Nyt Danevirke-museum, fynsk ildsjæl og talentfuld kok får fondspenge

A.P. Møller Fonden og Augustinus Fonden finansierer et nyt museum ved forsvarsanlægget Danevirke i Sydslesvig, mens fynboen Claus Juul Nielsen modtager Villum og Velux Fondens bygningskomponentpris for sin indsats for at genbruge gamle mursten.

Claus Juul Ni­el­sen har gjort det til sit livs­værk at gen­bru­ge gam­le mursten

Den 1. de­cem­ber i år luk­ker Da­ne­vir­ke Mu­se­um ved det hi­sto­ri­ske for­svar­san­læg Da­ne­vir­ke i Syds­lesvig for gæ­ster – og om tre år, i slut­nin­gen af 2024, genåb­ner mu­se­et i helt nye rammer.

Bag det sto­re pro­jekt står Syds­lesvigsk For­e­ning (SSF), som i den for­løb­ne uge præ­sen­te­re­de teg­nin­ger­ne for det nye mu­se­um ud­fær­di­get af ar­ki­tekt­fir­ma­et Lund­gaard & Tran­berg Arkitekter.

Mu­se­et fi­nan­si­e­res med en do­na­tion på 64 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal, og der­u­d­over støt­ter Au­gusti­nus Fon­den pro­jek­tet med 13 mil­li­o­ner kroner.

”Da­ne­vir­ke har stor be­tyd­ning for Dan­mark og især græn­selan­det. Der­for støt­ter fon­den med glæ­de det­te hi­sto­ri­ske sted ved sit bi­drag til en ny mu­se­ums­byg­ning, som kan rum­me fæst­nings­vær­kets fa­sci­ne­ren­de for­tæl­ling og sam­ti­dig i sig selv ud­tryk­ke om­rå­dets le­ven­de hi­sto­ri­e­for­tæl­ling," si­ger A.P. Møl­ler Fon­dens for­mand Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Det nye Da­ne­vir­ke Mu­se­um op­fø­res på en grund di­rek­te ved Da­ne­vir­kes ho­ved­vold, hvor det hid­ti­di­ge mu­se­um har lig­get si­den 1990. Byg­nin­gen på cir­ka 1900 kva­drat­me­ter vil hu­se en helt ny ud­stil­ling om Da­ne­vir­ke-an­læg­get, og der­u­d­over vil der blandt an­det væ­re et sær­ud­stil­lings­a­re­al, fa­ci­li­te­ter til sko­le­klas­ser, uden­dørs op­holds­om­rå­de, café og shop.

Den dan­ske stat og den ty­ske del­stat Slesvig-Hol­sten støt­ter drif­ten af det kom­men­de mu­se­um med hver én mil­li­on kro­ner om året.

Fynsk ildsjæl giver gamle mursten nyt liv

Fra Syds­lesvig fort­sæt­ter vi til Svend­borg, hvor Claus Juul Ni­el­sen med en de­di­ke­ret ind­sats har gjort det til sit livs­værk at gen­bru­ge gam­le mur­sten. For ar­bej­det med at ska­be nyt liv i et af ver­dens æld­ste byg­ge­ma­te­ri­a­ler har Claus Juul Ni­el­sen net­op mod­ta­get Vil­lum og Ve­lux Fon­dens byg­nings­kom­po­nent­pris 2021.

Pri­sen gi­ves til en el­ler fle­re per­so­ner, der har gjort en sær­lig ind­sats for in­du­stri­elt frem­stil­le­de byg­nings­kom­po­nen­ters vær­di, be­tyd­ning og prak­ti­ske an­ven­del­se i dag­lig­li­vet. Den ud­de­les hvert an­det år og er på 100.000 kroner.

Det­te års pris­mod­ta­ger Claus Juul Ni­el­sen me­ner, at der er fle­re år­sa­ger til, at han har så stor suc­ces med at gen­bru­ge mursten.

”Dan­mark er byg­get på mur­sten. Det er et hi­sto­risk pro­dukt, du kan fin­de i Roskil­de Dom­kir­ke, Bør­sen og Run­detårn. De er et vig­tigt ele­ment i vo­res byg­ge­hi­sto­rie. Så po­pu­la­ri­te­ten skyl­des ik­ke kun, at der kan spa­res en hu­lens mas­se CO2 ved at gen­bru­ge mur­sten – de er og­så smuk­ke og har sjæl og en mas­se go­de egen­ska­ber,” si­ger Claus Juul Ni­el­sen i en nyhed fra Ve­lux Fondene.

Om det de­di­ke­re­de ar­bej­de, der har gjort Claus Juul Ni­el­sens virk­som­hed Gam­le Mur­sten til en bæ­re­dyg­tig virk­som­hed i ri­ven­de ud­vik­ling, si­ger for­man­den for byg­nings­kom­po­nent­pri­sens indstil­lings­ko­mité Bjar­ne Graa­bæk Thomsen:

”Claus Juul Ni­el­sen har op­dyr­ket en unik eks­pertvi­den på en spe­ci­fik byg­nings­kom­po­nent og for­må­et at etab­le­re en ny le­ve­rings­kæ­de, der gør det mu­ligt at gen­bru­ge mur­sten i stor ska­la. Claus Juul Ni­el­sens en­tre­prenan­te ind­sats er for­bil­led­lig og kun mu­lig gen­nem ved­hol­den­hed og ind­le­vet for­stå­el­se for byg­nings­kom­po­nen­ters, be­tyd­ning og prak­ti­ske an­ven­del­se i dagliglivet.”

Talentpriser til seks sundhedsforskere

Vi fort­sæt­ter til Lund­beck­fon­den, som net­op har pris­be­løn­net seks yn­gre sund­heds­for­ske­re ved dan­ske uni­ver­si­te­ter og ho­spi­ta­ler for de­res ta­lent­ful­de og in­nova­ti­ve indsatser.

Fem af for­sker­ne, som al­le er un­der 30 år, mod­ta­ger ’Lund­beck­fon­den Ta­lent Prize 2021’. De får hver 200.000 kro­ner til at for­ske for samt en per­son­lig pris på 100.000 kroner.

De fem for­ske­re er Lær­ke Smidt Gas­b­jerg, læ­ge og ph.d.-studerende på Bio­me­di­cinsk In­sti­tut, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Taty­a­na Fedor­ova, som er læ­ge og po­st­doc, Nu­k­lear­me­di­cinsk Af­de­ling og PET-Cen­ter, Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, læ­ge Si­mon Mark Da­hl Baunwall, Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og ph.d.-studerende ved In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin på Aar­hus Uni­ver­si­tet, Håkan As­hina, der er læ­ge og ph.d.-studerende ved Dansk Ho­ved­pi­ne­cen­ter og Af­de­ling for Hjer­neska­der på Rigs­ho­spi­ta­let, samt Phi­lip Brai­nin, læ­ge og po­st­doc ved Ul­tra­lyds­la­bo­ra­to­ri­et på Af­de­ling for Hjer­te­syg­dom­me på Her­lev-Gen­tof­te Hospital.

Der­u­d­over mod­ta­ger 39-åri­ge Emil Lol­d­rup Fos­bøl ’Lund­beck­fon­dens Yo­ung In­ve­sti­ga­tor Prize 2021’ på én mil­li­on kro­ner, hvoraf de 300.000 er en per­son­lig pris, mens det re­ste­ren­de be­løb er øre­mær­ket til forsk­ning. Emil Lol­d­rup Fos­bøl er over­læ­ge på Af­de­ling for Hjer­te­syg­dom­me og le­der af Hjer­te­kla­pen­he­den på Rigshospitalet.

”Med vo­res ta­lent­pri­ser øn­sker Lund­beck­fon­den at frem­hæ­ve og op­mun­tre ly­sen­de ta­len­ter in­den for sund­heds­forsk­nin­gen, der kan tje­ne som in­spira­tion bå­de for an­dre un­ge for­ske­re og den bre­de­re be­folk­ning. Vi fø­ler stærkt for at vi­de­re­gi­ve den be­gej­string og de­di­ka­tion, der lig­ger bag ta­len­ter­nes vig­ti­ge forsk­ning, og den af­gø­ren­de ind­fly­del­se, de­res forsk­ning vil kun­ne få for pa­tien­ter og sam­fund”, si­ger di­rek­tør for Lund­beck­fon­dens ta­lent­pro­gram­mer Pe­ter Tho­strup i en nyhed på Lund­beck­fon­dens hjemmeside.

Vil undersøge, hvordan robotter påvirker medarbejdertrivsel

Fra sund­heds­forsk­ning til forsk­ning i, hvor­dan ind­t­o­get af ro­bot­ter på dan­ske pro­duk­tions­virk­som­he­der på­vir­ker me­d­ar­bej­der­nes trivsel.

Det er nem­lig te­ma­et for en un­der­sø­gel­se, som Tek­no­lo­gisk In­sti­tut nu igang­sæt­ter med støt­te fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Vel­liv Foreningen.

”Når virk­som­he­der in­ve­ste­rer i ro­bot­ter, er der fo­kus på at in­te­gre­re den nye tek­no­lo­gi i pro­duk­tio­nen ef­fek­tivt og sik­kert. Der­i­mod er der ty­pisk ik­ke op­mærk­som­hed på, hvad kon­se­kven­ser­ne for den men­tale sund­hed er på ar­bejds­plad­sen i for­bin­del­se med im­ple­men­te­ring. Vo­res te­se er, at det at få en ro­bot som nær­me­ste kol­le­ga fak­tisk er ret ind­gri­ben­de og der­for kan på­vir­ke me­d­ar­bej­der­nes triv­sel ne­ga­tiv,” si­ger se­ni­o­r­kon­su­lent på Tek­no­lo­gisk In­sti­tut og pro­jekt­le­der An­ne­ma­rie Hols­bo i en pres­se­med­del­el­se fra Vel­liv Foreningen.

Må­let med pro­jek­tet er at frem­me god og sik­ker im­ple­men­te­ring af ro­bot­ter til gavn for den psy­ki­ske triv­sel på ar­bejds­plad­sen. Det sker ved at ud­vik­le vej­led­nings­ma­te­ri­a­le må­l­ret­tet me­d­ar­bej­de­re, le­de­re og ar­bejds­mil­jøor­ga­ni­sa­tio­ner i produktionsvirksomheder.

”Pro­jek­tet på Tek­no­lo­gisk In­sti­tut gi­ver mu­lig­hed for at dyk­ke ned i de over­vej­el­ser og er­fa­rin­ger, som front­lø­ber­virk­som­he­der­ne i pro­duk­tions-Dan­mark al­le­re­de har gjort sig om­kring im­ple­men­te­ring af ro­bot­ter i virk­som­he­den. Vi for­ven­ter, at der kan hen­tes en mas­se nyt­tig vi­den, som vi kan ud­bre­de til virk­som­he­der, som over­ve­jer at ta­ge skrid­tet mod øget au­to­ma­ti­se­ring,” si­ger Lars Bo Pe­der­sen fra Vel­liv Foreningen.

Pro­jek­tet af­slut­tes i for­å­ret 2023.

Ung kok ud at rejse for fondspenge

I Sla­gel­se kom der for­le­den dag et ek­stra­stort smil på læ­ber­ne hos den 28-åri­ge kok Kri­sti­an Berg Mad­sen, da han fik at vi­de, at han mod­ta­ger Oluf Brøn­nums Fonds ta­lent­pris. Med pri­sen føl­ger et rej­se­ga­ve­kort på 50.000 kroner.

Oluf Brøn­nums Fonds ta­lent­pris ud­de­les til en ny­ud­lært kok med et hånd­værks­mæs­sigt ta­lent ud over det sæd­van­li­ge. Og i Kri­sti­an Berg Mad­sens til­fæl­de var det er­hvervs­sko­len ZBC Sla­gel­se, der no­mi­ne­re­de ham.

Hvad fond­s­pen­ge­ne kon­kret skal bru­ges på, ved Kri­sti­an Berg Mad­sen ik­ke end­nu, skri­ver web­me­di­et sn​.dk. Da han blev no­mi­ne­ret, gik rej­sedrøm­me­ne i ret­ning af New York el­ler Ja­pan for at dyg­tig­gø­re sig yder­li­ge­re i madkundskaben.
”Nu, hvor jeg har vun­det, skal jeg tæn­ke lidt me­re se­ri­øst over det. Først skal jeg li­ge kom­me mig over chok­ket. Det er van­vit­tigt stort at vin­de og min kar­ri­e­res høj­de­punkt ind­til vi­de­re. Det er alt det hår­de ar­bej­de, jeg har lagt i fa­get, som nu an­er­ken­des. Det kan slet ik­ke be­skri­ves,” si­ger kok­ken, der ar­bej­der på Mi­che­lin-re­stau­ran­ten Ho­tel Fre­de­riks­min­de i Præ­stø, til sn​.dk.

Oluf Brøn­nums Fond er stif­tet af Kai Brøn­num og Oluf Brøn­num Schou. Den er­hvervs­dri­ven­de fond ejer Oluf Brøn­num & Co A/S, der er le­ve­ran­dør af køk­ke­nud­styr og storkøkkener.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer