En ny og to gamle sparekassefonde får store uddelingsmuskler efter fusion

En ny almennyttig fond i Vendsyssel og markante løft i uddelingsniveauet i fondene for Himmerland og Hobro. Det er resultatet af fusionen mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank, som vil bringe de samlede uddelinger op på 100 millioner kroner om året.

Ef­ter fu­sio­nen mel­lem Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel og Jut­lan­der Bank A/S sti­ger ud­de­lings­ni­veau­et mar­kant i bå­de Jut­lan­der Fon­den Him­mer­land og Jut­lan­der Fon­den Hobro.

Spa­re­kas­sen Dan­mark er nav­net på et nyt pen­ge­in­sti­tut, der kom til ver­den, da fu­sio­nen mel­lem Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel og Jut­lan­der Bank A/S blev en re­a­li­tet den 1. sep­tem­ber i år.

”Hi­sto­risk har vi set, at det of­te er to ban­ker, hvor den ene ik­ke er så stærk, der går sam­men, men det er det ik­ke i den­ne her sam­men­hæng, her er det to vir­ke­ligt stær­ke pen­ge­in­sti­tut­ter, der dan­ner en ny end­nu stær­ke­re en­hed,” ud­tal­te Vagn Han­sen, der ud­gør den ene halv­del af den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør­duo i den nye sparekasse.

Stær­ke­re bli­ver og­så de to fon­de, der var sto­rak­tio­næ­rer i Jut­lan­der Bank. For fon­den, der tid­li­ge­re hed Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den, be­ty­der det over­skud til fle­re uddelinger.

”Vi kom­mer til at få me­re ud af det på bund­linj­en, hvis el­lers det kom­mer til at gå som man for­ven­ter. Vi har tid­li­ge­re mod­ta­get ak­tieud­byt­te for cir­ka 7 mil­li­o­ner kro­ner året. Men frem­over kom­mer vi til at mod­ta­ge om­kring 15 mil­li­o­ner kro­ner i for­ret­ning af ga­rant­ka­pi­ta­len. Så det be­ty­der, at vi skal ud­de­le dob­belt så me­get som tid­li­ge­re, og det er det, der er det af­gø­ren­de for os,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Po­ul Sønd­berg i Jut­lan­der Fon­den Hobro.

Den ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de Ho­bro-fond har veks­let sin ak­tier til ga­rant­be­vi­ser og på grund af kurs­ge­vin­sten er fon­dens for­mue der­for vok­set fra 350 mil­li­o­ner kro­ner til cir­ka 550 mil­li­o­ner kroner.

Som føl­ge af fu­sions­af­ta­len kan Spa­re­kas­sen Dan­marks ga­ran­ter se frem til at få for­ren­tet de­res ga­rant­ka­pi­tal med mel­lem 2,5 og 3 pro­cent om året.

En anden verden i Himmerland

Med for­rent­nin­gen af ga­rant­ka­pi­ta­len bli­ver der og­så ek­stra travlt i ud­de­lings­bu­tik­ken hos den an­den ek­si­ste­ren­de fond med til­knyt­ning til Jut­lan­der. Nem­lig Jut­lan­der Fon­den Him­mer­land, der som ho­ve­d­ak­tio­nær i Jut­lan­der Bank hav­de en ak­tiepost på 46,5 pro­cent af ak­tier­ne, som nu er af­no­te­ret fra fondsbørsen.

Der­med ryk­ker fon­den, der nu of­fi­ci­elt hed­der Spa­re­kas­sen Dan­mark Fon­den Him­mer­land, op i en ny liga.

Det for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Jør­gen­sen, som med fu­sions­af­ta­len godt nok må se si­ne stem­me­ret­tig­he­der i pen­ge­in­sti­tut­tet re­du­ce­ret til det mak­si­malt mu­li­ge - nem­lig 20 stem­mer sva­ren­de til et ga­rant­be­vis på blot 20.000 kr.

Be­sty­rel­ses­ar­bej­det i fon­den flyt­ter sig fuld­stæn­digt nu i kraft af, at vi hæ­ver ba­lan­cen så vold­somt, for­di det bli­ver nog­le me­get stør­re uddelingsbeløb

Mi­cha­el Jør­gen­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Spa­re­kas­sen Dan­mark Fon­den Himmerland

Til gen­gæld ta­ger fon­dens ba­lan­cesum et stort spring op og kom­mer ind i mil­li­ard­klas­sen. Ef­ter kon­ver­te­rin­gen af ak­tier til ga­rant­be­vi­ser er den sam­le­de ak­tiv­mas­se nu vok­set fra godt 800 mio. kr. til godt 1,4 mil­li­ar­der kroner.

”Det bli­ver vildt spæn­den­de at sid­de i en fond, der plud­se­lig har så man­ge mu­lig­he­der. Det bli­ver en an­den ver­den. Be­sty­rel­ses­ar­bej­det i fon­den flyt­ter sig fuld­stæn­digt nu i kraft af, at vi hæ­ver ba­lan­cen så vold­somt, for­di det bli­ver nog­le me­get stør­re ud­de­lings­be­løb. Det bli­ver nog­le nye ar­bejds­op­ga­ver og et helt nyt job at sid­de i be­sty­rel­sen. Det vil sik­kert og­så stil­le nog­le an­der­le­des krav til os, men det må vi jo ta­ge på os,” si­ger Mi­cha­el Jørgensen.

Større projekter

Mi­cha­el Jør­gen­sen for­tæl­ler, at be­sty­rel­sen for­ven­ter at tredob­le ud­de­lings­ni­veau­et fra om­kring 12- 14 mio. kr. til cir­ka 40 mil­li­o­ner kro­ner om året frem­over. Der­for har be­sty­rel­sen plan­lagt en stra­te­gi­pro­ces, som skal lø­be de kom­men­de fi­re måneder.

”I be­sty­rel­sen sæt­ter vi os nu ned og spør­ger os selv, hvad vi nu gør fremad­ret­tet. For det er klart, at med så man­ge pen­ge vil der kom­me en an­den ty­pe an­søg­nin­ger. Det kan vi al­le­re­de mær­ke nu, så det skal vi ha­ve sat i sy­stem og fin­de ud af, hvor­dan vi skal til­ret­te­læg­ge vo­res ud­de­lings­po­li­tik. Der­u­d­over in­ve­ste­rer vi og­så i et it-sy­stem, så det bå­de bli­ver let­te­re at væ­re an­sø­ger og let­te­re for os at hånd­te­re,” si­ger Mi­cha­el Jørgensen.

Men vi får mu­lig­hed for at gå ind i nog­le stør­re pro­jek­ter, end vi har gjort før. Så det må vi nu ha­ve lært vo­res lokalområde

Po­ul Sønd­berg – Be­sty­rel­ses­for­mand, Jut­lan­der Fon­den Hobro

Og­så i Ho­bro-fon­den gi­ver de nye ud­de­lings­mus­k­ler for­vent­nin­ger om en ny ty­pe pro­jek­ter, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand Po­ul Søndberg:

”Vi vil fast­hol­de den nu­væ­ren­de ud­de­lings­po­li­tik i vo­res re­la­tivt lil­le geo­gra­fi­ske ud­de­lings­om­rå­de. Men vi får mu­lig­hed for at gå ind i nog­le stør­re pro­jek­ter, end vi har gjort før. Så det må vi nu ha­ve lært vo­res lo­ka­l­om­rå­de, at de må ger­ne prø­ve at kom­me med nog­le stør­re an­søg­nin­ger,” si­ger han.

Jut­lan­der Fon­den Ho­bro hav­de for kun godt et år si­den net­op skif­tet navn fra Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den, men med den nye fu­sion skif­ter fon­den igen navn:

”Vo­res of­fi­ci­el­le navn er nu Spa­re­kas­sen Dan­mark Fon­den Ho­bro. Men vi er ik­ke be­gyndt at bru­ge det, for vi skal li­ge ha­ve fun­det vo­res ben at stå på,” si­ger Po­ul Søndberg.

Ny fond I Vendsyssel

Ud­over fle­re do­na­tions­kro­ner fra de to ek­si­ste­ren­de spa­re­kas­se­fon­de, bli­ver der og­så skabt en helt ny spa­re­kas­se­fond ud af fu­sio­nen mel­lem Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel og Jut­lan­der Bank.

Iføl­ge Mi­cha­el Jør­gen­sen og Po­ul Sønd­berg byg­ger den nye fond på den op­spa­re­de spa­re­kas­se­re­ser­ve i Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel og får en for­mue, som stør­rel­ses­mæs­sigt kom­mer til at lig­ge imel­lem Him­mer­land-fon­dens og Hobro-fondens.

Det er for­vent­nin­gen, at ud­de­lin­ger­ne fra den nye fond skal gå til al­men­nyt­ti­ge for­mål i Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels gam­le virkeområde.

Li­ge som den nye fond er en kon­se­kvens af den nye spa­re­kas­se­fu­sion, ek­si­ste­rer der i for­vej­en ot­te fon­de, som har til­knyt­ning til tid­li­ge­re sam­men­læg­nin­ger og fu­sio­ner af små spa­re­kas­ser i Vend­sy­s­sel-om­rå­det. Og­så dis­se fon­de har ga­rant­be­vi­ser i den nye Spa­re­kas­sen Dan­mark og iføl­ge spa­re­kas­se­di­rek­tør Vagn Han­sen er det en vig­tig del af det nye pen­ge­in­sti­tuts for­ret­nings­mo­del, at en del af over­skud­det går til­ba­ge til de for­skel­li­ge lo­kal­sam­fund, der har væ­ret med til at op­byg­ge spa­re­kas­sen Danmark.

”Vo­res øn­ske er at ska­be en ga­rantspa­re­kas­se med fo­kus på den lo­ka­le for­ank­ring og lo­kalt sam­funds­ansvar. Der­for er det og­så må­let, at Spa­re­kas­sens fon­de år­ligt skal kun­ne ud­be­ta­le 100 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. Det­te me­ner vi er den sam­funds­mæs­si­ge mest bæ­re­dyg­ti­ge for­ret­nings­mo­del, hvor en stor del af ind­tje­nin­gen gi­ves til­ba­ge til de lo­kal­sam­fund, hvor pen­ge­ne tje­nes,” si­ger Vagn Hansen.

De otte mindre fonde med tilknytning til den nye sparekasse:

Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Brovst
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Dronninglund
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Hals
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond - Hvetbo
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Jerslev
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Klokkerholm
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Ulsted

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer