Den økonomiske krise rammer nu filantropien: Bankernes udbyttestop lammer indtjeningen i sparekassefonde

Udbyttestoppet til bankaktionærer får øjeblikkelige konsekvenser for indtjeningen i en række fonde med høj eksponering i bankaktier. Flere sparekassefonde må vinke farvel til store millionbeløb, som skulle være trillet ind på uddelingskontoen i disse uger. Værst går det udover Nordea-fonden, som med 76 pct. af sine investeringer placeret i Nordea Bank Abp nu kraftigt nedjusterer årets uddelingsbudget.

Mønt med ansigtsmaske
En ræk­ke fon­de mi­ster de­res væ­sent­lig­ste ind­tægtskil­de i år. Det sker ef­ter dan­ske ban­ker har valgt at føl­ge op­for­drin­gen fra Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank den 27. marts om ik­ke at ud­be­ta­le ud­byt­te til de­res ejere.

Mil­li­o­ner­ne stod skre­vet med tal og bog­sta­ver på check­en, der blot mang­le­de en sid­ste un­der­skrift. Ef­ter et godt ban­kår i 2019 skul­le en ræk­ke filan­tro­pi­ske fon­de ind­lø­se di­vi­den­den på me­de­jer­ska­bet af de pen­ge­in­sti­tut­ter, som fon­de­ne har de­res hi­sto­ri­ske ud­spring fra.

Men på grund den øko­no­mi­ske kri­se, der føl­ger ef­ter cor­o­na-ned­luk­nin­ger­ne, op­for­dre­de Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank den 27. marts ban­ker­ne til at stop­pe de plan­lag­te ud­byt­te­be­ta­lin­ger og i ste­det læg­ge pen­ge­ne i bank­bok­sen til de dår­li­ge ti­der, der er i vente.

Fi­nan­stil­sy­net send­te se­ne­re en lig­nen­de op­for­dring, og si­den har den ene bank­be­sty­rel­se ef­ter den an­den med­delt, at de træk­ker de­res indstil­ling om ud­byt­ter tilbage.

Med nær­mest til­ba­ge­vir­ken­de kraft er der der­med sat en prop i den pri­mæ­re ind­tje­nings­kil­de, der til­fly­der ud­de­len­de fon­de som Fon­den for Fyn­s­ke Bank, Trel­le­borg­fon­den, Syd­bank Fon­den, Jy­ske Banks Al­men­nyt­ti­ge Fond, BRF­fon­den, Spar Nord Fon­den og Nordea-fonden.

En­kel­te ban­ker nå­e­de dog at gen­nem­fø­re ge­ne­ral­for­sam­lin­gen og un­der­skri­ve ak­tio­nær­check­en in­den hen­stil­lin­ger­ne blo­ke­re­de for årets ge­vin­ster. Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den og Jut­lan­der Fon­den (tid­li­ge­re Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land) var blandt dem, der nå­e­de at hi­ve ud­byt­ter hjem fra de­res ak­tiepo­ster i Jut­lan­der Bank A/S, som de til­sam­men ejer 64 pct. af.

”Vi var så hel­di­ge, at vi fik pen­ge­ne ud­be­talt før Fi­nan­stil­sy­net gik ud og an­be­fa­le­de, at ban­ker­ne ik­ke ud­be­ta­ler ud­byt­te. Vi holdt ge­ne­ral­for­sam­ling i ban­ken i før­ste del af marts, og det er vi jo lyk­ke­li­ge for på fon­den og lo­kal­sam­fun­dets veg­ne. El­lers var det jo ble­vet et pa­u­vert år,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Jut­lan­der Fon­den, Mi­cha­el Jørgensen.

Net­op på grund af cor­ona­kri­sen får vi jo me­get brug for at kun­ne ud­be­ta­le til for­e­nin­ger­ne og or­ga­ni­sa­tio­ner­ne i vo­res ud­de­lings­om­rå­de, for man­ge af dem er jo i pro­ble­mer nu.

Mi­cha­el Jør­gen­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Jut­lan­der Fonden

Han un­der­stre­ger, at ud­byt­tet kom­mer oven­på det stør­ste re­sul­tat i ban­kens hi­sto­rie, og at ban­ken der­for sam­ti­dig er vel­kon­so­li­de­ret og har sat pen­ge til side.

Fon­den modt­og 16 mio. kr. fra sin eje­ran­del på 49 pct. af ban­ken. Og for fon­dens støt­te­mod­ta­ge­re vil mil­li­o­ner­ne fal­de på et tørt sted, for­tæl­ler Mi­cha­el Jørgensen.

”Vi har bud­get­te­ret med at ud­de­le 10 mio. kr. i 2020, og net­op på grund af cor­ona­kri­sen får vi jo me­get brug for at kun­ne ud­be­ta­le til for­e­nin­ger­ne og or­ga­ni­sa­tio­ner­ne i vo­res ud­de­lings­om­rå­de, for man­ge af dem er jo i pro­ble­mer nu.”

Uheldig timing

Så hel­di­ge var man ik­ke i Spar Nord Fon­den, der har en fun­dats­be­stemt eje­ran­del på 18,9 pct. af Spar Nord A/S. Ons­dag den 22. april med­del­te ban­ken, at den træk­ker sin indstil­ling om ud­byt­te til­ba­ge for at bak­ke op om ud­mel­din­gen fra ECB og Fi­nan­stil­sy­net. For fon­den, der sid­ste år ud­del­te knap 60 mio. kr., er det en dyr beslutning.

”Vi sy­nes jo, det er ær­ger­ligt, og ti­m­in­gen er uhel­dig for os. Mel­din­gen kom­mer kun et par uger før ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i ban­ken, og vi hav­de bud­get­te­ret med, at vi skul­le ha­ve 81 mio. kr. i ud­byt­te. Det er jo en me­get vel­dre­vet bank, som har haft sit bed­ste år no­gen­sin­de, så fra et fond­s­per­spek­tiv er det ær­ger­ligt. Men jeg bak­ker 100 pct. op om be­slut­nin­gen, for Spar Nord Bank kan selv­føl­ge­lig ik­ke gå imod den op­for­dring og det po­li­ti­ske pres for at stop­pe ud­byt­ter­ne,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Spar Nord Fon­den, Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Spørgs­må­let er og­så, om vi kan for­ven­te at få ud­be­talt ud­byt­te til næ­ste år, hvis den øko­no­mi­ske kri­se bli­ver dyb.

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

Det er end­nu for tid­ligt at si­ge, hvor sto­re kon­se­kven­ser ind­tægtsta­bet kom­mer til at få for fon­dens al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, men in­den læn­ge vil fonds­be­sty­rel­sen mø­des for at re­vur­de­re den øko­no­mi­ske situation.

”Vi har lagt til si­de til dår­li­ge ti­der, så vi kan op­ret­hol­de ud­de­lin­ger­ne, som vi ple­jer. Vi har be­sty­rel­ses­mø­de om tre uger, hvor vi vil læg­ge os fast på, hvad ud­de­lings­ni­veau­et skal væ­re. Om det skal væ­re 60 mio. kr. li­ge­som sid­ste år, el­ler om det skal væ­re lidt min­dre. Det af­hæn­ger af, hvad vo­res for­vent­nin­ger er til den kom­men­de tid,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Kursnedgang

Si­tu­a­tio­nen bli­ver dog ik­ke bed­re af, at Spar Nord Fon­dens øv­ri­ge in­ve­ste­rin­ger og­så er ramt af den ge­ne­rel­le kursned­gang på mar­ke­der­ne. Og på grund af de ne­ga­ti­ve ren­ter på ind­lån har fon­den hidtil væ­ret til­ba­ge­hol­den­de med at lig­ge in­de med for sto­re lik­vi­de be­hold­nin­ger, for­tæl­ler han.

”Spørgs­må­let er og­så, om vi kan for­ven­te at få ud­be­talt ud­byt­te til næ­ste år, hvis den øko­no­mi­ske kri­se bli­ver dyb. Vi kom­mer til at læg­ge en lang­sig­tet plan, som be­ty­der, at vi skal se på de øv­ri­ge ak­ti­ver og vur­de­re, hvil­ke vi skal re­a­li­se­re for at få lik­vi­di­tet til ud­de­lin­ger. Men alt i alt sy­nes jeg, at vi står i en fin si­tu­a­tion til fort­sat at kun­ne ud­de­le,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Og­så Fon­den for Fyn­s­ke Bank går glip af langt stør­ste­delen af sin for­ven­te­de ind­tje­ning i år. Fon­den ud­del­te sid­ste år 12 mio. kr. og har over de se­ne­re år haft et gen­nem­snit­ligt ud­de­lings­ni­veau på ca. syv mio. kr., som pri­mært går til for­e­nin­ger, kul­tur og idrætsak­ti­vi­te­ter på Fyn.

Fon­dens er­hvervs­mæs­si­ge for­mål er at vi­dere­fø­re den gam­le Svend­borg Spa­re­kas­ses virk­som­hed i Fyn­s­ke Bank. På den bag­grund ejer fon­den knap 45 pct. af Fyn­s­ke Bank A/S og mi­ster der­for ind­tæg­ter i år for ca. seks mio. kr. Al­li­ge­vel ser fon­dens ad­mi­ni­stra­tor end­nu ik­ke alt for pe­s­si­mi­stisk på uddelingsmulighederne.

”Fon­den er ri­me­lig lik­vid, og der er ik­ke umid­del­bart lagt op til, at ni­veau­et skal sæn­kes,” si­ger Frank Mül­ler-Bøgh, der og­så er se­kre­ta­ri­ats­chef i banken.

Han un­der­stre­ger dog, at det er en be­slut­ning, der ta­ges i be­sty­rel­sen, som først hol­der års­mø­de i lø­bet af maj måned.

”Tid­li­ge­re har ban­ken ik­ke gi­vet ud­byt­te hvert år, og vi har på ud­de­lings­si­den svin­get mel­lem fem og 12 mio. kr. de se­ne­re år. Med de op­spa­re­de ak­ti­ver, som fon­den lig­ger in­de med, er der in­gen pro­ble­mer i at fort­sæt­te med sam­me ud­de­lings­ni­veau de kom­men­de år. Om det så bli­ver i den ned­re en­de af in­ter­val­let, skal jeg ik­ke kun­ne af­vi­se. Men hvis man som an­sø­ger har pro­jek­ter, der lig­ger in­den­for vo­res ud­de­lings­po­li­tik, me­ner jeg ik­ke man be­hø­ver at be­kym­re sig, hvis vi ser frem på et to- til tre­årigt sigt,” si­ger Frank Müller-Bøgh.

Nordea-fonden reducerer uddelingerne

An­der­le­des dy­ster er ud­sig­ter­ne for lan­dets stør­ste spa­re­kas­se­fond, Nor­dea-fon­den. Fon­den har si­ne rød­der i den gam­le Spa­re­kas­se SDS, der si­den via fu­sio­ner er ind­gå­et i Nor­dea Bank Abp, som i dag er Nor­dens stør­ste bank re­gi­stre­ret i Finland.

Da fonds­be­sty­rel­sen i slut­nin­gen af fe­bru­ar un­der­skrev 2019-regn­ska­bet var det med en for­vent­ning om at kun­ne mod­ta­ge godt over 450 mio. kr. i ak­tieud­byt­te i år. Der­for var blev der af­sat 400 mio. kr. til ud­de­lin­ger i 2020.

Nor­deas re­ak­tion på ECB-op­for­drin­gen har væ­ret at ud­sky­de be­slut­nin­gen om ud­byt­te til ok­to­ber. Men iføl­ge ban­k­eks­pert ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, Lars Krull, er det us­and­syn­ligt, at Nor­dea ud­be­ta­ler ud­byt­te i år.

”Jeg er slet ik­ke i tvivl om, at Nor­dea væl­ger at føl­ge op­for­drin­gen fra ECB og stop­per ud­byt­ter­ne. Der er jo in­gen der ved, hvad mor­gen­da­gen brin­ger, og lad os fo­re­stil­le os, at nog­le af dis­se eu­rozo­ne-pen­ge­in­sti­tut­ter, som Nor­dea jo er, får brug for hjælp fra ECB, så vil det jo væ­re rig­tig dumt at ha­ve ske­jet ud på et en­kelt pa­ra­me­ter. Så det skal de gø­re sim­pelt­hen for uni­for­mi­te­tens skyld,” si­ger Lars Krull, der er se­ni­o­r­rå­d­gi­ver ved In­sti­tut for Øko­no­mi og Le­del­se på Aal­borg Universitet.

Nor­dea-fon­den har da og­så al­le­re­de ta­get be­stik af ban­kens ud­mel­din­ger og re­a­ge­ret på dem, for­tæl­ler fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Hen­rik Le­h­mann Andersen.

”Fon­den for­ven­ter en væ­sent­lig min­dre ind­tægt fra vo­res in­ve­ste­rin­ger i 2020 end op­rin­de­ligt bud­get­te­ret. Ge­ne­relt må vi for­ven­te la­ve­re ud­byt­ter i de kom­men­de år. Den pri­mæ­re år­sag til de la­ve­re ind­tæg­ter i 2020 er, at fon­dens stør­ste in­ve­ste­ring, Nor­dea Bank Abp, for­ven­tes at gi­ve min­dre ud­byt­te end bud­get­te­ret ved årets start,” si­ger han.

De mang­len­de ind­tæg­ter får kon­se­kven­ser for de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger al­le­re­de i år, hvor fon­den nu ned­ju­ste­rer ud­de­lings­bud­get­tet til 284 mio. kr. fra de op­rin­de­li­ge 400 mio. kr. Men støt­te­mod­ta­ge­re der al­le­re­de har få­et be­vil­get fonds­støt­te be­hø­ver ik­ke at be­kym­re sig, for­kla­rer Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Fon­den har ned­ju­ste­ret ud­de­lings­bud­get­tet med 25 pct.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

”Fon­den har ned­ju­ste­ret ud­de­lings­bud­get­tet med 25 pct. Fon­den har et lik­vi­di­tets­be­red­skab der be­ty­der, at vi kan op­fyl­de vo­res for­plig­tel­ser uden at skul­le væ­re af­hæn­gi­ge af den ak­tu­el­le ud­vik­ling på fi­nans­mar­ke­der­ne. Støt­te­mod­ta­ge­re kan for­ven­te, at vi ud­be­ta­ler de ud­de­lin­ger, som vi har gi­vet til­sagn til. De kan og­så for­ven­te, at vi har øget fo­kus på at se pro­jek­ter­ne nå de­res mål og af­vik­let med mas­ser af ak­ti­vi­te­ter over he­le lan­det. Vi ta­ger di­a­lo­gen med de en­kel­te pro­jek­te­je­re om net­op de­res ud­for­drin­ger og sø­ger sam­men med dem at fin­de de bed­ste løs­nin­ger på de giv­ne udfordringer.”

Investeringerne bør balanceres

I mod­sæt­ning til fle­re af de an­dre spa­re­kas­se­fon­de er Nor­dea-fon­den iføl­ge fun­dat­sen ik­ke for­plig­tet til at eje ak­tier i ban­ken. Tvær­ti­mod un­der­stre­ger fun­dat­sen, at Nor­dea-fon­dens for­mue skal pla­ce­res ”for­svar­ligt og bedst mu­ligt,” men be­sty­rel­sen har al­li­ge­vel valgt hol­de fast i en stor ak­tiepost i Nor­dea Abp. Det be­ty­der, at 90 pct. af fon­dens an­lægs­ak­ti­ver og 76 pct. af fon­dens sam­le­de ak­ti­ver, sva­ren­de til 8,5 mil­li­ar­der kr. pr. 31.12.2019 er pla­ce­ret i ban­kens aktier.

Sam­ti­dig er Nor­dea-fon­den en stor ak­tør in­den­for ka­ta­ly­tisk filan­tro­pi, hvor lang­sig­te­de sam­ar­bej­der og et stort fonds­se­kre­ta­ri­at spil­ler en stør­re rol­le end i de min­dre an­søg­nings­drev­ne spa­re­kas­se­fon­de. Der­for væk­ker det op­sigt i den filan­tro­pi­ske fonds­ver­den, at Nor­dea-fon­den hol­der fast i en in­ve­ste­rings­stra­te­gi med ek­strem høj ri­si­ko­kon­cen­tra­tion på én en­kelt aktie.

Ban­k­eks­pert Lars Krull me­ner, at fon­dens po­si­tion i Nor­dea Bank ak­tien er for risikopræget.

Nor­dea-fon­den bør ha­ve en me­re ba­lan­ce­ret investeringsstrategi.

Lars Krull – ban­k­eks­pert, Aal­borg Universitet

”Nor­dea-fon­den bør ha­ve en me­re ba­lan­ce­ret in­ve­ste­rings­stra­te­gi. Der jo in­gen grund til at hol­de fast i så høj en eje­ran­del i Nor­dea. Men det er selv­føl­ge­lig ik­ke li­ge nu, hvor bankak­tier­ne er pres­se­de, at de skal sæl­ge ud,” si­ger Lars Krull.

Iføl­ge Hen­rik Le­h­mann An­der­sen hæn­ger in­ve­ste­rings­stra­te­gi­en sam­men med en hi­sto­risk be­tin­get loy­a­li­tets­fø­lel­se over­for banken.

”Fon­den er en lang­sig­tet in­ve­stor og har væ­ret en loy­al in­ve­stor i Nor­dea Bank Abp gen­nem me­re end 30 år. Det­te gæl­der og­så un­der fi­nan­si­el­le kri­ser og Nor­dea-fon­den delt­og f.eks. i 2008 og 2009 i en ka­pi­tal­for­hø­jel­se, som var med til at fast­hol­de Nor­dea Bank Abps dan­ske mar­kedspo­si­tion og sik­re grund­la­get for en lang­sig­tet vær­di­ska­bel­se og der­med fon­dens ud­de­lin­ger,” si­ger han.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen på­pe­ger, at fon­den al­le­re­de for fle­re år si­den vedt­og en stra­te­gi, der går ud på at re­du­ce­re ri­si­ko­en uden at sæl­ge ud af be­hold­nin­gen af Nordea-aktier.

”Der er selv­føl­ge­lig en fi­nan­si­el ri­si­ko på in­ve­ste­rin­gen i Nor­dea Bank Abp li­ge­som der er en ri­si­ko ved in­ve­ste­ring på det øv­ri­ge ak­tie­mar­ked. Nor­dea-ak­tien er som an­dre ak­tier på­vir­ket af pan­de­mi­en. Fon­den har i 2017 på­be­gyndt en grad­vis spred­ning af in­ve­ste­rin­ger­ne for at mind­ske kon­cen­tra­tions­ri­si­ko­en på Nor­dea Bank Abp.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer