Fonde: 2018 var et af de sværeste investeringsår i nyere tid

Efter flere års medvind vendte udviklingen på de finansielle markeder sidste år, og det gi­ver udsigt til nogle af de laveste afkast i årevis for de almene fonde. Fi­nans­uro­en be­ty­der også, at der bliver rekord­forskel på tværs af bran­chens over­skud, der frem­lægges i de kom­mende måne­der. Det kan give store ændringer i årets ud­deling­er. ” Vi opfor­drer der­for bestyrel­serne til at tage aktivt del i fast­læg­gel­sen af fondens risiko­profil,” siger For­valt­nings­chef i Syd­bank, Tim Frand­sen.

2018 blev på man­ge må­der et om­stil­ling­s­år for dan­ske al­me­ne fon­de. Fle­re års hø­je af­kast blev af­løst af kurs­fald, og det fon­de­ne ejer al­ler­mest af – børsno­te­re­de ak­tier og ob­liga­tio­ner – vi­ste sig ik­ke læn­ge­re som sik­ker havn.

Der­med blev 2018 året, hvor de fonds­be­sty­rel­ser, som traf de bed­ste in­ve­ste­rings­be­slut­nin­ger, vil re­a­li­se­re et af­kast om­kring 3-4 pro­cent, mens de dår­lig­ste re­sul­ta­ter vil be­ty­de ne­ga­ti­ve af­kast på et par procent.

Ud­over dra­ma­tisk fal­den­de af­kast, vil for­skel­le­ne i af­ka­ste­ne på tværs af sek­to­ren og­så vi­se sig langt hø­je­re end normalt.

"Man kan si­ge, det har væ­ret et svært år, for det har be­stemt ik­ke væ­ret li­ge­gyl­digt, hvor i ver­den man ek­sem­pel­vis har ejet ak­tier. Ud­vik­lin­gen har væ­ret me­get ne­ga­tiv i emer­ging mar­kets og sær­ligt Ki­na. Og mod­sat man­ges for­vent­ning er eu­ro­pæ­i­ske ak­tier og­så fal­det mærk­bart me­re end ame­ri­kan­ske ak­tier. De eu­ro­pæ­i­ske var el­lers bil­li­ge­re på tra­di­tio­nel­le nøg­le­tal, så det var nok de fær­re­ste, der hav­de for­ud­set den ud­vik­ling. På sam­me må­de kan man ge­ne­relt si­ge, at de børsno­te­re­de ak­tier har gjort det skidt, mens de uno­te­re­de har gi­vet pæ­ne po­si­ti­ve af­kast. På den må­de har de fi­nan­si­el­le mar­ke­der i 2018 nok dril­let en hel del me­re end de ple­jer og gi­vet an­led­ning til væ­sent­li­ge af­kast­for­skel­le in­ve­sto­rer imel­lem,” for­tæl­ler Per Sko­vsted, der er di­rek­tør for for­mu­e­for­valt­ning i Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den, der har en pen­ge­tank på godt 13 mia. kr.

Den helt sto­re ven­ding i mar­ke­det skyl­des, at cen­tral­ban­ker­ne i 2018 stop­pe­de med at støt­te de fi­nan­si­el­le mar­ke­der med sto­re pen­ge­strøm­me, og ren­ter­ne be­gynd­te at sti­ge igen. Det er sjæl­dent go­de nyhe­der, hvis man ejer ak­tier el­ler obligationer.

Man kan si­ge, det har væ­ret et svært år, for det har be­stemt ik­ke væ­ret li­ge­gyl­digt, hvor i ver­den man ek­sem­pel­vis har ejet aktier.

Per Sko­vsted – di­rek­tør for­mu­e­for­valt­ning, Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fonden

”Vi hav­de set ud­vik­lin­gen kom­me, men den kom no­get hur­ti­ge­re, end vi hav­de reg­net med. Det be­ty­der, at vi har sæn­ket ri­si­ko­en ved at sæl­ge ud af vo­res ak­tier, men det er jo svært at fin­de an­dre go­de ste­der at pla­ce­re pen­ge­ne for ti­den. Der har vi så valgt me­get kor­te ob­liga­tio­ner, der ik­ke er så føl­som­me, når ren­ten sti­ger. Den go­de nyhed er, at vi for­hå­bent­lig nu kom­mer til­ba­ge til me­re nor­ma­le mar­ke­der. 2018 har væ­ret et svært år, hvor ek­sem­pel­vis in­ter­na­tio­nal po­li­tik har be­ty­det rig­tig me­get for ud­vik­lin­gen på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der. Nu ser og hå­ber vi på me­re for­ud­si­ge­li­ge mar­ke­der, hvor det er det fun­da­men­tale, der af­gør ret­nin­gen. Der er vi me­re på hjem­me­ba­ne,” si­ger In­ve­ste­rings­di­rek­tør Pe­ter Jo­han­sen fra Re­al­da­nia, hvor for­mu­en er knap 23 mia. kr.

Et turbulent marked

De man­ge for­styr­ren­de po­li­ti­ske ele­men­ter har bl.a. væ­ret Stor­bri­tan­ni­ens exit fra Eu­ro­pa, som sta­dig ik­ke er over­stå­et. Oven i det kan læg­ges uro­lig­he­der­ne i Frank­rig, sto­re usik­ker­he­der om­kring Ita­li­ens stats­bud­get­ter samt de lø­ben­de ud­mel­din­ger fra den ame­ri­kan­ske præ­si­dent, som al­tid træk­ker over­skrif­ter. Blandt an­det og­så en han­delskrig mel­lem USA og Ki­na. Det har fyldt alt for me­get, iføl­ge de to di­rek­tø­rer, men der har og­så væ­ret an­dre faktorer.

Sam­ti­dig har cen­tral­ban­ker­nes in­vol­ve­ring på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der med­vir­ket til, at 2018 blev et usæd­van­ligt år. Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank (ECB) stop­pe­de som for­ven­tet op­kø­bet af ob­liga­tio­ner for nye pen­ge ved nytår. Der­med vil det kun væ­re Bank of Ja­pan blandt de sto­re cen­tral­ban­ker, der i 2019 vil kø­be ob­liga­tio­ner for nye pen­ge. Sam­let set vil de sto­re cen­tral­ban­ker træk­ke pen­ge ud af det fi­nan­si­el­le sy­stem. Det for­tæl­ler For­valt­nings­chef Tim Frand­sen fra Syd­bank, der hjæl­per en ræk­ke al­me­ne fon­de med at in­ve­ste­re optimalt.

”Året 2018 blev så­le­des det dår­lig­ste år si­den fi­nanskri­sen, hvad an­går af­kast på de mest gængse ri­si­ko­ak­ti­ver. De ud­be­tal­te ud­byt­ter fra virk­som­he­der­ne i 2018 har dog over en bred kam væ­ret re­la­tivt hø­je, så fon­de­ne har kun­net op­ret­hol­de for­nuf­ti­ge ud­de­lings­ni­veau­er i 2018. Næ­sten al­le ak­tiv­klas­ser har i dan­ske kro­ner gi­vet et ne­ga­tivt af­kast – bort­set fra ame­ri­kan­ske ak­tier, der må­lt i dan­ske kro­ner sta­dig har gi­vet et nu­laf­kast som føl­ge af styr­kel­sen af den ame­ri­kan­ske dol­lar. Den mas­si­ve uro har og­så be­ty­det, at lan­ge statsob­liga­tio­ner nu lig­ger med po­si­tivt af­kast for 2018, idet man­ge in­ve­sto­rer har søgt i sik­ker havn. Og det er vel de få lys­punk­ter, der har væ­ret i året,” si­ger han.

Jeg er ik­ke i tvivl om, at vi står over for en pe­ri­o­de med ge­ne­relt la­ve­re afkast.

Pe­ter Jo­han­sen – In­ve­ste­rings­di­rek­tør, Realdania

Vær­st ser det ud for eu­ro­pæ­i­ske ak­tier og ak­tier fra emer­ging mar­kets. Dis­se ak­tiv­klas­ser er beg­ge fal­det cir­ka 10 pro­cent. Si­den novem­ber har vi til­med set en kraf­tig ren­testig­ning på virk­som­heds­ob­liga­tio­ner. Eu­ro­pæ­i­ske high yi­eld virk­som­heds­ob­liga­tio­ner har præ­ste­ret et af­kast på mi­nus fi­re pro­cent i 2018 i takt med at ren­ten på dis­se ob­liga­tio­ner er ste­get fra cir­ka to pro­cent ved årets start til nu i un­der­kan­ten af fem procent.

Gode afkast i grønne investeringer

Om­vendt for­tæl­ler fon­de­ne, at det er gå­et ik­ke så lidt bed­re uden for det børsno­te­re­de fi­nan­si­el­le mar­ked, hvor fon­de­ne er be­gyndt at in­ve­ste­re me­re og me­re. Det er de så­kald­te uno­te­re­de ak­tier, som kan væ­re alt li­ge fra in­ve­ste­rin­ger i in­fra­struk­tur til pri­va­te equi­ty fon­de. Uden dis­se in­ve­ste­rin­ger hav­de året set me­get sort ud.

"Der har væ­ret ta­le om lidt af et ven­ding­s­år. Vi hav­de for­ven­tet, at det vil­le kom­me snart, men fik nok re­du­ce­ret ri­si­ko­en lidt for tid­ligt. Man bli­ver of­te lidt over­ra­sket over tids­punk­tet for så­dan en ven­ding samt over de fak­to­rer, der ul­ti­ma­tivt ud­lø­ser den. Vi for­ven­ter at ha­ve re­du­ce­ret den ri­si­ko, som vi skal, så i den nær­me­ste frem­tid for­ven­ter vi ik­ke yder­li­ge­re ju­ste­rin­ger. Vi er fo­ku­se­re­de på det lan­ge sigt, og det hand­ler især om at op­byg­ge vo­res uno­te­re­de in­ve­ste­rin­ger yder­li­ge­re og pri­mært via fle­re grøn­ne og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, som har stå­et for årets bed­ste af­kast,” for­kla­rer Per Skovsted.

Han har solgt ud af de børsno­te­re­de ak­tier med godt fem pro­cent­po­int af den sam­le­de po­r­te­føl­je, hvil­ket sva­rer til et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb. Om­vendt er han i gang med at øge an­de­le af de uno­te­re­de in­ve­ste­rin­ger i pri­va­te equi­ty og grøn in­fra­struk­tur fra i dag 15 pro­cent af po­r­te­følj­en til op mod 30 pro­cent. Og så er der ta­le om mil­li­ar­der, som skal in­ve­ste­res anderledes.

No­gen­lun­de sam­me mel­ding kom­mer fra Pe­ter Jo­han­sen i Re­al­da­nia, der al­le­re­de i dag har 20 pro­cent af for­mu­en i pri­va­te equi­ty. Så ri­si­ko­en sæn­kes alt­så i den ene en­de på de tra­di­tio­nel­le børsno­te­re­de ak­tier, men øges i den an­den en­de på nye uno­te­re­de aktier.

”Jeg er ik­ke i tvivl om, at vi står over for en pe­ri­o­de med ge­ne­relt la­ve­re af­kast, og de nye in­ve­ste­rin­ger er med til at sik­re, at vi kan hol­de et gen­nem­snit­ligt af­kast på 4-5 pro­cent år­ligt. Det be­ty­der, at vi kan fast­hol­de de bud­get­te­re­de ud­de­lin­ger på fem til seks hund­re­de mio. kr. år­ligt i frem­ti­den,” si­ger Pe­ter Jo­han­sen fra Re­al­da­nia, der for år til­ba­ge var op­pe på en mia. kr. i år­li­ge uddelinger.

Sværere tider på vej?

Iføl­ge Tim Frand­sen er det fort­sat van­ske­ligt for man­ge af de al­me­ne fon­de at ska­be nok af­kast til at kun­ne til­go­de­se be­sty­rel­sens øn­sker i for­bin­del­se med ud­de­lin­ger. Lav­ren­te­mil­jø­et gør, at man­ge min­dre fon­de går i over­vej­el­ser om sam­men­læg­ning med an­dre – al­ter­na­tivt sø­ge om op­løs­ning. Sam­men­holdt med det stram­me re­gel­sæt i an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen om­kring mu­lig­he­der for in­ve­ste­ring af ka­pi­ta­len be­ty­der det, at der ef­ter om­kost­nin­ger bli­ver fær­re mid­ler til brug for ud­de­ling, si­ger han.

”Vi ser i dis­se år stør­re ri­si­ko­tag­ning i jag­ten på bed­re af­kast og for at kom­pen­se­re for de la­ve­re af­kast på ob­liga­tio­ner­ne grun­det lav­ren­te­mil­jø­et. Vi op­for­drer der­for be­sty­rel­ser­ne til at ta­ge ak­tivt del i fast­læg­gel­sen af fon­dens ri­si­kopro­fil for der­ved lø­ben­de at sik­re det hø­jest mu­li­ge af­kast til brug for fon­dens vir­ke. Som fonds­be­sty­rel­se skal man fort­sat ha­ve stort fo­kus på ri­si­kospred­ning i ak­tiv­klas­ser­ne – bå­de på ak­tie- og ob­liga­tions­de­len i po­r­te­følj­en,” for­tæl­ler Tim Frandsen.

Iføl­ge Syd­banks for­valt­nings­chef kan der bli­ve go­de pe­ri­o­der på de glo­ba­le ak­tie­mar­ke­der i 2019, men han for­tæl­ler og­så, at de i fle­re pe­ri­o­der vil bli­ve af­løst af usik­ker­hed og tur­bu­lens, og det dæm­per afkastpotentialet.

Prog­no­sen for 2019 for dan­ske al­me­ne fon­de iføl­ge Sydbank

  • De fi­nan­si­el­le mar­ke­der er ramt af sur stem­ning. Ho­ved­år­sa­ger­ne er en op­brems­ning i den glo­ba­le øko­no­mi, frygt for han­delskrig mel­lem USA og Ki­na, frygt for en kraf­ti­ge­re vækst­ned­gang og mu­lig re­ces­sion i USA og fort­sat­te stram­nin­ger fra de sto­re centralbanker.
  • I USA er ren­te­kur­ven del­vist in­ver­te­ret (vendt på ho­ve­d­et), så nog­le af de kor­te ren­ter er hø­je­re end de lan­ge. Det har hi­sto­risk væ­ret et var­sel om re­ces­sion i lø­bet af 12-18 må­ne­der. Det ame­ri­kan­ske op­sving står sand­syn­lig­vis på top­pen nu. Af­ta­gen­de ef­fekt af Trumps skat­te­let­tel­ser vil, sam­men med øget ef­fekt af al­le­re­de gen­nem­før­te ren­te­for­hø­jel­ser, få ame­ri­kansk øko­no­mi til at brem­se op. Syd­bank for­ven­ter, at væk­sten i 2019 fal­der til om­kring to pro­cent fra om­kring tre pro­cent i 2018. I 2020 for­ven­ter ban­ken kun en vækst på om­kring 0,5 pro­cent. Ame­ri­kansk øko­no­mi vil alt­så næp­pe stop­pe op i 2019, men væk­sten bli­ver la­ve­re i de kom­men­de år end i 2018.
  • Han­delskri­gen mel­lem USA og Ki­na er fo­re­lø­big endt i vå­ben­hvi­le i 90 da­ge. Men den vil fort­sat væ­re et stort te­ma på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der i de kom­men­de må­ne­der. I bed­ste fald bli­ver de ne­ga­ti­ve ef­fek­ter fra han­delskri­gen be­sked­ne, USA og Ki­na for­hand­ler sig til en po­si­tiv han­del­s­af­ta­le, og fryg­ten for en stil­le­stå­en­de ame­ri­kansk øko­no­mi i 2020 for­to­ner sig, sam­ti­dig med at Fed indstil­ler ren­te­for­hø­jel­ser­ne tid­ligt. I vær­ste fald går en han­del­s­af­ta­le mel­lem USA og Ki­na i va­sken, der op­står sto­re vækst­hul­ler tid­ligt i 2019, ki­ne­sisk øko­no­mi ta­ber fart og fryg­ten for en re­ces­sion i USA sent i 2019 tiltager.
  • Ana­ly­ti­ker­nes ak­tu­el­le for­vent­nin­ger om en ind­tje­nings­vækst i 2019 på 8,4 pro­cent i ame­ri­kan­ske virk­som­he­der vil vi­se sig at væ­re alt for op­ti­mi­sti­ske i sidst­nævn­te til­fæl­de, men nok og­så en tand for pe­s­si­mi­sti­ske i det po­si­ti­ve sce­na­rio. Sva­ge ak­tie­af­kast i 2018 be­ty­der dog, at ak­tier­ne langt fra frem­står som dy­re, hvis de ak­tu­el­le for­vent­nin­ger til ind­tje­nings­frem­gang i 2019 kan ind­fri­es, og der ik­ke spre­des yder­li­ge­re mis­mod om­kring væk­st­ud­sig­ter­ne, i takt med at 2019 skri­der frem.
  • De lan­ge dan­ske ob­liga­tions­ren­ter er fal­det til årets la­ve­ste ni­veau. Syd­bank vur­de­rer, at en 10-årig dansk statsob­liga­tions­ren­te om­kring 0,25 pro­cent er for lav i ly­set af de øko­no­mi­ske og fi­nan­si­el­le ud­sig­ter. De for­ven­ter svagt sti­gen­de lan­ge dan­ske ob­liga­tions­ren­ter i det kom­men­de år. I pe­ri­o­der kan ren­testig­nin­ger­ne me­get vel gå hurtigt.
  • Den ame­ri­kan­ske for­bunds­bank (Fed) vil hæ­ve ren­ten yder­li­ge­re på kort sigt, men for­ment­lig indstil­le ren­te­for­hø­jel­ser­ne i lø­bet af 2019. Fed vil fort­sat træk­ke 50 mil­li­ar­der dol­lars om må­ne­den ud af det fi­nan­si­el­le sy­stem, i takt med at tid­li­ge­re op­køb­te ob­liga­tio­ner udløber.
  • Eu­ro­pæ­isk øko­no­mi er al­le­re­de brem­set op, og vi for­ven­ter yder­li­ge­re op­brems­ning i de kom­men­de år med år­li­ge væk­stra­ter om­kring 1-1,5 pro­cent. Det ly­der ik­ke pran­gen­de, men er i ly­set af fal­den­de ar­bejds­styr­ke i man­ge eu­ro­pæ­i­ske lan­de hel­ler ik­ke no­gen katastrofe.
  • Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank (ECB) stop­per som for­ven­tet op­kø­bet af ob­liga­tio­ner for nye pen­ge til nytår. Der­med vil det kun væ­re Bank of Ja­pan blandt de sto­re cen­tral­ban­ker, der i 2019 vil kø­be ob­liga­tio­ner for nye pen­ge. Sam­let set vil de sto­re cen­tral­ban­ker træk­ke pen­ge ud af det fi­nan­si­el­le sy­stem. ECB hæ­ver tid­ligst ren­ten i slut­nin­gen af 2019. Brem­ser eu­ro­pæ­isk øko­no­mi hår­de­re op, end vi i ud­gangs­punk­tet for­ven­ter, vil ren­te­for­hø­jel­ser­ne bli­ve ud­skudt. Når en ren­te­for­hø­jel­se over­ho­ve­det er i sig­te i ho­ri­son­ten, på trods af fort­sat lav in­f­la­tion og væk­stop­brems­ning, skyl­des det især, at løn­stig­nin­ger­ne er på vej op i kølvan­det på de se­ne­ste års opsving.

Kil­de: Syd­bank Forvaltning

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer