2019 blev rekordgodt år for Bikubenfonden

Bikubenfonden opnåede i 2019 det hidtil højeste afkast i fondens historie og satte med uddelinger på 119 millioner kroner samtidig ny uddelingsrekord for de seneste 10 år. Halvdelen af de uddelte penge tilfaldt socialområdet, mens knap halvdelen gik til scene- og billedkunst.

Haut x Bikubenfonden Pop Up Residency
I Fon­de­nes Hus er en eta­ge mid­ler­ti­digt ind­ret­tet som stu­dio. Frem til som­me­ren 2020 skal Bi­ku­ben­fon­den i sam­ar­bej­de med Haut te­ste, hvil­ket po­ten­ti­a­le et stu­dio resi­den­cy har som ka­ta­ly­sa­tor for ny­ska­ben­de sce­ne­kunst (fo­to: Mor­ten Ar­n­fred / Good Pla­ce Productions).

2019 blev et usæd­van­ligt godt år for den er­hvervs­dri­ven­de fond Bi­ku­ben­fon­den. Det frem­går af fon­dens års­be­ret­ning for 2019.

Den øko­no­mi­ske suc­ces i 2019 af­spej­les ved, at Bi­ku­ben­fon­den op­nå­e­de det hø­je­ste af­kast i fon­dens hi­sto­rie med et sam­let in­ve­ste­rings­re­sul­tat på 232,4 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket er me­re end en for­dob­ling set i for­hold til af­ka­stet på 89,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2018.

Re­sul­ta­tet i Bi­ku­ben­fon­den end­te på 206,2 mil­li­o­ner kro­ner mod 75,6 mil­li­o­ner kro­ner året før, og der blev be­vil­li­get 119 mil­li­o­ner kro­ner til fonds­for­mål mod 76 mil­li­o­ner kro­ner i 2018. De 119 mil­li­o­ner kro­ner i 2019 er iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef i Bi­ku­ben­fon­den Ma­ri­an­ne With Binds­lev ny ud­de­lings­re­kord for de se­ne­ste 10 år.

Halv­de­len af de ud­del­te pen­ge, 58 mil­li­o­ner kro­ner, gik til so­ci­a­l­om­rå­det, 55 mil­li­o­ner kro­ner til ak­tu­el sce­ne- og bil­led­kunst, mens 6,1 mil­li­o­ner kro­ner end­te i det, der i års­be­ret­nin­gen har over­skrif­ten ”an­dre for­mål”. Det dæk­ker over to ind­sat­ser: Dels 2,8 mil­li­o­ner kro­ner til det syd­fyn­s­ke na­tu­r­om­rå­de Svan­nin­ge Bjer­ge, som fon­den ejer og dri­ver, og dels 3,4 mil­li­o­ner kro­ner til Kron­prin­s­par­rets Pri­ser. Kron­prin­sen og kron­prin­ses­sens år­li­ge pris­ud­de­ling blev indstif­tet af Bi­ku­ben­fon­den i 2004 som en bryl­lups­ga­ve til det roy­a­le par.

I ly­set af cor­ona­kri­sen ty­der me­get dog al­le­re­de nu på, at der ik­ke bli­ver sat nye re­kor­der i af­kast og ud­de­lin­ger i 2020. Fon­den har ud­vik­let en lang­sig­tet in­ve­ste­rings­stra­te­gi, som hand­ler om at øge in­ve­ste­rin­ger­ne i Pri­va­te Equi­ty-fon­de samt fon­dens ejer­skab af in­du­stri­virk­som­he­den En­ko­tec i Skanderborg.

De in­ve­ste­rin­ger har hidtil gi­vet et godt og sta­bilt af­kast, hvil­ket er vig­tigt i for­hold til fon­dens ud­de­lin­ger, som i sti­gen­de grad er af læn­ge­re­va­ren­de ka­rak­ter, for­kla­rer di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen og be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els Smedegaard.

”Vi for­ven­ter ik­ke, at sam­me hø­je ni­veau kan fort­sæt­te – slet ik­ke i ly­set af si­tu­a­tio­nen med cor­o­navirus – men vi tror på, at vi kan op­nå et re­la­tivt hø­je­re af­kast via vo­res in­ve­ste­rings­stra­te­gi, end det vil væ­re mu­ligt ved en me­re tra­di­tio­nel in­ve­ste­rings­stra­te­gi,” skri­ver Sø­ren Kaa­re-An­der­sen og Ni­els Sme­de­gaard i årsberetningen.

I for­hold til stør­rel­sen på det­te års ud­de­lin­ger ly­der mel­din­gen fra Ma­ri­an­ne With Binds­lev, at fon­den end­nu ik­ke véd, hvor me­get den kom­mer til at ud­de­le i 2020. Det af­hæn­ger, un­der­stre­ger kom­mu­ni­ka­tions­che­fen, blandt an­det af ud­vik­lin­gen på de fi­nan­si­el­le markeder.

Særligt fokus på anbragte unges overgang til eget hjem

På det so­ci­a­le om­rå­de hav­de Bi­ku­ben­fon­den i 2019 især blik­ket og ud­de­lin­ger­ne ret­tet mod at ska­be nye mu­lig­he­der for ud­sat­te un­ge i al­de­ren 13-30 år, og i for­læn­gel­se her­af blev der ta­get et nyt skridt med lan­ce­rin­gen af et sær­ligt fo­kus på an­brag­te un­ge i over­gan­gen til eget hjem.

Det re­sul­te­re­de blandt an­det i rap­por­ten ‘Ung mel­lem an­brin­gel­se og eget hjem’, der blev ud­gi­vet i ef­ter­å­ret sam­men med So­ci­alt Ud­vik­lings­cen­ter, SUS. Den byg­ger blandt an­det på 18 tid­li­ge­re an­brag­te un­ges erfaringer.

”Hel­dig­vis ar­bej­der fle­re kom­mu­ner i dag med at ud­vik­le nye me­to­der til at for­bed­re støt­ten og hjæl­pen til an­brag­te un­ge i over­gan­gen mel­lem an­brin­gel­se og eget hjem. Men hvis vi skal sik­re an­brag­te un­ge en god frem­tid, skal vi tur­de at gå nye ve­je og ud­for­dre va­ne- og si­lo­tænk­ning,” skri­ver Sø­ren Kaa­re-An­der­sen og Ni­els Sme­de­gaard i årsberetningen.

Der­for er lan­dets kom­mu­ner i be­gyn­del­sen af 2020 ble­vet in­vi­te­ret til at del­ta­ge i ini­ti­a­ti­vet ‘Min vej hjem’ med det for­mål at ud­vik­le in­nova­ti­ve løs­nin­ger på an­brin­gel­ses­om­rå­det. Der er i alt af­sat 30 mil­li­o­ner kro­ner til det initiativ.

Scenekunstnere rykker ind i Fondenes Hus

På kunst- og kul­tu­r­om­rå­det har fon­den fo­kus på ak­tu­el sce­ne- og bil­led­kunst og bi­står kunst­ne­re og kul­turin­sti­tu­tio­ner i at gå nye ve­je. I 2019 stif­te­de Bi­ku­ben­fon­den sel­ska­bet Skit­se, der er en kunst­bu­tik, som sæl­ger ak­tu­el­le kunst­ne­res skit­ser, og fon­den brug­te og­så i 2019 kr­udt på at un­der­sø­ge, hvor­dan den bedst mu­ligt styr­ker sce­ne­kun­stens po­ten­ti­a­ler og mu­lig­he­der for at ud­vik­le sig. Det har blandt an­det ført til sam­ar­bej­de med det kø­ben­havn­ske te­a­ter for kunst­ne­risk ud­vik­ling Haut, som skal te­ste po­ten­ti­a­let for ny­ska­ben­de scenekunst.

Sam­ar­bej­det er i 2020 ble­vet fulgt op med et ud­vik­lings­for­løb fra 20. april og frem til som­mer­fe­ri­en kal­det ‘Haut x Bi­ku­ben­fon­den Pop Up Resi­den­cy’ ret­tet mod de uaf­hæn­gi­ge sce­ne­kunst­ne­re in­den for tværæ­ste­tisk scenekunst.

I Fon­de­nes Hus i Kø­ben­havn, der er ejet af Bi­ku­ben­fon­den, og hvor der som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats har væ­ret en ræk­ke fr­af­lyt­nin­ger og der­for for ti­den er god plads, er en eta­ge mid­ler­ti­digt ind­ret­tet som stu­dio. Her kan kunst­ner­ne væ­re i ‘resi­den­cy’ i op til fi­re uger og få løn og lø­ben­de kunst­ne­risk spar­ring, som skal styr­ke kva­li­te­ten i de kunst­ne­ri­ske pro­jek­ter. Seks kunst­ner­grup­per del­ta­ger i testforløbet.

Grun­det cor­ona­kri­sen hav­de Bi­ku­ben­fon­den og Haut i før­ste om­gang valgt at ud­sky­de ar­ran­ge­men­tet, men nu vur­de­res det for­svar­ligt at sæt­te det i gang med di­ver­se for­holds­reg­ler. Der hol­des så­le­des be­hø­rig af­stand, vil ik­ke væ­re fle­re end 10 men­ne­sker i lo­ka­let, og de plan­lag­te åb­ne vis­nin­ger som af­slut­ning på hvert for­løb er ind­til vi­de­re droppet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer