Annoncespot_img

Novo Nordisk Fonden bevilger 382 mio. kr. til bekæmpelse af livsstilssygdomme i Grønland

En ny indsats fra Novo Nordisk Fonden skal give mennesker med diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme mulighed for forskningsbaseret behandling og forebyggelse på højeste niveau, uanset hvor i Grønland de bor.

Nuuk
Det kom­men­de Steno Di­a­be­tes Cen­ter Grøn­land for­ven­tes at stå klar i 2024. Ind­til den nye byg­ning står klar, vil cen­tret på­be­gyn­de si­ne ak­ti­vi­te­ter i mid­ler­ti­di­ge ram­mer i Nuuk.

No­vo Nor­disk Fon­den har ind­gå­et et lang­sig­tet sam­ar­bej­de med Grøn­lands Selv­sty­re om at styr­ke fore­byg­gel­se og be­hand­ling af di­a­be­tes og an­dre livs­stils­re­la­te­re­de syg­dom­me i Grøn­land. I alt 382 mio. kr. fra fon­den skal styr­ke ind­sat­sen i he­le lan­det over de kom­men­de 10 år.

Det skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

Ho­ved­til­ta­get i be­vil­lin­gen er det kom­men­de Steno Di­a­be­tes Cen­ter Grøn­land, som in­te­gre­res i den ek­si­ste­ren­de struk­tur i Det grøn­land­ske Sund­heds­væ­sen. Må­let er at gø­re cen­tret til et lands­dæk­ken­de vi­dens-, ud­vik­lings- og am­bu­lant behandlingscenter.

“Det nye til­tag ska­ber en unik mu­lig­hed for at gi­ve et stort løft til forsk­ning, be­hand­ling, fore­byg­gel­se og ud­dan­nel­se in­den for di­a­be­tes og an­dre livs­stils­re­la­te­re­de syg­dom­me i Grøn­land. Vo­res am­bi­tion er, at fær­re skal ha­ve dis­se syg­dom­me, og de, der har syg­dom­me, skal le­ve læn­ge­re og med hø­je­re livskva­li­tet,” si­ger No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Lars Re­bi­en Sørensen.

Det kom­men­de Steno Di­a­be­tes Cen­ter Grøn­land for­ven­tes at stå klar i 2024. Cen­tret skal dri­ves med res­sour­cer fra bå­de Grøn­lands Selv­sty­re og No­vo Nor­disk Fon­den. Selv­sty­ret vil fort­sat fi­nan­si­e­re til­bud og ak­ti­vi­te­ter in­den for di­a­be­tes, KOL og for­hø­jet blod­tryk, som ek­si­ste­rer i dag.

No­vo Nor­disk Fon­den fi­nan­si­e­rer nye sup­ple­ren­de ak­ti­vi­te­ter, nyt te­le­me­di­cinsk ud­styr til sund­hed­s­en­he­der i he­le lan­det og den nye byg­ning i Nuuk, hvor­fra cen­tret skal dri­ve si­ne ak­ti­vi­te­ter. Ind­til den nye byg­ning står klar, vil cen­tret på­be­gyn­de si­ne ak­ti­vi­te­ter i mid­ler­ti­di­ge ram­mer i Nuuk.

På grund af Grøn­lands geo­gra­fi og vej­r­for­hold skal te­le­me­di­cin væ­re med til at sik­re, at al­le i lan­det får ad­gang til de ind­sat­ser, der ud­vik­les og til­by­des af cen­tret. Cen­tret skal der­for styr­ke og ud­vik­le den te­le­me­di­cin­ske infrastruktur.

”Jeg er helt sik­ker på, at vi med det her sam­ar­bej­de har ta­get et stort skridt i ret­ning af bed­re sund­hed i Grøn­land. Jeg hå­ber og tror, at vi sam­men kan knæk­ke kur­ven, så fær­re får di­a­be­tes, KOL og for­hø­jet blod­tryk, som desvær­re pla­ger fle­re og fle­re af vo­re med­bor­ge­re,” si­ger Martha Abel­sen, Naa­lak­ker­su­isoq (mi­ni­ster) for Sund­hed om sam­ar­bej­det med No­vo Nor­disk Fonden.

Be­vil­lin­gen på 382 mio. kr. til Steno Di­a­be­tes Cen­ter Grøn­land føl­ger No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­lin­ger på i alt 7,4 mia. kr. i Steno-cen­tre i al­le fem dan­ske re­gio­ner si­den 2016. Tre mia. kr. be­vil­get til Steno Di­a­be­tes Cen­ter Co­pen­ha­gen, 1,4 mia. kr. til Steno Di­a­be­tes Cen­ter Aar­hus, 1,4 mia. kr. til Steno Di­a­be­tes Cen­ter Oden­se, 0,8 mia. kr. til Steno Di­a­be­tes Cen­ter Nord­jyl­land og 0,8 mia. kr. til Steno Di­a­be­tes Cen­ter Sjælland.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer