2019 blev rekordgodt år for Bikubenfonden

Bi­ku­ben­fon­den op­nå­e­de i 2019 det hidtil hø­je­ste af­kast i fon­dens hi­sto­rie og sat­te med ud­de­lin­ger på 119 mil­li­o­ner kro­ner sam­ti­dig ny ud­de­lings­re­kord for de se­ne­ste 10 år. Halv­de­len af de ud­del­te pen­ge til­faldt so­ci­a­l­om­rå­det, mens knap halv­de­len gik til sce­ne- og billedkunst.

Haut x Bikubenfonden Pop Up Residency
I Fon­de­nes Hus er en eta­ge mid­ler­ti­digt ind­ret­tet som stu­dio. Frem til som­me­ren 2020 skal Bi­ku­ben­fon­den i sam­ar­bej­de med Haut te­ste, hvil­ket po­ten­ti­a­le et stu­dio resi­den­cy har som ka­ta­ly­sa­tor for ny­ska­ben­de sce­ne­kunst (fo­to: Mor­ten Ar­n­fred / Good Pla­ce Productions).

2019 blev et usæd­van­ligt godt år for den er­hvervs­dri­ven­de fond Bi­ku­ben­fon­den. Det frem­går af fon­dens års­be­ret­ning for 2019.

Den øko­no­mi­ske suc­ces i 2019 af­spej­les ved, at Bi­ku­ben­fon­den op­nå­e­de det hø­je­ste af­kast i fon­dens hi­sto­rie med et sam­let in­ve­ste­rings­re­sul­tat på 232,4 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket er me­re end en for­dob­ling set i for­hold til af­ka­stet på 89,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2018.

Re­sul­ta­tet i Bi­ku­ben­fon­den end­te på 206,2 mil­li­o­ner kro­ner mod 75,6 mil­li­o­ner kro­ner året før, og der blev be­vil­li­get 119 mil­li­o­ner kro­ner til fonds­for­mål mod 76 mil­li­o­ner kro­ner i 2018. De 119 mil­li­o­ner kro­ner i 2019 er iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef i Bi­ku­ben­fon­den Ma­ri­an­ne With Binds­lev ny ud­de­lings­re­kord for de se­ne­ste 10 år.

Halv­de­len af de ud­del­te pen­ge, 58 mil­li­o­ner kro­ner, gik til so­ci­a­l­om­rå­det, 55 mil­li­o­ner kro­ner til ak­tu­el sce­­ne- og bil­led­kunst, mens 6,1 mil­li­o­ner kro­ner end­te i det, der i års­be­ret­nin­gen har over­skrif­ten ”an­dre for­mål”. Det dæk­ker over to ind­sat­ser: Dels 2,8 mil­li­o­ner kro­ner til det syd­fyn­s­ke na­tu­r­om­rå­de Svan­nin­ge Bjer­ge, som fon­den ejer og dri­ver, og dels 3,4 mil­li­o­ner kro­ner til Kron­prin­s­par­rets Pri­ser. Kron­prin­sen og kron­prin­ses­sens år­li­ge pris­ud­de­ling blev indstif­tet af Bi­ku­ben­fon­den i 2004 som en bryl­lups­ga­ve til det roy­a­le par.

I ly­set af cor­ona­kri­sen ty­der me­get dog al­le­re­de nu på, at der ik­ke bli­ver sat nye re­kor­der i af­kast og ud­de­lin­ger i 2020. Fon­den har ud­vik­let en lang­sig­tet in­ve­ste­rings­stra­te­gi, som hand­ler om at øge in­ve­ste­rin­ger­ne i Pri­va­te Equi­ty-fon­­de samt fon­dens ejer­skab af in­du­stri­virk­som­he­den En­ko­tec i Skanderborg.

De in­ve­ste­rin­ger har hidtil gi­vet et godt og sta­bilt af­kast, hvil­ket er vig­tigt i for­hold til fon­dens ud­de­lin­ger, som i sti­gen­de grad er af læn­ge­re­va­ren­de ka­rak­ter, for­kla­rer di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen og be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els Smedegaard.

”Vi for­ven­ter ik­ke, at sam­me hø­je ni­veau kan fort­sæt­te – slet ik­ke i ly­set af si­tu­a­tio­nen med cor­o­navirus – men vi tror på, at vi kan op­nå et re­la­tivt hø­je­re af­kast via vo­res in­ve­ste­rings­stra­te­gi, end det vil væ­re mu­ligt ved en me­re tra­di­tio­nel in­ve­ste­rings­stra­te­gi,” skri­ver Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen og Ni­els Sme­de­gaard i årsberetningen.

I for­hold til stør­rel­sen på det­te års ud­de­lin­ger ly­der mel­din­gen fra Ma­ri­an­ne With Binds­lev, at fon­den end­nu ik­ke véd, hvor me­get den kom­mer til at ud­de­le i 2020. Det af­hæn­ger, un­der­stre­ger kom­mu­ni­ka­tions­che­fen, blandt an­det af ud­vik­lin­gen på de fi­nan­si­el­le markeder.

Særligt fokus på anbragte unges overgang til eget hjem

På det so­ci­a­le om­rå­de hav­de Bi­ku­ben­fon­den i 2019 især blik­ket og ud­de­lin­ger­ne ret­tet mod at ska­be nye mu­lig­he­der for ud­sat­te un­ge i al­de­ren 13-30 år, og i for­læn­gel­se her­af blev der ta­get et nyt skridt med lan­ce­rin­gen af et sær­ligt fo­kus på an­brag­te un­ge i over­gan­gen til eget hjem.

Det re­sul­te­re­de blandt an­det i rap­por­ten ‘Ung mel­lem an­brin­gel­se og eget hjem’, der blev ud­gi­vet i ef­ter­å­ret sam­men med So­ci­alt Ud­vik­lings­cen­ter, SUS. Den byg­ger blandt an­det på 18 tid­li­ge­re an­brag­te un­ges erfaringer.

”Hel­dig­vis ar­bej­der fle­re kom­mu­ner i dag med at ud­vik­le nye me­to­der til at for­bed­re støt­ten og hjæl­pen til an­brag­te un­ge i over­gan­gen mel­lem an­brin­gel­se og eget hjem. Men hvis vi skal sik­re an­brag­te un­ge en god frem­tid, skal vi tur­de at gå nye ve­je og ud­for­dre va­­ne- og si­lo­tænk­ning,” skri­ver Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen og Ni­els Sme­de­gaard i årsberetningen.

Der­for er lan­dets kom­mu­ner i be­gyn­del­sen af 2020 ble­vet in­vi­te­ret til at del­ta­ge i ini­ti­a­ti­vet ‘Min vej hjem’ med det for­mål at ud­vik­le in­nova­ti­ve løs­nin­ger på an­brin­gel­ses­om­rå­det. Der er i alt af­sat 30 mil­li­o­ner kro­ner til det initiativ.

Scenekunstnere rykker ind i Fondenes Hus

På kunst- og kul­tu­r­om­rå­det har fon­den fo­kus på ak­tu­el sce­­ne- og bil­led­kunst og bi­står kunst­ne­re og kul­turin­sti­tu­tio­ner i at gå nye ve­je. I 2019 stif­te­de Bi­ku­ben­fon­den sel­ska­bet Skit­se, der er en kunst­bu­tik, som sæl­ger ak­tu­el­le kunst­ne­res skit­ser, og fon­den brug­te og­så i 2019 kr­udt på at un­der­sø­ge, hvor­dan den bedst mu­ligt styr­ker sce­ne­kun­stens po­ten­ti­a­ler og mu­lig­he­der for at ud­vik­le sig. Det har blandt an­det ført til sam­ar­bej­de med det kø­ben­havn­ske te­a­ter for kunst­ne­risk ud­vik­ling Haut, som skal te­ste po­ten­ti­a­let for ny­ska­ben­de scenekunst.

Sam­ar­bej­det er i 2020 ble­vet fulgt op med et ud­vik­lings­for­løb fra 20. april og frem til som­mer­fe­ri­en kal­det ‘Haut x Bi­ku­ben­fon­den Pop Up Resi­den­cy’ ret­tet mod de uaf­hæn­gi­ge sce­ne­kunst­ne­re in­den for tværæ­ste­tisk scenekunst.

I Fon­de­nes Hus i Kø­ben­havn, der er ejet af Bi­ku­ben­fon­den, og hvor der som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats har væ­ret en ræk­ke fr­af­lyt­nin­ger og der­for for ti­den er god plads, er en eta­ge mid­ler­ti­digt ind­ret­tet som stu­dio. Her kan kunst­ner­ne væ­re i ‘resi­den­cy’ i op til fi­re uger og få løn og lø­ben­de kunst­ne­risk spar­ring, som skal styr­ke kva­li­te­ten i de kunst­ne­ri­ske pro­jek­ter. Seks kunst­ner­grup­per del­ta­ger i testforløbet.

Grun­det cor­ona­kri­sen hav­de Bi­ku­ben­fon­den og Haut i før­ste om­gang valgt at ud­sky­de ar­ran­ge­men­tet, men nu vur­de­res det for­svar­ligt at sæt­te det i gang med di­ver­se for­holds­reg­ler. Der hol­des så­le­des be­hø­rig af­stand, vil ik­ke væ­re fle­re end 10 men­ne­sker i lo­ka­let, og de plan­lag­te åb­ne vis­nin­ger som af­slut­ning på hvert for­løb er ind­til vi­de­re droppet.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…