Lars Rebien Sørensen: Danmark var ekstremt dårligt forberedt på coronakrisen

Dan­mark var ek­stremt dår­ligt for­be­redt på cor­ona­kri­sen, og der­for end­te bå­de re­ge­rin­gens og sund­hedsmyn­dig­he­der­nes test­stra­te­gi i en ‘zigzag­kurs’. Det sag­de No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, da han frem­lag­de bag­grun­den for fon­dens be­slut­ning om at be­vil­ge 250 mio. kr. til et na­tio­nalt test­cen­ter for coronavirus.

Lars Rebien Sørensen (foto: Novo Nordisk Fonden)
Kri­tik­ken fra No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen fal­der på da­gen, hvor Dan­mark run­der 180.000 cor­o­na­te­ste­de bor­ge­re (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden).

Bå­de de dan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der og sam­fun­det som hel­hed var ek­stremt dår­ligt for­be­redt på cor­ona­kri­sen. Så­dan sag­de No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, da han ons­dag den 29. april mo­ti­ve­re­de No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­ling på 250 mio. kr. til et na­tio­nalt test­cen­ter. Det ske­te i et on­li­ne­se­mi­nar ar­ran­ge­ret af den li­be­ra­le tæn­ket­ank Cepos.

Kri­tik­ken fra Lars Re­bi­en Sø­ren­sen fal­der på da­gen, hvor Dan­mark run­der 180.000 cor­o­na­te­ste­de bor­ge­re, og Sund­heds­sty­rel­sens di­rek­tør Sø­ren Bro­strøm i et in­ter­view i Jyl­lands-Po­­­sten mel­der ud, at Dan­mark på grund af den øge­de test­ka­pa­ci­tet står for­an et ‘pa­ra­dig­meskif­te’ i lan­dets teststrategi.

Be­sty­rel­ses­for­man­den un­der­stre­ge­de, at No­vo Nor­disk Fon­den med sit fo­kus på blandt an­det at støt­te me­di­cin­ske for­mål og et bre­de­re mål om et bæ­re­dyg­tigt sam­fund i vækst har tæt kon­takt til sund­hedsmyn­dig­he­der­ne, og kon­tak­ten spil­le­de en rol­le i fon­dens be­slut­ning om at be­vil­ge støt­te til at øge Dan­marks testkapacitet.

“Vi har igen­nem åre­ne al­tid haft en me­get nær di­a­log og sam­ar­bej­de med Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et. Og me­get tid­ligt i for­lø­bet af den her kri­se, vi er in­de i nu, stod det klart for os, at vi som sam­fund ge­ne­relt var ek­stremt dår­ligt for­be­redt til det her”, sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Myndighedernes zigzagkurs

De dan­ske sund­hedsmyn­dig­he­ders test­stra­te­gi i lø­bet af cor­ona­kri­sen er si­den det før­ste of­fi­ci­el­le smit­te­til­fæl­de i slut­nin­gen af fe­bru­ar ble­vet kri­ti­se­ret for at ad­skil­le sig fra blandt an­dre WHO’s ef­ter­hån­den vel­kend­te man­tra om ‘test, test, test’.

Og test­stra­te­gi­en gav og­så tid­ligt an­led­ning til be­kym­ring i No­vo Nor­disk Fon­den, sag­de Lars Rebien. 

“Test­stra­te­gi­en fra sund­hedsmyn­dig­he­der­nes si­de syn­tes at æn­dre sig of­te. Det var klart for folk, som for­søg­te at bli­ve te­stet, at det var van­ske­ligt at kom­me til at bli­ve te­stet. Vi kon­klu­de­re­de for­holds­vis tid­ligt, at den zigzag­kurs, man var ude i, skyld­tes, at der var man­gel på test­ka­pa­ci­tet,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

For­an­le­di­get af slin­gre­kur­sen be­slut­te­de fon­den der­for at til­by­de sin as­si­stan­ce til myn­dig­he­der­ne, så der kun­ne fo­re­ta­ges tests i stor stil og sam­fun­det grad­vist kun­ne nær­me sig en normaltilstand.

Pa­ral­lelt med det her for­løb var mit gam­le sel­skab No­vo Nor­disk A/S al­le­re­de i gang med at ud­vik­le covid-19-tests i sam­ar­bej­de med an­dre virk­som­he­der og Rigshospitalet.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fonden

“Pa­ral­lelt med det her for­løb var mit gam­le sel­skab No­vo Nor­disk A/S al­le­re­de i gang med at ud­vik­le covid-19-tests i sam­ar­bej­de med an­dre virk­som­he­der og Rigs­ho­spi­ta­let. Og ef­ter af­ta­le med Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et be­slut­te­de vi der­for at kig­ge lidt læn­ge­re frem og se, om vi kun­ne hjæl­pe Sta­tens Se­rum In­sti­tut med at op­byg­ge en na­tio­nal test­ka­pa­ci­tet,” sag­de Lars Re­bi­en Sø­ren­sen og uddybede:

“Vi kun­ne fo­re­stil­le os, at en me­get stærk ud­vi­del­se af test­ka­pa­ci­te­ten er en for­ud­sæt­ning for, at man på en kon­trol­le­ret vis kun­ne åb­ne Dan­mark op igen.”

Tættere på genåbning

Op­byg­ning af den na­tio­na­le test­ka­pa­ci­tet har der­for haft fon­dens fo­kus i de sid­ste fi­re uger, sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

“Vi har til­ført pen­ge, vi har til­ført le­del­ses­res­sour­cer for at hjæl­pe Se­ru­min­stut­tet [Sta­tens Se­rum In­sti­tut, red.] med at ek­se­kve­re pro­jek­tet, og vi har og­så få­et stor hjælp fra No­vo Nor­disk [A/S, red.] med hen­syn til tek­ni­ske eks­per­ter. Og vi har lånt og ‘stjå­let’ ap­pa­ra­tur for­skel­li­ge ste­der, hvor det var til rå­dig­hed, når det ik­ke var mu­ligt at ind­kø­be det på ver­dens­mar­ke­det, som jo er enormt pres­set i øje­blik­ket. Så­le­des at am­bi­tio­nen nu er, at vi kan kom­me op på et me­get hø­je­re test­ni­veau,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Ud­over at gø­re det mu­ligt at te­ste om en bor­ger i øje­blik­ket er ramt af covid-19, går en del af No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­ling til at ud­vik­le en så­kaldt an­ti­stof­test, der kan af­gø­re, om en bor­ger på et tid­li­ge­re tids­punkt har væ­ret smit­tet. Te­sten er net­op nu i for­be­re­del­ses­fa­sen og skal gø­re det mu­ligt at vur­de­re spred­nin­gen af cor­o­navirus­sen i sam­fun­det, sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

“I til­læg til det har vi og­så be­slut­tet at hjæl­pe Sta­tens Se­rum In­sti­tut med at la­ve en an­ti­stof­test, som gør det mu­ligt på et tids­punkt i lø­bet af nog­le uger at fo­re­ta­ge stør­re un­der­sø­gel­ser – po­pu­la­tions­ba­se­ret – så­le­des, at vi kan få fast­lagt det mør­ket­al, der er. Det vil si­ge, at vi kan få et ind­tryk af, hvor me­get virus­sen har væ­ret spredt i Dan­mark. Der­med kan vi få vig­tig vi­den om mor­ta­li­te­ten. Vi ken­der dø­de­lig­he­den i et vist om­fang, det er sta­dig usik­kert. Men vi ken­der ik­ke om­fan­get af smit­ten. Vi kan og­så bru­ge an­ti­stof­te­sten til at sik­re, at sund­heds­per­so­na­le med god samvit­tig­hed kan gå på ar­bej­de, hvis de har væ­ret smit­tet. Vi ved ik­ke end­nu, om an­ti­stof­fer­ne gi­ver im­mu­ni­tet imod at bli­ve smit­tet, men det er no­get, vi antager.”

Alt i alt er sam­fun­det der­for kom­met tæt­te­re på en genåb­ning, vur­de­rer Lars Re­bi­en Sørensen.

“Så jeg me­ner, at vi i dag står et an­det sted end for fi­re uger si­den. Jeg sy­nes, at jeg kan for­nem­me det og­så på ud­mel­din­ger­ne fra sund­hedsmyn­dig­he­der­ne og fra po­li­ti­ker­ne – at de fø­ler sig nu me­re tryg­ge ved at be­gyn­de at dis­ku­te­re en åb­ning af Dan­mark på kon­trol­le­ret vis,” sag­de han.

Dårlig kapacitet og hjemmelavede råvarer

Un­der­vejs i on­li­ne­se­mi­na­ret var de om­trent 300 del­ta­ge­re in­vi­te­ret til at stil­le spørgs­mål. En del bad Lars Re­bi­en Sø­ren­sen om at ud­dy­be sin kom­men­tar om, at der i Dan­mark ik­ke har væ­ret en klar test­stra­te­gi, og at lan­det og myn­dig­he­der­ne har væ­ret dår­ligt forberedt.

“Det er en op­fat­tel­se, som jeg de­ler. Ik­ke kun gen­nem det ar­bej­de, som vi har haft sam­men med Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, men og­så det ge­ne­rel­le ind­tryk, man får i sam­fun­det fra folk, som har haft symp­to­mer, som har fun­det det ut­ro­ligt svært at bli­ve te­stet. Jeg tror, at det har væ­ret præ­get af, at vi har haft en for dår­lig ka­pa­ci­tet til at be­gyn­de med. Men jeg sy­nes, at det man skal se på nu er, at nu er vi i stand til at ef­ter­føl­ge den ge­ne­rel­le test­stra­te­gi, som WHO har lagt frem; nem­lig at man skal te­ste, te­ste, te­ste, og så skal man iso­le­re og op­spo­re smit­ten. Og det var vi ik­ke i stand til, for at væ­re helt ær­li­ge, i be­gyn­del­sen. Men det er vi for­modent­lig i stand til nu. Så vi står et langt bed­re sted nu,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Del­ta­ger­ne spurg­te og­så ind til den kom­men­de an­ti­stof­test, der iføl­ge Lars Re­bi­en Sø­ren­sen vil gø­re det mu­ligt at fo­re­ta­ge stør­re po­pu­la­tions­ba­se­re­de undersøgelser.

Min for­håb­ning vil væ­re, at man i lø­bet af tre-fi­re uger vil ha­ve an­ti­stof­te­sten fær­dig og rul­let ud i stor ska­la, så man kan la­ve en po­pu­la­tions­ba­se­ret un­der­sø­gel­se in­den for én måned.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fonden

“Nu er det jo ik­ke os, der be­stem­mer, hvad test­ka­pa­ci­te­ten skal bru­ges til – og hvor­når vi er fær­di­ge med at ud­vik­le an­ti­stof­te­sten. Det er jo selv­føl­ge­lig sund­hedsmyn­dig­he­der­ne, der skal be­stem­me, hvor­dan man skal an­ven­de den ka­pa­ci­tet. Min for­håb­ning vil væ­re, at man i lø­bet af tre-fi­re uger vil ha­ve an­ti­stof­te­sten fær­dig og rul­let ud i stor ska­la, så man kan la­ve en po­pu­la­tions­ba­se­ret un­der­sø­gel­se in­den for én må­ned. Så er det spørgs­må­let, om man skal gen­ta­ge så­dan nog­le un­der­sø­gel­ser for at fin­de ud af, hvor­dan smit­te­tryk­ket ud­vik­ler sig. Men det er alt­så sund­hedsmyn­dig­he­der­ne her, som træf­fer en be­slut­ning om det. Vi for­ven­ter, at ka­pa­ci­te­ten vil væ­re til rå­dig­hed in­den for tre-fi­re uger på an­ti­­stof-si­­den. På covid-19-si­­den me­ner jeg, at ka­pa­ci­te­ten er til ste­de i øje­blik­ket,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Iføl­ge Lars Re­bi­en Sø­ren­sen har myn­dig­he­der­ne ik­ke sendt op­ga­ven om at le­ve­re po­pu­la­tions­un­der­sø­gel­ser i udbud.

“Det skyl­des igen, at man for­modent­lig har væ­ret be­kym­ret for test­ka­pa­ci­te­ten. Så det har ude­luk­ken­de fo­re­gå­et i ho­spi­tals­re­gi, og ana­ly­ser­ne er ble­vet la­vet en­ten hos No­vo Nor­disk [A/S, red.] el­ler hos Se­ru­min­sti­tut­tet. Det er først nu, hvor de hvi­de tel­te er kom­met op, at der er en mu­lig­hed for at få en bre­de­re smit­te­er­ken­del­se og op­spor­ing,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen. 

Og­så pri­sen på en test blev der spurgt om, og dén vur­de­rer Lars Re­bi­en Sø­ren­sen til at lig­ge om­kring 500 kr. Og det fik be­sty­rel­ses­for­man­den til at ven­de til­ba­ge til sin po­in­te om Dan­marks og sund­hedsmyn­dig­he­der­nes mang­len­de forberedelse.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen ser nem­lig ger­ne, at Dan­mark gør sig uaf­hæn­gi­ge af de glo­ba­le mar­ke­der, når det kom­mer til det pan­de­mi­ske be­red­skab, og dét ar­bej­de ind­går og­så i No­vo Nor­disk Fon­dens bevilling.

“Vi er jo og­så nødt til at er­ken­de, at når så­dan en pan­de­mi kom­mer, så bli­ver al­le de in­ter­na­tio­na­le for­sy­nings­kæ­der jo over­be­la­stet. Og det vil si­ge, at det ind­går og­så i vo­res pro­jekt, at vi skal for­sø­ge at la­ve nog­le ana­ly­ser, som er me­re ba­se­ret på – i prin­cip­pet – hjem­mela­ve­de re­a­gen­ser og råva­rer, så­le­des at vi ik­ke er af­hæn­gi­ge i kri­se­si­tu­a­tio­ner af le­ve­ran­cer fra de sto­re le­ve­ran­dø­rer, da det jo nor­malt bry­der ned, og det er ik­ke sik­kert, at vi har før­ste­pri­o­ri­tet,” slut­te­de han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: