Fejrer 140-års jubilæum med skruen i vandet

Stiftelsen Georg Stages Minde fejrer senere i maj 140-års jubilæum og kan glæde sig over at have et nyrenoveret skib og en eftertragtet uddannelse. Fondens direktør Asser Amdisen lægger dog ikke skjul på, at økonomien er bundet op på fortsat statstilskud og fortsat velvilje fra fondssektoren. "Uden fondsmidlerne ville skibet gå ned," siger direktøren.

Når Ge­org Sta­ge se­ne­re i maj fejrer 140-års ju­bilæum, er ski­bet ik­ke iden­tisk med dét, der sej­le­de ud i ver­den i 1882. I 1934 var det gam­le skib så slidt, at der blev byg­get et nyt, som er det, der sta­dig sejler.

Ons­dag den 25. maj er det præ­cis 140 år si­den, at ver­dens før­ste, ci­vi­le sko­leskib Ge­org Sta­ge stæv­ne­de ud på sit før­ste togt. Si­den er der ble­vet sej­let over det me­ste af Nor­d­eu­ro­pa og At­lan­ten, og om­kring 11.000 un­ge har få­et en sø­fart­s­ud­dan­nel­se på Ge­org Sta­ge, mens de be­fandt sig til søs.

140-års ju­bilæ­et for ski­bet og sø­fart­s­ud­dan­nel­sen er og­så en til­sva­ren­de mær­ke­dag for stif­tel­sen Ge­org Sta­ges Min­de, hvor stør­ste­delen af grund­ka­pi­ta­len i 1882 kom fra skibs­re­der Fre­de­rik Sta­ge og hans ko­ne Dor­o­t­hea. De hav­de kort tid for­in­den mi­stet de­res æld­ste søn, sø­man­den Ge­org Sta­ge, som var død af en lun­ge­syg­dom i en ung alder.

Par­rets øn­ske var, at den del af de­res for­mue, søn­nen skul­le ha­ve ar­vet, i ste­det blev brugt til at gi­ve un­ge mænd den før­ste er­fa­ring med et liv til søs på et der­til ind­ret­tet skoleskib.

Når Ge­org Sta­ge den 25. maj fejrer 140-års ju­bilæum, er ski­bet dog ik­ke iden­tisk med dét, der sej­le­de ud i ver­den i 1882. I 1934 var det gam­le skib så slidt, at der blev byg­get et nyt, som er det, der sta­dig sejler.

Sta­tens op­gø­rel­ser vi­ser, at 99,9 pro­cent af dem, vi har haft igen­nem vo­res ud­dan­nel­se, kom­mer i beskæftigelse

As­ser Am­di­sen – Di­rek­tør, stif­tel­sen Ge­org Sta­ges Minde

Iføl­ge di­rek­tø­ren i Ge­org Sta­ges Min­de, As­ser Am­di­sen, er det bå­de et skib, en ud­dan­nel­se og en fond i fin form, som fejrer ju­bilæum med ned­læg­gel­se af en krans på Ge­org Sta­ges grav på Hol­mens Kir­ke­gård, ju­bilæums­re­cep­tion med ta­ler af blandt an­dre ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Jes­per Pe­ter­sen og ud­gi­vel­se af en bog om Ge­org Sta­ge for­fat­tet af As­ser Amdisen.

”Langt hen ad vej­en er vi et godt sted. Ski­bet er jo ik­ke li­ge så gam­melt som stif­tel­sen og blev renove­ret for få år si­den for 60 mil­li­o­ner kro­ner, så det er helt i or­den. Og vi kan sam­ti­dig kon­sta­te­re, at vo­res ar­bej­de med de un­ge men­ne­sker i dén grad fort­sat gi­ver me­ning. Der er sta­dig rig­tig man­ge, som ger­ne vil ud at sej­le med Ge­org Sta­ge, og enormt man­ge virk­som­he­der, som ger­ne vil ha­ve ele­ver, der har sej­let med Ge­org Sta­ge. Og sta­tens op­gø­rel­ser vi­ser, at 99,9 pro­cent af dem, vi har haft igen­nem vo­res ud­dan­nel­se, kom­mer i be­skæf­ti­gel­se,” si­ger As­ser Amdisen.

126 elever om året

Hvert år ta­ger 126 un­ge i al­de­ren 18 til 22 år den grund­læg­gen­de sø­fart­s­ud­dan­nel­se på Ge­org Sta­ge – for­delt med 63 ele­ver på hvert af de to år­li­ge tog­ter. Med der­fra får de iføl­ge As­ser Am­di­sen bå­de dan­nel­se og en uddannelse.

”Sid­ste som­mer stod Met­te Fre­de­rik­sen i Fre­de­ri­cia og holdt en ta­le om, at 45.000 un­ge hver­ken går i sko­le, har en ud­dan­nel­se el­ler et ar­bej­de. Det er blandt an­dre nog­le af dis­se un­ge, der er fal­det uden for ud­dan­nel­ses­sy­ste­met el­ler ar­bejds­mar­ke­det, som vi ar­bej­der med, og det er en stor mis­for­stå­el­se at tro, de er uden ev­ner og ik­ke er bog­li­ge,” un­der­stre­ger As­ser Amdisen.

Hav­de jeg, da Ge­org Sta­ge skul­le renove­res, spurgt i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, om jeg kun­ne få 60 mil­li­o­ner kro­ner, vil­le jeg ha­ve få­et et blankt nej

As­ser Am­di­sen – Di­rek­tør, stif­tel­sen Ge­org Sta­ges Minde

Øko­no­mi­en er bun­det op på en kom­bi­na­tion af stat­stilskud og bi­drag fra fon­de, og iføl­ge di­rek­tø­ren for stif­tel­sen kan den ik­ke kla­re sig uden nog­le af delene.

”I Dan­mark fik vi med op­byg­gel­sen af vel­færds­sta­ten en op­fat­tel­se af, at alt, hvad der har med ud­dan­nel­se, forsk­ning og kul­tur at gø­re, er of­fent­li­ge pro­jek­ter. Men de sid­ste 20-30 år er der sket det, at der kom­mer fle­re og fle­re fond­s­pen­ge ind over blandt an­det ud­dan­nel­ses­sek­to­ren. Hav­de jeg, da Ge­org Sta­ge skul­le renove­res, spurgt i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, om jeg kun­ne få 60 mil­li­o­ner kro­ner, vil­le jeg ha­ve få­et et blankt nej. Til gen­gæld kan jeg hel­ler ik­ke få fon­de­ne til fast at gi­ve mig 17,4 mil­li­o­ner kro­ner hvert år i drift­stilskud – sva­ren­de til de pen­ge, vi i dag får fra sta­ten. Så for os er det en stærk mo­del at fun­ge­re som non-pro­fit-or­ga­ni­sa­tion og lig­ge midt imel­lem dels det stats­li­ge bi­drag, dels bi­dra­ge­ne fra fon­de og an­dre pri­va­te,” si­ger As­ser Amdisen.

Årlig fondsstøtte på syv-otte millioner

Han læg­ger ik­ke skjul på, at hvis de fon­de, der i stort an­tal støt­ter Ge­org Sta­ge, på et tids­punkt luk­ker kas­sen i, vil det sam­ti­dig væ­re slut med ud­dan­nel­ser­ne til søs.

”Fon­de­ne er livsvig­ti­ge for os og sik­rer hvert år dif­fe­ren­cen fra stat­stilskud­det på 17,4 mil­li­o­ner kro­ner og op til de cir­ka 24 mil­li­o­ner kro­ner, vi har i om­sæt­ning – det vil si­ge om­kring syv-ot­te mil­li­o­ner kro­ner fra fon­de­ne. Vir­ke­lig­he­den er, at uden fonds­mid­ler­ne vil­le ski­bet gå ned. Så vil­le vi sim­pelt­hen op­hø­re med at ek­si­ste­re,” si­ger As­ser Amdisen.

Blandt de fon­de, der støt­ter fon­den øko­no­misk, er der ek­semp­ler på en­kel­te, som har gjort det kon­ti­nu­er­ligt si­den 1882, for­tæl­ler direktøren.

”Nog­le af dem gi­ver os fa­ste bi­drag til vo­res dag­li­ge drift, og drif­ten vil­le ik­ke kun­ne hæn­ge sam­men uden fon­de­ne. Når vi har de helt sto­re pro­jek­ter som for ek­sem­pel, da vi i 2015-2018 sat­te ski­bet to­talt i stand for 60 mil­li­o­ner kro­ner, kom samt­li­ge pen­ge til renove­rin­gen fra fon­de og pri­va­te. Og jeg véd, at hvis jeg på et tids­punkt skal ha­ve en ny hjæl­pe­mo­tor til ski­bet, skal pen­ge­ne nok kom­me fra fon­de­ne – til gen­gæld véd jeg og­så, at det er svæ­re­re at over­be­vi­se fon­de­ne om, at de skal hjæl­pe med at be­ta­le lønud­gif­ten, hvis jeg får brug for en ny bog­hol­der,” po­in­te­r­er As­ser Amdisen.

Vir­ke­lig­he­den er, at uden fonds­mid­ler­ne vil­le ski­bet gå ned. Så vil­le vi sim­pelt­hen op­hø­re med at eksistere

As­ser Am­di­sen – Di­rek­tør, stif­tel­sen Ge­org Sta­ges Minde

Stif­tel­sens stør­ste øko­no­mi­ske ud­for­dring er iføl­ge di­rek­tø­ren, at den hvert år kun kan vi­de sig sik­ker på at mod­ta­ge lidt over halv­de­len af stat­stilskud­det på i alt 17,4 mil­li­o­ner kro­ner. Det skyl­des, at de 9,4 mil­li­o­ner er en fast fi­nans­lo­vs­be­vil­ling, mens de sid­ste ot­te mil­li­o­ner fin­des i forhandlingsreserven.

”Det er et far­ligt sted at væ­re, for hvert år ri­si­ke­rer vi, at der li­ge plud­se­lig er an­dre, som po­li­ti­ker­ne må­ske sy­nes er me­re in­ter­es­san­te end Ge­org Sta­ge. Og vi ér af­hæn­gi­ge af hver en kro­ne, for el­lers kan vi ik­ke fort­sæt­te med to tog­ter om året,” si­ger As­ser Amdisen.

Stort behov for maritim og teknisk viden

Men trods be­kym­rin­ger­ne sidst på året, når po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg for­hand­ler om det kom­men­de års fi­nans­lov, er di­rek­tø­ren for Ge­org Sta­ges Min­de grund­læg­gen­de op­ti­mi­stisk, når han vur­de­rer frem­tids­ud­sig­ter­ne for søfartsuddannelsen.

”Jeg tror blandt an­det, at Ge­org Sta­ge kan få en rol­le i ud­dan­nel­sen af nog­le af de 80.000 men­ne­sker med ma­ri­tim og tek­nisk vi­den, der skal bru­ges på de plan­lag­te ener­gi­øer, og der lig­ger et kæm­pe­mæs­sigt po­ten­ti­a­le om­kring he­le den grøn­ne om­stil­ling. Hel­dig­vis har vi en am­bi­tiøs be­sty­rel­se, så jeg tror ik­ke, der er min­dre Ge­org Sta­ge om 10 år – tvær­ti­mod,” si­ger As­ser Amdisen.

Ski­bet an­lø­ber Kø­ben­havn den 24. maj, og en del af ju­bilæums­pro­gram­met fo­re­går ved og på Ge­org Sta­ge. Al­le­re­de den 26. maj fort­sæt­ter ski­bet igen sit togt i Øster­sø­en, og 7. juli læg­ger det til havn i Es­b­jerg, hvor det­te års før­ste hold af­møn­strer og får ek­sa­mens­be­vi­ser, og 63 nye ele­ver sti­ger om­bord på det gam­le skib.

Ju­bilæums­bo­gen med tit­len ’Ge­org Sta­ge’ af As­ser Am­di­sen ud­kom­mer på for­la­get Lind­hardt & Ringhof.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer