Annoncespot_img

Sønderjysk fond uddeler resten af formuen til fordel for lokalområdet

Lauritz og Augusta Dahls Mindelegat II har fået grønt lys til at dele sin fondskapital på knap 1,8 millioner kroner ud til fire lokale projekter og dernæst opløse fonden. ”Renteudviklingen har snigløbet os,” forklarer fondens formand om baggrunden for opløsningen. En af de sidste modtagere af midler er Rødding Højskole, som glæder sig til nu at kunne sætte gang i renoveringen af skolens ældste bygning.

Flors Hus, Rødding Højskole (foto: Rødding Højskole)
I fon­dens al­ler­sid­ste ud­de­lings­run­de gik 560.000 kr. til renove­rin­gen af Rød­ding Højsko­les æld­ste byg­ning, Fl­ors Hus fra 1832 (fo­to: Rød­ding Højskole)

Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat II er snart en sa­ga blot i den dan­ske fonds­sek­tor. Fon­den, som i si­ne vel­magts­da­ge del­te om­kring 100.000 kro­ner ud år­ligt til for­mål, der støt­ter dansk­he­den i Slesvig el­ler be­va­rer dan­ske na­tur- og kul­tur­vær­di­er, har så­le­des få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at de­le sin fond­s­ka­pi­tal på knap 1,8 mil­li­o­ner kro­ner ud og der­næst bli­ve opløst.

Det skri­ver dag­bla­det Jyd­ske Vestkysten.

Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat II blev stif­tet af Ka­ren Blixens yng­ste sø­ster, El­len, og hen­des æg­te­mand Knud Da­hl i 1930 til min­de om hans for­æl­dre, Lauritz og Au­gus­ta Dahl.

For­kla­rin­gen på op­løs­nin­gen er, at det år­li­ge af­kast af fon­dens for­mue år for år er ble­vet sta­dig mindre.

”Li­ge­som for an­dre fon­de har ren­te­ud­vik­lin­gen snig­lø­bet os, så vi hav­de ik­ke me­re end 10.000-15.000 kro­ner til sidst. Og så gi­ver det jo ik­ke me­ning,” si­ger for­man­den for fon­den og be­sty­rel­ses­med­lem de se­ne­ste 25 år, den tid­li­ge­re ge­ne­ral­kon­sul i Flens­borg Hen­rik Beck­er-Chri­sten­sen, til Jyd­ske Vestkysten.

Hen­rik Beck­er-Chri­sten­sen for­tæl­ler, at det har væ­ret en langstrakt pro­ces at op­lø­se fon­den, idet Ci­vilsty­rel­sen har skul­let nik­ke til de pro­jek­ter, der skul­le ha­ve pen­ge­ne. I før­ste om­gang fik kun ét af be­sty­rel­sens tre for­slag Ci­vilsty­rel­sens blå stem­pel. Nu er fi­re pro­jek­ter ble­vet god­kendt, og der­med kan op­løs­nin­gen effektueres.

De sid­ste pen­ge fra fon­den går til en renove­ring af Rød­ding Højsko­le, Hi­sto­risk Sam­fund for Søn­derjyl­lands ud­gi­vel­se af et stor­stilet værk i to bind om søn­derjysk sø­farts hi­sto­rie og til cri­ck­et- og kunst­cen­tret Mi­k­kel­berg i Syds­lesvig, som selv kan dis­po­ne­re over det mod­tag­ne be­løb. Al­le tre mod­ta­ger 560.000 kroner.

Fjer­de og sid­ste be­løbs­mod­ta­ger, som får en hånds­ræk­ning på 86.000 kro­ner, er Rigs­ar­ki­vets pro­jekt ‘Føl­ger­ne af Slesvigs de­ling’. Pro­jek­tet om­fat­ter et se­mi­nar og en bogudgivelse.

Højskoleformand er taknemlig

Mor­ten Skov Mo­gen­sen, der er for­mand for be­sty­rel­sen på Rød­ding Højsko­le, for­tæl­ler til Fun­dats, at be­vil­lin­gen på 560.000 kro­ner er øre­mær­ket en renove­ring af højsko­lens æld­ste byg­ning, Fl­ors Hus fra 1832.

Hånds­ræk­nin­gen fra fon­den kom­mer som en sær­de­les glæ­de­lig nyhed midt i en for Dan­marks æld­ste fol­ke­højsko­le sær­de­les van­ske­lig tid rent drifts­mæs­sigt grun­det coronakrisen.

”Vi er me­get tak­nem­li­ge for de 560.000 kro­ner fra Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat. Pen­ge­ne be­ty­der, at vi nu er klar til at gå i gang med det sto­re renove­rings­pro­jekt, som vi gen­nem lang tid har talt om i be­sty­rel­sen,” si­ger Mor­ten Skov Mo­gen­sen til Fundats.

Han op­ly­ser, at ud over støt­ten fra Lauritz og Au­gus­ta Da­hls Min­de­le­gat II har Rød­ding Højsko­le og­så mod­ta­get bi­drag fra fle­re an­dre fon­de og selv op­ta­get et lån.

”Det er af­gø­ren­de for os med støt­te fra fon­de for at kun­ne løf­te renove­rings­pro­jek­ter i dén stør­rel­se,” un­der­stre­ger højsko­lens bestyrelsesformand.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer