Julemærkefonden udvider og gør plads til tredobling af medarbejderskare

Julemærkefonden er vokset ud af sine nuværende rammer og er klar til at rykke ind i et nybygget 1.000 kvadratmeter stort hus med plads til mindst 35 medarbejdere. ”Vi er så heldige at have en velgører, som vil os det rigtig godt,” siger Julemærkefondens direktør Søren Ravn Jensen.

Liljeborgfonden
Ef­ter pla­nen ryk­ker Ju­le­mær­ke­fon­den i 2023 ind i et 1.000 kva­drat­me­ter stort ny­byg­get hus li­ge ved si­den af Ju­le­mær­ke­hjem­met Liljeborg

Da Ju­le­mær­ke­fon­den for fi­re år si­den flyt­te­de fra Kø­ben­havn og ind på før­stesa­len i Ju­le­mær­ke­hjem­met Lil­je­borg i Roskil­de, hav­de fon­den 10 medarbejdere.

Nu er der 23 men­ne­sker an­sat, og in­den for en over­sku­e­lig frem­tid kal­ku­le­rer fon­den med at ha­ve i stør­rel­ses­or­de­nen 35 medarbejdere.

Der­med er Ju­le­mær­ke­fon­den vok­set ud af si­ne nu­væ­ren­de ram­mer, og hvis el­lers po­li­ti­ker­ne i Roskil­de By­råd gi­ver byg­ge­pla­ner­ne det blå stem­pel, ryk­ker fon­den i 2023 ind i et ny­byg­get 1.000 kva­drat­me­ter stort hus li­ge ved si­den af Ju­le­mær­ke­hjem­met Lil­je­borg. Det skri­ver Sjæl­land­ske Medier/sn.dk.

Det nye hus har Lil­je­borg Ak­tie­sel­skab som byg­her­re og bli­ver i to eta­ger med fuld kæl­der. Hu­set får i før­ste om­gang plads til 35 an­sat­te, men det er frem­tids­sik­ret, så der se­ne­re kan gø­res plads til flere.

Trods væk­sten i an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re er­ken­der di­rek­tør i Ju­le­mær­ke­fon­den Sø­ren Ravn Jen­sen, at hu­set på 1.000 kva­drat­me­ter kom­mer til at gi­ve fon­dens me­d­ar­bej­de­re en­dog rig­tig me­get albuerum.

”Ja, det ér et stort hus. Vi er så hel­di­ge at ha­ve en vel­gø­rer, som vil os det rig­tig godt og ger­ne vil byg­ge et rig­tig flot hus til os med mas­ser af plads og høj ar­ki­tek­to­nisk kva­li­tet. Det er vi dybt tak­nem­me­li­ge for,” si­ger Sø­ren Ravn Jen­sen til Fun­dats – med adres­se til Lil­je­borg Ak­tie­sel­skab og Lil­je­borg Fon­den, der blev stif­tet af Win­nie Lil­je­borg i 2018.

Af­ta­len mel­lem Ju­le­mær­ke­fon­den og Win­nie Lil­je­borg er, at fon­den skal bo til le­je i det nye do­mi­cil un­der fa­vorab­le vilkår.

”Selv­om vi får man­ge fle­re kva­drat­me­ter end de nu­væ­ren­de, skal vi ik­ke be­ta­le me­re i hus­le­je,” for­tæl­ler Ju­le­mær­ke­fon­dens direktør.

Øget behov for fundraising

Iføl­ge Sø­ren Ravn Jen­sen er der fle­re grun­de til, at Ju­le­mær­ke­fon­den har øget an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re så be­trag­te­ligt på få år.

”Dels har vi ud­vi­det hjæl­pe­ar­bej­det. Vi har si­den 2018 haft fem ju­le­mær­ke­hjem mod tid­li­ge­re fi­re, og Lil­je­borg Fon­den har sik­ret drif­ten af det fem­te, Ju­le­mær­ke­hjem­met Lil­je­borg, frem til 2023. Så fra 2023 skal Ju­le­mær­ke­fon­den alt­så selv fi­nan­si­e­re drif­ten af al­le fem hjem. Dels har vi lagt man­ge ek­stra ting på vo­res hjæl­pe­ar­bej­de for at for­bed­re bro­byg­nin­gen, blandt an­det med en ud­vi­del­se af for­æl­dre­sam­ar­bej­det og et ud­vi­det sam­ar­bej­de med kom­mu­ner og øv­ri­ge or­ga­ni­sa­tio­ner. Og dels må vi kon­sta­te­re, at sal­get af ju­le­mær­ker, som tid­li­ge­re bar drif­ten af Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne, bli­ver min­dre år for år. Det be­ty­der, at vi skal fun­dra­i­se me­re og me­re,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Han til­fø­jer, at i til­læg til de nævn­te ak­ti­vi­te­ter har Ju­le­mær­ke­fon­den skru­et op for sin kom­mu­ni­ka­tions­ind­sats med det mål i hø­je­re grad end tid­li­ge­re at for­tæl­le om­ver­de­nen om de re­sul­ta­ter, fon­den op­når på Julemærkehjemmene.

I for­hold til de da­len­de salgs­kur­ver for ju­le­mær­ker blev der iføl­ge Ju­le­mær­ke­fon­dens års­rap­port for 2020 sid­ste år solgt ju­le­mær­ker for 9,9 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket var et fald på 400.000 kro­ner i for­hold til 2019. Går man til­ba­ge til 2003, ind­brag­te sal­get af ju­le­mær­ker 25,7 mil­li­o­ner kroner.

Om spa­der­ne kan sæt­tes i jor­den til Ju­le­mær­ke­fon­dens nye do­mi­cil, af­gø­res i lø­bet af de kom­men­de må­ne­der. Det lo­kal­plan­stil­læg, som skal gø­re byg­ge­ri­et mu­ligt, er i hø­ring ind­til den 1. juli, pri­mo sep­tem­ber be­hand­les even­tu­el­le ind­si­gel­ser i plan- og tek­ni­k­ud­val­get, og 29. sep­tem­ber er sa­gen på dags­or­de­nen i Roskil­de Byråd.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer