Sønderjysk fond uddeler resten af formuen til fordel for lokalområdet

Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat II har få­et grønt lys til at de­le sin fond­s­ka­pi­tal på knap 1,8 mil­li­o­ner kro­ner ud til fi­re lo­ka­le pro­jek­ter og der­næst op­lø­se fon­den. ”Ren­te­ud­vik­lin­gen har snig­lø­bet os,” for­kla­rer fon­dens for­mand om bag­grun­den for op­løs­nin­gen. En af de sid­ste mod­ta­ge­re af mid­ler er Rød­ding Højsko­le, som glæ­der sig til nu at kun­ne sæt­te gang i renove­rin­gen af sko­lens æld­ste bygning.

Flors Hus, Rødding Højskole (foto: Rødding Højskole)
I fon­dens al­ler­sid­ste ud­de­lings­run­de gik 560.000 kr. til renove­rin­gen af Rød­ding Højsko­les æld­ste byg­ning, Fl­ors Hus fra 1832 (fo­to: Rød­ding Højskole)

Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat II er snart en sa­ga blot i den dan­ske fonds­sek­tor. Fon­den, som i si­ne vel­magts­da­ge del­te om­kring 100.000 kro­ner ud år­ligt til for­mål, der støt­ter dansk­he­den i Slesvig el­ler be­va­rer dan­ske na­­tur- og kul­tur­vær­di­er, har så­le­des få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at de­le sin fond­s­ka­pi­tal på knap 1,8 mil­li­o­ner kro­ner ud og der­næst bli­ve opløst.

Det skri­ver dag­bla­det Jyd­ske Vestkysten.

Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat II blev stif­tet af Ka­ren Blixens yng­ste sø­ster, El­len, og hen­des æg­te­mand Knud Da­hl i 1930 til min­de om hans for­æl­dre, Lauritz og Au­gus­ta Dahl.

For­kla­rin­gen på op­løs­nin­gen er, at det år­li­ge af­kast af fon­dens for­mue år for år er ble­vet sta­dig mindre.

”Li­ge­som for an­dre fon­de har ren­te­ud­vik­lin­gen snig­lø­bet os, så vi hav­de ik­ke me­re end 10.000-15.000 kro­ner til sidst. Og så gi­ver det jo ik­ke me­ning,” si­ger for­man­den for fon­den og be­sty­rel­ses­med­lem de se­ne­ste 25 år, den tid­li­ge­re ge­ne­ral­kon­sul i Flens­borg Hen­rik Beck­­er-Chri­­sten­­sen, til Jyd­ske Vestkysten.

Hen­rik Beck­­er-Chri­­sten­­sen for­tæl­ler, at det har væ­ret en langstrakt pro­ces at op­lø­se fon­den, idet Ci­vilsty­rel­sen har skul­let nik­ke til de pro­jek­ter, der skul­le ha­ve pen­ge­ne. I før­ste om­gang fik kun ét af be­sty­rel­sens tre for­slag Ci­vilsty­rel­sens blå stem­pel. Nu er fi­re pro­jek­ter ble­vet god­kendt, og der­med kan op­løs­nin­gen effektueres.

De sid­ste pen­ge fra fon­den går til en renove­ring af Rød­ding Højsko­le, Hi­sto­risk Sam­fund for Søn­derjyl­lands ud­gi­vel­se af et stor­stilet værk i to bind om søn­derjysk sø­farts hi­sto­rie og til cri­ck­­et- og kunst­cen­tret Mi­k­kel­berg i Syds­lesvig, som selv kan dis­po­ne­re over det mod­tag­ne be­løb. Al­le tre mod­ta­ger 560.000 kroner.

Fjer­de og sid­ste be­løbs­mod­ta­ger, som får en hånds­ræk­ning på 86.000 kro­ner, er Rigs­ar­ki­vets pro­jekt ‘Føl­ger­ne af Slesvigs de­ling’. Pro­jek­tet om­fat­ter et se­mi­nar og en bogudgivelse.

Højskoleformand er taknemlig

Mor­ten Skov Mo­gen­sen, der er for­mand for be­sty­rel­sen på Rød­ding Højsko­le, for­tæl­ler til Fun­dats, at be­vil­lin­gen på 560.000 kro­ner er øre­mær­ket en renove­ring af højsko­lens æld­ste byg­ning, Fl­ors Hus fra 1832.

Hånds­ræk­nin­gen fra fon­den kom­mer som en sær­de­les glæ­de­lig nyhed midt i en for Dan­marks æld­ste fol­ke­højsko­le sær­de­les van­ske­lig tid rent drifts­mæs­sigt grun­det coronakrisen.

”Vi er me­get tak­nem­li­ge for de 560.000 kro­ner fra Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat. Pen­ge­ne be­ty­der, at vi nu er klar til at gå i gang med det sto­re renove­rings­pro­jekt, som vi gen­nem lang tid har talt om i be­sty­rel­sen,” si­ger Mor­ten Skov Mo­gen­sen til Fundats.

Han op­ly­ser, at ud over støt­ten fra Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat II har Rød­ding Højsko­le og­så mod­ta­get bi­drag fra fle­re an­dre fon­de og selv op­ta­get et lån.

”Det er af­gø­ren­de for os med støt­te fra fon­de for at kun­ne løf­te renove­rings­pro­jek­ter i dén stør­rel­se,” un­der­stre­ger højsko­lens bestyrelsesformand.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: