Novo Nordisk Fonden bevilger 382 mio. kr. til bekæmpelse af livsstilssygdomme i Grønland

En ny ind­sats fra No­vo Nor­disk Fon­den skal gi­ve men­ne­sker med di­a­be­tes og an­dre livs­stils­re­la­te­re­de syg­dom­me mu­lig­hed for forsk­nings­ba­se­ret be­hand­ling og fore­byg­gel­se på hø­je­ste ni­veau, uan­set hvor i Grøn­land de bor.

Nuuk
Det kom­men­de Steno Di­a­be­tes Cen­ter Grøn­land for­ven­tes at stå klar i 2024. Ind­til den nye byg­ning står klar, vil cen­tret på­be­gyn­de si­ne ak­ti­vi­te­ter i mid­ler­ti­di­ge ram­mer i Nuuk.

No­vo Nor­disk Fon­den har ind­gå­et et lang­sig­tet sam­ar­bej­de med Grøn­lands Selv­sty­re om at styr­ke fore­byg­gel­se og be­hand­ling af di­a­be­tes og an­dre livs­stils­re­la­te­re­de syg­dom­me i Grøn­land. I alt 382 mio. kr. fra fon­den skal styr­ke ind­sat­sen i he­le lan­det over de kom­men­de 10 år.

Det skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

Ho­ved­til­ta­get i be­vil­lin­gen er det kom­men­de Steno Di­a­be­tes Cen­ter Grøn­land, som in­te­gre­res i den ek­si­ste­ren­de struk­tur i Det grøn­land­ske Sund­heds­væ­sen. Må­let er at gø­re cen­tret til et lands­dæk­ken­de vi­­dens-, ud­vik­lings- og am­bu­lant behandlingscenter.

“Det nye til­tag ska­ber en unik mu­lig­hed for at gi­ve et stort løft til forsk­ning, be­hand­ling, fore­byg­gel­se og ud­dan­nel­se in­den for di­a­be­tes og an­dre livs­stils­re­la­te­re­de syg­dom­me i Grøn­land. Vo­res am­bi­tion er, at fær­re skal ha­ve dis­se syg­dom­me, og de, der har syg­dom­me, skal le­ve læn­ge­re og med hø­je­re livskva­li­tet,” si­ger No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Lars Re­bi­en Sørensen.

Det kom­men­de Steno Di­a­be­tes Cen­ter Grøn­land for­ven­tes at stå klar i 2024. Cen­tret skal dri­ves med res­sour­cer fra bå­de Grøn­lands Selv­sty­re og No­vo Nor­disk Fon­den. Selv­sty­ret vil fort­sat fi­nan­si­e­re til­bud og ak­ti­vi­te­ter in­den for di­a­be­tes, KOL og for­hø­jet blod­tryk, som ek­si­ste­rer i dag.

No­vo Nor­disk Fon­den fi­nan­si­e­rer nye sup­ple­ren­de ak­ti­vi­te­ter, nyt te­le­me­di­cinsk ud­styr til sund­hed­s­en­he­der i he­le lan­det og den nye byg­ning i Nuuk, hvor­fra cen­tret skal dri­ve si­ne ak­ti­vi­te­ter. Ind­til den nye byg­ning står klar, vil cen­tret på­be­gyn­de si­ne ak­ti­vi­te­ter i mid­ler­ti­di­ge ram­mer i Nuuk.

På grund af Grøn­lands geo­gra­fi og vej­r­for­hold skal te­le­me­di­cin væ­re med til at sik­re, at al­le i lan­det får ad­gang til de ind­sat­ser, der ud­vik­les og til­by­des af cen­tret. Cen­tret skal der­for styr­ke og ud­vik­le den te­le­me­di­cin­ske infrastruktur.

”Jeg er helt sik­ker på, at vi med det her sam­ar­bej­de har ta­get et stort skridt i ret­ning af bed­re sund­hed i Grøn­land. Jeg hå­ber og tror, at vi sam­men kan knæk­ke kur­ven, så fær­re får di­a­be­tes, KOL og for­hø­jet blod­tryk, som desvær­re pla­ger fle­re og fle­re af vo­re med­bor­ge­re,” si­ger Martha Abel­sen, Naa­lak­ker­su­isoq (mi­ni­ster) for Sund­hed om sam­ar­bej­det med No­vo Nor­disk Fonden.

Be­vil­lin­gen på 382 mio. kr. til Steno Di­a­be­tes Cen­ter Grøn­land føl­ger No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­lin­ger på i alt 7,4 mia. kr. i Steno-cen­tre i al­le fem dan­ske re­gio­ner si­den 2016. Tre mia. kr. be­vil­get til Steno Di­a­be­tes Cen­ter Co­pen­ha­gen, 1,4 mia. kr. til Steno Di­a­be­tes Cen­ter Aar­hus, 1,4 mia. kr. til Steno Di­a­be­tes Cen­ter Oden­se, 0,8 mia. kr. til Steno Di­a­be­tes Cen­ter Nord­jyl­land og 0,8 mia. kr. til Steno Di­a­be­tes Cen­ter Sjælland.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…