Kristian Weise bliver ny underdirektør i Trygfonden

Kristian Weise kommer fra en stilling som generalsekretær i Oxfam IBIS og skal bidrage til realiseringen af Trygfondens nye strategi.

"Tryg­fon­den er i en unik po­si­tion til at ska­be lang­sig­tet for­an­dring, bå­de ale­ne og sam­men med an­dre," si­ger Tryg­fon­dens kom­men­de un­der­di­rek­tør Kri­sti­an Weise.

Den 15. ja­nu­ar 2022 til­træ­der Kri­sti­an Wei­se som ny un­der­di­rek­tør i Trygfonden
Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse.

Kri­sti­an Wei­se får an­svar for ud­vik­ling og frem­drift i fle­re af Tryg­fon­dens stra­te­gi­ske pro­gram­mer og skal sam­men med Tryg­fon­dens an­den un­der­di­rek­tør va­re­ta­ge den dag­li­ge le­del­se af Tryg­fon­dens arbejde.
Kri­sti­an Wei­se kom­mer se­ne­st fra en stil­ling som ge­ne­ral­se­kre­tær i ud­vik­lings­or­ga­ni­sa­tio­nen Ox­fam IBIS og har for­ud her­for blandt an­det væ­ret di­rek­tør i Tæn­ket­an­ken Cevea.

Adm. di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen, Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, ser frem til sam­ar­bej­det med Kri­sti­an Weise:

”I Tryg­fon­den øn­sker vi med vo­res nye stra­te­gi at sæt­te yder­li­ge­re mar­kan­te af­tryk på tryg­he­den i Dan­mark over de kom­men­de 10 år. Med an­sæt­tel­sen af Kri­sti­an har vi få­et en per­son, som har ind­gå­en­de kend­skab til fle­re af vo­res stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der, og som kan bi­dra­ge til fort­sat at styr­ke vo­res ar­bej­de og re­la­tio­ner til sam­ar­bejds­part­ne­re. Kri­sti­an har des­u­den en bred le­del­se­ser­fa­ring og et stærkt stra­te­gisk blik. Jeg glæ­der mig me­get til at få Kri­sti­an med på holdet.”

Kri­sti­an Wei­se ser Tryg­fon­den som en stærk ka­ta­ly­sa­tor for sam­funds­for­an­dring og for den bre­de op­le­vel­se af tryg­hed i Danmark:

”Det er fan­ta­stisk at få mu­lig­he­den for at ar­bej­de med at styr­ke tryg­he­den for al­le i Dan­mark. Det er en dags­or­den, jeg har væ­ret op­ta­get af de se­ne­ste ti år, og som det er et pri­vil­e­gie at skul­le be­skæf­ti­ge sig med hver dag. Tryg­fon­den er i en unik po­si­tion til at ska­be lang­sig­tet for­an­dring, bå­de ale­ne og sam­men med an­dre. Man sti­mu­le­rer nytænk­ning og sø­ger in­nova­ti­ve løs­nin­ger. Og sam­ti­dig etab­le­rer Tryg­fon­den i stort om­fang part­ner­ska­ber og an­dre for­mer for sam­ar­bej­de, der løf­ter ind­sat­sen yder­li­ge­re. Det glæ­der jeg mig me­get til at bli­ve en del af og bi­dra­ge til”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer