Fondspenge til skibsudstilling i Helsingør og kulturhus i Vamdrup

Louis-Hansen Fonden bevilger penge til ny, permanent udstilling på Museet for Søfart i Helsingør, Bent O. Jørgensens Fond støtter byggeriet af nyt kulturhus i Vamdrup, mens 17 nye projekter inden for forskning i kunst og kunsthistorie i hele Danmark får stor økonomisk håndsrækning fra Novo Nordisk Fonden.

Tak­ket væ­re en be­vil­ling fra Lou­is-Han­sen Fon­den åb­ner en ny ud­stil­ling med fle­re end 200 skibs­mo­del­ler in­den for de næ­ste to år på M/S Mu­se­et for Sø­fart i Helsingør.

Når en ny ud­stil­ling med fle­re end 200 skibs­mo­del­ler, som for­tæl­ler 400 års dansk sø­farts­hi­sto­rie, åb­ner på M/S Mu­se­et for Sø­fart i Hels­in­gør, er det tak­ket væ­re en fondsbevilling.

Lou­is-Han­sen Fon­den har så­le­des net­op be­vil­get tre mil­li­o­ner kro­ner til en ny og per­ma­nent ud­stil­ling af M/S Mu­se­et for Sø­farts sam­ling af skibsmodeller.

De fa­sci­ne­ren­de og smuk­ke skibs­mo­del­ler bli­ver vakt til li­ve med film, lyd, ani­ma­tio­ner og mas­ser af in­for­ma­tion, skri­ver Mu­se­et for Sø­fart i en pres­se­med­del­el­se. Mu­se­ums­gæ­ster­ne kom­mer ik­ke ba­re tæt på mo­delski­be­ne, men kom­mer med om bord på ski­bet og får mu­lig­hed for at op­le­ve in­dret­nin­gen, kon­struk­tio­nen og li­vet, som det blev le­vet om bord på skibet.

For chef­ku­ra­tor Ma­rie Ør­sted­holm er det en gam­mel drøm, der nu går i opfyldelse.

"Nu kan vi en­de­lig vi­se he­le sam­lin­gen frem og gi­ve gæ­ster­ne ind­blik i sam­lin­gen og det im­po­ne­ren­de hånd­værk, der lig­ger bag hver ene­ste skibs­mo­del – bå­de i en fy­sisk ud­stil­ling på mu­se­et og i en ny on­li­ne da­ta­ba­se, så man kan dyk­ke ned i sam­lin­gen hjem­me­fra. Det bli­ver guf for mo­de­lel­ske­re og for al­le an­dre, der er fa­sci­ne­ret af hånd­vær­ket og de spæn­den­de hi­sto­ri­er, skibs­mo­del­ler gem­mer på. Med mo­der­ne tek­no­lo­gi kom­mer gæ­ster­ne til at op­le­ve mo­del­ler­ne på helt nye må­der bå­de for­tæl­lemæs­sigt, hånd­værks­mæs­sigt, visu­elt og rum­ligt,” Ma­rie Ørstedholm.

Det bli­ver guf for mo­de­lel­ske­re og for al­le an­dre, der er fa­sci­ne­ret af hånd­vær­ket og de spæn­den­de hi­sto­ri­er, skibs­mo­del­ler gem­mer på

Ma­rie Ør­sted­holm – Chef­ku­ra­tor, M/S Mu­se­et for Søfart

Skib­sen­tu­si­a­ster må dog væb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed. Den nye ud­stil­ling for­ven­tes nem­lig først at åb­ne in­den for de næ­ste to år.

Støtte til kunsthistorisk forskning

Vi fort­sæt­ter ugens fonds­ud­de­lings­over­flyv­ning til No­vo Nor­disk Fon­den, som net­op har gi­vet sam­men­lagt 26,3 mil­li­o­ner kro­ner til 17 nye pro­jek­ter in­den for forsk­ning i kunst og kunsthistorie.

De 17 pro­jek­ter for­de­ler sig på he­le 10 for­skel­li­ge vært­sin­sti­tu­tio­ner, og der­med er det for­ske­re i he­le Dan­mark, der får glæ­de af de ud­del­te midler.

Et af pro­jek­ter­ne skal til­knyt­tes mu­se­et KØN i Aar­hus, hvor Sti­ne He­bert vil la­ve en kunst­hi­sto­risk Po­st­doc om ’For­seg­le­de For­tæl­lin­ger’, som ud­for­sker ’In­ter­na­tio­nal Festi­val for Wo­men in the Arts’ i Kø­ben­havn i 1980.

Et an­det pro­jekt skal til­knyt­tes Ri­be Kunst­mu­se­um, hvor Ka­tri­ne Bruun Jør­gen­sen vil la­ve en kunst­hi­sto­risk ph.d. om ’Skøn­hed og fø­lel­se’ i det 20. år­hund­re­des dan­ske bil­led­kunsts skil­dring af mid­delal­de­ris­me, mens The­re­se Stou­gård på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i sit pro­jekt vil un­der­sø­ge sam­men­hæn­ge mel­lem vær­kers ef­ter­lig­nin­ger og re­præ­sen­ta­tio­ner af køn­si­den­ti­te­ter i det vi­cto­ri­an­ske Eng­lands billedkunst.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fon­den modt­og den i alt 80 an­søg­nin­ger til om­rå­det, og be­vil­lin­ger­ne er ud­delt til bå­de dan­ske og uden­land­ske for­ske­re og kunst­ne­re, der bi­dra­ger til at styr­ke de kunst­fag­li­ge forsk­nings­mil­jø­er i Danmark.

Næ­ste an­søg­nings­run­de åb­ner den 25. ok­to­ber 2022.

Unge flytter ind i civilsamfundets organisationer

En ny­ska­ben­de me­to­de skal gø­re or­ga­ni­sa­tio­ner bed­re til at lyt­te, ind­dra­ge og gi­ve un­ge re­el ind­fly­del­se, så end­nu fle­re un­ge får lyst til og mu­lig­hed for at sæt­te de­res af­tryk på de­res om­gi­vel­ser og del­ta­ge me­re ak­tivt i ud­vik­lin­gen af samfundet.

Me­to­den hed­der ’Giv-Et-År’ og byg­ger på ide­en om, at un­ge flyt­ter fy­sisk ind i or­ga­ni­sa­tio­nen og gi­ver et helt år af de­res liv til at væ­re ’fri­vil­li­ge’. Med en støt­te på 6,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Tu­borg­fon­det og Lauritzen Fon­den kan ud­vik­lings­cen­tret Ung­dom­sø­en over de næ­ste tre år vi­de­re­ud­vik­le og ud­bre­de Giv-Et-År-me­to­den til or­ga­ni­sa­tio­ner over he­le lan­det gen­nem net­værk, kom­mu­ni­ka­tion og en ny uddannelse.

Til au­gust flyt­ter ni un­ge ud på Ung­dom­sø­en midt i Øre­sund og ind i kul­tur- og med­bor­ger­hu­set Plat­for­men i Es­b­jerg, hvor i lø­bet af et år skal sæt­te de­res af­tryk på alt fra ak­ti­vi­te­ter og drift til kom­mu­ni­ka­tion og beslutningsprocesser.

”En af de sto­re kva­li­te­ter ved Giv-Et-År-pro­jek­tet er, at un­ge i helt bog­sta­ve­lig­ste og fy­sisk for­stand bli­ver pla­ce­ret der, hvor de har mu­lig­hed for at væ­re di­rek­te med­be­stem­men­de og øve ind­fly­del­se,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Gi­a­co­mel­lo fra Tu­borg­fon­det i en pressemeddelelse.

Fondsdonation redder kulturhusprojekt

Vi slut­ter i Vam­d­rup i Kol­ding Kom­mu­ne, hvor en vold­som pris­stig­ning på ma­te­ri­a­ler i april brag­te op­fø­rel­sen af kul­tur­hu­set Vo­res Hus i fa­re. Kul­tur­ud­val­get i Kol­ding Kom­mu­ne så sig nødsa­get til at an­nul­le­re ud­bud­det – men tak­ket væ­re en fond er fi­nan­si­e­rin­gen nu igen på plads for kulturhusprojektet.

Det skri­ver dag­bla­det Jyd­ske Ve­st­ky­sten på jv​.dk.

De 2,5 mil­li­o­ner kom­mer fra den er­hvervs­dri­ven­de fond Bent O. Jør­gen­sens Fond, som står bag Dansk Au­to Lo­gik i Vam­d­rup, og som iføl­ge avi­sen i for­vej­en har do­ne­ret 5,7 mil­li­o­ner kro­ner til projektet.

Vi blev enormt cho­ke­re­de over den ud­bud­s­run­de, hvor vi kun­ne se, at pri­sen steg helt vildt, så jeg er me­get glad for, at det har væ­ret mu­ligt at fin­de de ek­stra midler

Eva Kjer Han­sen – For­mand for kul­tur­ud­val­get, Kol­ding Kommune

Jens Holms Bi­bli­o­teks­fond har gi­vet til­sagn om en ek­stra be­vil­ling på tre mil­li­o­ner kro­ner, mens kom­mu­nen smi­der de sid­ste pen­ge i kulturhuspuljen.

”Vi blev enormt cho­ke­re­de over den ud­bud­s­run­de, hvor vi kun­ne se, at pri­sen steg helt vildt, så jeg er me­get glad for, at det har væ­ret mu­ligt at fin­de de ek­stra mid­ler. Det er me­get ge­ne­røst af Bent O. Jør­gen­sens Fond, og jeg har en stor tak­nem­me­lig­hed for, at de vil hjæl­pe os i den her si­tu­a­tion,” si­ger for­man­den for kul­tur­ud­val­get Eva Kjer Han­sen (V) til Jyd­ske Vestkysten.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer