Efter rekordregnskab: KFI vil sikre næste generation af købmænd

2021 var et godt år for KFI, der har opnået fondens bedste resultat nogensinde. Bestyrelsen har derfor fastsat en uddelingsramme på 300 millioner kroner. Pengene skal blandt andet bruges på at sikre elevpladser hos selvstændige købmænd landet over.

I Spar-bu­tik­ken på El­le­vej i Fre­de­riks­værk har køb­mæn­de­ne Mor­ten og Tor­ben i øje­blik­ket to ele­ver an­sat. Snart star­ter en tred­je elev. (Fo­to: Flem­m­ing Effersøe)

Med et over­skud på 594 mil­li­o­ner kro­ner før skat er det se­ne­ste års­regn­skab fra køb­mands­fon­den KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, fon­dens hidtil bed­ste resultat.

”Det er man­ge fak­to­rer, som er lyk­ke­des sam­ti­dig. Det er ek­stra­or­di­nært, at alt er lyk­ke­des for os på en gang,” for­tæl­ler fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Terje List.

Han for­kla­rer, at år­sa­ger­ne til det hi­sto­risk go­de re­sul­tat blandt an­det skal fin­des i en ræk­ke vær­diop­skriv­nin­ger på fle­re af fon­dens ejen­doms­ud­vik­lings­pro­jek­ter, en god dag­lig drift, en sam­let re­sul­tat­for­bed­ring af fon­dens as­so­ci­e­re­de sel­ska­ber samt at, fon­dens vær­di­pa­pi­rer ”har ar­tet sig,” som Terje List for­mu­le­rer det.

"Det er man­ge fak­to­rer, som er lyk­ke­des sam­ti­dig," si­ger KFI-fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Terje List, om fon­dens hi­sto­risk go­de regnskab.

Støtter elevløn

Fon­dens over­skud gi­ver mu­lig­hed for, at fon­den i lø­bet af det næ­ste års tid kan ud­de­le re­kord man­ge pen­ge. Fra maj 2022 til maj 2023 har fon­den ved­ta­get en ud­de­lings­ram­me på 300 mil­li­o­ner kro­ner. Det er 135 mil­li­o­ner kro­ner me­re, end fon­den ud­del­te for i 2021.

De man­ge ud­de­lings­kro­ner er øre­mær­ke­de de så­kald­te ”frie køb­mænd,” der er selv­stæn­di­ge køb­mænd med mindst én fy­sisk bu­tik, og som hand­ler med et bredt sor­ti­ment af dag­lig­va­rer. Iføl­ge fon­dens vedtæg­ter skal ho­ved­par­ten af ud­de­lings­kro­ner­ne bru­ges til at stil­le go­de lo­ka­ler og drifts­mid­ler til rå­dig­hed for køb­mæn­de­ne, men en del af pen­ge­ne kan gå til an­dre formål.

Ét af de an­dre for­mål, som fon­den fremad­ret­tet sæt­ter fo­kus på, er ”frem­ti­dens købmænd.”

”Det er vig­tigt, at vi og­så har dyg­ti­ge køb­mænd om 100 år, og der­for sat­ser vi hårdt på ele­ver nu,” si­ger Terje List.

Han for­kla­rer, at KFI der­for er i gang med fle­re ini­ti­a­ti­ver, som skal sik­re, at der og­så i frem­ti­den fin­des selv­stæn­di­ge, lo­ka­le købmænd.

Fon­den har der­for af­sat 50 mil­li­o­ner kro­ner til ud­de­lin­ger på om­rå­det. Pen­ge­ne skal blandt an­det bru­ges på at dæk­ke en ræk­ke af de ud­gif­ter, som køb­mænd har i for­bin­del­se med ele­ver. Det gæl­der ek­sem­pel­vis elevlønnen.

Det er vig­tigt, at vi og­så har dyg­ti­ge køb­mænd om 100 år, og der­for sat­ser vi hårdt på ele­ver nu

Terje List – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond

”Det er of­te en re­la­tiv stor om­kost­ning at ha­ve en elev gå­en­de, og der­for støt­ter vi læ­re­ste­det. Vi vil ger­ne vi­se køb­mæn­de­ne, at vi sy­nes, at det her om­rå­de er vig­tigt. Det er en stor op­ga­ve at ud­dan­ne et ungt men­ne­ske, men det er en del af vo­res sam­funds­ansvar at gi­ve nog­le un­ge men­ne­sker go­de ud­dan­nel­ser med at­trak­ti­ve kar­ri­e­re­mu­lig­he­der,” for­kla­rer Terje List.

Han for­tæl­ler, at ord­nin­gen bå­de gæl­der to­år­se­le­ver­ne og de ele­ver, som er i mesterlære.

”I 2022 vil vi ger­ne dæk­ke al­le aspek­ter af det at ha­ve en elev i sin for­ret­ning,” si­ger Terje List og for­kla­rer, at fon­den og­så støt­ter ta­len­t­ud­vik­ling, stu­di­e­tu­re, ef­ter­ud­dan­nel­se og mentorordninger.

Ud­over at fo­ku­se­re på ”frem­ti­dens køb­mænd,” skru­er KFI i 2022 og­så mar­kant op for støt­ten til grøn­ne om­stil­lin­ger. Det gæl­der ek­sem­pel­vis støt­te til ved­va­ren­de ener­gi og CO2-re­du­ce­ren­de til­tag som sol­cel­ler, la­de­stan­de­re og var­me­gen­vin­ding, LED-be­lys­ning i bu­tik­ker­ne samt gen­nem­gan­ge af al­le for­brugs­in­stal­la­tio­ner som kø­le-, frost- og ventilationsanlæg.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer