Realdanias investeringsdirektør skifter græsgange

Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­di­rek­tør Pe­ter Jo­han­sen bli­ver in­den læn­ge selv­stæn­dig og stop­per i sam­me for­bin­del­se ved Re­al­da­nia.

Peter Johansen (foto: Leif Tuxen)
Pe­ter Jo­han­sen (fo­to: Leif Tuxen)

Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­di­rek­tør Pe­ter Jo­han­sen bli­ver in­den læn­ge selv­stæn­dig. I sam­me for­bin­del­se stop­per han i Re­al­da­nia. Hans af­lø­ser er ef­ter pla­nen på plads i lø­bet af kort tid og ta­ger over i før­ste halv­del af 2020.

Det op­ly­ser Re­al­da­nia i en pres­se­med­del­el­se.

Pe­ter Jo­han­sen har som CIO og in­ve­ste­rings­di­rek­tør stå­et i spid­sen for ud­vik­lin­gen af Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­stra­te­gi – ik­ke mindst de kom­men­de års stra­te­gi med øget fo­kus på mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger og sam­funds­ansvar, som be­sty­rel­sen ta­ger stil­ling til i slut­nin­gen af året.

”Be­sty­rel­sen har lagt linjer­ne for de kom­men­de års in­ve­ste­rings­stra­te­gi. Det­te er sket på bag­grund af et me­get flot styk­ke ar­bej­de fra Pe­ter Jo­han­sens si­de. Nu skal vi fin­de den per­son, der sam­men med vo­res dyg­ti­ge in­ve­ste­rings­team skal ek­se­kve­re stra­te­gi­en og sam­ti­dig vi­de­re­ud­vik­le vo­res ind­sats ved at fort­sæt­te den rej­se, Re­al­da­nia er på i for­hold til bl.a. øget sam­funds­ansvar og mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger. Jeg har kendt til Pe­ters over­vej­el­ser i et styk­ke tid, og vi er ret langt med at fin­de hans af­lø­ser. Om alt går vel, så får vi an­sat en ny in­ve­ste­rings­di­rek­tør i lø­bet af et par må­ne­der. Når vi ken­der ved­kom­men­de, af­ta­ler vi den kon­kre­te start­da­to og den over­le­ve­ring, der gi­ver den bedst mu­li­ge over­gang og pro­ces for Re­al­da­nia," ud­ta­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård i pres­se­med­del­el­sen.

Det er pla­nen, at Pe­ter Jo­han­sen fra­træ­der på et tids­punkt i lø­bet af før­ste hal­vår af 2020, når man har en ny in­ve­ste­rings­di­rek­tør på plads. Nu ser han frem til at af­prø­ve li­vet som selv­stæn­dig.

”Jeg har væ­ret – og er sta­dig – utro­lig glad for at ar­bej­de i Re­al­da­nia. Jeg har det på man­ge må­der som blom­men i et æg, og jeg ved, at jeg kom­mer til at sav­ne en helt fan­ta­stisk ar­bejds­plads. Sam­ti­dig har jeg i et styk­ke tid haft lyst til at af­prø­ve et ar­bejds­liv, hvor jeg kan sam­men­sæt­te min hver­dag af fle­re for­skel­li­ge ty­per af op­ga­ver, f.eks. kor­te­re pro­jek­tan­sæt­tel­ser, kon­su­len­ty­del­ser og be­sty­rel­ses­ar­bej­de. Jeg har et langt ar­bejds­liv i in­ve­ste­rings­bran­chen bag mig og har al­tid væ­ret an­sat – og væ­ret glad for det. Men hvis jeg skal prø­ve en an­den ty­pe ar­bejds­liv, så skal det væ­re nu,” si­ger Pe­ter Jo­han­sen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.