Annoncespot_img

Realdanias investeringsdirektør skifter græsgange

Realdanias investeringsdirektør Peter Johansen bliver inden længe selvstændig og stopper i samme forbindelse ved Realdania.

Peter Johansen (foto: Leif Tuxen)
Pe­ter Jo­han­sen (fo­to: Leif Tuxen)

Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­di­rek­tør Pe­ter Jo­han­sen bli­ver in­den læn­ge selv­stæn­dig. I sam­me for­bin­del­se stop­per han i Re­al­da­nia. Hans af­lø­ser er ef­ter pla­nen på plads i lø­bet af kort tid og ta­ger over i før­ste halv­del af 2020.

Det op­ly­ser Re­al­da­nia i en pressemeddelelse.

Pe­ter Jo­han­sen har som CIO og in­ve­ste­rings­di­rek­tør stå­et i spid­sen for ud­vik­lin­gen af Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­stra­te­gi – ik­ke mindst de kom­men­de års stra­te­gi med øget fo­kus på mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger og sam­funds­ansvar, som be­sty­rel­sen ta­ger stil­ling til i slut­nin­gen af året.

”Be­sty­rel­sen har lagt linjer­ne for de kom­men­de års in­ve­ste­rings­stra­te­gi. Det­te er sket på bag­grund af et me­get flot styk­ke ar­bej­de fra Pe­ter Jo­han­sens si­de. Nu skal vi fin­de den per­son, der sam­men med vo­res dyg­ti­ge in­ve­ste­rings­team skal ek­se­kve­re stra­te­gi­en og sam­ti­dig vi­de­re­ud­vik­le vo­res ind­sats ved at fort­sæt­te den rej­se, Re­al­da­nia er på i for­hold til bl.a. øget sam­funds­ansvar og mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger. Jeg har kendt til Pe­ters over­vej­el­ser i et styk­ke tid, og vi er ret langt med at fin­de hans af­lø­ser. Om alt går vel, så får vi an­sat en ny in­ve­ste­rings­di­rek­tør i lø­bet af et par må­ne­der. Når vi ken­der ved­kom­men­de, af­ta­ler vi den kon­kre­te start­da­to og den over­le­ve­ring, der gi­ver den bedst mu­li­ge over­gang og pro­ces for Re­al­da­nia," ud­ta­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård i pressemeddelelsen.

Det er pla­nen, at Pe­ter Jo­han­sen fra­træ­der på et tids­punkt i lø­bet af før­ste hal­vår af 2020, når man har en ny in­ve­ste­rings­di­rek­tør på plads. Nu ser han frem til at af­prø­ve li­vet som selvstændig.

”Jeg har væ­ret – og er sta­dig – utro­lig glad for at ar­bej­de i Re­al­da­nia. Jeg har det på man­ge må­der som blom­men i et æg, og jeg ved, at jeg kom­mer til at sav­ne en helt fan­ta­stisk ar­bejds­plads. Sam­ti­dig har jeg i et styk­ke tid haft lyst til at af­prø­ve et ar­bejds­liv, hvor jeg kan sam­men­sæt­te min hver­dag af fle­re for­skel­li­ge ty­per af op­ga­ver, f.eks. kor­te­re pro­jek­tan­sæt­tel­ser, kon­su­len­ty­del­ser og be­sty­rel­ses­ar­bej­de. Jeg har et langt ar­bejds­liv i in­ve­ste­rings­bran­chen bag mig og har al­tid væ­ret an­sat – og væ­ret glad for det. Men hvis jeg skal prø­ve en an­den ty­pe ar­bejds­liv, så skal det væ­re nu,” si­ger Pe­ter Johansen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer