Sønderjysk fond uddeler resten af formuen til fordel for lokalområdet

Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat II har få­et grønt lys til at de­le sin fond­s­ka­pi­tal på knap 1,8 mil­li­o­ner kro­ner ud til fi­re lo­ka­le pro­jek­ter og der­næst op­lø­se fon­den. ”Ren­te­ud­vik­lin­gen har snig­lø­bet os,” for­kla­rer fon­dens for­mand om bag­grun­den for op­løs­nin­gen. En af de sid­ste mod­ta­ge­re af mid­ler er Rød­ding Højsko­le, som glæ­der sig til nu at kun­ne sæt­te gang i renove­rin­gen af sko­lens æld­ste byg­ning.

Flors Hus, Rødding Højskole (foto: Rødding Højskole)
I fon­dens al­ler­sid­ste ud­de­lings­run­de gik 560.000 kr. til renove­rin­gen af Rød­ding Højsko­les æld­ste byg­ning, Fl­ors Hus fra 1832 (fo­to: Rød­ding Højsko­le)

Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat II er snart en sa­ga blot i den dan­ske fonds­sek­tor. Fon­den, som i si­ne vel­magts­da­ge del­te om­kring 100.000 kro­ner ud år­ligt til for­mål, der støt­ter dansk­he­den i Slesvig el­ler be­va­rer dan­ske na­­tur- og kul­tur­vær­di­er, har så­le­des få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at de­le sin fond­s­ka­pi­tal på knap 1,8 mil­li­o­ner kro­ner ud og der­næst bli­ve op­løst.

Det skri­ver dag­bla­det Jyd­ske Ve­st­ky­sten.

Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat II blev stif­tet af Ka­ren Blixens yng­ste sø­ster, El­len, og hen­des æg­te­mand Knud Da­hl i 1930 til min­de om hans for­æl­dre, Lauritz og Au­gus­ta Da­hl.

For­kla­rin­gen på op­løs­nin­gen er, at det år­li­ge af­kast af fon­dens for­mue år for år er ble­vet sta­dig min­dre.

”Li­ge­som for an­dre fon­de har ren­te­ud­vik­lin­gen snig­lø­bet os, så vi hav­de ik­ke me­re end 10.000-15.000 kro­ner til sidst. Og så gi­ver det jo ik­ke me­ning,” si­ger for­man­den for fon­den og be­sty­rel­ses­med­lem de se­ne­ste 25 år, den tid­li­ge­re ge­ne­ral­kon­sul i Flens­borg Hen­rik Beck­­er-Chri­­sten­­sen, til Jyd­ske Ve­st­ky­sten.

Hen­rik Beck­­er-Chri­­sten­­sen for­tæl­ler, at det har væ­ret en langstrakt pro­ces at op­lø­se fon­den, idet Ci­vilsty­rel­sen har skul­let nik­ke til de pro­jek­ter, der skul­le ha­ve pen­ge­ne. I før­ste om­gang fik kun ét af be­sty­rel­sens tre for­slag Ci­vilsty­rel­sens blå stem­pel. Nu er fi­re pro­jek­ter ble­vet god­kendt, og der­med kan op­løs­nin­gen ef­fek­tu­e­res.

De sid­ste pen­ge fra fon­den går til en renove­ring af Rød­ding Højsko­le, Hi­sto­risk Sam­fund for Søn­derjyl­lands ud­gi­vel­se af et stor­stilet værk i to bind om søn­derjysk sø­farts hi­sto­rie og til cri­ck­­et- og kunst­cen­tret Mi­k­kel­berg i Syds­lesvig, som selv kan dis­po­ne­re over det mod­tag­ne be­løb. Al­le tre mod­ta­ger 560.000 kro­ner.

Fjer­de og sid­ste be­løbs­mod­ta­ger, som får en hånds­ræk­ning på 86.000 kro­ner, er Rigs­ar­ki­vets pro­jekt ‘Føl­ger­ne af Slesvigs de­ling’. Pro­jek­tet om­fat­ter et se­mi­nar og en bog­ud­gi­vel­se.

Højskoleformand er taknemlig

Mor­ten Skov Mo­gen­sen, der er for­mand for be­sty­rel­sen på Rød­ding Højsko­le, for­tæl­ler til Fun­dats, at be­vil­lin­gen på 560.000 kro­ner er øre­mær­ket en renove­ring af højsko­lens æld­ste byg­ning, Fl­ors Hus fra 1832.

Hånds­ræk­nin­gen fra fon­den kom­mer som en sær­de­les glæ­de­lig nyhed midt i en for Dan­marks æld­ste fol­ke­højsko­le sær­de­les van­ske­lig tid rent drifts­mæs­sigt grun­det cor­ona­kri­sen.

”Vi er me­get tak­nem­li­ge for de 560.000 kro­ner fra Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat. Pen­ge­ne be­ty­der, at vi nu er klar til at gå i gang med det sto­re renove­rings­pro­jekt, som vi gen­nem lang tid har talt om i be­sty­rel­sen,” si­ger Mor­ten Skov Mo­gen­sen til Fun­dats.

Han op­ly­ser, at ud over støt­ten fra Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat II har Rød­ding Højsko­le og­så mod­ta­get bi­drag fra fle­re an­dre fon­de og selv op­ta­get et lån.

”Det er af­gø­ren­de for os med støt­te fra fon­de for at kun­ne løf­te renove­rings­pro­jek­ter i dén stør­rel­se,” un­der­stre­ger højsko­lens be­sty­rel­ses­for­mand.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.