Lars Rebien Sørensen: Danmark var ekstremt dårligt forberedt på coronakrisen

Danmark var ekstremt dårligt forberedt på coronakrisen, og derfor endte både regeringens og sundhedsmyndighedernes teststrategi i en ‘zigzagkurs’. Det sagde Novo Nordisk Fondens bestyrelsesformand Lars Rebien Sørensen, da han fremlagde baggrunden for fondens beslutning om at bevilge 250 mio. kr. til et nationalt testcenter for coronavirus.

Lars Rebien Sørensen (foto: Novo Nordisk Fonden)
Kri­tik­ken fra No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen fal­der på da­gen, hvor Dan­mark run­der 180.000 cor­o­na­te­ste­de bor­ge­re (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden).

Bå­de de dan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der og sam­fun­det som hel­hed var ek­stremt dår­ligt for­be­redt på cor­ona­kri­sen. Så­dan sag­de No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, da han ons­dag den 29. april mo­ti­ve­re­de No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­ling på 250 mio. kr. til et na­tio­nalt test­cen­ter. Det ske­te i et on­li­ne­se­mi­nar ar­ran­ge­ret af den li­be­ra­le tæn­ket­ank Cepos.

Kri­tik­ken fra Lars Re­bi­en Sø­ren­sen fal­der på da­gen, hvor Dan­mark run­der 180.000 cor­o­na­te­ste­de bor­ge­re, og Sund­heds­sty­rel­sens di­rek­tør Sø­ren Bro­strøm i et in­ter­view i Jyl­lands-Po­sten mel­der ud, at Dan­mark på grund af den øge­de test­ka­pa­ci­tet står for­an et ‘pa­ra­dig­meskif­te’ i lan­dets teststrategi.

Be­sty­rel­ses­for­man­den un­der­stre­ge­de, at No­vo Nor­disk Fon­den med sit fo­kus på blandt an­det at støt­te me­di­cin­ske for­mål og et bre­de­re mål om et bæ­re­dyg­tigt sam­fund i vækst har tæt kon­takt til sund­hedsmyn­dig­he­der­ne, og kon­tak­ten spil­le­de en rol­le i fon­dens be­slut­ning om at be­vil­ge støt­te til at øge Dan­marks testkapacitet.

“Vi har igen­nem åre­ne al­tid haft en me­get nær di­a­log og sam­ar­bej­de med Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et. Og me­get tid­ligt i for­lø­bet af den her kri­se, vi er in­de i nu, stod det klart for os, at vi som sam­fund ge­ne­relt var ek­stremt dår­ligt for­be­redt til det her”, sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Myndighedernes zigzagkurs

De dan­ske sund­hedsmyn­dig­he­ders test­stra­te­gi i lø­bet af cor­ona­kri­sen er si­den det før­ste of­fi­ci­el­le smit­te­til­fæl­de i slut­nin­gen af fe­bru­ar ble­vet kri­ti­se­ret for at ad­skil­le sig fra blandt an­dre WHO’s ef­ter­hån­den vel­kend­te man­tra om ‘test, test, test’.

Og test­stra­te­gi­en gav og­så tid­ligt an­led­ning til be­kym­ring i No­vo Nor­disk Fon­den, sag­de Lars Rebien. 

“Test­stra­te­gi­en fra sund­hedsmyn­dig­he­der­nes si­de syn­tes at æn­dre sig of­te. Det var klart for folk, som for­søg­te at bli­ve te­stet, at det var van­ske­ligt at kom­me til at bli­ve te­stet. Vi kon­klu­de­re­de for­holds­vis tid­ligt, at den zigzag­kurs, man var ude i, skyld­tes, at der var man­gel på test­ka­pa­ci­tet,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

For­an­le­di­get af slin­gre­kur­sen be­slut­te­de fon­den der­for at til­by­de sin as­si­stan­ce til myn­dig­he­der­ne, så der kun­ne fo­re­ta­ges tests i stor stil og sam­fun­det grad­vist kun­ne nær­me sig en normaltilstand.

Pa­ral­lelt med det her for­løb var mit gam­le sel­skab No­vo Nor­disk A/S al­le­re­de i gang med at ud­vik­le covid-19-tests i sam­ar­bej­de med an­dre virk­som­he­der og Rigshospitalet.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fonden

“Pa­ral­lelt med det her for­løb var mit gam­le sel­skab No­vo Nor­disk A/S al­le­re­de i gang med at ud­vik­le covid-19-tests i sam­ar­bej­de med an­dre virk­som­he­der og Rigs­ho­spi­ta­let. Og ef­ter af­ta­le med Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et be­slut­te­de vi der­for at kig­ge lidt læn­ge­re frem og se, om vi kun­ne hjæl­pe Sta­tens Se­rum In­sti­tut med at op­byg­ge en na­tio­nal test­ka­pa­ci­tet,” sag­de Lars Re­bi­en Sø­ren­sen og uddybede:

“Vi kun­ne fo­re­stil­le os, at en me­get stærk ud­vi­del­se af test­ka­pa­ci­te­ten er en for­ud­sæt­ning for, at man på en kon­trol­le­ret vis kun­ne åb­ne Dan­mark op igen.”

Tættere på genåbning

Op­byg­ning af den na­tio­na­le test­ka­pa­ci­tet har der­for haft fon­dens fo­kus i de sid­ste fi­re uger, sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

“Vi har til­ført pen­ge, vi har til­ført le­del­ses­res­sour­cer for at hjæl­pe Se­ru­min­stut­tet [Sta­tens Se­rum In­sti­tut, red.] med at ek­se­kve­re pro­jek­tet, og vi har og­så få­et stor hjælp fra No­vo Nor­disk [A/S, red.] med hen­syn til tek­ni­ske eks­per­ter. Og vi har lånt og ‘stjå­let’ ap­pa­ra­tur for­skel­li­ge ste­der, hvor det var til rå­dig­hed, når det ik­ke var mu­ligt at ind­kø­be det på ver­dens­mar­ke­det, som jo er enormt pres­set i øje­blik­ket. Så­le­des at am­bi­tio­nen nu er, at vi kan kom­me op på et me­get hø­je­re test­ni­veau,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Ud­over at gø­re det mu­ligt at te­ste om en bor­ger i øje­blik­ket er ramt af covid-19, går en del af No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­ling til at ud­vik­le en så­kaldt an­ti­stof­test, der kan af­gø­re, om en bor­ger på et tid­li­ge­re tids­punkt har væ­ret smit­tet. Te­sten er net­op nu i for­be­re­del­ses­fa­sen og skal gø­re det mu­ligt at vur­de­re spred­nin­gen af cor­o­navirus­sen i sam­fun­det, sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

“I til­læg til det har vi og­så be­slut­tet at hjæl­pe Sta­tens Se­rum In­sti­tut med at la­ve en an­ti­stof­test, som gør det mu­ligt på et tids­punkt i lø­bet af nog­le uger at fo­re­ta­ge stør­re un­der­sø­gel­ser – po­pu­la­tions­ba­se­ret – så­le­des, at vi kan få fast­lagt det mør­ket­al, der er. Det vil si­ge, at vi kan få et ind­tryk af, hvor me­get virus­sen har væ­ret spredt i Dan­mark. Der­med kan vi få vig­tig vi­den om mor­ta­li­te­ten. Vi ken­der dø­de­lig­he­den i et vist om­fang, det er sta­dig usik­kert. Men vi ken­der ik­ke om­fan­get af smit­ten. Vi kan og­så bru­ge an­ti­stof­te­sten til at sik­re, at sund­heds­per­so­na­le med god samvit­tig­hed kan gå på ar­bej­de, hvis de har væ­ret smit­tet. Vi ved ik­ke end­nu, om an­ti­stof­fer­ne gi­ver im­mu­ni­tet imod at bli­ve smit­tet, men det er no­get, vi antager.”

Alt i alt er sam­fun­det der­for kom­met tæt­te­re på en genåb­ning, vur­de­rer Lars Re­bi­en Sørensen.

“Så jeg me­ner, at vi i dag står et an­det sted end for fi­re uger si­den. Jeg sy­nes, at jeg kan for­nem­me det og­så på ud­mel­din­ger­ne fra sund­hedsmyn­dig­he­der­ne og fra po­li­ti­ker­ne – at de fø­ler sig nu me­re tryg­ge ved at be­gyn­de at dis­ku­te­re en åb­ning af Dan­mark på kon­trol­le­ret vis,” sag­de han.

Dårlig kapacitet og hjemmelavede råvarer

Un­der­vejs i on­li­ne­se­mi­na­ret var de om­trent 300 del­ta­ge­re in­vi­te­ret til at stil­le spørgs­mål. En del bad Lars Re­bi­en Sø­ren­sen om at ud­dy­be sin kom­men­tar om, at der i Dan­mark ik­ke har væ­ret en klar test­stra­te­gi, og at lan­det og myn­dig­he­der­ne har væ­ret dår­ligt forberedt.

“Det er en op­fat­tel­se, som jeg de­ler. Ik­ke kun gen­nem det ar­bej­de, som vi har haft sam­men med Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, men og­så det ge­ne­rel­le ind­tryk, man får i sam­fun­det fra folk, som har haft symp­to­mer, som har fun­det det ut­ro­ligt svært at bli­ve te­stet. Jeg tror, at det har væ­ret præ­get af, at vi har haft en for dår­lig ka­pa­ci­tet til at be­gyn­de med. Men jeg sy­nes, at det man skal se på nu er, at nu er vi i stand til at ef­ter­føl­ge den ge­ne­rel­le test­stra­te­gi, som WHO har lagt frem; nem­lig at man skal te­ste, te­ste, te­ste, og så skal man iso­le­re og op­spo­re smit­ten. Og det var vi ik­ke i stand til, for at væ­re helt ær­li­ge, i be­gyn­del­sen. Men det er vi for­modent­lig i stand til nu. Så vi står et langt bed­re sted nu,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Del­ta­ger­ne spurg­te og­så ind til den kom­men­de an­ti­stof­test, der iføl­ge Lars Re­bi­en Sø­ren­sen vil gø­re det mu­ligt at fo­re­ta­ge stør­re po­pu­la­tions­ba­se­re­de undersøgelser.

Min for­håb­ning vil væ­re, at man i lø­bet af tre-fi­re uger vil ha­ve an­ti­stof­te­sten fær­dig og rul­let ud i stor ska­la, så man kan la­ve en po­pu­la­tions­ba­se­ret un­der­sø­gel­se in­den for én måned.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fonden

“Nu er det jo ik­ke os, der be­stem­mer, hvad test­ka­pa­ci­te­ten skal bru­ges til – og hvor­når vi er fær­di­ge med at ud­vik­le an­ti­stof­te­sten. Det er jo selv­føl­ge­lig sund­hedsmyn­dig­he­der­ne, der skal be­stem­me, hvor­dan man skal an­ven­de den ka­pa­ci­tet. Min for­håb­ning vil væ­re, at man i lø­bet af tre-fi­re uger vil ha­ve an­ti­stof­te­sten fær­dig og rul­let ud i stor ska­la, så man kan la­ve en po­pu­la­tions­ba­se­ret un­der­sø­gel­se in­den for én må­ned. Så er det spørgs­må­let, om man skal gen­ta­ge så­dan nog­le un­der­sø­gel­ser for at fin­de ud af, hvor­dan smit­te­tryk­ket ud­vik­ler sig. Men det er alt­så sund­hedsmyn­dig­he­der­ne her, som træf­fer en be­slut­ning om det. Vi for­ven­ter, at ka­pa­ci­te­ten vil væ­re til rå­dig­hed in­den for tre-fi­re uger på an­ti­stof-si­den. På covid-19-si­den me­ner jeg, at ka­pa­ci­te­ten er til ste­de i øje­blik­ket,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Iføl­ge Lars Re­bi­en Sø­ren­sen har myn­dig­he­der­ne ik­ke sendt op­ga­ven om at le­ve­re po­pu­la­tions­un­der­sø­gel­ser i udbud.

“Det skyl­des igen, at man for­modent­lig har væ­ret be­kym­ret for test­ka­pa­ci­te­ten. Så det har ude­luk­ken­de fo­re­gå­et i ho­spi­tals­re­gi, og ana­ly­ser­ne er ble­vet la­vet en­ten hos No­vo Nor­disk [A/S, red.] el­ler hos Se­ru­min­sti­tut­tet. Det er først nu, hvor de hvi­de tel­te er kom­met op, at der er en mu­lig­hed for at få en bre­de­re smit­te­er­ken­del­se og op­spor­ing,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen. 

Og­så pri­sen på en test blev der spurgt om, og dén vur­de­rer Lars Re­bi­en Sø­ren­sen til at lig­ge om­kring 500 kr. Og det fik be­sty­rel­ses­for­man­den til at ven­de til­ba­ge til sin po­in­te om Dan­marks og sund­hedsmyn­dig­he­der­nes mang­len­de forberedelse.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen ser nem­lig ger­ne, at Dan­mark gør sig uaf­hæn­gi­ge af de glo­ba­le mar­ke­der, når det kom­mer til det pan­de­mi­ske be­red­skab, og dét ar­bej­de ind­går og­så i No­vo Nor­disk Fon­dens bevilling.

“Vi er jo og­så nødt til at er­ken­de, at når så­dan en pan­de­mi kom­mer, så bli­ver al­le de in­ter­na­tio­na­le for­sy­nings­kæ­der jo over­be­la­stet. Og det vil si­ge, at det ind­går og­så i vo­res pro­jekt, at vi skal for­sø­ge at la­ve nog­le ana­ly­ser, som er me­re ba­se­ret på – i prin­cip­pet – hjem­mela­ve­de re­a­gen­ser og råva­rer, så­le­des at vi ik­ke er af­hæn­gi­ge i kri­se­si­tu­a­tio­ner af le­ve­ran­cer fra de sto­re le­ve­ran­dø­rer, da det jo nor­malt bry­der ned, og det er ik­ke sik­kert, at vi har før­ste­pri­o­ri­tet,” slut­te­de han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer