Accountability er en nødvendig vej til succes for danske fonde

Kommentar: Som noget nyt ønsker flere fonde at leve op til de samme krav til accountability, som virksomheder og andre samfundsaktører. Desværre har kun få fonde endnu fundet de rigtige værktøjer til at leve op til denne accountability.

Stif­ter Mar­kus Bjørn Kraft og ana­ly­se­kon­su­lent Ka­ren Ol­rik, Kraft & Partners
Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

Fon­de­ne i Dan­mark har en unikt hi­sto­risk po­si­tion hvor de ik­ke er an­svar­li­ge over for skat­tey­de­re, ak­tio­næ­rer, kun­der el­ler po­li­ti­ke­re, men de­res fun­dats og stra­te­gi. Den­ne uaf­hæn­gig­hed er sta­dig­væk en stor styr­ke for fon­de­ne, da det ska­ber grund­la­get for de­res ev­ne til at hand­le lang­sig­tet og me­re ri­si­ko­vil­ligt end for ek­sem­pel virk­som­he­der­ne og sta­ten. Men i kraft af en ny sam­fund­s­kon­trakt er der kom­met en stør­re be­vå­gen­hed hos fon­de­ne om, hvor­dan og over­for hvem de øn­sker at hol­des me­re di­rek­te accountable.

Som no­get nyt er nog­le fon­de der­for be­gyndt at ar­bej­de med at im­ple­men­te­re me­ka­nis­mer for ac­co­un­ta­bi­li­ty og selv­re­gu­le­ring. Det­te kan fon­de­ne gø­re på man­ge for­skel­li­ge må­der blandt an­det ved at fo­re­ta­ge eva­lu­e­rin­ger af fon­dens be­sty­rel­ser og ef­ter­le­vel­se af fon­dens stra­te­gi og mål. Det sær­ligt af­gø­ren­de er, at fon­de­ne og­så er trans­pa­ren­te om, hvor­le­des de vil hol­des an­svar­li­ge for de­res be­slut­nin­ger og re­sul­ta­ter­ne af de­res eva­lu­e­rin­ger, for at sik­re fuld accountability.

Iføl­ge Kraft & Part­ners fonds­a­na­ly­se 2021 er den­ne form for ac­co­un­ta­bi­li­ty ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt sær­ligt ud­bredt. Vi be­trag­ter i ste­det ac­co­un­ta­bi­li­ty som en frem­vok­sen­de ten­dens hos fle­re og fle­re fon­de. Vi me­ner at ac­co­un­ta­bi­li­ty ud­gør et vær­di­fuldt værk­tøj til at un­der­støt­te fon­de­nes am­bi­tio­ner om at få suc­ces med en me­re le­den­de rol­le i sam­funds­ud­vik­lin­gen. Kraft & Part­ners ser ac­couta­bi­li­ty som en nød­ven­dig­hed for at stør­re dan­ske fon­de kan sik­re den nød­ven­di­ge le­gi­ti­mi­tet som samfundsudvikler.

Samfundskontrakten

Den Dan­ske Fonds­a­na­ly­se vi­ser at 2020 har væ­ret et re­kordår for fon­de­nes ud­de­lin­ger. I 2010 var de sam­le­de ud­de­lin­ger fra de 30 mest ud­de­len­de fon­de på cir­ka 6 mia. kr. Det tal er i dag på over 13 mia. kr. En stig­ning på me­re end 100 pro­cent, der vid­ner om, at fon­de­ne har styr­ket de­res sam­funds­mæs­si­ge rol­le og po­si­tion. Vi ser blandt an­det et A.P. Møl­ler Fon­den, der har løf­tet de­res ud­de­lin­ger fra 387 mio. kr. i 2019 til 1.170 mio. kr. i 2020.

De dan­ske fon­de har på den bag­grund ind­gå­et en ny fri­vil­lig sam­fund­s­kon­trakt med om­ver­den. Den nye sam­fund­s­kon­trakt er en over­ord­net ram­me for for­hol­det mel­lem fon­de­ne og de an­dre ak­tø­rer i sam­fun­det og som de­fi­ne­rer rol­ler­ne, for­plig­tel­ser­ne og ret­tig­he­der­ne for hver en­kelt aktør.

Der er et øn­ske fra fon­de­nes egen si­de af om at på­ta­ge sig stør­re ret­tig­he­der i sam­fun­det og sam­ti­dig le­ve op til de nye for­plig­tel­ser, der føl­ger med til de­res nye rol­le. Sty­rings­prin­cip­per­ne for fon­de­ne ind­ret­tes der­for med et øget fo­kus på at gø­re dem selv me­re trans­pa­ren­te, in­vol­ve­ren­de og accountable.

Nøglen til legitimitet

Det er dog på nu­væ­ren­de kun få af de dan­ske fon­de som i prak­sis har kon­kre­te pro­ces­ser for, hvor­dan de øn­sker at bli­ver holdt me­re di­rek­te an­svar­li­ge for de­res hand­lin­ger – og der­u­d­over langt de fær­re­ste fon­de, som er trans­pa­ren­te om, hvor­dan og over­for hvem de øn­sker at stå til an­svar for de­res beslutninger.

Eg­mont Fon­den ud­gør en af de få fon­de, som har valgt at væ­re trans­pa­ren­te om de­res stra­te­gie­va­lu­e­ring. Eg­mont Fon­den har blandt an­det væ­ret ude i pres­sen og for­tæl­le om de­res læ­rings­punk­ter fra de­res stra­te­gi­pro­ces på en må­de, hvor det ik­ke ba­re hand­le­de om at præ­sen­te­re et skøn­ma­le­ri, men hvor fon­den og­så var åben om de min­dre go­de ting.

Vi an­ser det som es­sen­ti­elt, at fon­de­ne får frem­lagt dis­se eva­lu­e­rin­ger på en tro­vær­dig må­de, hvor de og­så er trans­pa­ren­te om de punk­ter, hvor fon­dens stra­te­gi el­ler be­slut­nin­ger har væ­ret knap så go­de. Det­te kan væ­re med til at ska­be en form for ac­co­un­ta­bi­li­ty, hvor fon­de­ne i hø­je­re grad kom­mer til at væ­ret an­svar­li­ge for de­res be­slut­nin­ger uaf­hæn­gigt af, om de har væ­ret vel­lyk­ke­de el­ler ej.

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer