Flere private fonde kan være omfattet af offentlighedsloven

Flere private fonde viser sig at være omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt. Og endnu flere kan være på vej ud i fuld åbenhed. Det er endnu uklart, om reglerne også gælder fonde og foreninger som Realdania og Bikubenfonden, der er stiftet i henhold til lovene om omdannelse af sparekasser og realkreditinstitutter. Det bør Folketingets Ombudsmand afklare, mener ekspert.

Eks­pert i of­fent­lig­heds­ret Oluf Jør­gen­sen op­for­drer Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand, Ni­els Fen­ger (bil­le­det), til af­kla­re hvil­ke fon­de, for­e­nin­ger og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der er om­fat­tet of­fent­lig­heds­lo­vens § 3 stk.1 (Fo­to­graf Jas­per Carlberg).

Pri­va­te fon­de og for­e­nin­ger ri­mer ik­ke umid­del­bart på ak­tind­sigt og offentlighedslov.

Men som fle­re ud­de­len­de fon­de på det se­ne­ste har kun­net kon­sta­te­re, gæl­der of­fent­lig­he­dens krav på ind­sigt i do­ku­men­ter og mails og­så for en grup­pe af fon­de og for­e­nin­ger, selv­om de er stif­tet som pri­va­te enheder.

Det gæl­der for ek­sem­pel Hel­se­fon­den, som ef­ter en ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­se i som­mer kun­ne kon­sta­te­re, at den 50 år gam­le fond er un­der­lagt reg­ler­ne om åben­hed.

For ny­lig er og­så Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond fø­jet til li­sten over pri­va­te fon­de, der er om om­fat­tet af of­fent­lig­heds­lo­ven. Det sker, ef­ter Fun­dats har væ­ret i di­a­log med fon­den om en kon­kret aktindsigtanmodning.

Og­så BRF­fon­den kan mu­lig­vis væ­re om­fat­tet. Det er Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand nu ble­vet bedt om at ta­ge stil­ling til, ef­ter BRF­fon­dens ad­vo­ka­ter har af­vist, at den gam­le re­al­kre­dit­fond er stif­tet ved lov el­ler i hen­hold til lov.

Men end­nu fle­re fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger fal­der mu­lig­vis ind un­der en be­stem­mel­se i den nye of­fent­lig­heds­lov, som hidtil ik­ke har få­et me­get op­mærk­som­hed. Af­hæn­gig af for­tolk­nin­gen kan for ek­sem­pel de man­ge for­mu­er, som ud­sprin­ger af den koo­pe­ra­ti­ve fi­nan­si­el­le sek­tor, mu­lig­vis væ­re om­fat­tet af be­stem­mel­sen. Det er ube­t­rå­dt land, og eks­per­ter­ne er der­for i tvivl.

Fonde bør skilte med offentlighed

Net­op for­mu­le­rin­gen ”op­ret­tet ved lov el­ler i hen­hold til lov” er cen­tralt for af­kla­rin­gen af, hvil­ke sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, for­e­nin­ger og fon­de, der er om­fat­tet af of­fent­lig­heds­lo­vens pa­ra­graf 3. Der fin­des dog in­gen li­ste over, hvem der er om­fat­tet, og hvem der er undtaget.

I Hel­se­fon­den, Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond og BRF­fon­den har fonds­le­del­ser­ne væ­ret nødsa­get til at be­de om rå­d­giv­ning fra ad­vo­ka­ter, da Fun­dats har an­mo­det om ak­tind­sigt med hen­vis­ning til offentlighedsloven.

Og det er et pro­blem, at hver­ken fon­de­ne selv el­ler of­fent­lig­he­den ved hvil­ke fon­de og for­e­nin­ger, der fal­der ind un­der be­stem­mel­sen og der­med er om­fat­tet reg­ler­ne åben­hed og ak­tind­sigt. Det me­ner to eks­per­ter, Fun­dats har talt med.

”Det er ik­ke hen­sigts­mæs­sigt, hvis der her­sker tvivl om, hvad der er om­fat­tet af of­fent­lig­heds­lo­ven, og hvad der ik­ke er. For så har loven jo svært ved at tje­ne sit for­mål. Der­for bur­de den en­kel­te fond el­ler for­e­ning for ek­sem­pel skil­te over­for of­fent­lig­he­den, hvis den er om­fat­tet af loven,” si­ger pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldthusen.

Of­fent­lig­heds­lo­ven blev sidst ju­ste­ret i 2013, og æn­drin­gen om­kring fon­de og for­e­nin­ger hav­de til for­mål at sik­re, at det ik­ke læn­ge­re af­hæn­ger af en kon­kret vur­de­ring, hvor­når en en­hed er om­fat­tet. Når en virk­som­hed, in­sti­tu­tion el­ler fond er op­ret­tet ved lov el­ler i hen­hold til lov, er den au­to­ma­tisk om­fat­tet af of­fent­lig­heds­lo­ven, med­min­dre det frem­går af lov­grund­la­get, at of­fent­lig­heds­lo­ven ik­ke skal gælde.

Men det har til­sy­ne­la­den­de ik­ke hjul­pet me­get på af­græns­nin­gen. Iføl­ge eks­pert i of­fent­lig­heds­ret, forsk­nings­chef eme­ri­tus ved Dan­marks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le Oluf Jør­gen­sen, er det af­gø­ren­de, at op­ret­tel­sen byg­ger på et lov­grund­lag. Al­le virk­som­he­der er lov­re­gu­le­re­de, men det be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at de er om­fat­tet af offentlighedsloven.

Li­ge­le­des er langt de fle­ste fon­de om­fat­tet af er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler lov om fon­de og vis­se for­e­nin­ger, men det be­ty­der ik­ke, at de hø­rer un­der of­fent­lig­heds­lo­ven af den grund.

Nog­le fon­de er stif­tet på bag­grund af en lov, hvor det li­ge­frem står i lov­tek­sten, at of­fent­lig­heds­lo­ven gæl­der. Et ek­sem­pel på det er den er­hvervs­dri­ven­de fond, Den Dan­ske Na­tur­fond, som er stif­tet med pen­ge fra Vil­lum Fon­den, Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond og staten.

Hel­se­fon­den og Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond er beg­ge stif­tet i hen­hold til lov i for­bin­del­se med, at Fol­ke­tin­get har be­slut­tet at om­struk­tu­re­re en ek­si­ste­ren­de of­fent­lig el­ler halv­pri­vat ord­ning, hvor der gen­nem ti­den var op­spa­ret sto­re midler.

Men spørgs­må­let er, hvor langt for­mu­le­rin­gen ”ved lov el­ler hen­hold til lov” stræk­ker sig i for­hold til net­op ”sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, for­e­nin­ger, fon­de m.v.”, som der står i offentlighedsloven.

Sparekassefonde og filantropiske foreninger

Det er ik­ke nød­ven­dig­vis en be­tin­gel­se, at den på­gæl­den­de lov, som in­sti­tu­tio­nen el­ler fon­den er op­ret­tet ef­ter, spe­ci­fikt næv­ner nav­net på den på­gæl­den­de fond, for­e­ning el­ler in­sti­tu­tion, der skal oprettes.

Der kan godt væ­re ta­le om en grup­pe af in­sti­tu­tio­ner. Ek­sem­pel­vis er gym­na­si­er op­ret­tet i hen­hold til gym­na­si­e­loven, selv om de en­kel­te gym­na­si­er ik­ke er nævnt i loven. Og gym­na­si­er er om­fat­tet af offentlighedsloven.

Det rej­ser spørgs­må­let, om for ek­sem­pel fon­de, der er op­ret­tet i hen­hold til om­dan­nel­ses­lo­ven for spa­re­kas­ser, fal­der ind un­der of­fent­lig­heds­lo­vens pa­ra­graf 3., stk. 1. Det vil be­ty­de, at fon­de som Nor­dea-fon­den, Bi­ku­ben­fon­den, Spar­ve­st­fon­den, Fyn­s­ke Bank Fon­den og en lang ræk­ke an­dre spa­re­kas­se­fon­de vil væ­re omfattet.

Fæl­les for den ty­pe pen­ge­in­sti­tut­ter er, at de lig­ger in­de med så­kaldt her­re­løs ka­pi­tal, der er spa­ret op over ge­ne­ra­tio­ner og ik­ke har en egent­lig ejer­kreds, for­di pen­ge­in­sti­tut­ter­ne er selvejende.

Det sam­me gæl­der på re­al­kre­di­t­om­rå­det og for de gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­ska­ber, hvor der og­så la­vet love, der gi­ver mu­lig­hed for, at in­sti­tut­ter­ne i hen­hold til dis­se om­dan­nel­ses­lo­ve la­ves til f.eks. ak­tie­sel­ska­ber på be­tin­gel­se af, at den gen­nem ge­ne­ra­tio­ner op­spa­re­de og fæl­lese­je­de ka­pi­tal pla­ce­res i en forening.

Re­al­da­nia, Østif­ter­ne og For­e­nin­gen Born­holms Brand er ek­semp­ler på den­ne ty­per for­e­nin­ger, der er stif­tet i hen­hold til lov.

Oluf Jør­gen­sen var med­lem af Of­fent­lig­heds­kom­mis­sio­nen, der står bag den nu­væ­ren­de for­mu­le­ring i § 3, stk. 1, nr. 1. Han ude­luk­ker ik­ke, at spa­re­kas­se­fon­de­ne og for­e­nin­ger­ne ef­ter de om­dan­ne­de tid­li­ge­re fi­nan­si­el­le sel­ska­ber kan væ­re omfattet.

”Der er be­hov for, at Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand af­kla­rer, om for­skel­li­ge fon­de med vi­de­re er om­fat­tet af of­fent­lig­heds­lo­ven,” si­ger han.

Pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen vur­de­rer umid­del­bart ik­ke, at spa­re­kas­se­fon­de og de om­dan­ne­de tid­li­ge­re fi­nan­si­el­le sel­ska­ber er om­fat­tet af of­fent­lig­heds­lo­ven, men han bak­ker ge­ne­relt op om, at det af­kla­res, hvil­ke in­sti­tu­tio­ner der er un­der­lagt offentlighedsloven.

”Der bør etab­le­res en ord­ning, hvor man med sik­ker­hed kan af­kla­re, om en fond, for­e­ning el­ler sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion, som er op­ret­tet ved lov el­ler i hen­hold til lov, er om­fat­tet af of­fent­lig­heds­lo­ven, el­ler om den und­ta­get. Og hvis den er und­ta­get, hvad grund­la­get er for det,” si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen, der dog ik­ke øn­sker at pe­ge på, hvor an­sva­ret for en af­kla­ring bør ligge.

”Det er ik­ke sik­kert, at den op­ga­ve skal lig­ge hos den en­kel­te in­sti­tu­tion,” si­ger han.

Ud­over de ud­de­len­de fon­de, der er op­ret­tet ved lov el­ler i hen­hold til lov, er og­så en lang ræk­ke så­kaldt drifts­fon­de om­fat­tet af of­fent­lig­heds­lo­ven. Det frem­går af of­fent­lig­heds­lo­vens § 3, stk. 1, nr.2:

”Sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, for­e­nin­ger, fon­de m.v., der er op­ret­tet på pri­va­tret­ligt grund­lag, og som udø­ver of­fent­lig virk­som­hed af me­re om­fat­ten­de ka­rak­ter og er un­der­gi­vet in­ten­siv of­fent­lig re­gu­le­ring, in­ten­sivt of­fent­ligt til­syn og in­ten­siv of­fent­lig kontrol.”

Frisko­ler, er­hvervs­sko­ler, fon­den Sko­leski­bet Ge­org Sta­ge, fon­den Fol­kekir­kens Nød­hjælp og Ca­re Dan­mark Fon­den for Fri­vil­lig Ulands­bi­stand er an­dre ek­semp­ler på sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og fon­de, der er in­dreg­net i den of­fent­li­ge for­valt­ning og der­for og­så er om­fat­tet af offentlighedsloven.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer