Annoncespot_img

Skatteminister lander politisk aftale om ny fondsmodel

En ny politisk aftale gør det skattefrit at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fon­de. Socialdemokratiet og Radikale Venstre har med regeringen givet håndslag på at gennemføre lovgivningen, som skal gøre det attraktivt at stifte nye fonde. Dansk Industri er tilfredse med, at der nu er politisk opbakning til den nye fondsmodel.

Karsten Lauritzen
"Med af­ta­len, som re­ge­rin­gen har ind­gå­et med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre, sik­rer vi for­del­ag­ti­ge skat­te­vil­kår for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, så de og­så i frem­ti­den får mu­lig­hed for at bi­dra­ge po­si­tivt til sam­fun­det,” si­ger skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen.

Kort før nytårs­ra­ket­ter­ne bra­ge­de løs fik dansk er­hvervs­liv op­fyldt et stort og lang­va­rigt øn­ske. Den 28. de­cem­ber ind­gik re­ge­rin­gen nem­lig en af­ta­le med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre, som har væ­ret un­der­vejs si­den 2012.

Iføl­ge af­ta­len bli­ver der frem­over ik­ke ud­løst avan­ce­be­skat­ning el­ler over­dra­gel­ses­af­gift, når en virk­som­hed­s­e­jer over­dra­ger sin virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond i for­bin­del­se med ek­sem­pel­vis et generationsskifte.

I ste­det be­reg­nes en ud­skudt stif­ter­skat, som af­dra­ges, når fon­den fo­re­ta­ger ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge formål.

For skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) hand­ler den nye af­ta­le især om at sik­re go­de vil­kår for en stærk fak­tor i dansk økonomi:

”De er­hvervs­dri­ven­de fon­de spil­ler en vig­tig rol­le i for­hold til at ska­be vækst og fast­hol­de ar­bejds­plad­ser i Dan­mark. Der­for øn­sker vi at frem­me bå­de de fa­mi­lie­e­je­de virk­som­he­der og er­hvervs­dri­ven­de fon­de som ejer­for­mer. Med af­ta­len, som re­ge­rin­gen har ind­gå­et med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre, sik­rer vi for­del­ag­ti­ge skat­te­vil­kår for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, så de og­så i frem­ti­den får mu­lig­hed for at bi­dra­ge po­si­tivt til sam­fun­det,” ud­ta­ler skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen i en pres­se­med­del­el­se fra Skatteministeriet.

Dansk Industri: Aftalen sikrer en stolt dansk tradition

Kar­sten Lauritzen har på fle­re kon­fe­ren­cer og se­mi­na­rer bedt re­præ­sen­tan­ter for fon­de og er­hvervs­liv om at væ­re tå­l­mo­di­ge og af­ven­te den en­de­li­ge af­ta­le, der så sent som i ef­ter­å­ret så ud til at kun­ne bli­ve yder­li­ge­re for­sin­ket på grund af det kom­men­de folketingsvalg.

I Dansk In­du­stri er man der­for til­freds med, at af­ta­len nu er på plads:

“Det har ta­get lang tid at nå her­til. DI har væ­ret med he­le vej­en, si­den vi i er­hvervs­fonds­ud­val­get for seks år si­den var med til at fo­re­slå en æn­dring af reg­ler­ne. Vi er der­for gla­de for, at et po­li­tisk fler­tal nu har fun­det sam­men om en god løs­ning,” si­ger di­rek­tør i DI Ti­ne Ro­ed i en pres­se­med­del­el­se fra DI.

For Dansk In­du­stri hand­ler af­ta­len og­så om at sik­re en lys frem­tid for en stolt dansk tradition:

“Virk­som­he­der i fond­se­je er en dansk suc­ces­hi­sto­rie. Der­for er det vig­tigt, at vi igen får sat gang i den fø­de­kæ­de, der gav os de fond­se­je­de virk­som­he­der, som vi i dag er så stol­te af,” si­ger Ti­ne Roed.

Ingen skatter og afgifter ved overdragelse

I kor­te træk in­de­bæ­rer den nye af­ta­le, at en er­hvervs­dri­ven­de fond i ud­gangs­punk­tet ik­ke be­skat­tes, når den over­dra­ges ejer­skab af en virk­som­hed. Frem­over vil over­dra­gel­sen af en virk­som­heds ak­tier på tids­punk­tet for over­dra­gel­sen så­le­des væ­re skat­te- og af­gifts­fri. Hvis fon­den se­ne­re af­står de mod­tag­ne ak­tier el­ler mod­ta­ger ud­byt­te fra ak­tie­sel­ska­bet, så vil den fort­sat bli­ve beskattet.

Vi­de­re hed­der det i Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets for­kla­ring om den nye aftale:

“Kon­kret fast­sæt­tes der et loft over den skat, der skal be­ta­les som føl­ge af over­dra­gel­sen til fon­den, idet be­ta­ling og af­drag mak­si­malt kan kræ­ves af et be­løb sva­ren­de til den op­gjor­te og ud­skud­te skat af over­dra­ge­rens avan­ce på over­dra­gel­ses­tids­punk­tet med til­læg af for­rent­ning. Den­ne skat skal dog først helt el­ler del­vist ind­fri­es ved fon­dens se­ne­re af­stå­el­se af ak­tier i det over­drag­ne sel­skab el­ler ved fon­dens mod­ta­gel­se af ud­byt­ter fra de over­drag­ne aktier.”

Den nye be­skat­nings­mo­del er ud­ar­bej­det af Ar­bejds­grup­pen om suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Ud­ka­stet til lov­for­sla­get om de nye reg­ler bli­ver sendt i hø­ring i 2019 og for­ven­tes og­så ved­ta­get se­ne­re i år.

Den nye be­skat­nings­mo­del blev præ­sen­te­ret i ju­ni 2018 og er vi­de­re be­skre­vet her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer