Fondenes Videnscenter skifter ud i bestyrelsen

Bo Rygaard, adm. direktør i Dreyers Fond, indtræder i bestyrelsen hos Fondenes Vi­dens­cen­ter, hvor han afløser Christian Hartvig.

Bo Rygaard (foto: Sofia Busk)
"Op­ga­ver­ne med at vi­de­re­ud­vik­le fonds­bran­chen samt ska­be stør­re vi­den om fon­de­nes vir­ke i Dan­mark er me­get vig­tig – og da Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev stif­tet for kun et års tid si­den, er der sta­dig ta­le om en spæn­den­de pio­nero­p­ga­ve,” si­ger Bo Ry­gaard (fo­to: So­fia Busk).

Bo Ry­gaard er den 17. de­cem­ber valgt ind i be­sty­rel­sen for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Han er­stat­ter Chri­sti­an Hartvig, der tid­li­ge­re på året fra­t­rå­d­te sin stil­ling som di­rek­tør for Po­ul Due Jen­sens Fond.

Det op­ly­ser Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i en pressemeddelelse.

Bo Ry­gaard har hidtil væ­ret sup­ple­ant til be­sty­rel­sen i fonds­for­e­nin­gen. Han har me­re end 25 års er­fa­ring fra le­den­de stil­lin­ger i me­die-, in­du­stri- og fonds­ver­de­nen. Ud­over sin rol­le som adm. di­rek­tør hos Drey­ers Fond va­re­ta­ger han en ræk­ke be­sty­rel­ses­po­ster som bl.a. be­sty­rel­ses­for­mand i KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond, KV fon­den og Par­ken Sport & Entertainment.

Bo Ry­gaard ser frem til at bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af Fon­de­nes Videnscenter:

”Jeg glæ­der mig me­get til at ind­gå i be­sty­rel­ses­tea­met i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som be­står af dyg­ti­ge kol­le­ger fra fonds­bran­chen, som jeg selv har væ­ret en del af i gan­ske man­ge år. Op­ga­ver­ne med at vi­de­re­ud­vik­le fonds­bran­chen samt ska­be stør­re vi­den om fon­de­nes vir­ke i Dan­mark er me­get vig­tig – og da Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev stif­tet for kun et års tid si­den, er der sta­dig ta­le om en spæn­den­de pio­nero­p­ga­ve,” si­ger Bo Rygaard.

I Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter ser be­sty­rel­ses­for­mand Lars Han­sen frem til at kun­ne dra­ge nyt­te af Bo Ry­gaards kompetencer:

”Vi er i Fon­de­nes Vi­den­cen­ters be­sty­rel­se me­get gla­de for, at Bo Ry­gaard har sagt ja til at træ­de ind i be­sty­rel­sen. Hans er­fa­rin­ger fra så­vel fonds­sek­to­ren og som pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem er et godt sup­ple­ment til den øv­ri­ge be­sty­rel­se, hvor vi læg­ger vægt på at ha­ve så bred en re­præ­sen­ta­tion af sek­to­ren som mu­ligt,” si­ger Lars Hansen.

Ny sup­ple­ant i ste­det for Bo Ry­gaard væl­ges på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter den 28. fe­bru­ar 2019.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer