Annoncespot_img

Helsefonden og Bevica Fonden støtter ny bevægelsesforskning med 5 mio. kr.

Helsefonden og Bevica Fonden afsætter 5 mio. kr. til forskning i betydningen af be­væ­gel­se for mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft. Nu inviterer de to fonde videns- og forskningsinstitutioner til at komme med forslag, der kan få del i støtten.

Team Tvilling (foto: Line Thausen)
"Vi glæ­der os me­get over, at vi nu kan få til­knyt­tet dy­be­re forsk­ning på om­rå­det. Her­ef­ter kan vi for­hå­bent­lig frem­vi­se evi­dens for den virk­ning af Team Tvil­ling, som Pe­der og man­ge an­dre har op­le­vet på egen krop,” for­tæl­ler Ste­en og Pe­der Mon­d­rup (fo­to: Li­ne Thausen).

Hos de to fon­de er am­bi­tio­nen, at den kom­men­de forsk­ning kan ska­be vi­den, der kan gø­re en po­si­tiv for­skel for men­ne­sker med bevægelseshandicap:

”Vi hå­ber, at vi­dens- og forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner­ne ta­ger imod ud­for­drin­gen, for vo­res øn­ske er selv­føl­ge­lig, at der på et vi­den­ska­be­ligt grund­lag til­ve­je­brin­ges ny vi­den, som kan væ­re med til at styr­ke livskva­li­te­ten for men­ne­sker, der er så stærkt af­hæn­gi­ge af an­dre,” op­ly­ser di­rek­tø­rer­ne i Hel­se­fon­den og Be­vi­ca Fon­den, Han­ne Jer­vild og Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed i en pressemeddelelse.

Bag fon­de­nes nye do­na­tion lig­ger en forun­der­sø­gel­se, der har un­der­søgt be­tyd­nin­gen af Team Tvil­ling – en ak­ti­vi­tet, hvor en at­let uden han­di­cap lø­ber med et men­ne­ske med han­di­cap i en løbevogn.

Forun­der­sø­gel­sen ty­der på, at den slags løb har en po­si­tiv fy­si­o­lo­gisk ef­fekt, og der rap­por­te­res om øget kro­ps­be­vidst­hed, be­væ­gel­ses­glæ­de, stolt­hed og fø­lel­sen af at væ­re på li­ge fod med an­dre. In­di­ka­tio­ner, der alt­så nu er ble­vet til en in­vi­ta­tion til en me­re forsk­nings­ba­se­ret un­der­sø­gel­se af dis­se effekter.

Den kom­men­de forsk­ning skal un­der­sø­ge ef­fek­ten af Team Tvil­ling, men og­så ind­dra­ge an­dre be­væ­gel­ses­ak­ti­vi­te­ter. Stif­ter­ne af Team Tvil­ling glæ­der sig over, at der nu skal for­skes i, hvad løb rent fak­tisk gør ved fy­sik og psy­ke for men­ne­sker med al­vor­li­ge bevægelseshandicap:

”Vi har kon­sta­te­ret, at Pe­der og an­dre han­di-at­le­ter har få­et øget livskva­li­tet ved blandt an­det at få en stør­re om­gangskreds og min­dre me­di­c­in­for­brug. Vi er igen­nem ti­den ble­vet mødt med skep­sis over for, om han­di-at­le­ter­ne op­le­ver no­gen fy­si­ske og psy­ki­ske for­bed­rin­ger af at væ­re med i Team Tvil­ling. Der­for glæ­der vi os me­get over, at vi nu kan få til­knyt­tet dy­be­re forsk­ning på om­rå­det. Her­ef­ter kan vi for­hå­bent­lig frem­vi­se evi­dens for den virk­ning af Team Tvil­ling, som Pe­der og man­ge an­dre har op­le­vet på egen krop,” skri­ver Ste­en og Pe­der Mon­d­rup i pressemeddelelsen.

Forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner­ne har de­ad­li­ne for bud den 27. marts 2019.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer