Forskningsprojekt skal sikre bevægelseshandicappede bedre adgang til naturen

Med økonomisk støtte i millionklassen fra blandt andre Nordea-fonden, Bevica Fonden og 15. Juni Fonden er forskere fra Københavns Universitet i gang med at forberede et forsøgsanlæg, som skal gøre den danske natur mere tilgængelig for personer med bevægelseshandicap. Anlæggelsen af forsøgsanlægget starter i 2022 i naturområdet Arboretet, som er ejet af 15. Juni Fonden.

Move Gre­en Lab er nav­net på et nyt for­søgs­an­læg, som for­ske­re fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet er etab­le­rer med det pri­mæ­re for­mål at af­prø­ve, hvor­dan Dan­marks na­tur kan gø­res me­re til­gæn­ge­lig for de cir­ka 300.000 dan­ske­re, som har et bevægelseshandicap.

Den sto­re bo­ta­ni­ske ha­ve i Hørs­holm, som er ejet af 15. Ju­ni Fon­den, og hvor fon­dens se­kre­ta­ri­at hol­der til, er kendt un­der nav­net Arboretet.

Men snart vil de­le af na­tu­r­om­rå­det med en unik sam­ling af træ­er og bu­ske og­så væ­re kendt som ’Move Gre­en Lab’.
Move Gre­en Lab er nem­lig nav­net på et nyt for­søgs­an­læg, som for­ske­re fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet er i fuld gang med at etab­le­re i Ar­bo­re­tet med det pri­mæ­re for­mål at af­prø­ve, hvor­dan Dan­marks na­tur kan gø­res me­re til­gæn­ge­lig for de cir­ka 300.000 dan­ske­re, som har et bevægelseshandicap. 

Det er i høj grad tak­ket væ­re fonds­sek­to­ren, at der i lø­bet af for­å­ret og som­me­ren 2022 kan sæt­tes gang i sel­ve an­læg­gel­sen af Move Gre­en Lab. Pro­jek­tet med et sam­let bud­get på 15 mil­li­o­ner kro­ner er nem­lig ud over Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet støt­tet af 15. Ju­ni Fon­den, Nor­dea-fon­den, Be­vi­ca Fon­den og Lo­ka­le og Anlægsfonden.

Jeg er glad for, at vi med det­te forsk­nings­pro­jekt kan for­mid­le vi­den om, hvor­dan vi ska­ber nem og til­gæn­ge­lig ad­gang til na­tu­ren for alle

Jan H. Klit – For­mand, Mil­jø- og plan­læg­nings­ud­val­get i Hørs­holm Kommune

Iføl­ge en nyhed fra In­sti­tut for Ge­ovi­den­skab og Na­tur­for­valt­ning på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet er am­bi­tio­nen, at re­sul­ta­ter­ne af un­der­sø­gel­ser­ne skal hjæl­pe prak­ti­ke­re i for ek­sem­pel kom­mu­ner­ne med at im­ple­men­te­re nye løs­nin­ger til men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap rundt om i landet.

”Vi vil an­læg­ge et kor­te­re sti­for­løb, der ik­ke er sær­ligt fy­sisk kræ­ven­de, et sti­for­løb, som er lidt me­re ud­for­dren­de, og et, som er fy­sisk ud­for­dren­de. Sti­for­lø­be­ne kob­les sam­men, så det er mu­ligt at æn­dre svær­heds­grad un­der tu­ren. De en­kel­te sti­er vil der­u­d­over gi­ve mu­lig­hed for for­skel­li­ge op­le­vel­ser, op­hold og ak­ti­vi­te­ter,” si­ger pro­fes­sor Ul­ri­ka K. Stigs­dot­ter fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der står bag projektet.

Også til glæde for børnefamilier og hundeluftere

Sti­for­lø­be­ne vil væ­re til glæ­de for al­le be­sø­gen­de i Ar­bo­re­tet. Det er sær­ligt de­sig­net for men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap, hvil­ket be­ty­der, at det og­så vil bli­ve til­gæn­ge­ligt for an­dre, for ek­sem­pel fa­mi­li­er med bar­ne­vog­ne, hund­e­luf­te­re, stav­gæn­ge­re og an­dre, som bru­ger om­rå­det i dag.

Mil­jø- og plan­læg­nings­ud­val­get i Hørs­holm Kom­mu­ne har net­op be­søgt Ar­bo­re­tet for at hø­re me­re om pro­jek­tet, og ud­val­gets for­mand Jan H. Klit (Kons.) er be­gej­stret for, at et så vig­tigt pro­jekt ud­fø­res net­op i Hørsholm.

”Jeg er glad for, at vi med det­te forsk­nings­pro­jekt kan for­mid­le vi­den om, hvor­dan vi ska­ber nem og til­gæn­ge­lig ad­gang til na­tu­ren for al­le. Det er sær­ligt vig­tigt for mig, at lo­ka­le bor­ge­re med funk­tions­ned­sæt­tel­se bli­ver di­rek­te in­vol­ve­ret i pro­jek­tet,” si­ger Jan H. Klit i nyhe­den fra In­sti­tut for Ge­ovi­den­skab og Na­tur­for­valt­ning på Kø­ben­havns Universitet.

Vo­res am­bi­tion er, at po­li­ti­ke­re, land­skabs­ar­ki­tek­ter og plan­læg­ge­re bli­ver ru­stet til at ar­bej­de ak­tivt og kre­a­tivt med at få skabt sund­heds­frem­men­de naturmiljøer

Ul­ri­ka K. Stigs­dot­ter – Pro­fes­sor, Kø­ben­havns Universitet

Ul­ri­ka K. Stigs­dot­ter hå­ber, at det med Move Gre­en vil lyk­kes at sæt­te fo­kus på, at ad­gan­gen til na­tur og grøn­ne om­rå­der skal væ­re li­ge for alle.

”Vo­res am­bi­tion er, at po­li­ti­ke­re, land­skabs­ar­ki­tek­ter og plan­læg­ge­re bli­ver ru­stet til at ar­bej­de ak­tivt og kre­a­tivt med at få skabt sund­heds­frem­men­de na­tur­mil­jø­er – og­så for men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap. Og så hå­ber vi selv­føl­ge­lig, at det nye sti­sy­stem i Ar­bo­re­tet vil bli­ve et sted, som bor­ger­ne i Hørs­holm har lyst til at be­sø­ge og la­de sig in­spi­re­re af,” fast­slår professoren.

Ar­bo­re­tet blev etab­le­ret i 1936 som en ud­vi­del­se af For­st­bo­ta­nisk Ha­ve i Char­lot­ten­lund for at un­der­støt­te un­der­vis­nin­gen i sko­v­brugs- og ha­ve­brugs­bo­ta­nik. 15. Ju­ni Fon­den over­tog Ar­bo­re­tet i 2016, men det er sta­dig Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der ta­ger sig af drif­ten af om­rå­det, og det 35 hektar sto­re om­rå­de bru­ges og­så fort­sat i for­bin­del­se med un­der­vis­ning i bo­ta­nik og plan­te­an­ven­del­se på Kø­ben­havns Universitet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer