Han­ne Surmatz.

“For vi er sta­dig langt fra at ha­ve li­ge vil­kår for filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner og fon­de sam­men­lig­net med virk­som­he­der, der kan flyt­te sig frit in­den for EU. Så­dan­ne mu­lig­he­der er der sta­dig ik­ke for filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner, do­no­rer og fon­de,” slut­ter hun.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: