BUPL ser med bekymring på fondes stigende involvering i landets daginstitutioner

Fonde kaster i stigende grad deres penge og opmærksomhed på projekter målrettet børn i landets dagtilbud. Det er langtfra problemfrit, lyder det fra pædagogernes fagforening, BUPL. Forsker fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), ved Aarhus Universitet opfordrer til, at udviklingen følges tæt og kritisk.

Fle­re fon­de har fo­kus ret­tet mod de al­ler­mind­ste børn i lan­dets dag­in­sti­tu­tio­ner (mo­del­fo­to).

Læ­rings­værk­ste­der fyldt med di­gi­ta­le og tek­no­lo­gi­ske red­ska­ber må­l­ret­tet fol­ke­sko­lens børn. Et pro­gram, der gør sang og mu­sik til en cen­tral del af hver­da­gen for de 0 til 3-åri­ge. En na­tur­fags­fond, der til­by­der fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb til samt­li­ge af lan­dets folkeskoler.

Læg der­til fon­de­nes år­li­ge be­vil­lin­ger på man­ge mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter og ind­sat­ser ret­tet mod børn i fol­ke­sko­len, bør­ne­ha­ver, vug­ge­stu­er og dagplejer.

Den sam­le­de li­ste over fond­spro­jek­ter, der in­vol­ve­rer børn og un­ge, bli­ver i de her år læn­ge­re og læn­ge­re. Og sam­ti­dig er der me­get, der ty­der på, at bør­ne­ne og­så bli­ver yn­gre og yngre.

Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra Chri­sti­an Chri­strup Kjeld­sen, der er for­sker og vi­ce­in­sti­tut­le­der på DPU, Dan­marks In­sti­tut for Pæ­da­go­gik og Ud­dan­nel­se, på Aar­hus Universitet.

”Der er en op­mærk­som­hed fra fon­de­ne på, at hvis der skal ska­bes en sam­funds­for­an­dring, så skal der kig­ges på de mind­ste børn og­så. Der er en sti­gen­de in­ter­es­se fra fon­de­ne i for­hold til og­så de yn­gre børn,” si­ger Chri­sti­an Chri­strup Kjeldsen.

Rig­tig man­ge fon­de kom­mer ind fra si­de­linj­en med nog­le fa­ste må­der at for­stå læ­ring og leg på

Las­se Bjerg Jør­gen­sen – Med­lem af for­ret­nings­ud­val­get, BUPL

Et brud med dansk dagtilbudstradition

Hos Bør­ne- og Ung­doms­pæ­da­go­ger­nes Lands­for­bund, BUPL, har man be­mær­ket ten­den­sen. Og or­ga­ni­sa­tio­nen fin­der den stærkt foruroligende.

”Vi har en hel del be­kym­rin­ger på det her om­rå­de. Det dan­ske dag­til­bud hvi­ler på dels den dan­ske dag­til­bud­stra­di­tion og dels den styr­ke­de pæ­da­go­gi­ske læ­re­plan, der be­skri­ver et hel­heds­syn på børn og de­res livs­mu­lig­he­der. Den fo­ku­se­rer blandt an­det på bar­nets mu­lig­hed for leg og på vig­tig­he­den af ven­ska­ber, der er et pæ­da­go­gisk grund­syn i Dan­mark. Men rig­tig man­ge fon­de kom­mer ind fra si­de­linj­en med nog­le fa­ste må­der at for­stå læ­ring og leg på. Det snæv­rer he­le den her for­stå­el­se, vi har af børns barn­dom ind. Sy­net og he­le for­stå­el­sen af at ud­vik­le sig som et barn, bli­ver indsnæv­ret til li­ge præ­cis det, som det på­gæl­den­de pro­jekt hand­ler om,” si­ger Las­se Bjerg Jør­gen­sen, der er er med­lem af BUP­Ls forretningsudvalg.

Han for­kla­rer, at han godt kan for­stå, hvor­for pæ­da­go­ger i lan­dets dag­in­sti­tu­tio­ner sø­ger om fondsmidler.

“I den snæv­re øko­no­mi, der of­te er i kom­mu­ner­ne, hvor der bli­ver fær­re og fær­re mu­lig­he­der for at gø­re ting selv, er det jo rart, når der kom­mer nog­le ind fra si­de­linj­en og til­by­der pen­ge. Men jeg hå­ber, at pæ­da­gog­pro­fes­sio­nen er stærk nok til at mod­stå det pres, som man­ge fon­des pro­jek­ter er i for­hold til, hvil­ken for­stå­el­se de brin­ger med sig,” si­ger Las­se Bjerg Jørgensen.

For ham er det vig­tigt at un­der­stre­ge, at pen­ge­ne ik­ke ba­re kom­mer “dum­pen­de ned fra him­len,” men at der of­te føl­ger en be­stemt må­de at for­stå tin­ge­ne på med.

”Det er ik­ke for­di, at vi tror, at fon­de­ne har on­de hen­sig­ter. Hen­sig­ter­ne er go­de nok, og de er of­te byg­get på smuk­ke og fag­li­ge ord om, hvad de ger­ne vil for­an­dre i ver­den. Men fon­de­ne har og­så nog­le be­stem­te for­mål og in­ter­es­ser, som de er sat i ver­den for at frem­me. Der­for skal vi for­hol­de os kri­tisk til dem, selv­om det, som fon­de­ne til­by­der, umid­del­bart pas­ser ind i den pæ­da­go­gi­ske prak­sis og de pæ­da­go­gi­ske mål, som er i den en­kel­te in­sti­tu­tion,” ly­der det fra Las­se Bjerg Jørgensen.

Sy­net og he­le for­stå­el­sen af at ud­vik­le sig som et barn, bli­ver indsnæv­ret til li­ge præ­cis det, som det på­gæl­den­de pro­jekt hand­ler om

Las­se Bjerg Jør­gen­sen – Med­lem af for­ret­nings­ud­val­get, BUPL

Han for­kla­rer, at en yder­li­ge­re be­kym­ring går på, om pro­jek­ter­ne vil væ­re eks­klu­de­ren­de for de børn, der læ­rer på en an­den må­de, end der er lagt op til i de for­skel­li­ge fondsprojekter.

”De over­ord­ne­de mål for de her pro­jek­ter er jo smuk­ke, men man skal væ­re op­mærk­som på, at for de børn, der har ud­for­drin­ger i den ene el­ler den an­den ret­ning, så kan de væ­re de­ci­de­re­de eks­klu­de­ren­de. Der­for er min ap­pel til fon­de­ne, at hvis de skal bru­ge pen­ge på den her må­de, så lyt al­tid til den pæ­da­go­gi­ske fag­lig­hed. For­stå, at der er man­ge ve­je til et godt liv, og pas på med at kom­me med en for snæ­ver læ­rings­for­stå­el­se el­ler læ­rings­kon­tekst,” si­ger Las­se Bjerg Jørgensen.

Forsker: Tendensen skal følges kritisk

For for­sker Chri­sti­an Chri­strup Kjeld­sen er den umid­del­ba­re vur­de­ring, at det ik­ke i sig selv er et pro­blem, at de dan­ske fon­de fo­ku­se­rer på selv me­get små børn, men han un­der­stre­ger, at der bør væ­re en op­mærk­som­hed på en ræk­ke pro­blem­stil­lin­ger i nog­le sammenhænge.

”Det kan for ek­sem­pel hand­le om, hvem det er, der sæt­ter ret­nin­gen for, hvad det er, der er vig­tigt i fol­ke­sko­len og dag­til­bud­de­ne. Der kan fon­de­nes øge­de fi­nan­si­e­ring kom­me til at spil­le en rol­le. Om­vendt bi­dra­ger fon­de­ne og­så til at lø­se nog­le af de sam­funds­ud­for­drin­ger, som vi står over­for,” si­ger Chri­sti­an Chri­strup Kjeldsen.

Han for­kla­rer, at en an­den pro­ble­ma­tik, der kan knyt­te sig til fon­de­nes en­ga­ge­ment i dag­til­bud­de­ne, kan op­stå, hvis pro­jek­ter­ne ik­ke er fuldt fi­nan­si­e­re­de, og in­sti­tu­tio­nen der­for må en­de med at gri­be i egen lom­me ef­ter ek­sem­pel­vis vikardækning.

”Vi ken­der pro­ble­ma­tik­ken fra forsk­nings­om­rå­det, hvor der of­te ik­ke er fi­nan­si­e­ret til­stræk­ke­ligt over­he­ad,” for­kla­rer Chri­sti­an Chri­strup Kjeldsen.

For for­ske­ren er det af­gø­ren­de, at der he­le ti­den er en di­a­log med fon­de­ne og en dis­kus­sion af de­res ind­sat­ser på de for­skel­li­ge områder.

”Jeg tror på, at vi skal ha­ve en lø­ben­de og kri­tisk de­bat om fon­de­nes in­vol­ve­ring. Så læn­ge vi har den, ser jeg ik­ke de sto­re pro­ble­mer. Jeg sy­nes ik­ke, at ba­lan­cen er skæv nu, og det tror jeg hel­ler ik­ke, at den bli­ver på den kor­te ba­ne, hvis vi fort­sæt­ter med at ha­ve en di­a­log og en dis­kus­sion om­kring det,” si­ger Chri­sti­an Chri­strup Kjeldsen.

Jeg tror på, at vi skal ha­ve en lø­ben­de og kri­tisk de­bat om fon­de­nes involvering

Chri­sti­an Chri­strup Kjeld­sen – For­sker, DPU

Projekter følger læreplanstemaer

Den dan­ske fonds­sek­tor har ik­ke en fæl­les bran­che­or­ga­ni­sa­tion, som, på veg­ne af sek­to­ren, vil­le kun­ne sva­re på BUP­Ls be­kym­rin­ger. Fun­dats har der­for fo­re­lagt de ge­ne­rel­le be­kym­rin­ger til en af de fon­de, som er ak­ti­ve på bør­ne­om­rå­det, for at hø­re, hvad fon­den har gjort sig af over­vej­el­ser på området.

Det dre­jer sig om No­vo Nor­disk Fon­den, der for få uger si­den be­vil­ge­de to mil­li­o­ner kro­ner til en na­tur­vi­den­skabs­festi­val for de 0 til 6-åri­ge, kal­det Mi­kro Sci­en­ce Festi­val. Bag festi­va­len står for­e­nin­gen Na­tur­vej­led­ning Dan­mark og det na­tio­na­le na­tur­fags­cen­ter, Astra.

Med be­vil­lin­gen øn­sker No­vo Nor­disk Fon­den blandt an­det at ska­be be­gej­string for na­tur­vi­den­skab blandt de mind­ste børn, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Fun­dats har spurgt fon­den, der er Dan­marks stør­ste må­lt på ud­de­lin­ger, om den i for­bin­del­se med til­bli­vel­sen af Mi­kro Sci­en­ce Festi­val og i fon­dens ge­ne­rel­le ar­bej­de og ud­de­lin­ger, har ta­get høj­de for de pro­ble­ma­tik­ker, som BUPL fremhæver.

Det gæl­der kon­kret ri­si­ko­en for, at for­stå­el­sen af leg og lær­dom er for snæ­ver, at fon­de­nes en­ga­ge­men­ter i dag­til­bud­de­ne kan ryk­ke ved in­sti­tu­tio­ner­nes fo­ku­s­om­rå­der, samt ri­si­ko­en for at snæv­re læ­rings­pro­jek­ter kan fø­re til eks­klu­de­ring af nog­le børn.

I en skrift­lig kom­men­tar til Fun­dats skri­ver Be­rith Bjørn­holm, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for educa­tion og out­reach i No­vo Nor­disk Fon­den at:

”I No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter vi et an­tal pro­jek­ter, hvor fo­kus er at styr­ke den na­tur­fag­li­ge al­men­dan­nel­se blandt dag­in­sti­tu­tions­børn. Dis­se pro­jek­ter er al­le pæ­da­go­gisk tæt knyt­te­de til læ­rer­planste­ma­et 'Na­tur, ude­liv og sci­en­ce'. Ind­hol­det af dis­se støt­te­de pro­jek­ter de­fi­ne­res og ud­fol­des ude­luk­ken­de af be­vil­lings­mod­ta­ger­ne og ik­ke af No­vo Nor­disk Fonden.”

Hun un­der­stre­ger des­u­den, at Mi­kro Sci­en­ce Festi­va­len er et fri­vil­ligt til­bud, og at Na­tur­vej­led­ning Dan­mark har vur­de­ret, at der ik­ke er be­hov for vi­kar­dæk­ning i de dag­in­sti­tu­tio­ner, som deltager.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer