Sønderjysk fond uddeler resten af formuen til fordel for lokalområdet

Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat II har få­et grønt lys til at de­le sin fond­s­ka­pi­tal på knap 1,8 mil­li­o­ner kro­ner ud til fi­re lo­ka­le pro­jek­ter og der­næst op­lø­se fon­den. ”Ren­te­ud­vik­lin­gen har snig­lø­bet os,” for­kla­rer fon­dens for­mand om bag­grun­den for op­løs­nin­gen. En af de sid­ste mod­ta­ge­re af mid­ler er Rød­ding Højsko­le, som glæ­der sig til nu at kun­ne sæt­te gang i renove­rin­gen af sko­lens æld­ste bygning.

Flors Hus, Rødding Højskole (foto: Rødding Højskole)
I fon­dens al­ler­sid­ste ud­de­lings­run­de gik 560.000 kr. til renove­rin­gen af Rød­ding Højsko­les æld­ste byg­ning, Fl­ors Hus fra 1832 (fo­to: Rød­ding Højskole)

Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat II er snart en sa­ga blot i den dan­ske fonds­sek­tor. Fon­den, som i si­ne vel­magts­da­ge del­te om­kring 100.000 kro­ner ud år­ligt til for­mål, der støt­ter dansk­he­den i Slesvig el­ler be­va­rer dan­ske na­­tur- og kul­tur­vær­di­er, har så­le­des få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at de­le sin fond­s­ka­pi­tal på knap 1,8 mil­li­o­ner kro­ner ud og der­næst bli­ve opløst.

Det skri­ver dag­bla­det Jyd­ske Vestkysten.

Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat II blev stif­tet af Ka­ren Blixens yng­ste sø­ster, El­len, og hen­des æg­te­mand Knud Da­hl i 1930 til min­de om hans for­æl­dre, Lauritz og Au­gus­ta Dahl.

For­kla­rin­gen på op­løs­nin­gen er, at det år­li­ge af­kast af fon­dens for­mue år for år er ble­vet sta­dig mindre.

”Li­ge­som for an­dre fon­de har ren­te­ud­vik­lin­gen snig­lø­bet os, så vi hav­de ik­ke me­re end 10.000-15.000 kro­ner til sidst. Og så gi­ver det jo ik­ke me­ning,” si­ger for­man­den for fon­den og be­sty­rel­ses­med­lem de se­ne­ste 25 år, den tid­li­ge­re ge­ne­ral­kon­sul i Flens­borg Hen­rik Beck­­er-Chri­­sten­­sen, til Jyd­ske Vestkysten.

Hen­rik Beck­­er-Chri­­sten­­sen for­tæl­ler, at det har væ­ret en langstrakt pro­ces at op­lø­se fon­den, idet Ci­vilsty­rel­sen har skul­let nik­ke til de pro­jek­ter, der skul­le ha­ve pen­ge­ne. I før­ste om­gang fik kun ét af be­sty­rel­sens tre for­slag Ci­vilsty­rel­sens blå stem­pel. Nu er fi­re pro­jek­ter ble­vet god­kendt, og der­med kan op­løs­nin­gen effektueres.

De sid­ste pen­ge fra fon­den går til en renove­ring af Rød­ding Højsko­le, Hi­sto­risk Sam­fund for Søn­derjyl­lands ud­gi­vel­se af et stor­stilet værk i to bind om søn­derjysk sø­farts hi­sto­rie og til cri­ck­­et- og kunst­cen­tret Mi­k­kel­berg i Syds­lesvig, som selv kan dis­po­ne­re over det mod­tag­ne be­løb. Al­le tre mod­ta­ger 560.000 kroner.

Fjer­de og sid­ste be­løbs­mod­ta­ger, som får en hånds­ræk­ning på 86.000 kro­ner, er Rigs­ar­ki­vets pro­jekt ‘Føl­ger­ne af Slesvigs de­ling’. Pro­jek­tet om­fat­ter et se­mi­nar og en bogudgivelse.

Højskoleformand er taknemlig

Mor­ten Skov Mo­gen­sen, der er for­mand for be­sty­rel­sen på Rød­ding Højsko­le, for­tæl­ler til Fun­dats, at be­vil­lin­gen på 560.000 kro­ner er øre­mær­ket en renove­ring af højsko­lens æld­ste byg­ning, Fl­ors Hus fra 1832.

Hånds­ræk­nin­gen fra fon­den kom­mer som en sær­de­les glæ­de­lig nyhed midt i en for Dan­marks æld­ste fol­ke­højsko­le sær­de­les van­ske­lig tid rent drifts­mæs­sigt grun­det coronakrisen.

”Vi er me­get tak­nem­li­ge for de 560.000 kro­ner fra Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat. Pen­ge­ne be­ty­der, at vi nu er klar til at gå i gang med det sto­re renove­rings­pro­jekt, som vi gen­nem lang tid har talt om i be­sty­rel­sen,” si­ger Mor­ten Skov Mo­gen­sen til Fundats.

Han op­ly­ser, at ud over støt­ten fra Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat II har Rød­ding Højsko­le og­så mod­ta­get bi­drag fra fle­re an­dre fon­de og selv op­ta­get et lån.

”Det er af­gø­ren­de for os med støt­te fra fon­de for at kun­ne løf­te renove­rings­pro­jek­ter i dén stør­rel­se,” un­der­stre­ger højsko­lens bestyrelsesformand.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…