Helsefondens investeringspolitik: ”Vi kan ikke støtte et professorat i alkoholforskning samtidig med, at vi investerer i alkoholindustrien”

Der skal være en tydelig sammenhæng mellem den filantropiske og investeringsmæssige virksomhed, fastslår direktør i Helsefonden Hanne Jervild om den investeringspolitik, som fonden har efterlevet siden 2004. Politikken er blevet udmøntet i klare retningslinjer til kapitalforvalterne, som ikke må investere i alkohol, tobak, våben og pornografi. Til gengæld er fossile selskaber endnu ikke på eksklusionslisten.

Hanne Jervild (foto: Helsefonden)
"I 2004 be­slut­te­de be­sty­rel­sen, at fon­dens pen­ge ik­ke må in­ve­ste­res i hver­ken to­bak, spi­ri­tus el­ler lig­nen­de, og si­den er der kom­met fle­re punk­ter på li­sten, ef­ter­hån­den som ti­der­ne har æn­dret sig,” si­ger di­rek­tør i Hel­se­fon­den Han­ne Jer­vild (fo­to: Helsefonden)

Dan­ske fon­de ser vidt for­skel­ligt på, hvor langt man kan og bør gå for at få for­mu­en til at yng­le bedst muligt.

Som Fun­dats tid­li­ge­re i år kun­ne for­tæl­le, har den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia blandt an­det in­ve­ste­ret i 11 sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer atom­vå­ben og le­ve­rer mi­li­tærma­te­ri­el til kamp­fly. Og Lo­ka­le og An­lægs­fon­den har fo­re­ta­get inve­ste­rin­ger i statsob­liga­tio­ner i Qa­tar, to­bak og militærvåben.

Men der fin­des og­så ek­semp­ler på fon­de, som for at sik­re en rød tråd mel­lem det filan­tro­pi­ske ar­bej­de og in­ve­ste­rin­ger­ne har ud­ar­bej­det ret­nings­linjer på be­sty­rel­ses­ni­veau for an­svar­li­ge in­ve­ste­rin­ger – og sør­ger for, at ret­nings­linjer­ne bli­ver efterlevet.

Én af dis­se fon­de er Hel­se­fon­den, som blev grund­lagt i 1973 un­der nav­net Sy­ge­kas­ser­nes Hel­se­fond, da de statsa­n­er­kend­te sy­ge­kas­ser blev ned­lagt og af­løst af den of­fent­li­ge sy­ge­sik­ring. De mid­ler, der var til­ba­ge ved af­vik­lin­gen af sy­ge­kas­ser­ne, over­gik til fonden.

Må ikke investere i tobak, våben og hasard

I 2004 vedt­og Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se en in­ve­ste­rings­po­li­tik, som si­den er ble­vet ud­vi­det med fle­re punk­ter, og po­li­tik­ken er ble­vet ud­mønt­et i nog­le kla­re ret­nings­linjer, som fon­den vi­de­re­gi­ver til si­ne porteføljeforvaltere.

Af de over­ord­ne­de ram­mer for, hvor­dan fon­dens pen­ge skal in­ve­ste­res, frem­går blandt an­det, at po­r­te­føl­je­for­val­ter­ne ik­ke må fo­re­ta­ges in­ve­ste­rin­ger i virk­som­he­der, der har me­re end fem pro­cent af si­ne ind­tæg­ter fra al­ko­hol, to­bak, vå­ben, po­r­no­gra­fi og ha­s­ard, samt virk­som­he­der, der kræn­ker in­ter­na­tio­nal ret, her­un­der FN´s menneskerettigheder.

For os hæn­ger den filan­tro­pi­ske virk­som­hed sam­men med den in­ve­ste­rings­mæs­si­ge virksomhed

Han­ne Jer­vild – di­rek­tør, Helsefonden

Og en gen­nem­gang, Fun­dats har fo­re­ta­get af de in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger og ob­liga­tions­be­hold­nin­ger, som fon­dens tre po­r­te­føl­je­for­val­te­re har an­svar for, vi­ser, at ret­nings­linjer­ne bli­ver fulgt til punkt og prikke.

”For os hæn­ger den filan­tro­pi­ske virk­som­hed sam­men med den in­ve­ste­rings­mæs­si­ge virk­som­hed – der skal væ­re en ty­de­lig sam­men­hæng mel­lem de to ting. Så helt til­ba­ge fra star­ten af nul­ler­ne har vo­res hold­ning væ­ret, at vi for ek­sem­pel ik­ke kan støt­te et pro­fes­sorat i al­ko­hol­forsk­ning sam­ti­dig med, at vi in­ve­ste­rer i al­ko­ho­lin­du­stri­en. I 2004 be­slut­te­de be­sty­rel­sen der­for, at fon­dens pen­ge ik­ke må in­ve­ste­res i hver­ken to­bak, spi­ri­tus el­ler lig­nen­de, og si­den er der kom­met fle­re punk­ter på li­sten, ef­ter­hån­den som ti­der­ne har æn­dret sig,” si­ger di­rek­tør i Hel­se­fon­den Han­ne Jer­vild til Fundats.

Han­ne Jer­vild be­teg­ner det som en del af Hel­se­fon­dens dna, at in­ve­ste­rin­ger­ne sker etisk forsvarligt.

”For os er det jo en del af vo­res dna, at al­ting er or­dent­ligt og etisk for­svar­ligt i for­hold til blandt an­det men­ne­ske­ret­tig­he­der og in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner. Hvis man som pri­vat­per­son in­ve­ste­rer på den må­de, vi gør, kan man se sig selv i øj­ne­ne hver mor­gen i spej­let og vi­de, at al­ting er i or­den,” un­der­stre­ger Han­ne Jervild.

Fuld tillid til forvaltere

Ret­nings­linjer­ne om kun at in­ve­ste­re i virk­som­he­der, der le­ver op til in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner og de­kla­ra­tio­ner om blandt an­det men­ne­ske­ret­tig­he­der, kom iføl­ge Han­ne Jer­vild på li­sten i 2006 ef­ter at væ­re ble­vet dis­ku­te­ret på et be­sty­rel­ses­mø­de – alt­så to år ef­ter, at be­sty­rel­sen hav­de ved­ta­get før­ste del af investeringspolitikken.

”Det er vig­tigt for os som al­men­nyt­tig fond at ha­ve or­den i bu­tik­ken – i for­hold til vo­res ud­de­lin­ger, i for­hold til de in­ve­ste­rings­ret­nings­linjer, der er ud­ar­bej­det, og i for­hold til at sik­re, at ret­nings­linjer­ne bli­ver over­holdt. Vi bli­ver nødt til at kun­ne ha­ve fuld til­lid til vo­res po­r­te­føl­je­for­val­te­re, og vi har en af­ta­le med dem om, at al­le pa­pi­rer bli­ver scre­e­net. Des­u­den får vi hjælp fra en rå­d­gi­ver, som blandt an­det hol­der øje med vo­res sam­men­sæt­ning i for­hold til an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen,” si­ger Han­ne Jervild.

”Vi gør, hvad vi kan for at gar­de­re os,” til­fø­jer di­rek­tø­ren, ”men det be­ty­der jo ik­ke, at der ik­ke al­li­ge­vel må­ske kan ri­si­ke­re at duk­ke et pa­pir op på et tids­punkt, som stik­ker lidt ud. Ind­til vi­de­re har vi ik­ke op­da­get no­get, og det vil­le un­dre mig me­get, hvis det sker.”

- I ste­det for at tæn­ke i gar­de­rin­ger og ret­nings­linjer, kun­ne I jo om­vendt og­så væl­ge den hold­ning, at I skal ha­ve je­res pen­ge til at yng­le så me­get som muligt?

”Nu har vi jo ik­ke no­gen ak­tio­næ­rer, vi skal stå på mål for. Vo­res sta­ke­hol­de­re er vo­res be­vil­lings­mod­ta­ge­re. Selv­føl­ge­lig vil vi ger­ne kun­ne ud­de­le så me­get som mu­ligt, og det be­der vi og­så vo­res po­r­te­føl­je­for­val­te­re om at kig­ge på i for­hold til den pro­fil, vi har. Jeg sy­nes fak­tisk, for­val­ter­ne gør det glim­ren­de, og vi har hidtil haft et pænt af­kast uden at gå på kom­pro­mis med vo­res in­ve­ste­rings­ret­nings­linjer. Sam­ti­dig er det vig­tigt at hu­ske, at vi ud over at ha­ve en etisk pro­fil og­så er en fond, hvil­ket be­ty­der, vi i prin­cip­pet er evi­ge. Der­for skal vi tæn­ke på frem­ti­den og ha­ve en pro­fil, som er lidt for­sig­tig i for­hold til vo­res in­ve­ste­rin­ger. Vi kan ik­ke ka­ste os ud i hvad som helst, der er alt for ri­si­ko­be­to­net,” si­ger Han­ne Jervild.

At øko­no­mi­en er sund i fon­den, og at ka­pi­tal­for­val­ter­ne Syd­bank In­vest, Nykre­dit In­vest og Car­ne­gie We­alth Ma­na­ge­ment er go­de til at få for­mu­en til at vok­se, un­der­stre­ges i Hel­se­fon­dens års­regn­skab for 2020. Selv­om fon­den er un­der­lagt ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, der be­græn­ser de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des ri­si­ko­tag­ning, er det al­li­ge­vel lyk­ke­des at skaf­fe et for­nuf­tigt afkast.

Regn­ska­bet vi­ser, at fon­den kom ud af 2020 med et over­skud på 38,9 mil­li­o­ner kro­ner, en egen­ka­pi­tal på godt én mil­li­ard kro­ner, og po­r­te­følj­en gav i 2020 et sam­let af­kast på godt 4,5 procent.

”Verden har stadig brug for olie”

Fun­dats´ gen­nem­gang af Hel­se­fon­dens in­ve­ste­rin­ger vi­ser des­u­den, at der ik­ke bli­ver in­ve­ste­ret i sel­ska­ber, hvis ind­tæg­ter stam­mer fra fos­si­le brænd­stof­fer som kul og olie. Men rent fak­tisk står de fos­si­le sel­ska­ber ik­ke på li­sten over den ty­pe af virk­som­he­der, som Hel­se­fon­dens po­r­te­føl­je­for­val­te­re skal gå udenom.

På spørgs­må­let om, hvor­vidt et for­bud mod fos­si­le in­ve­ste­rin­ger er på teg­ne­bræt­tet, sva­rer Han­ne Jervild:

”Som det ser ud nu, har vi ik­ke di­rek­te fra­valgt fos­si­le sel­ska­ber – ind­til vi­de­re har ver­den sta­dig brug for olie. Men det kan da godt væ­re, vi gør det på et tids­punkt. Det er no­get, be­sty­rel­sen må kig­ge på. Og det kan og­så godt væ­re, der kom­mer an­dre ty­per af virk­som­he­der på li­sten. Det kan vi på in­gen må­de afvise.”

Iføl­ge Han­ne Jer­vild får be­sty­rel­sen en kort ori­en­te­ring om fon­dens in­ve­ste­rin­ger på langt de fle­ste be­sty­rel­ses­mø­der, og mindst én gang om året er der en grun­di­ge­re dis­kus­sion i be­sty­rel­sen om, hvad der kan og skal in­ve­ste­res i – og hvad fon­den ik­ke øn­sker at se i sin portefølje.

”Når vi mini­mum én gang om året ta­ger en dy­be­re­gå­en­de drøf­tel­se af in­ve­ste­rin­ger­ne, kan vi fin­de på at hi­ve po­r­te­føl­je­for­val­ter­ne ind, og vo­res rå­d­gi­ver del­ta­ger og­så i mindst ét be­sty­rel­ses­mø­de om året – og me­re end det, hvis der er be­hov for det. Drøf­tel­ser­ne hand­ler bå­de om, hvad der kan in­ve­ste­res i, hvor­dan pro­fi­len skal se ud, hvor man­ge ak­tier og ob­liga­tio­ner, vi skal ha­ve, og i det he­le ta­get hvor­dan vo­res for­val­te­re præ­ste­rer,” si­ger Han­ne Jervild.

Større fokus hos fonde på bæredygtighed og etik

Hel­se­fon­dens di­rek­tør un­der­stre­ger, at hun ik­ke øn­sker at be­brej­de an­dre fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­gers de­res in­ve­ste­rings­po­li­tik­ker. Det er, po­in­te­r­er hun, ”de­res beslutning”.

”Jeg vil ik­ke gø­re mig til dom­mer for det re­ne her i ver­den og be­brej­de an­dre, hvad de gør. An­dre træf­fer de­res valg, og vi træf­fer vo­res,” si­ger Han­ne Jervild.

Hun vil dog ger­ne på me­re et over­ord­net ni­veau sæt­te nog­le ord på de ten­den­ser, hun ser i for­hold til fonds­sek­to­rens investeringer.

Li­ge­som hos pen­sions­sel­ska­ber­ne og den al­min­de­li­ge smås­pa­rer er det ty­de­ligt, at der og­så i de se­ne­re år ge­ne­relt er kom­met stør­re fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og eti­ske ret­nings­linjer i fon­de­nes må­de at in­ve­ste­re på

Han­ne Jer­vild – di­rek­tør, Helsefonden

”Li­ge­som hos pen­sions­sel­ska­ber­ne og den al­min­de­li­ge smås­pa­rer er det ty­de­ligt, at der og­så i de se­ne­re år ge­ne­relt er kom­met stør­re fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og eti­ske ret­nings­linjer i fon­de­nes må­de at in­ve­ste­re på. Det vir­ker til, at den stør­re gen­nem­sig­tig­hed i fonds­sek­to­ren har få­et føl­ge­skab af stør­re fo­kus på in­ve­ste­rings­etik, og den be­væ­gel­se i for­hold til at op­fø­re sig or­dent­ligt og an­svar­ligt, der er i gang i de her år, bli­ver fulgt af langt de fle­ste fon­de,” fast­slår Han­ne Jervild.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer