Julemærkefonden udvider og gør plads til tredobling af medarbejderskare

Ju­le­mær­ke­fon­den er vok­set ud af si­ne nu­væ­ren­de ram­mer og er klar til at ryk­ke ind i et ny­byg­get 1.000 kva­drat­me­ter stort hus med plads til mindst 35 me­d­ar­bej­de­re. ”Vi er så hel­di­ge at ha­ve en vel­gø­rer, som vil os det rig­tig godt,” si­ger Ju­le­mær­ke­fon­dens di­rek­tør Sø­ren Ravn Jensen.

Liljeborgfonden
Ef­ter pla­nen ryk­ker Ju­le­mær­ke­fon­den i 2023 ind i et 1.000 kva­drat­me­ter stort ny­byg­get hus li­ge ved si­den af Ju­le­mær­ke­hjem­met Liljeborg

Da Ju­le­mær­ke­fon­den for fi­re år si­den flyt­te­de fra Kø­ben­havn og ind på før­stesa­len i Ju­le­mær­ke­hjem­met Lil­je­borg i Roskil­de, hav­de fon­den 10 medarbejdere.

Nu er der 23 men­ne­sker an­sat, og in­den for en over­sku­e­lig frem­tid kal­ku­le­rer fon­den med at ha­ve i stør­rel­ses­or­de­nen 35 medarbejdere.

Der­med er Ju­le­mær­ke­fon­den vok­set ud af si­ne nu­væ­ren­de ram­mer, og hvis el­lers po­li­ti­ker­ne i Roskil­de By­råd gi­ver byg­ge­pla­ner­ne det blå stem­pel, ryk­ker fon­den i 2023 ind i et ny­byg­get 1.000 kva­drat­me­ter stort hus li­ge ved si­den af Ju­le­mær­ke­hjem­met Lil­je­borg. Det skri­ver Sjæl­land­ske Medier/sn.dk.

Det nye hus har Lil­je­borg Ak­tie­sel­skab som byg­her­re og bli­ver i to eta­ger med fuld kæl­der. Hu­set får i før­ste om­gang plads til 35 an­sat­te, men det er frem­tids­sik­ret, så der se­ne­re kan gø­res plads til flere.

Trods væk­sten i an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re er­ken­der di­rek­tør i Ju­le­mær­ke­fon­den Sø­ren Ravn Jen­sen, at hu­set på 1.000 kva­drat­me­ter kom­mer til at gi­ve fon­dens me­d­ar­bej­de­re en­dog rig­tig me­get albuerum.

”Ja, det ér et stort hus. Vi er så hel­di­ge at ha­ve en vel­gø­rer, som vil os det rig­tig godt og ger­ne vil byg­ge et rig­tig flot hus til os med mas­ser af plads og høj ar­ki­tek­to­nisk kva­li­tet. Det er vi dybt tak­nem­me­li­ge for,” si­ger Sø­ren Ravn Jen­sen til Fun­dats – med adres­se til Lil­je­borg Ak­tie­sel­skab og Lil­je­borg Fon­den, der blev stif­tet af Win­nie Lil­je­borg i 2018.

Af­ta­len mel­lem Ju­le­mær­ke­fon­den og Win­nie Lil­je­borg er, at fon­den skal bo til le­je i det nye do­mi­cil un­der fa­vorab­le vilkår.

”Selv­om vi får man­ge fle­re kva­drat­me­ter end de nu­væ­ren­de, skal vi ik­ke be­ta­le me­re i hus­le­je,” for­tæl­ler Ju­le­mær­ke­fon­dens direktør.

Øget behov for fundraising

Iføl­ge Sø­ren Ravn Jen­sen er der fle­re grun­de til, at Ju­le­mær­ke­fon­den har øget an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re så be­trag­te­ligt på få år.

”Dels har vi ud­vi­det hjæl­pe­ar­bej­det. Vi har si­den 2018 haft fem ju­le­mær­ke­hjem mod tid­li­ge­re fi­re, og Lil­je­borg Fon­den har sik­ret drif­ten af det fem­te, Ju­le­mær­ke­hjem­met Lil­je­borg, frem til 2023. Så fra 2023 skal Ju­le­mær­ke­fon­den alt­så selv fi­nan­si­e­re drif­ten af al­le fem hjem. Dels har vi lagt man­ge ek­stra ting på vo­res hjæl­pe­ar­bej­de for at for­bed­re bro­byg­nin­gen, blandt an­det med en ud­vi­del­se af for­æl­dre­sam­ar­bej­det og et ud­vi­det sam­ar­bej­de med kom­mu­ner og øv­ri­ge or­ga­ni­sa­tio­ner. Og dels må vi kon­sta­te­re, at sal­get af ju­le­mær­ker, som tid­li­ge­re bar drif­ten af Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne, bli­ver min­dre år for år. Det be­ty­der, at vi skal fun­dra­i­se me­re og me­re,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Han til­fø­jer, at i til­læg til de nævn­te ak­ti­vi­te­ter har Ju­le­mær­ke­fon­den skru­et op for sin kom­mu­ni­ka­tions­ind­sats med det mål i hø­je­re grad end tid­li­ge­re at for­tæl­le om­ver­de­nen om de re­sul­ta­ter, fon­den op­når på Julemærkehjemmene.

I for­hold til de da­len­de salgs­kur­ver for ju­le­mær­ker blev der iføl­ge Ju­le­mær­ke­fon­dens års­rap­port for 2020 sid­ste år solgt ju­le­mær­ker for 9,9 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket var et fald på 400.000 kro­ner i for­hold til 2019. Går man til­ba­ge til 2003, ind­brag­te sal­get af ju­le­mær­ker 25,7 mil­li­o­ner kroner.

Om spa­der­ne kan sæt­tes i jor­den til Ju­le­mær­ke­fon­dens nye do­mi­cil, af­gø­res i lø­bet af de kom­men­de må­ne­der. Det lo­kal­plan­stil­læg, som skal gø­re byg­ge­ri­et mu­ligt, er i hø­ring ind­til den 1. juli, pri­mo sep­tem­ber be­hand­les even­tu­el­le ind­si­gel­ser i plan- og tek­ni­k­ud­val­get, og 29. sep­tem­ber er sa­gen på dags­or­de­nen i Roskil­de Byråd.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: